Монографии
 • Формиране на знания и компетенции чрез виртуални светове, , 2011
 • Мултимедийни технологии и приложения, 2010
 • Training Safety and Security in Tourism - Aspects:Comparative Analysis for Bulgaria, Czech Republic, Latvia, Romania - Training Safety and Security in Tourism” /TSST/ LLP-TOI-BG1-08-LEO-05-00437, LLP, Leonardo da Vinci - “Transfer of Innovation”LLPTOI-BG1-08-LEO-05-00437, 2010
 • Development of Secure and Safe Tourism Services - Training Tool - Training Safety and Security in Tourism” /TSST/ LLP-TOI-BG1-08-LEO-05-00437, LLP, Leonardo da Vinci - “Transfer of Innovation”LLPTOI-BG1-08-LEO-05-00437, 2010
 • Security Aspects in Tourism Services Management and Marketing - Training Guide - Training Safety and Security in Tourism” /TSST/ LLP-TOI-BG1-08-LEO-05-00437, LLP, Leonardo da Vinci - “Transfer of Innovation”LLPTOI-BG1-08-LEO-05-00437, 2010
 • Key Shop A New Culture of Learning. Changes of perspective, Impulses, Structure.s, 2007
 • Modelling of Data Management, 1999

 

Студии
 • Guidelines for Higher Education Institutions, BizMOOC project research report http://bizmooc.eu/wp-content/uploads/2016/02/BizMOOC-R1.3b-HEI-report.pdf, BizMOOC Project Research Reports, 2016
 • Бизнес конкурентноспособност чрез наука с помощта на Офис за технологичен трансфер, електронно списание "Компютърни системи и комуникации, Том 4, № 2 (2015), стp. 67-95, ISSN: 1314-7846, 2015
 • Основни режими на заряд на тягови акумулато; Iелектронно списание "Компютърни системи и комуникации, Електронно списание "Компютърни системи и комуникации", Том 4, № 2, 2015
 • Развитие на икономика, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (втора част),, списание „Бизнес посоки“, бр. 1, 2015
 • Развитие на икономика, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (първа част), списание „Бизнес посоки“, бр. 2, 2014
 • Didactic model definition. Methodology for Intelligent Agents applications., PARMENIDE LdV 2005/05/ipp-154064, 2006
 • Technological model definition., PARMENIDE LdV 2005/05/ipp-154064, 2006
 • Методи, модели и алгоритми за разработване на адаптивно учебно съдържание в интерактивни среди за обучение - автореферат на дисертационен труд, ИМИ - БАН, 2005
 • Компютърно-базирано обучение - елементи на образователния модел, Годишник на БСУ, 1999

 

Статии
 • Adding Value to Height Education through Mainstreaming of Training in Standardization into University Curricula, Scientific Journal “Mathematics and Informatics”, Vol. 64(2), 2021, pp. 196-206, 2021
 • The Digital Future of Intangible Cultural Heritage – Challenges and Initiatives, Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage; Volume 11; Sofia: Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences;2021, 2021
 • Development of Digital Collections of Intangible Cultural Heritage Objects - Base Ontology, Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage; Volume 11; Sofia: Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences 2021, 2021
 • Digitisation of Cultural Heritage and Interoperability in the Context of Competences of the Culture Industry Human Resources, Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage; Volume 11; Sofia: Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences 2021, 2021
 • Approaches and Models for Application of Gamification Techniques in v-Learning, Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage; Volume 11; Sofia: Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences 2021, 2021
 • Fostering Technology-Enhanced Learning and Digital Innovations in Schools – Key Factors and Challenges, Proceedings of 50th Jubilee Spring Conference of Union of Bulgarian Mathematicians, Burgas, 2021, pp.215-221, ISSN 1313-3330, 2021
 • An Approach for Fostering TEL Quality Assurance Processes in Kazakh Higher Education Institutions, proceedings of the 12th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN20); 06-07 of July 2020; (pp. 1458-1467); doi: 10.21125/edulearn.2020.0480, 2020
