Монографии
 • Women-Run Companies’ Growth and Finance, Chapter in „Women and Sustainability in Business“ (eds. Caliyurt, Kiymet), 2016
 • Бизнес проекти и инвестиции в предприемачеството и иновациите, 2013
 • Костадинов К, Балтов М. и др., "Предприемачество и бизнес планиране за технологично ориентирани фирми", 2007

 

Студии
 • "Risk in the Front End of Megaprojects" Alfalla-Luque, Rafaela, Baltov, Milen e al., University of Leeds, Leeds, 2015
 • The Cluster Initiatives Concept and its Implementation in Bulgaria, Publications of TU-Sliven, Issue 4, 2013
 • Improving Managerial Capabilities of Expatriates in Bulgaria, Международно висше бизнес училище, 2013
 • Investment Profiles Design and Applications for Small Border Situated Municipalities, , Annual of BFU, 2013, Vol. XXIX, 2013
 • "Технологични предизвикателства и иновации - източник на конкурентно предимство", Балтов, Милен и Лалка Борисова, "Научни трудове" на МВБУ, Ботевград, 2011
 • Предизвикателства пред финансирането на малките и средни предприятия с иновационна активност – регионална перспектива, сп. „Икономически изследвания”, кн. 3, ИИ на БАН, 2008
 • Растежът на малките и средни прдприятия и проблемите на заетостта, Годишник, Том ХІІ, БСУ, гр. Бургас, 2005

 

Статии
 • Sustainability, Restorative to Regenerative: An exploration in progressing a paradigm shift in built environment thinking, from sustainability to restorative sustainability and on to regenerative sustainability, co-authored with Brown, Martin, et al., EURAC Research, Bolzano, 2018
 • Value Creation and Co-Creation in Professional Business Services: A Challenge in Digital Environment, co-authored with Baltova, Stela, "Business posoki", N 1, pp. 3-20, 2017
 • Risk Management in the Business Projects, "Business posoki", Jubilee N 2, 2016
 • On Global Exponential Stability of a Class of Impulsive Discrete Neural Networks and Applications to Investment Models, NED - Nonlinear Economic Dynamic, Siena, 2013
 • The Specific Focus of Management Consulting to the Small and Medium-sized Enterprises, "Journal of Entrepreneurship and Innovation", Issue 5, 2013
 • "Megaproject Management: The State of the Art", Hagan, George, Milen Baltov and Naomi Brookes, "Organisation Technology and Construction Journal", 2012
 • "Alternative form of mapping potential and active small business agglomerations", Kostovski, Ninko and Milen Baltov, Economic Development Periodical, University American College Skopje, 2012
 • Management consulting for SMEs, Journal "Economy & Business", Vol. II, 2008, 2009
 • Baltov, M., D. Kopeva, L. Borisova, "The Industrial Clustering and Networking: Cross-Border Prospect for the SMEs in Bulgaria and Greece", Int. Journal for Log. Economics and Globalisation, 2008
 • Стимули и перспективи за развитие на малките и средни предприятия в рамките на инициативите за индустриални зони в България, Управление и устойчиво развитие, 2008
 • Развитието на човешкият фактор в българските малки и средни предприятия, Управление и устойчиво развитие, 2007
 • Бизнес кластерите и проблемите пред развитието на МСП, сп. Бизнес посоки, №2, 2006
 • Стратегически алианси (съюзи) на МСП, Основи на дребния бизнес, Некст, София, 2005
 • Създаването на заетост, Основи на дребния бизнес, Тракия М, София , 2000
 • Самотният вълк Макс Леви, 25 казуса за предприемачи/ мениджъри от практиката, 1997
 • Лабораторията на д-р Фауст или един високотехнологичен завод, 25 казуса за предприемачи/ мениджъри от практиката, 1997
 • Ефектът от консултантските услуги - оценка и финансиране, сп. Банки, инвестиции, пари, бр. 9-10 , 1996

 

Доклади
 • The Blue Economy Investments Promotion, "Blue Economy and Blue Development" proceedings, 2018
 • Opportunities to Increase Efficiency through Self-Organizing Digital Supply Chain, co-authored with Lazarov, Delyan, Proceedings "Innovation in the Energy Sector", University of Economic Studies, Bucharest, 2017
 • Role of Financial Education activities towards Investment Decisions in an Emerging Country of Pakistan, co-authored with Husnain, Muhammad, and Quayyoum, Sobia, Proceedings of the "Circular Economy", IV ICGSM, Mara Malaysia and BFU, 2017
