Монографии
 • Управление на текучеството, 2013

 

Студии
 • Удовлетворение на персонала и склонност към текучество (на примера на "СКФ Берингс България"ЕАД), сп. Бизнес посоки, БСУ, 2012
 • Управление на човешките ресурси в "СКФ Берингс България "ЕАД, годишник на С.А. "Д.А.Ценов", 2012
 • Текучеството на персонала като организационен феномен, Годишник БСУ, 2012
 • Проблеми при формирането на проектни екипи в условията на матрична структура (на примера на "Лукойл Нефтохим Бургас АД"), списание "Бизнес посоки", бр.1, 2009г., 2009

 

Статии
 • Measuring the impact of human resource practices on employee turnover, Problems of Management in the 21st century, Lithuania, Vol.4, 2012
 • Управление на кариерата на "СКФ Берингс България" ЕАД, сп. "Човешки ресурси", 2012
 • Some problems with human resource management in Bulgarian tourist organizations, journal "Problems of Management in the 21st century", Vol.1, Scientific Methodical Center "Scientia Educologica", Lithuania , 2011
 • Някои аспекти при управлението на човешките ресурси в многонационалните организации, сп. "Бизнес посоки", бр.2, 2011
 • Специфика при управлението на проектен екип в мултипроектна организация, сп. "Управление и устойчиво развитие", 3-4, ЛТУ, 2010
 • Лидерство в проекта - актуалност и концептуални основи, сп. "Бизнес посоки", БСУ, 2010
 • За някои проблеми при селекцията на проектни мениджъри, Годишник БСУ, 2010
 • Управлението на човешките ресурси като функционална област на проектния мениджмънт, Годишник БСУ, 2009, 2009
 • Работата по проекти като източник на знание и конкурентно предимство за организацията, сп. "Управление и устойчиво развитие", 2008
 • Организационна култура и ефективност на проектния екип, съавт. с К. Минева, сп. "Управление и устойчиво развитие", ЛТУ, 2008
 • Влияние на личните характеристики върху ефективността на проектния екип, годишник БСУ, 2008
 • Специфика при управлението на проекти според типа на изпълнявания проект, сп. Бизнес посоки, БСУ, бр.3, 2007
 • Избор на проектен мениджър според типа на изпълнявания проект, Годишник БСУ, 2007
 • Модел за съгласуваност между екипа и изпълнявания от него проект, сп. "Бизнес посоки", бр.1, 2007
 • Организационната структура като фактор за ефективността на проектния екип, сп. "Управление и устойчиво развитие" ЛТУ, 2007
 • Трансформиране на работната група в ефективен екип, Годишник БСУ, 2006
 • Управление на очакванията - основна функция на лидера, Годишник на БСУ, 2001
 • Една двуполюсна интерпретация на двуфакторната теория на Фредерик Херцберг, Сп. "Алтернативи", 2000
 • Екипният принцип в управлението, В-к "Икономически живот", 2000

 

Доклади
 • Compensation and personnel turnover, Prague, 2012
 • Кариерата като фактор за задържане на персонала в организацията, конференция С.А. "Д.А.Ценов", гр. Свищов, 2012
 • Обучение, удовлетворение и текучество на персонала, конференция ТУ София, филиал Пловдив, 2012
 • Retaining key employees - a basic priority in the anti-crisis policy of Bulgarian organizations, III Международная научно-практическая конференция, Удмуртский государственнъй университет, Ижевск, 2012
 • Управление на човешките ресурси и организационна ефективност, международен конгрес ТУ Варна, 2012
 • Концептуални проблеми при подбора на персонал, конференция МВБУ Ботевград, 2012
 • Един съвременен концептуален поглед върху обучението на лидери, конференция ТУ София, 2012
 • Фактори, влияещи върху креативността на човешките ресурси в организацията, конференция ИУ Варна, 2012
 • За днешнта реалност и нейното отражение върху управлението на човешките ресурси в организацията, СУ "Черноризец Храбър", гр.Варна, 2012
 • Мотивация на персонала в условия на сезонна заетост, Десета национална младежка научно-практическа сесия ФНТС, 2012
 • Управлението на човешките ресурси като фактор за насърчаване на корпоративното предприемачество, конференция БСУ "Проекти и региони", 2012
 • Human resource management in the multiproject organization (after the example of "Lukoil Neftohim" JSC), 18-й Международнъй научно-практически семинар, Донецкой национальной университет, 2012
 • Някои аспекти при оценяване ефективността на системата за управление на човешките ресурси в организацията, Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението на XXI век - решения за стабилност и растеж", С.А. "Д..А. Ценов", Свищов , 2011
 • Концептуални проблеми и стратегически аспекти при управлението на таланта в организацията, конференция УНСС, 2011
 • Проблеми при управлението на човешките ресурси в българските организации от туристическия сектор в условията на икономическа криза, Национална научна конференция "Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии", КИА - Пловдив, 2011
 • Персоналните различия като детерминанти на конфликтното поведение в работните групи, IX Национална младежка научно-практическа сесия, ФНТС, София, 2011
 • За компетенциите в проектното управление, конференция С.А. "Д.А.Ценов", Сщ., 10.2010, 2010
 • Относно успешната реализация на проекти в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, конференция ТУ-Варна, 09.2010, 2010
 • Относно планирането на човешките ресурси в проекта , конференция БСУ, 06.2010, 2010
 • Лидерство и сложност на проекта, VIII Национална младежка научно-практическа сесия '10, ФНТС, 05.2010, Сф., 2010
 • Менторството като фактор за ефективност на проектните екипи в мултипроектните организации, ТУ-Сф, VIII международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг' 10", 06.2010, 2010
 • Формиране на проектен екип в условията на матрична структура, конференция БСУ, 2008
 • Организационната структура като фактор за ефективността на проектния екип, конференция ЛТУ, 2007
 • Основни фактори за успеха на проектния екип, Съвременни управленски практики V, 2007
 • Формиране на проектен екип чрез инструмента HBDI , конференция УНСС, 2006
 • От мениджър на проекти към лидер на проекти, конференция "Съвременни управленски практики"III, 2005
 • Реализация на програми за стратегическа промяна в организацията, конференция "Съвременни управленски практики II, 2004
 • Трансформиране на работната група в ефективен екип, конференция "Съвременни управленски практики II, 2004

 

Учебници и помагала
 • учебник "Управление на човешките ресурси", 2011
 • Основи на управлението - учебник, 2008
 • учебник "Функции на управлението", 2007
 • помагало "Основи на управлението", 2007

 

Научно-изследователски проекти
 • "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" , , финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси
 • Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество, , финансиран от Европейски фонд за интеграция на гра
 • "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" , , финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси
 • Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", , финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • "Изграждане на междууниверситетски център по управление на проекти", ВУ-ОХН-6/2005г., , финансиран от фонд Научни изследвания