 • Intangible Cultural Heritage Presentation and Preservation – Challenges and Opportunities for Museum Specialists, “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP 2020) Proceedings of International Conference under the patronage of UNESCO, Vol. Х, 2020
 • International framework for modernization of Higher Education: The ACADEMICA approach, Сборник на юбилейна международна конференция "съвременни управленски практики" Х, 7-8 юни 2019 , Бургас, България, 2019
 • An Approach for Valorisation of thr Emerging Tacid Knowledge and Cultural Heritage in Rural and Pheripheral Communities, , Int. Conf. DiPP2019, 2019
 • The massive open onlinecourses paradigm challengesand opportunities for higher rducation, Educational and Methofological Journal , 2018
 • MOOCs - Transformation of the Higher Education Paradigm, BSU - "Blue Economy and Blue Growth" - Conf. Proceeding, 2018
 • ORCHIS - Technology in Help of Botanists and Foresters on Both Sides of the Border, DiPP2018 Conference Proceeding, 2018
 • The Massive Open Online Courses Paradigm - Challenges and Opportunities for the Higher Education, Scientific Journal №3 (51), 2018
 • Models and Approaches to Modernize Training in Universities, Bulgarian Journal of Business Research, Vol. 1, 2018
 • Fostering Innovation and Creativity through MOOCs,(updated) https://mooc-book.eu/index/learn-more/key-areas/innovation-moocs/ , Erasmus+ | Key Action 2 | Knowledge Alliances BizMOOC Projrct 562286-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-KA, 2018
 • Identification of regions and players lagging behindin MOOC initiatives (updated) https://mooc-book.eu/index/learn-more/key-areas/regions-developing/, Erasmus+ | Key Action 2 | Knowledge Alliances BizMOOC Project 562286-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-KA, 2018
 • Needs and Gaps of Vocational and Educational Training and E-Learning Focused on Standardization in Bulgaria, 11th international conferenceMAC 2017, 13-14 Oct 2017, Prague, Czech Republic, pp 18-28, 2017
 • Market relevant vocational education and training on standardization in Bulgaria - needs and requirements, Bulgarian Journal of Business Research, Vol. 3, , 2017
 • Expanding the Knowledge Base and Development of New Skills of Museum Specialists in Line with the Digital Era (Best Paper Award), Proceedings of the conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" Vol. VII /2017 ISSN 1314-4006, 2017
 • Modernisation of the HE in Engineering Sciences - ACADEMICA Concept and Approach, Tempus Book - Issue of National Erasmus+ Office Uzbekistan, 2016
 • The European Initiative for Massive Open Online Courses /MOOCs/ and the Challenges for Its Implementation in Bulgaria, http://www.bposoki.bg/en/issue-2/the-european-initiative-for-massive-open-online-courses-/moocs/-and-the-challenges-for-its-implementation-in-bulgaria, Journal “Business Research”, Vol.2, 2016
 • Digitalizing the Proceedings of the Bulgarian Museums, or How to Rescue from Oblivion Priceless Studies on the Cultural Heritage, Proceedings of International conference DiPP2016, 2016
 • Европейските инициативи за масови отворени онлайн курсове - предизвикателства пред българските университети, Сборник на Юбилейна научна конференция с международно участие "Новата идея в образованието", 2016
 • Highlighted Needs of Vocational and Educational Training and Medical e-Learning in Bulgaria, Conference proceeding - 9th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 2016
 • Technology-enhanced Teaching of Exact Science through Art, Proceedings of International Conference "Cultural heritage - conservation, presentation and digitalization", 24-25 March, Veliko Tarnovo, 2016
 • A model of curriculum improvement and modrnisation, Proceedings of International Scientific-Practical Conference "Ualikhanov readings - 20", 2016
