Монографии
 • Държавен бюджет: Теория и практика в условията на световната стопанска криза, 2009

 

Студии
 • Държавният дълг и пазарът на ДЦК през периода на прехода, Четвърти годишник на КИА, Пловдив, 2007
 • Структура на емитирания на вътрешния пазар държавен дълг, Трети годишник на КИА Пловдив, 2006

 

Статии
 • Стоянова, З.,, М. Александрова, Н. Атанасов, Информиране и готовност на родителите за силанизиране на детските зъби., Управление и образование, том XIV(2), с. 68-73, 2018
 • Atanasov N., Stoyanova R., Alexandrova, M. Possibilities to Model Patients Preferences and Their Willingness to Pay for a Molar Treatment, Dental and Medical Problems, Issue: 2016, 53, 1, 2016
 • Монте Карло симулация на промените в държавния дълг за периода 2017-2019 г., Бизнес посоки, БСУ, бр. 2/2016, 2016
 • Атанасов, Н. Р. Стоянова, М. Александрова, Исследование выбора пациента и готовности платить за лечение моляра, Интер-Медикал, 2015
 • Публични разходи на Република България - емпирични характеристики и възможности за моделиране, Бизнес посоки, БСУ, бр. 1, 2015, 2015
 • Reimbursment and public expenditure on medicinal products in the Republic of Bulgaria - в съавт. с Р. Стоянова и Г. Петрова, Pharmacia, Sofia, June 2014, vol. 61, № 2, 2014
 • Атанасов, Н., П. Недев. Задлъжнялост и платежоспособност на медицинските диагностично-консултативни центрове на община Пловдив, Здравна икономика и мениджмънт, ИК Стено, Варна, 2013
 • Атанасов, Н., П. Недев. Рентабилност и обращаемост на активите на диагностично-консултативните центрове на община Пловдив, Здравна икономика и мениджмънт, ИК Стено, Варна, 2013
 • Бюджетната технология и политика и възможностите за тяхното използване за изход от стопанската криза, сп. "Бизнес посоки", бр. 1 и 2, 2010 г. Бургаски свободен университет, 2010
 • Интеграцията на европейския фондов пазар, сп. Икономическа мисъл, издание на БАН, 2008 г., бр. 3., 2008
 • Съвременният бюджет между регулативизъм и неолиберализъм, Пети годишник на КИА, Пловдив, 2008 г., 2008
 • Държавни облигации, защитени от инфлационен риск, сп. Икономически алтернативи, УНСС, 2007 г, бр. 1., 2007
 • Определяне на ефективността от управлението на облигационен дълг чрез операции на спот пазара, сп. "Банки, инвестиции, пари", бр. 9, 2002 г., 2005
 • Дефиниране на скритата икономика и методи за нейното измерване, сп. Известия на ТУ Габрово, УИ "В. Априлов", Габрово, 2004 г., 2004
 • Намаляващата доходност на първичния пазар на държавни ценни книжа, сп. Икономическа мисъл, издание на БАН, бр.4, 2004 г., 2004
 • Вътрешният държавен дълг под формата на държавни ценни книжа, сп. Известия на ТУ Габрово, УИ "В. Априлов", Габрово, 2003
 • Информационно обезпечаване пазара на държавни ценни книжа, сп. Общество и право, бр. 4, 2003 г., 2003
 • Еволюция на подоходното облагане и някои аспекти на отрицателния подоходен данък, Известия - ТУ Габрово, УИ "В. Априлов", Габрово, 2002
 • Някои аспекти от развитието на пазара на държавни ценни книжа в България, Известия - ТУ Габрово, УИ "В. Априлов", Габрово, 2002
 • Статични методи за оценка на инвестиционни проекти, Известия - ТУ Габрово, УИ "В. Априлов", Габрово, 1998

 