 • Employee Involvement Culture of Public Enterprises Nepal, co-authored with Dhakal, Daya Raj , Proceedings of the "Circular Economy", IV ICGSM, Mara Malaysia and BFU, 2017
 • Кръговата икономика - използване на ресурсите и активите в дългосрочен план, Сборник от Кръглата маса "Морето - граница или врата", Черноморски институт, 2016
 • Entrepreneurial Activity and the Job Creation, Proceedings of the "Contemporary Management Practices IX", 2016
 • Стимулирането на МСП от фондовете на ес чрез инструменти за финансов инженеринг, "Посткризисно управление в бизнеса ", ХТМУ, София, 2015
 • Мега инвестиционни проекти и програми в индустрията и бизнес инфраструктурата, "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, Бургас, 2015
 • Тhe Research through the Mega Investment Projects and their Co-financing with the EU Funds Instruments, "Post Crisis Financial World", UNWE, Ravda, 2015
 • Mega Projects in the Aviation Infrastructure, 3rd International Conference on Governance and Accountability, organised by Trakya University and Universiti Teknologi Mara, Edirne, 2014
 • Оценка и управление на риска при процедури по Оперативна програма "Регионално развитие" и големи инвестиционни проекти, "Съвременни управленски практики VІІІ - Целесъобразност и риск в бизнес проектите", БСУ, Бургас, 2014
 • Best Practices of SMEs in Tourism -Bulgaria (co-author Baltova, S.), Proceedings of the "Exchanging Best Practices in Entrepreneurship and Business Organizations", Balkan Women Coalition B-WCo, Sozopol, 2014
 • The Concept of the Megaprojects in the Investments Planning and Activities, Academic Publications, Sofia, 2013
 • Динамика на малките и средни предприятия и консултантска помощ, "Научни трудове" на РУ "Ангел Кънчев", том. 52, Русе, 2013
 • Labour Markets Limits in the Small Business World, Proceedings of the "Prospect to the Industrial Business", University of Economics, Varna, 2013
 • Инвестиционните проекти в индустриални предприятия - примерът на "Трансвагон" АД, УНСС, Равда, 2013
 • Women Run Companies Growth and Finance, BFU, Burgas, 2013
 • Проблеми и решения за инвестициите на МСП, БСУ, Бургас, 2013
 • Design and Development of High-Technology Park Sofia, Resources portfolio of the "Megaproject:The effective design and delivery of megaprojects in the European Union.", Leeds, 2013
 • The Industrial Zones Development Project - Bulgaria, Resources portfolio of the "Megaproject:The effective design and delivery of megaprojects in the European Union.", Leeds, 2013
 • The Technical Assistance Specifics Towards the EU Supported Neighbourhood Grants Schemes, "EU and Black Sea Regions - Challenges and Opportunities for Multilateral Cooperation", Bucharest, 2012
 • The Industrial Zones as an Instrument for Promoting the Trans-Border Business Dynamics - Case of a Project Scheme, "Contemporary Management Practices VII - Projects and Regions", Burgas, 2012
 • Prospects on the Academic Entrepreneurship in Bulgaria and Macedonia, БСУ, 2010
 • Икономическа имиграция и национална идентичност и Изследване на пазара на труда и иновативни практики за установяване на нуждите от професионално обучение на малките и средни предприятия в България, УНСС, 2009
 • Инвестиционният профил на малки общини като инструмент за местното планиране - примерите на Чипровци и Белоградчик, "Съвременни управленски практики VI", Бургас, 2009
 • Clusters and Business Networking: a Tool for the Competitiveness of the SMEs in a Cross-Border Region, International Conference for Entrepreneurship, Innovation, and Regional Development ICEIRD, Skopje/Ohrid, 2008
 • Фирмена адаптация и бизнес партньорства в контекста на трансграничното сътрудничество на примера на България-Гърция-Македония, „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация”, ИУ, Варна, 2008
 • Стимулиране на инвестициите на малките и средни предприятия в наукопоглъщащи активи, “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2008
 • Динамика и растеж на малките и средни предприятия в България, „Конкурентоспособен растеж на българската икономика”, УНСС, София, 2008
 • Инвестиционен профил на малки общини и развитието на човешкия капитал в МСП, Международна конференция «Евроинтеграцията – предизвикателство пред социолозите от Балканските страни», УНСС, 2007