 • The Orthodox Icons Collection of the Regional Historical Museum—Burgas: A Digital Library for Iconographic Objects, Proceedings of the conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" (DiPP'2015), 2015
 • Подпомагане на интеграцията на триъгълника на знанието и иновациите чрез изграждането на Офис за технологичен трансфер в Бургаски свободен университет., Годишник на Бургаски свободен университет 2015, стр. 137-144, ISSN: 1311-221-X, 2015
 • Дидгиталните колекции на Бургаския музей: създаване на ново дигитално съдържание в интернет, представящо икономическото и културното развитие на региона от древността до наши дни., Сборник статии „Известия на Бургаския музей“, Том 5 (2015), ISSN 0407-9477 , 2015
 • Uses of The Virtual World for Educational Purposes, Electronic Journal for Computer Sciences and Communications, Electronic Journal for Computer Sciences and Communications, 2015
 • Развитие на икономика, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (втора част), списание „Бизнес посоки“, бр. 1, 2015
 • Methodology for Teaching Math through 3D Serious Games, of the Scientific conference “Innovations in the Application of Electronic Forms of Distance Education, 28-29 November, 2014
 • Изграждане на виртуална експозиция с икони от фонда на Регионален исторически музей - Бургас, Конф. "Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", ISBN 978-954-8468-97-8, 2014
 • Цифровизиране на музейните фондове - ИТ секторът в помощ на българското културно-историческо наследство, Конф. "Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", ISBN 978-954-8468-97-8, 2014
 • Методология за обучение по математика чрез 3D сериозни игри, БСУ, Сборник на научно-практическа конференция "Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето", 2014
 • Coins from the Burgas Bay: Creation of a New Digital Numismatic Content in the Internet Representing the Economic and Cultural Development of Burgas Region from Ancient Times to the Present Days, Proceedings of International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage /DiPP/, 2014
 • Application of audiovisual media and e-learning technologies in medicine education in the context of the e-EduMed project, Proceedings of the Forty Third Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 2–6, 2014
 • Innovative methods and approaches for implementation of the explorative learning and learning-by-doing in Geometry, Conference for BIMK Team Leaders, 02.07.2013, Conf. CD Proceeding of BIMK, 2013
 • Развитието на ключови умения и компетентности на персонала - предпоставка за устойчиво развитие на спа и уелнес центровете в България, Списание "Управление и устойчиво развитие", 2013
 • Иновативен подход за повишаване на квалификацията на административния персоналв СПА туризма, Межд. конф. ""Съвременният модел на ЕС и мястото на България в него, 2013
 • Innovative methods and approaches for implementation of the explorative learning and learning-by-doing in geometry, Математика и математическо образование, СМБ, 2013
 • State of the art and evaluation of the wellness and spa management in Bulgaria, списание "Бизнес посоки", бр.2, ЦИУН, БСУ, 2012
 • Иновативни подходи и методи за изграждане на умения и компетентности в контекста на проект е-менторинг, Годишник2012 на БСУ, 2012
 • Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE, Списание "Образование и технологии" Т.3, 2012
 • Приложения на виртуалните светове в обучението, Международна конференция БСУ, 2011
 • Иновативен подход към обучението във виртуалния свят в контекста на проект AVATAR”, Годишник на БСУ, 2011
 • AVATAR - един курс за преподаване във виртуалния свят, списание"Образование и технологии" т.2, 2011
 • Методи и модели за V-обучение в рамките на проект AVATAR, списание"Управление и устойчиво развитие" т.4, 2011
 • Нови аспекти на обучението по сигурност и безопасност на кадрите в българската индустрия за гостоприемството, межд. списание "Управление и устойчиво развитие" т.3-4, 2010
