Монографии
 • Cultural Profiles and Assertiveness of Women in Bulgarian Business Environment, 2020
 • "Краят на либерализацията на световната търговия", 2018
 • "Международна търговска политика", 2016

 

Студии
 • "Теории за международното производство", Сп. Бизнес посоки, 2022
 • Инвестиране в целите за устойчиво развитие, Годишник на БСУ, 2021
 • "Индекс на брутното национално щастие - методика и анализ на резултати от емпирично изследване", Сп. Бизнес Посоки БСУ, 2019
 • "Културни характеристики на българския мениджмънт", сп. Икономически изследвания, кн. 2, 2015
 • "Икономически теории за населението", Годишник на БСУ, 2010

 

Статии
 • Бъдещето на труда след пандемията от Covid-19, Сп. Бизнес посоки, 2021
 • "Глобалният пазар на вода", Годишник на БСУ, 2020
 • "Елинор Остром: полицентричното управление - алтернатива на държавата и пазара", сп. Бизнес Посоки БСУ, 2020
 • The Economic Impact of Pandemics, Сп. Бизнес посоки, 2020
 • Международен индекс „Право на собственост“ и икономическо благосъстояние, Юридически сборник. Т. ХХVII. Бургаски свободен университет. Бургас., 2020
 • "Дискриминация на възрастните жени на пазара на труда", Дискриминационни прояви спрямо възрастните хора в България, 2019
 • Global Migration Governance, Юридически сборник на БСУ, 2019
 • "Застаряване на населението и междупоколенчески трансфери", Предизвикателството стареене на населението: тенденции, последици, политики, 2019
 • "Методология за измерване на индекса на брутното национално щастие на Бутан", Годишник на БСУ, 2019
 • Cultural Profiles and Assertiveness of Women in Bulgarian Business Environment, New Approaches in CSR, Sustainability, and Accounting - Volume 1, Springer Books., 2019
 • "Създаване и управление на времева банка за възрастни хора в зависимо състояние", Социални услуги за възрастните хора в зависимост. Славена. Варна., 2017
 • "Показатели за измерване на икономическата глобализация", Годишник на БСУ. Бургас. Т. XXXVI., 2017
 • "Дебатът за гарантиран минимален доход", сп. Бизнес посоки, бр. 3, 2017
 • Women in Bulgarian Management: Cultural Perceptions, Journal of Business Diversity, Vol. 17(3), 2017
 • Bulgarian Management in a Cross-Cultural Space, Journal of East European Management Studies, Number 1, Volume 22, 2017
 • Cross-Cultural Comparisons of Bulgarian Management, Academy of Management. Proceedings.Vol. 2016, No. 12016, 2016
 • "Елинор Остром: Еволюция на институтите за колективно действие при управление на ресурсите за общо ползване", сп. Бизнес посоки, бр. 2, 2016
 • Making Visible the Invisible - Women's Unpaid Labour, Women and Sustainability in Business: A Global Perspective. Routledge, Taylor & Francis Group, 2016
 • The Role of Women in Bulgarian Business: Cultural Perceptions, сп. Бизнес посоки, бр. 2, 2015
 • "Идеята за безусловен базов доход - поява, развитие и приложение", сп. Бизнес посоки, бр. 1, 2015
 • "Демографската промяна като детерминант на глобалното движение на труд и капитал", Годишник на БСУ. Бургас. Т. ХХХ. , 2014
 • "Динамика на населението и устойчиво развитие", сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 4, 2014
 • "Промяна в потреблението и спестяването в резултат на застаряването на населението", сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 4, 2013
 • Policies for Overcoming the Consequences of Ageing, Ageing in Bulgaria, Prof. Marin Drinov Publishing House, Sofia., 2013
 • "Политики в подкрепа на семейството", Годишник на БСУ. Бургас. 2013, Т. XXIX., 2013
 • "Теория и практика на здравното осигуряване", сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 1, 2012
 • "Политики в отговор на застаряването на населението", Годишник на БСУ. Бургас.Т. XXVII., 2012
 • "Влияние на международната миграция върху застаряването на населението", сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 3, 2011
 • "Междупоколенчески икономически трансфери", Бургаски свободен университет. Бургас. Т. XXV., 2011
 • "Отражение на застаряването на населението върху квалификацията на работната сила", сп. Човешки ресурси, бр. 2/202, 2011
 • "Устойчивост на публичните финанси при застаряващо население", сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 3-4, 2010
 • "Икономически аспекти на политиките на държавна намеса за повишаване на раждаемостта", сп. Икономическа мисъл, бр. 3, 2009
 • "Икономически последици от застаряването на населението", сп. Икономика, бр. 3, 2009
 • "Влияние на застаряването на населението върху разходите за пенсионно осигуряване", сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 3-4, 2009
 • "Националната държава в глобалната икономика", Годишник на БСУ, Т. XIX., 2008
 • "Политики за преодоляване на очакваните негативни последици от намаляване и застаряване на работната сила", Годишник на БСУ, Т. XIX., 2008
 • "Макроикономически последици от застаряването на населението", сп. Управление и устойчиво развитие", бр. 1, 2008
 • "Инвестиции в човешки капитал: въздръщаемост на висшето образование за индивида и икономиката", Бизнес посоки, бр. 1, 2007