 • Секторни аспекти в развитието на малките и средни предприятия чрез кластерни инициативи, Съвременни управленски практики V, БСУ, 2007
 • Секторните Оперативни програми и и повишаване конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия, Международна конференция, 2006
 • Техническа помощ за стимулиране на инвестициите и иновациите в МСП, Съвременни управленски практики ІV, гр. Бургас, 2006
 • Erato Holding - A Continuous Strategy to Conquer the Climate, Phare Management Training Programme - Case Studies, SDA Bocconi, 2002
 • How Transmission Disks Started up a Business: The Case of Tribo/Berks Ltd., NACRA, Rousse, 1999
 • Developing and Managing the Training Role in the Entrepreneurship Education at the Universities , 9th Global Conference on Internationalization of Entrepreneurship Education and Training - IntEnt99, Sofia, 1999

 

Учебници и помагала
 • Educational Program "Start-Up A New Business", Manual for the CEFTA Members Trade Chambers, 2014
 • Управление на проекти - региони, инвестиции и политики, 2013
 • Бизнес планиране в предприемачеството, 2013
 • Управление на публични проекти, 2010
 • "International Aspects of the Human Resources Management and Development", Resource book for the distance learning of the joint Open University and UM-NBU Masters Programme, 2009
 • "The Regional and Community Investment Profiles - SMEs platform for expanding their local and national scope", in Current Issues in Management and Business Education, under the ed. of Sevic, Z., 2009
 • Балтов, М., Д. Копева, и др., “Наръчник за създаване на клъстери и възможностите за бизнеса за работа в мрежа в трансграничния регион на Петрич, Разлог и Струмяни, България и Серес и Неа Петрици, Гърция”, 2007
 • Разработване и изпълнение на проекти по линия на Структурните фондове за общините в България (учебен материал за 2-дневен курс и ръководство за обучителя), 2006
 • Балтов М., "Основи на предприемачеството", РЕЯ, Пловдив, 2004 г., 2004
 • Христов Д., М. Балтов и др., "Да контролираме паричния поток", Видео казус от практиката на Хирон мениджмънт и Димитър Христов, www.evi-incubator.bg/resource/index.php Програма Леонардо да Винчи BG/01/B/F/PP-1320, София, 2004 г., 2004
 • Балтов М., „Основи на управлението", Ресурсна книга за дистанционен курс в бакалавърската степен SMBB 101D, Училище по мениджмънт - Нов български университет, София, 2004 г., 2004
 • Балтов М. и Г. Ретенбахер, "Разработка на предложения и оферти", обучителен модул, Програма на ГТЦ „Професионално обучение и насърчаване на заетостта" - ГОПА Уърлдуайд консалтънтс, София, 2003 г., 2003
 • Ivanov I., M. Baltov, et al., "Strategy Design and Implementation" Learning module in Phare Management Training Project, SDA Bocconi, Copenhagen Business School, London Business School, Sofia, 2002. и Свитък с презентационните материали на Учебен консорци, 2002

 

Научно-изследователски проекти
 • разработване на стратегически план за развитието на изследванията и иновациите в Черноморското пространство , Експертната група , ГД "Морско дело и рибарство" и ГД "Изследвания и иновации" към Европейската комисия
 • Създаване, организация, управление и координация на европейски център за експертиза в областта на трудовото право, заетостта и политиките за пазара на труда, Анализ и консултиране, ГД "Заетост, социални въпроси и приобшаване" към ЕК
 • Иновационна платформа и инструменти за повишаване на иновационния капацитет на МСП в региона на Балканите и Средиземноморието, Анализи и консултиране, Програмата за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземноморие към Интеррег на ЕС
 • Оценка на ефектите и влиянието от участието на страните членки в европейските Рамкови програми за изследвания, Анализи, ГД "Изследвания и иновации" към ЕК
 • За по-добра подкрепа на иновациите в МСП, изграждане на капацитет на националните контактни лица за малки и средни предприятия и за достъп до рисково финансиране , Програма "Хоризонт 2020" на ЕС
 • Чрез учене ще преподавате, чрез преподаване ще се учите, Развитие на компетенции, Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства за училищно образование, финансиран от Програма "Еразъм+" на ЕС.