 • Platform for E-Learning, Collaborative Work, Knowledge Sharing and Electronic Materials, Мagazine „Management and Sustainable Development”, Vol. 2, 2009
 • Подходи, изисквания, критерии и фази на изграждане на среди за е-обучение в МСП, БСУ, межд. конф. Управленски практики 2009, 2009
 • Обучение по сигурност и безопасност в туризма - тенденции и проблеми, Сборник межд. конф., 2009
 • Oбучение на работното място - технологични подходи и решения, Годишник БСУ, 2009
 • E-learning, e-practising and e-tutoring: an integrated approach, Int. conference MeL2008, 2008
 • Подходи и методи за интегриране на персонализирано електронно обучение и практика в контекста на проект Parmenide, БСУ,Съвременни технологии-08, 2008
 • Key Shop - Ново решение за управление на риска, magazine "Management and Sustainable Development”, Vol. 2, 2008
 • Generalized Net Model of Process of the European Awareness Scenario Workshop Method, Proceedings of international scientific conference “Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, 5-6 October, Warsaw, Poland, 2008
 • Parmenide & Arianna: "Intelligent Agents" promoting innovative training solutions through a European partnership , International workshop - GUIDE, 2007
 • Подходи и средства за стандартизация на електронното обучение., Годишник на Бургаски свободен университет, 2007
 • Подходи и концептуални решения за индивидуализиране на обучението в бизнес организациите, списание"Бизнес посоки", 2007
 • Концепцията за устойчив икономически растеж в контекста на седма рамкова програма на Европейския съюз, международнас конференция "Management and Sustaina, 2007
 • Технологични подходи и решения за повишаване на ефективността на работата в бизнес- организациите. , "Управленски практики IV", БСУ, 2006
 • Tехнологични модели и подходи за изграждене на разпределени хетерогенни бизнес информационни системи. , Списание "Бизнес посоки", т.2, 2006
 • Paneva D., M Zheleva, Y. Zhelev, eLearning Approaches and Solutions for Personalization in eLearning Systems, HUBUSKA Open Workshop, Austria, 2006
 • Обмен на данни в разпределени децентрализирани обучаващи среди, Годишник на Бургаски свободен университет, 2005
 • Системи за електронно обучение - подходи за изграждане и функционални изисквания., Годишник на БСУ, 2005
 • Обмен на данни в разпределени децентрализирани обучаващи среди. , Годишник на БСУ, 2005
 • Simple Sequencing Model for Interoperable, Reusable and Adaptive Learning Content Development, Int. Conference ICT&P'05, 2005
 • Design and development of Intended Instructional Flows in Web-based Learning Environments, Proceeding HUBUSKA OW, 6theLearning Forum Budapest, 2005
 • Adaptive Learning in Web-based Educational Environments, Journal Cybernetics and Information Technologies Vol. 5 (1), 2005
 • Стандарти за електронно обучение, Годишник на БСУ, 2004
 • Обучение с развити технологични средства - форми и модели, Международна конференция БСУ, 2004
 • Approach for Dynamic Evaluation in Distance Learning Environment, Proceedings of International Conference “Information and Communication Technologies and Programming”/ICT&P/, 24-26 June, Varna, 2004
 • Design of e-Learning Content - Approaches and Methods, Proceedings of International Conference “Information and Communication Technologies and Programming” /ICT&P/, 24-26 June, Varna ICT&P'04, 2004
 • Интегрирани системи и среди за обучение, Годишник на БСУ, 2004
 • Учебни обекти - същност и класификация, Годишник на БСУ, 2003
 • On-The-Job-Training for Turism Business Expansion in the Global Information Networks, Int. Conf. "University Science for Quality in Education" UNITECH'03, 2003
 • Metadata Tagging and Interactive Multimedia Content Reusability in Web-Based Learning System, International Conference “Information and Communication Technologies and Programming”, 23-25 June, Varna ICT&P'03, 2003
 • Principles, Quality Requirements and Solutions for On-The-Job e-Trening in SME., EDEN Annual Conference, 2003
