Статии
 • Умението за разработване на бизнес план като инструмент за повишаване на конкурентноспособността на предприятията, Годишник БСУ, 2014
 • Адаптивните стратегии - инструмент за устойчивото развитие на строителните предприятия в бургаска област, сп. Управление и устойчиво развитие, ЛТУ, 2010
 • Приложение на мрежовата организационна структура в строителното предприятие - предпоставка за устойчивото му развитие, Лесотехнически университет - Управление и устойчиво развитие, 2008
 • "Насоки за развитие на предприятията в строителния бранш в условията на присъединяване към Европейския съюз", VIII Международна научна конференция на тема Управ, 2006
 • Диагностика на стопанските организации и тяхната стратегическа адаптация, Управление и устойчиво развитие, 2005
 • Разработване на програми за стратегическа промяна в организациите, Научна конференция, 2004
 • Подходи за адаптация и организационни структури на строителни фирми в гр. Бургас, Международна конференция, 2004
 • Подходи за адаптация на строителните фирми в гр. Бургас и региона, Първа научна конференция, 2003

 

Доклади
 • Sustainable Business Practice in the Construction Business, 3rd International Conference on Governance and Accountability (ICGA), 2014
 • Въздействие на параметрите на окръжаващата среда върху развитието на строителните предприятия и избор на пит стратегия за адаптация, Международна конференция, БСУ, 2013
 • Развитие на предприятията в сектор "Строителство" в област Бургас, в условията на криза, МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ Съвременни управленски практики VІІ Проекти и региони, 2012
 • Развитие на строителните предприятия в условията на криза, Бургаски свободен университет - Научна конференция "Съвременни управленски практики VI", 2009
 • Управлението на персонала - инструмент за повишаване активността на читателите в библиотеката на БСУ, Бургаски свободен университет - Годишник, 2008
 • Промени в организационната структура и управлението на строителните фирми след присъединяването на Р България към Европейския съюз, Икономически университет - Варна, 2007
 • Проблеми при прилагането на модела на Майлс и Сноу за избор на тип стратегическо поведение за адаптация на фирмата, Четвърта научна конференция на ЦИУН при БСУ с международно участие на тема "Съвременни управленски практики IV", 2006
 • Планирането на контрола - инструмент за управление на изпълнението на бизнес проекти, Трета научна конференция на ЦИУН при БСУ на тема "Съвременни управленски практики III", Бургас 2005г, 2005
 • Разработване на програми за стратег. промяна в предприятието, конференция на БСУ- Св. Кирик, 2004
 • Организиране и организационни структури на строителни фирми в гр. Бургас, Межд. конфер. на БСУ-Сборник, 2004
 • Подходи за адаптация на на строителните фирми в гр.Бургас, конференц. на БСУ-Пампорово, 2003
 • доклад на конференцията по маниджмънт на УНСС- Равда, конференция на УНСС-Равда, 2003
 • Управление чрез проекти- участие в преглед на ИУ- гр. Варна, преглед на научно творчество-, 1998

 

Учебници и помагала
 • Основи на управлението - учебно помагало, 2007
 • ръководство "Разработване на бизнес план", 2005

 

Научно-изследователски проекти
 • Entrepreneurship Education Project, Теренни проучвания в образ процес, Международна мрежа
 • Eлектронно подпомагане на предприемаческите профили в бизнес планирането, НИД, БСУ
 • Партньори по проекти, Международен,