 

Доклади
 • Промените на търговските потоци от началото на пандемията, Външна търговия и пандемия. ВУЗФ. София., 2021
 • Транснационалното сътрудничество в контекста на интелигентната специализация, "Съвременни управленски практики XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията". Бургаски свободен университет., 2021
 • "Полицентрично управление на кръговата икономика", Международна конференция „Кръгова икономика и устойчиви финанси. Съвременни перспективи“. ВУЗФ., 2020
 • Международен индекс „Право на собственост“ и икономическо благосъстояние, Юридически сборник. Т. ХХVII. Бургаски свободен университет. Бургас., 2020
 • "Индекс на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото", Международна научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“, 2020
 • The Challenges Women Face in the Blue Economy, Свързаност и регионално партньорство, Юбилейна международна научна конференция, БСУ, 2019
 • Global Seafood Industry Sustainability, Международна конференция Синя икономика. Бургаски свободен университет. Бургас. , 2018
 • Gender Equality and Assertiveness of Women in Bulgarian Business, Eastern European Studies: Economics, Education and Law. Procedings of the International Scientific Conference. Burgas. Volume 1., 2018
 • "Динамика между военни разходи и икономически растеж", Годишна научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“. Велико Търново. Т. 6., 2018
 • Cultural Attributes of Bulgarian Management, IV Международна конференция ICGSM – Бургаски свободен университет. Бургас. , 2017
 • "Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции - възможности, проблеми и перспективи", Новата идея в образованието. Юбилейна научна конференция с международно участие. Бургаски свободен университет. Бургас. Т. I., 2016
 • The Impact of National Culture on Individual Behavior, Academy of Management, USA, 2016
 • "Същност, създаване и управление на времева банка", Съвременни управленски практики IX. Научна конференция с международно участие. Бургаски свободен университет. Бургас. , 2016
 • "Роля и място на свободните пари в следкризисния финансов свят", Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна. VI Международна научна конференция на катедра Финанси на УНСС. София. , 2015
 • "Интегриране на незаплатения труд в макроикономиката", Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Научна конференция с международно участие. Бургаски свободен университет. Бургас. Т. I., 2015
 • "Принос на възрастните жени към икономиката на грижите", Възрастните хора като ресурс в развитието. ЦДИО. Варна. , 2015
 • "Демографските реалности и бъдещето на труда", Демографската ситуация и развитието на България. ИИНЧ при БАН. София. , 2014
 • "Анализ на ефективността и ефикасността на електронните форми на дистанционно обучение", Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение. Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение при БСУ. Бургас. , 2014
 • "Институционална промяна и икономическо развитие", Знанието – традиции, иновации, перспективи, Научна конференция с международно участие. Бургаски свободен университет. Бургас. , Т. III, 2013
 • Making Visible the Invisible - Women's Unpaid Labour, 4th International Balkan Countries Women and Business Conference, 2013
 • "Демографска промяна и доходи от труд", Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони. Международна конференция. Бургаски свободен университет. Бургас., 2012
 • "Теория и практика на пенсионното осигуряване", Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения. Международна конференция. Бургаски свободен университет. Бургас. 2011, Т. I., 2011
 • "Отражение на демографската криза върху висшето образование", Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Международна конференция. Бургаски свободен университет. Бургас. Т. II., 2010
 • "Политики за повишаване на раждаемостта в международен сравнителен план", Раждаемостта в България и държавната политика. Научна конференция с международно участие. Център за изследване на населението при БАН. София., 2009
 • "Разходопокривна vs. капиталова пенсионна система", Съвременни управленски практики VI.Бургаски свободен университет., 2009
 • "Роля на образованието в икономиките със застаряващо население", Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование. Бургаски свободен университет. Т. II., 2008
 • "Влияние на държавното финансиране върху инвестирането във висше образование", Съвременни управленски практики,Бургаски свободен университет, Т. I., 2007
 • Implementation of New Models of Management of the Organization, Procesi Integracije u Evropi. Universitet u Nisu. Nis. № 1-2., 2005
 • "Корупция и растеж в периода на преход", УНСС - София, 2002
 • Bulgarian Financial Stabilization and Economic Growth, Университет в Севастопол - Украйна, 2001
 • "Неравенство и растеж в периода на преход", Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век. Юбилейна международна конференция. СА „Д. А. Ценов“. Свищов. Т. 2., 2001
 • "Бедност, неравенство, глобализация", Университетът през третото хилядолетие. Юбилейна научна конференция с международно участие. БСУ. Бургас. Т. V., 2001
 • "Икономическият растеж на България през XXI век", Икономиката и развитието на обществото. Юбилейна международна конференция. Икономически университет – Варна. Т. II., 2001
 • "Икономически растеж в периода на преход", УНСС - София, 2001
 • "Вътрешни инвестиции и икономически растеж", Финансова стабилизация и икономически растеж - Стопанска академия - Свищов, 2000