 • Студентски практики - Фаза 1, Стимулиране на практическото обучение, БСУ, финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020" на ЕС
 • "Финансов инженеринг на научноизследвоателски проекти"., , МОН
 • Проект "СМАРТ-ПА", финансиран по Пограма "Леонардо да Винчи" на ЕС, Областна администрация Бургас
 • "Надграждащо обучение - Община Стралджа", финансиран по ОП "Административен капацитет" на ЕС, Екорис СауИст Юръп, чрез МК Балтис
 • Проект "Златни мостове на съзиданието", Финансиран по Програма ИПА на ЕС за ТГС България - Турция, Социален център - Бургас
 • Проект "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Финансиран от ОП "Региони в растеж" на ЕС, Община Бургас
 • Проект "Стимулиране на европейското съзнание и ключови компетенции", Финансиран от Програма "Еразъм+" на ЕС, БСУ
 • Подготовка и представяне на тематиката за възможностите за кандидатстване на МСП с иновативни проекти директно в Европейската комисия, Брюксел и по-специално на МСП инструмента в Програма Хоризонт 2020, представяне пред Годишната среща на мрежата на белгийската финансова група KBC, СИБАНК
 • Разработка на ръководство за консултанти и пилотирането на "Образователна програма - Стартиране на нов бизнес" , проект по ЦЕФТА за търговските палати в Западните Балкани (Сърбия, Черна гора, БиХ и бЮР Македония), Екорис ЮИЕ
 • Консултантска помощ и информационни събития , проект "Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП" , Екорис ЮИЕ и БСУ, финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" на ЕС
 • Организиране и провеждане на обучения на служители по: актуални промени в Закона за устройство на територията и в облигационното право , проект "Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас", Областна администрация Бургас и БСУ, финансиран по ОП "Административен капацитет" на ЕС
 • Експертен съвет "Връзка: Бизнес - образование" , Проект "Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет", БСУ, финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" на ЕС
 • Повишаване на капацитета на общинската администрация в Община Симитли чрез използване на опита и добрите практики на Община Монфалконе в областта на аутсорсинг на общинските дейности, Проект "Практики на аутсорсинг - фактор за добро управление на общинските дейности", ПИ ЕМ КОНСУЛТИНГ, финансиран по ОП "Административен капацитет" на ЕС
 • Студентски практики, Квалификация, МОН и БСУ
 • Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации, Модул 4 "Иновации", Института по обща и неорганична химия към БАН)
 • "Уни-Съвършенство" - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет, ОП "Развитие на човешките ресурси" на ЕС, БСУ
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот, ОП "Развитие на човешките ресурси" на ЕС, БСУ
 • Ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми, по проект с бенефициент Община Чaвдар, Адванст бизнес консултинг, финансиран от ОП "Административен капацитет" на ЕС
 • Обучение по комуникационни и бизнес компетенции на представителите на Съвета на младите специалисти, Обучителен, СБН „Лукойл Нефтохим Бургас”
 • IN-Close "Иновациите: Нови компетенции и възможности за сила, качество и устойчивост", Нощ на учените 2012 от 7 Рамкова програма на ЕС за изследвания и технологично развитие, Център по иновации към БАН
 • Иновативни практики за идентифициране и популяризиране на туристическите ресурси, Програма ИПА на ЕС по ТГС България-Турция, Областна администрация Бургас