 • Система за Е-учене - структура и функционални изисквания, Int. Conf. "University Science for Quality in Education" UNITECH'02, 2002
 • Нови подходи за реализация на Е-учене, Балканска научна конференция, 2002
 • Интерактивни мултимедийни информационни системи за обучение, Годишник на БСУ, т.7, 2002
 • Виртуална реалност в обучението, Годишник на БСУ, т.6, 2001
 • New Approaches and Requirements in Computer Aided Learning, International Journal “Information Theories&Applications” /IJITA/, Vol. 8, Number 1, 2000
 • Разпределени архитектури за мултимедийна телематика в образованието, Годишник на БСУ, 2000
 • Компютърно-базирано учене - елементи на образователния модел, Годишник на БСУ, 1999
 • Multimedia data management in Virtual University Environment, International conference "New Approaches of ICT in Teachers Training”, 5-6 February, Sofia, Bulgaria, 1999
 • Управление на мултимедийните данни - нови подходи и парадигми, Първа регионална конференция, 1998
 • Образователни технологии и мултимедия-нови подходи и приложения, Годишник на БСУ, 1998

 

Доклади
 • Fostering Technology-Enhanced Learning and Digital Innovations in Schools – Key Factors and Challenges, Proceedings of 50th Jubilee Spring Conference of Union of Bulgarian Mathematicians, 2021
 • An Approach for Valorisation of the Emerging Tacit Knowledge and Cultural Heritage in Rural and Peripheral Communities, International UNESCO driven conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" (Vol. 9), Referred in SCOPUS and Web of Science, 2019
 • International Framework for Modernization of Higher Education: The Academica Approach, Юбилейна международна конференция "съвременни управленски практики" Х, 7-8 юни 2019 , Бургас, България, 2019
 • Massive Open Online Courses - Transformation of the Higher Education Paradigm, International Conference "Blue Economy and Blue Development", 2018
 • Digital transformation of Higher Education - ACADEMICA Project Approach, International Conference "Turkmenistan in the Haert of the Silk Road, 2018
 • A model ofcurriculum improvement and modernization, International Scientific Conference «Уалихановские чтения-20», Vol 6 (2016), 2016
 • Digitalizing the Proceedings of the BulgarianMUseums, or How to Rescue from Oblivion Priceless Studies of the Cultiural Heritage, международна конференция "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" Vol 6, 2016, 2016
 • The Orthodox Icons Collection of the Regional Historical Museum—Burgas: A Digital Library for Iconographic Objects, международна конференция "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" (V/2015), 2015
 • Innovative Methods and Approaches for Implementation of the Explorative Learning and Learning-by-doing in Geometry, Межд. Конф. BIMK 2013, 2013
 • Training Maths through Innovative Approaches and Content (TALETE Project), Межд. Конф. DiPP 2013, 2013
 • Развитието на ключови умения и компетентности на персонала - предпоставка за устойчиво развитие на спа и уелнес центровете, межд. конф "Управление и устойчиво развитие", 2013
 • Иновативни подходи и методи за обучение по математика в контекста на проект TALETE, Национален ден за дисеминация - БСУ, Бургас, 2012
 • Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE, Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", 2012
 • Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE, Регионална конф. на СМБ, 2012
 • Иновативни подходи и методи за обучение по математика в контекста на проект TALETE, Ден за дисеминация - РИО, Сливен, 2012
 • Съвременни методи и подходи за обучение на специалисти в областта на туристическите услуги и физиотерапията, межд. конф. "Управление и устойчиво развитие", 2012
 • Matematisation of the concept according TIMSS and PISA, М/унар.конф. Teaching maths trough innovative learning approach and contents – TALETЕ, 2011