Доклади
 • Content of Bulgaria Health Expenditure and some comparisons between EU countries. , Втора национална конферецния "Общественото здраве - глобални приоритети в науката и практиката", Trakia Journal of Sciences, vol. 16, suppl. 1, p. 83-90., 2018
 • Income inequalities and health expenditures in Republic of Bulgaria - major economical factors of health accessibility and happiness, International Conference "Economics, Health and Happiness", SUPSI, Lugano - January 14, 15, 16th 2016, 2016
 • Hristo Dobrev, Nikolay Atanasov, Rumiana Stoianova, Evaluation of the impact of psoriasis on patients quality of life and determining their willingness to pay for cure: results of pilot study, International Journal of Health Economics, 2014
 • Атанасов, Н. Достъпност до лечение и здравни разходи в Република България след въвеждане на задължителното здравно осигуряване, Сборник статии от деветата национална научна конференция с международно участие по етика на тема Европейските етични стандарти и българската медицина, 2014
 • Nikolay Atanasov, Donka Dimitrova, Rumyana Stoyanova, Maryana Alexandrova, Rositza Dimova, Boryana Lefterova Stated Preferences and Willingness to Pay for Molar Treatment: Results of Pilot Study, Trakia Journal of Sciences, 2014
 • Stoyanova R., Atanasov N., Attitudes of Bulgarian nurses towards emigration and factors that determine such attitudes, Regionalni razvoj I demografski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope 19, Nis, 2014
 • Димитрова, Д. Димова, Р., Стоянова, Р., Левтерова, Б., Атанасов, Н. Финансови измерения на достъпността до лекарствена терапия на пациенти с хронични заболявания – резултати от пилотно проучване. Здравна икономика и мениджмънт, научна конференция на МУ Варна, "Здравният мениджмънт - наука, практика, изкуство", ИК Стено, Варна, бр. 4 (50), 2013, 2013
 • Stoyanova, R., N. Atanasov, Survey on the Attitudes of the Bulgarian Nurses to Leave the Country. Regionalni Razvoj I Demografski Tokovi Zemelja Jugoistocne Evrope, Университет у Нишу, Економски Факултет, Ниш, 2013
 • Nikolay G. Atanasov, Hristo P. Dobrev, Ralitsa D. Raytcheva, Maryana A. Alexandrova, Desislava G. Nocheva, Drozdstoy S. Stoyanov, Contingent Valuation of the Patients' Willingness to Pay for Dermatological and Dental Treatment, Journal of International Scientific Publications: Economy&Business, 2013
 • Финансов мениджмънт на здравната организация – необходимост и проблеми в прилагането му. Здравна икономика и мениджмънт, научна конференция на МУ Варна, "Здравният мениджмънт - наука, практика, изкуство", ИК Стено, Варна, бр. 4 (50), 2013, 2013
 • Nikolay G. Atanasov, Donka D. Dimitrova, Rumyana G. Stoyanova, Boryana A. Lefterova, Rositza T. Dimova, Advantages and Disadvantages of Contingent Valuation in Terms of Compulsory Health Insurance System, Journal of International Scientific Publications: Economy&Business, 2013
 • Atanasov, N. Long-term Relationship between Public Health Expenditures and Gross Domestic Product of Bulgaria in the Period 1990-2010, Trakia Journal of Sciences, 2012
 • Емпирични зависимости между здравните разходи и БВП на Република България, Международна научна конференция "10 години Факултет по обществено здравеопзване, МУ Варна"; 7-9 октомври 2011; Варна. Варна: , 2011
 • Стоянова, Р. Атанасов, Н. Миграционни нагласи на студентите от специалности Медицинска сестра и Управление на здравни грижи- бакалавър, към МУ – Пловдив, Международна научна конференция 10 години Факултет по обществено здравеопзване, МУ Варна, 2011
 • Финансови измерения на стопанската криза в здравеопазването, Юбилейна международна научна конференция "Световната криза и икономическото развитие", сборник с доклади, том 3, изд. "Наука и икономика", Икономически университет - Варна, 2010 г., 2010
 • Resources of Bulgarian's health system - some relations and empirical evidences, Second Bulgarian - Greek Scientific Conference "Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration", Plovdiv, 8-10 October 2010., 2010
 • Реалната доходност на първичния пазар на държавни ценни книжа, КИА, Пловдив, 2006 г., 2006
 • Управление на лихвения риск в търговските банки чрез фючърси базирани на държавни ценни книжа., Сб. Доклади от Юбилейната международна конференция "Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХІ век", том І "65 години Висше училище 1936-2001", Свищов, 2005
 • Управление на портфейл от държавни облигации с фиксиран доход, Международна юбилейна научна конференция "50 години Финансово-счетоводен факултет при УНСС София", 2002 г., 2005
 • Оценка на влиянието на инфлацията върху доходността на първичния пазар на краткосрочни държавни ценни книжа , Международна научна конференция "Инвестиции в бъдещето", НТС, Варна, 2005 г., 2005
 • Фискален режим на държавните ценни книжа, Международна научна конференция Унитех' 03 Габрово Сб. доклади том ІІІ, УИ "В. Априлов" Габрово, ноември 2003г., 2003
 • Спестовни държавни ценни книжа, Международна научна конференция Унитех' 01 Габрово Сб. доклади том ІІІ, УИ "В. Априлов" Габрово, ноември 2001, 2001
 • Инвестиции на пенсионно осигурителните дружества в държавни ценни книжа., Сб. Доклади от Научно-практическата конференция с международно участие конференция "Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията", СА "Д. А. Ценов" Свищов, 2000 г, 2000
 • Емисията на общински облигации като метод на акумулиране на средства в общинските бюджети., Сб. Доклади от научна конференция на ТУ Габрово "Висшите училища и неправителствените организации в процеса на интеграция с ЕС", Габрово 2000 г., 2000
 • Особености на държавните ценни книжа и тенденции в развитието на пазара им, Доклади от Юбилейната научна сесия '97 на ТУ Варна, 1997 г., 1997

 

Учебници и помагала
 • Финанси на фирмата, 2009
 • Финанси на фирмата, 2009
 • Фондови борси - второ допълнено и преработено издание - в съавт. с Т. Велев и Р. Къновски, 2005
 • Фондови борси - в съавт. с Т. Велев и Р. Къновски, 2001
 • Банково дело - част първа - в съавторство с Т.Велев и кол., 1998
 • Банково дело - част втора, в съавт. с Т. Велев и кол., 1998
 • Банково дело, 1997