 • ЕС и оценяването на новите системи, модели, инструменти и политики за териториални конфигурации, изследователски, Програма COST Европейско сътрудничество в областта на научните и техническите изследвания
 • Проект "Изследователите в химията в подкрепа на икономиката и обществото" РЕКСЕС, в рамките на Нощ на учените 2011, Изследвания и промотиране на иновациите, 7 Рамкова програма на ЕС за изследвания и технологично развитие
 • Мостове между тинейджъри, Програма ИПА на ЕС по ТГС България-Турция, Фондация Зеления Бургас
 • Иновативни практики за идентифициране и популяризиране на туристическите ресурси, ТГС България-Турция na Програма ИПА на ЕС , Областна администрация Бургас
 • Мостове между тинейджъри, ТГС България-Турция na Програма ИПА на ЕС, Фондация Зеления Бургас
 • МЕГАПРОЕКТЪТ: Ефективно планиране и реализация на мегапроекти в Европейския съюз, Изследвания, Програма COST Европейско сътрудничество в областта на научните и техническите изследвания
 • Проект "Стимулиране на иновациите, чрез изграждане на капацитет и мрежа от научни центрове в региона на ЮИЕ", ТГС в подкрепа на иновациите, Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа
 • Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието, Модул и обучение по бизнес планиране, Клуб „Икономика 2000” за Националния институт за обучение на директори към МОМН
 • Електронно подпомагане на предприемаческите профили и бизнес планирането, Вътрешен ВУ проект, БСУ
 • РП Западни Балкани – част Македония (5.129.204.33) , Анализи, Фондация Конрад Аденауер
 • Подкрепа на учителите в областта на ПОО за самооценка на квалификацията, Проект за трансфер на иновации, Програма Леонардо да Винчи
 • ключови въпроси и практики за грантовите схеми по линия на КАРДС/ ФАР/ ИПА, както и спецификата на финансовото управление на грантовете от общините, Подготовка на материали и презентация, Екорис (Нидерландия)
 • Техническа помощ за изпълнението и мониторинга на грантовите договори за по схемите за трансгранично сътрудничество в бивша Югославска Република Македония, ТП - обучение и мониторинг на бенефициени, ЕАР, Делгация на ЕК в Скопие
 • Преглед на оперативните програми във връзка с Регулация на ЕСФ 1081/2006 и Общите правила за Структурните фондове 1083/2006 за периода 2007-13 г., Анализи, ЕКОТЕК (Великобритания)
 • Създаване и развитие на бизнес мрежи в транс-граничния регион на Петрич, Разлог, Струмяни (България) и Серес и Неа Петрици (Гърция), Грант, анализи и обучение, МРРБ, Община Петрич
 • Интер ГетАП Технологичен и иновационен трансфер, изследвания и консултации, ГИС Трансфер Център - Програма ИНТЕРРЕГ ІІІ на ЕС
 • Икономическата имиграция в България и националната индентичност, Изследователски, Фонд "Научни изследвания" към МОН
 • Изграждане на капацитет за управление на Структурните инструменти на ЕС в Хърватска, Разработка на методология по Стратегии за орг. раз, КОДЕФ - Р. Хърватска - финансиран от Външно минист
 • Техническа помощ за Транс-гранично сътрудничество България-Сърбия, ТП - консултиране и обучение на МРРБ и на бенефици, МРРБ
 • ФАР BG 017-586.04.01 “Техническа помощ за Развитие на индустриалните зони”., ТП - консултиране и обучение на МИЕ, МРРБ, БАИ и з, Дирекция Инвестиционна политика на МИЕ
 • Изследване на пазара на труда и иновативни практики за установяване нуждите от професионално обучение в МСП, Изследователски, Фонд "Научни изследвания" към МОН