 

Учебници и помагала
 • Световна икономика , 2015
 • Глобална икономика, 2014
 • Поведенческа (бихевиористична) икономика, 2014
 • Помагало по Икономика, 2011
 • Световна икономика, 2010

 

Научно-изследователски проекти
 • Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”, Национален научен или образователен, МОН
 • Проект № 2014BGO5M90PO01-1-2014.001 Младежка заетост, Национален друг, ОП "Развитие на човешките ресурси" и Агенция по заетостта
 • Проект № BG05M9OP001-1.023-0115-C01 Подкрепа на предприемачеството в Бургаски регион, Национален научен или образователен, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Измерване на индекса на брутното национално щастие (GNH Index), Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм+", приложен,
 • GLOBE, ,
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм+", приложен,
 • Студентски практики, ,
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, ,
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот, приложен, ОП "Развитие на човешките ресурси"; Европейски социален фонд
 • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, ,
 • Развитие на потенциала на докторанти и млади учени за интердисциплинарни социално-икономически изследвания (Договор № BG051PO001-3.3.04/37). Проектът се осъществява с помощта на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013 г.) и е съфинансиран от страна на Европейския социален фонд., Проект на ИИИ на БАН,
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", приложен, Международен проект на ЕК
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", приложен, Програма за преподавателска мобилност "Еразъм"
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", приложен, Международен проект на ЕК
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", приложен, Международен проект на ЕК

 

Цитирания
 • Баева, М.. Икономическата взаимозависимост между Китай и САЩ, 2021
 • Caliyurt, K.. Women Rights for Sustainable Business and Entrepreneurship: Case from Balkan Area. In: New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability, Volume I., 2020
 • Рожнова, О.. Бъдещето на България в Еврозоната, 2020
 • Beev, I., Hristozov, Y.. Welfare and Basic Income: Theoretical Implication in The Slemrod/Work-Leisure Model, Graphical Interpretation, 2020
 • Yousef, K.. Unique Hungarian way of cross-cultural management Through an example of a multinational company in the oil and gas industry, 2020
 • Marinov, E.. Terms of trade in Bulgarian post-crisis international trade. Journal of Financial and Monetary Economics 5/2018, Bucharest, pp. 226-234., 2019
 • Керенчева, Ц.. Източници и модели на финансиране на здравеопазването – световен опит, 2019
 • Златева, Д., Панушев, Е., Андреев, Е., Бянов, И., Бянова, Н.. Международна икономика, 2019
 • Lang, R., ?ater, T, Steger, T.. Culturally endorsed leadership expectations of students from Slovenia and Germany, 2019
 • Маринов, Едуард. Посткризисното развитие на външнотърговските отношения на България , 2018
 • Иванова, М.. Социална политика за деца в България, 2015
 • Тодоров, Т.. Външната миграция в контекста на социално-икономическите процеси и нейното очаквано влияние върху демографското развитие на България, 2015