Монографии
 • Ръководство на потребителя по проект BG EIF 2011/01-04.04-06, 2013

 

Студии
 • ЕМ или DA или EM и DA, сп. Бизнес посоки, 2011
 • Липсващи стойности при Наблюдението на работната сила - 2007 г. в България, Годишник БСУ 2010, 2010

 

Статии
 • СПЕЦИФИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АНАЛИЗ НА ЛИПСВАЩИ СТОЙНОСТИ В ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, Нуачна конференция с международно участие БСУ, 2013
 • Изследване на нагласите на българските граждани за социокултурно приемане на имигрантите ГТД в страната, Нуачна конференция с международно участие БСУ, 2013
 • Една нова възможност при класификацията на методите за третиране на липсващи данни, сп. "Бизнес посоки" 2013, 2013
 • Оценка на резултатността на методите за въвъеждане на липсващи стойности, Юбилеен сборник 15 г. Катедра "Маретинг" БСУ, 2013
 • ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЛИПСВАЩИ СТОЙНОСТИ В ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, сп."Управление и устойчиво развитие" - Юндола, 2012
 • Методи за въвъеждане на липсващи стойности при ненигнорируеми механизми, Годишник БСУ, 2012
 • Методи за анализ и въвеждане на липсващи индивидуални данни, Сп. "Бизнес посоки", 2012
 • Използване на латентни променливи при въвеждане на липсващи данни, Сп. "Статистика", бр. 3-4/2011, 2012
 • Анализ на медиаторните влияния при липсващите стойности в Наблюдениято на работната сила в Българиоя, Международна конференция 2011 - БСУ, 2011
 • ЛИПСВАЩИТЕ СТОЙНОСТИ ПРИ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА - 2007 г. В БЪЛГАРИЯ, Годишник БСУ 2010, 2010
 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕВРОННИ МРЕЖИ ПРИ ЗАМЕСТВАНЕ НА ЛИПСВАЩИ СТОЙНОСТИ, сп. "Бизнес посоки"-БСУ, 2010
 • INTRODUCTION TO MISSING VALUES ANALYSIS, International Erasmus Week - ESTIG, Beja, 2009
 • Приложение на итеративни методи при анализа на липсващи стойности в динамични редове, Годишник БСУ, 2009
 • Подобряване качеството на информацията посредством процедури по вмъкване на данни, Управление и устойчиво развитие -Общество, човек, природа, Лесотехнически университет, София., 2008
 • Проблеми с липсващите стойности при емпирични изследвания, Управление и устойчиво развитие -Общество, човек, природа, Лесотехнически университет, София. , 2007
 • СПЕЦИФИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АНАЛИЗ НА ЛИПСВАЩИ СТОЙНОСТИ В ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, Нуачна конференция с международно участие БСУ, 2005
 • Проблеми при масовите изследвания, произтичащи от липса на индивидуални данни или отказ за участие., сп. Статистика, бр. 4, 2004
 • Рационални очаквания: оценка и приложение, сп. Статистика, бр. 6, 2002
 • Logit модели и рационални очаквания, сп. Икономическа мисъл, бр.3, 2001
 • Logit модели и рационални очаквания, сп. Статистика, бр. 6, 2001

 

Доклади
 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛАТЕНТНИ ПРОМЕНЛИВИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЛИПСВАЩИ СТОЙНОСТ, Юбилейна конференция 60 год. От създаването на катедра "Статистика", УНСС, 2011
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ НА ЛИПСВАЩИТЕ СТОЙНОСТИ ПРИ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В БЪЛГАРИЯ, Авангардни научни инструменти в управлението, Равда, 2010
 • АНАЛИЗ НА МЕХАНИЗМА НА ЛИПСВАЩИТЕ СТОЙНОСТИ ПРИ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В БЪЛГАРИЯ, Общоуниверситетска конференция БСУ, 2010
 • Оценка на липсващите стойности при финансови динамични редове, Авангардни научни инструменти в управлението, Равда, 2009
 • Използване на невронни мрежи при множествено въвеждане на липсващи данни, Авангардни научни инструменти в управлението, Равда, 2008
 • Анализ на липсващи стойности при емпирични изследвания, Конференция "Съвременни управленски практики"- БСУ, 2008
 • Проблеми с липсващите стойности при маркртингови изследвания, Конференция "Съвременни управленски практики"- БСУ, 2007
 • Използване на невронни мрежи при прилагане на множествено въвеждане на данни, Межд. научна конф., УНСС-София , 2006
 • Rational expectation hypothesis and logit method (an alternative approach), NIsh - transnational conference, 2004
 • Използване на невронни мрежи за анализ на нагласите на потребителите, Конференция на ТУ - София, фолиал Пловдив, 2004
 • Устойчивост на ANN спрямо липсващи стойности в потребителски бази данни, Конференция на ТУ-София, филиал Пловдив, 2004
 • Problems in mass survey deriving from non response, Theory and Practices of the Sensuses in Bulgaria, 2004
 • Сегментиране на пазара- използване на АNN, Конф. на БСУ- Сборник, 2004
 • Използване на невронни мрежи за моделиране процеса на вземане на решение за пок, Конф. на БСУ- Св.Кирик, 2004
 • Сравнит.анализ между използването на невронни мрежи и LS модели при сегментиране, Конфер. на БСУ-Св.Кирик, 2004
 • Използване на невронни модели при оценка на достоверн. на информацията при анкет, межд. конф. -СА, Свищов, 2003
 • Избор на променливи за сегментация: приложение на Генетин алгоритъм и RBF неврон, Межд. Конф. на УНСС, 2003
 • Пролож. на "means-and-chain" теорията за изследв. на оценк.на Универс. от студен, Конф. на УНСС- София, 2003

 

Научно-изследователски проекти
 • BG051PO001-1.2.01 - „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност “ - Компонент 1, Практико приложен, ЕС, ЕСФ, ОП "Разитие на човешките ресурси" 2007-2013
 • BG EIF 2011/01-04.04-06 Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и възприемането и от българското общество , Научно изследователски, ЕИФ
 • Схема: BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, Научно изследователски, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
 • Общественото мнение за проблемът наркомании, Научно-изследователски, Сдружение "Доза обич"
 • Общественото мнение за проблемът наркомании, Научно-изследователски, Сдружение "Доза обич"
 • Общественото мнение за проблемът наркомании, Научно-изследователски, Сдружение "Доза обич"
 • Модели на поведение сред инжекционно употребяващи наркотици, Научно-изследователски, Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ)
 • PHARE Project BG 0006.04.02, научно-изследователс, PHARE
 • Фактори, влияещи при избора на университет, практико-приложен, БСУ
 • Четивност на текстове, използвани при работа със студенти, практико-приложен, БСУ
 • Project BG/04/A/PL-166186, пркатико-приложен, Leonardo da Vinci II Programme
 • Project BG/04/A/PL-166184, практико-приложен, Leonardo da Vinci II Programme
 • Доверие на студентите в университетската институция, пркатико-приложен, БСУ
 • Project BG/03/A/F/PL - 166132, практоко-приложен, Leonardo da Vinci II Programme
 • Доверие на студентите в университетската институция, научно-практическа, БСУ