 • Стимулиране на конкурентоспособността във фирмите от мебелния и дърводобивен сектор от Североизточния планов регион във връзка с присъединяването към ЕС, Информационни семинари и обучение по бизнес планир, ФАР МРРБ Пилотна схема за прилагане на структурнит
 • Обучение по управление и предоставяне на услуги за деца и семейства в общността, Обучение по „Подготовка и управление на социални п, ФАР МТСП „Реформа за повишаване благосъстоянието н
 • Разработване на инвестиционен профил на Община Белоградчик, Анализи и обучение, Световна банка и АЗ, Проект АУПТ
 • Обучение и консултации за стартиране на бизнес в алтернативния туризъм, Курсове и консултации, ФАР "Еко туризъм" към МРРБ и МИЕ
 • Изграждане на местен капацитет за планиране и устойчиво икономическо развитие в Община Тутракан, Активни услуги за пазара на труда на СБ , Фондация Перпетуум мобиле
 • Проект на СБ и АЗ, Община Чипровци, Разработване на инвестиционeн профил, ,
 • Международни стандарти в професионалното образование и обучение за стимулиране (ИСТРА), Оценка на учебни планове и програми , Програма "Еразъм+" на ЕС
 • Развитие на стратегии за организационно развитие на три от Управляващите органи (отговорни за изпълнението на Оперативните програми и усвояването на бъдещите СФ), ,
 • Подкомпонент на Проекта на СБ - Информация за пазара на труда, ,
 • Проект на RSS "Динамичните предприемачи - сравнителен анализ за България и Полша", ,
 • Подготовката на главите и препоръките в Годишния доклад за МСП в България 2000 г. на Агенцията за МСП, финансиран в рамките на Програма ФАР на ЕС, ,
 • Проект "Развитие на университетския мениджмънт в българските университети" по Програма Темпус с 3 университета от ЕС, ,
 • Член на организационния комитет на ІХ годишна Международната конференция ИнтЕнт99 "Интернационализация на образованието и обучението по предприемачесто", ,

 

Цитирания
 • Иванова, Р.. Мястото на иновациите и НИРД в икономиката на България, 2015
 • Маринова, Н.. Управлението на проекти - методология и структури, 2014
 • Горанова П. и Тананеева Ж.. Зелената икономика - предпоставки и фактори за развитие, 2013
 • Мария Нейчева. Присъждане на звание "доцент" по Икономика (Инвестиции и динамика на пазарите), 2013
 • Стела Иванова. СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА БИЗНЕС УСЛУГИТЕ, 2013
 • Стоянова З. и Жечева И.. Анализ и оценка на европейското нормативно законодателство, свързано с подхода ЛИДЕР, 2013
 • Горанова П. и Тананеева Ж.. Зелената икономика - предпоставки и фактори за развитие, 2013
 • Стоянова З. и Жечева И.. Анализ и оценка на европейското нормативно законодателство, свързано с подхода ЛИДЕР, 2013
 • Стоянова З. и Жечева И.. Анализ и оценка на европейското нормативно законодателство, свързано с подхода ЛИДЕР, 2013
 • Keremidchiev S.. Genezis and Innitial Development of Consulting Market in Bulgaria, 2013
 • Иван Петров. Заемане на длъжност "доцент" по Икономика (Управлението на малките и средни предприятия), 2012
 • Лина Анастасова. Назначаване на длъжност "професор" по Икономика (маркетинга в туризма), 2012
 • Николай Колев. Назначаване на длъжност "професор" по ПН 3.8 "Икономика" (управленското счетоводство), 2012
 • Besim Abdullai. Automation of e-health systems through mobile devices and semantic technology, 2012
 • JAKA VADNJAL. KNOW-HOW TRANSFER OF PUBLIC SUPPORT PROGRAMS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES FROM SLOVENIA TO THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA, 2011
 • Nikolovski L. and Vadnjal J.. The Comparative Evaluation Of The Sme Support Programs: The Case Of Voucher System Of Counselling Transferred From Slovenia To Fyrom, 2011