 • Технологични подходи и решения за осъществяване на фирмено обучение, закл. конф. по проект ESF-2101-02-02006 , 2009
 • Концепцията за устойчив икономически растеж в контекста на седма рамкова програма на Европейския съюз, международна конференция "Управление и устойчиво развитие", 2007
 • Approaches for Personalization in the Contemporary Learning Management Systems, международен форум GUIDE 2006, 2006
 • Design and development of Intended Instructional Flows in Web-based Learning Environments, HUBUSKA OW, 6th eLearning Forum, 2005
 • Design of e-Learning Content, Межд.конф. ICT&P'04, 2004
 • Metadata Tagging and Interactive Multimedia Content Reusability in Web-Based ..., Межд.конф. ICT&P 2003, 2003
 • Нови подходи за реализация на е-учене, Балканска науична конференция, 1-3 ноември 2002 стр. 60-64, 2002
 • New Approaches and Requirements in Computer Aided Learning, Межд.конф. ICT&P 2000, 2000
 • Нови подходи за обучение в онформационното общество, Национален семинар"Жените ИО", 2000
 • Нови подходи за обучение в информационното общество, Национален форум "Глобалноинформационно пространство", 2000
 • Виртуална среда за обучение - управление на мултимедийните данни и документи, Междунар.конференция, 1999
 • Моделиране на мултимедийни данни - нови подходи и парадигми, Научен семинар ....- ИМИ -БАН, 1998

 

Учебници и помагала
 • Дигитална компетентност и дигитална креативност - електронен учебен курс, 2021
 • Информационни и комуникационни технол;огии в обучението и работа в дигитална среда, 2019
 • Информационни технологии в управление на обеазованието, 2019
 • Дистанционен курс "Презентационни техники" за външни потребители - Център за ДО, 2018
 • Дистанционен курс "ИКТ в обучрнието и работа в дигитална среда" , 2018
 • Учебен курс "Системи и трхнологии за дигитализация и архивиране на правна документация" за технологично подпомогнато обучение чрез Moodle базирана среда за обучение, 2017
 • Ръководство по мултимедийни технологии: Растерна и векторна графика , 2016
 • Учебен курс "Информационни технологии - упражнения" за технологично подпомогнато обучение чрез Moodle базирана среда, 2016
 • Учебен курс "Софтуерни продукти в хотелиерската и туроператорската дейност" за технологично подпомогнато обучение чрез Moodle базирана среда, 2016
 • Дистанционен курс "Обучение по математика в 3D среда" за външни потребители - Център за ДО, 2013
 • Учебен курс "Информатика" - технологично подпомогнато обучение чрез Moodle базирана среда, 2012
 • Учебен курс "Информационни системи и технологии" за технологично подпомогнато обучение чрез Moodle базирана среда, 2012
 • Учебен курс "Мултимедийни технологии" за технологично подпомогнато обучение чрез Moodle базирана среда, 2012
 • Желева М., Разширени записки към учебен курс”Мултимедийни технологии и компютърна анимация”, 2011
 • Мултимедийни технологии и приложения - учебно помагало, 2010

 

Научно-изследователски проекти
 • Европейска мрежа за D-гъвкаво обучение /ENID-Teach/, Международен научен или образователен, Еразъм+, КД 2 Стратегически партньорства
 • Стимулиране на предприемаческото мислене на студентите за насърчаване на откривателство, творчество и иновации /INSPIRE/, Международен научен или образователен, Програма: Еразъм+| КД 2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики | дейност - Стратегически партньорства
 • Образователен университетски портал за подобряване на възможностите за иновативно електронно обучение, осигуряването на устойчивост и създаването на добри практики (EDU-GATE), Международен научен или образователен, Програма: „Еразъм+“ КД 2 -„Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, Сектор "Висше образование"
 • Дигитално представяне и опазване на европейската ритуална кухня /EURICA/, Международен научен или образователен, Програма: Еразъм+| КД 2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики | дейност - Стратегически партньорства
 • За по-зелена Европейската рамка за предприемачески умения (EntreComp) и хармония на икономическото развитие и екологичната сигурност /Green-4-Future/, Международен научен или образователен, Програма: „Еразъм+“ КД 2 -„Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Професионално образование и обучение"
 • “DIALOGOS” - Диалог: програми и средства за боравене с информация и убеждения в епохата на постистината, Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2, Strategic Partnership
 • DIGICULT:Дигитално представяне и опазване на нематериално културно наследство , Международен научен или образователен, Erasmus +, KA2, Strategic Partnership
 • STUNED: Интегриране на обучение по стандартизация в университетското образование, Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2, Strategic Partnership
 • KUTEL- Kazakh Universities to Foster Quality Assurance Procedures in Technology Enhanced Learning, Международен научен или образователен, Erasmus Plus|KA2 -CBHE2018|598377-EPP-1-2018--IT-EPPKA2-CBHE-SP
 • КЛАДА-БГ Национална интердисциплинарна изследователска инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на Европейската инфраструктура CLA, Национален научен или образователен, МОН
 • VALoR-Tacit knowledge emerging for a sustainable valorisation of the cultural heritage in rural and peripheral communities, Международен научен или образователен, ERASMUS+ Programme| Key Action 2| Strategic Partnership 2017-1-IT02-KA204-036745
 • SCOPE -Skills for Corporate Entrepreneurship, Международен научен или образователен, Programme| Key Action 2| Strategic Partnership 2017-1-AT01-KA202-035043
 • ISTRA-International Standards training in VET for promotion of market relevant education, Международен научен или образователен, Erasmus+ Strategic Partnership 2016-1-BG01-KA202-023738
 • COR-Skills "Collaborative learning for enhancing practical skills for patient-focussed interventions in gait rehabilitation after orthopedic surgery ", международен проект, ERASMUS+|KA2|Strategic Partnership 2015-1RO01-KA202-015230
 • ACADEMICA: Accessibility and Harmonization of Higher Education in Central Asia through Curriculum Modernization and Development, Международен научен или образователен, EACEA, Erasmus+ KA2 CBHE 561553-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP
 • BizMOOC--Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business, Международен научен или образователен, EC - Erasmus+ KA2 Knowledge Aliances 562286-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-KA
 • Оценка на техническата и икономическата осъществимост на разработката на зарядни системи за бърз индивидуален поелементен основен и изравнителен заряд на акумулаторни батерии за електрокари, електромобили, автомобили, соларни, енергийни, информационни и електронни системи, проект за техническа осъществимост, Национален иновационен фонд -
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, национален проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, национаслен проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища, национален проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • TALETE-Teaching Maths Through Innovative Learning Approach And Contents , Международен научен или образователен, EACEA, Leonardo da Vinci, COMENIUS 518518-LLP-1-2011-1-IT-COMENIUS-CMP
 • e-TRAVELSPA -e-Training for Wellness in SPA Services, межд. проект, EACEA, Leonardo da Vinci - “Transfer of Innovation”LLP-Ldv-ToI-2011-RO-022
 • e-Mentoring: New skills and competences for new job, Международен научен или образователен, EK Leonardo da Vinci | KA3 511579-LLP-1-2010-1-LT-KA3-KA3MP
 • AVATAR-Added Value of Teaching in a Virtual World, Международен научен или образователен, LLP, Comenius 502882-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP
 • Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла, Национален научен или образователен, ЕСФ, ОП „Развитие на човешките ресурси”