 • Петров, Иван . Малкият и средният бизнес в България, като генератор на реална и потенциална заетост, 2011
 • OECD. REVIEWS OF NATIONAL POLICIES FOR EDUCATION: BULGARIA – SCIENCE, RESEARCH AND TECHNOLOGY, 2011
 • Vadnjal, J., "Can SME Support Program be Implemented Elsewhere? The Case of Voucher System of Counseling Transferred From Slovenia to FYROM". p. 217 in Baltov, M. (2005) 'Management of the Technologies and the Technology of Management - study on the SMEs in the technology and consulting grants schemes' In Proceedings - Contemporary Management Practices III, Burgas, pp 211-234, 2009
 • Янчева, А., Маркетинг микс във висшето учебно заведение. Балтов, М., Секторните Оперативни програми и повишаване конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия, Сборник от Конференция "Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи", Бургас, 2006 г., с. 152 - 164, 2008
 • Крумова, М., "Аспекти на съответствие при бенчмаркинг на финансовите процеси при индустриалните предприятия". с. 215 в Балтов, М. Предприемачество и бизнес планиране за технологично ориентирани стартиращи фирми, Изд. на БАН "Проф. М. Дринов", 2008 г., 2008
 • Балтова, С., "Глобализация на бизнеса". На с. с. 37 отБалтов, М., Ролята на бизнес кластерите за решаване проблемите на конкурентоспособността на малките и средни предприятия, сп. Бизнес посоки, 2., 2006 г., с. 32-40, 2008
 • Крумова, М., "Аспекти на съответствие при бенчмаркинг на финансовите процеси при индустриалните предприятия". с. 142 в Балтов, М. "Техническа помощ за стимулиране на инвестициите и иновациите в МСП", съвременни управленски практики IV, БСУ, Бургас, 2006, с. 137-148, 2008
 • Георгиев, Г., "Центровете по предприемачество като възможен инструмент за трансформиране на българските висши учебни заведения". Балтов, М. "Основи на предприемачеството", РЕЯ, Пловдив, 2004 г., 2008
 • Mueller, K., "Changing Factors in Technology Transfer in the Czeck Republic". Todorov, K., Baltov, M., Kolarov, K. and Angelov, T. "How the Transmission disks Started up a Business - the case of Tribo", 2005
 • Тодоров, К., "Икономически, политически и управленски фактори, влияещи върху развитието на МСП". Балтов, М., "Преходът от мениджър към предприемач, сп. Мениджър, 4,1994 г., София, с. 35-47, 2005
 • Василев, Й., "Проблемите на малкия и средния бизнес не са само в икономическата среда". Тодоров, К., Балтов, М., Коларов, К., Желязков, А. и др. "Развитие на предприемачеството и дребния бизнес в България" (1993 - 1995 г.), София, ЕСБИД-УНСС, 2005
 • Иванова Р.. ., ISO 9001 предпоставка за повишаване конкурентоспособността на организациите, 2005
 • Коларов, К., Тодоров, К., Керезиев, Ил. и Руйчев, С., "Динамичните предприемачи в България: състояние, тенденции, нужди, обучение". Тодоров, К., М. Балтов, Б. Пиасецки и др. "Динамичните предприемачи. Сравнителен анализ за България и Полша" (1999 - 2000), София и Лодз, (непубликувани резултати), 2004
 • Петров, Иван. Относно тенденциите за унифициране на понятията за малки и средни предприятия в Европейския съюз, 2003
 • Георгиев, И., Растежът на фирмата. Балтов М. "Управленско консултиране за малки и средни предприятия" - дисертационен труд за степен д-р (2000 г.), София, УНСС, 2001
 • Тодоров, К., "Предприемачество и дребен бизнес". Балтов, М., "Пътят на Атлас консулт" в 25 казуса за предприемачи и мениджъри от практиката, Некст, София, 1997 г., с. 263-269, 1997