 • Training Safety and Security in Tourism/TSST/, Международен научен или образователен, LLP, LdV Transfer of Innovation LLPTOI-BG1-08-LEO-05-00437
 • Knowledge and Skills in Tourism/KAST/, Международен научен или образователен, EU LLP, LdV Transfer of Innovation
 • Key Shop - a new culture of learning, Международен научен или образователен, LLP, Grundvig 134022-LLP2007-DE-GRUNDTVIG-GMP
 • Promoting advanced resources and methodologies for new teaching and learning solutions in digital education - PARMENIDE, Международен научен или образователен, Програма Леонардо да Винчи 2005/05/I/PP-154064
 • The Knowledge Shop III, Международен научен или образователен, SOCRATES- GRUNDTVIGGRU-2/2005-1019/0017
 • Трудова реализация чрез квалификация на безработни и младежи в неравно положение, Национален научен или образователен, МРРБ
 • The Knowledge Shop II, Международен научен или образователен, SOCRATES- GRUNDTVIGGRU-2/2004-1705/018
 • Knowledge Shop I, Международен научен или образователен, SOCRATES, Grundtvig– 2
 • Бургаски регионален виртуален музей, Национален друг, Министерство на културата
 • Assessment Tool for the Training of Interpreters, Международен научен или образователен, LEONARDO DA VINCI Pilot Pro
 • DG XIII - INCO COPERNICUS Science Research Telematics Project PL961060, Международен научен или образователен, Европейската Комисия
 • IEARN, Национален друг, Фондация "Отворено общество"

 

Цитирания
 • Vaida, Sebastian. A Brief Analysis of the Pros and Cons of Online Adaptive Learning and Education, 2020
 • Papadokostaki, Koralia & Panagiotakis, Spyros & Malamos, Athanasios & Kostas, Vassilakis. Mobile Learning in the Era of IoT: Is Ubiquitous Learning the Future of Learning?, 2020
 • Xiaoshu Xu , Xiaoshen Zhu & Fai Man Chan. System design of Pintrich's SRL in a supervised-PLE platform: a pilot test in higher education, 2020
 • Mandy Goram and Dirk Veiel. A Context Model for Intelligible Explanations in Adaptive Personalized Learning Environments, 2020
 • Mandy Goram and Dirk Veiel. Linking Legal and Domain-specific Requirements in a Context-based Adaptive Personalized Learning Environment, 2020
 • Gwo-Jen Hwang, Han-Yu Sung, Shao-Chen Chang, Xing-Ci Huang. A fuzzy expert system-based adaptive learning approach to improving students’ learning performances by considering affective and cognitive factors, 2020
 • Tramonti, Michela; Paneva-Marinova, Desislava; Pavlov, Radoslav. MATH AND ART CONVERGENCE FOR EDUCATION, 2019
 • Alexandru, Adriana; Tirziu, Eugenia; Tudora, Eleonora; et al.. Enhanced Education by Using Intelligent Agents in Multi-Agent Adaptive e-Learning Systems, 2019
 • Yaghmaie, Mahkameh; Bahreininejad, Ardeshir. A context-aware adaptive learning system using agents, 2019
 • Wongwatkit, Charoenchai. An Online Web-based Adaptive Tutoring System for University Exit Exam on IT Literacy, 2019
 • Luo, Ling; Yang, You; Wei, Yan. Research on Adaptive Mobile Collaborative Learning System, 2019
 • Niwat Srisawasdi ; Patcharin Panjaburee. A Development of Supervised-Online Personal Learning Environment: Examining Factors affecting Self-directed Learning and Conceptual Understanding Progression, 2019
 • Chaoui, Mohammed; Laskri, Mohamed Tayeb. Proposition and Organization of an Adaptive Learning Domain based on Fusion from the Web, 2019
 • Mallios, Nikolaos; Vassilakopoulos, Michael. LearneA - Design and Functionalities of a Hybrid Personalized Learning Electronic Assistant, 2019
 • Agbonifo, Oluwatoyin Catherine. Fuzzy C - Means Clustering Model for Identification of Students’ Learning Preferences in Online Environment, 2019
 • Guijarro-Mata-Garcia, M.; Guijarro, M.; Fuentes-Fernandez, R.. A comparative study of the use of fuzzy logic in e-learning systems, 2019
 • Myszkorowski, Krzysztof; Zakrzewska, Danuta. Using Fuzzy Logic for Recommending Groups in E-Learning Systems, 2019
 • Atanassov, KT. On Intuitionistic Fuzzy Sets Theory, 2019
 • Tramonti, Michela; Paneva-Marinova, Desislava, I. Maths, Art and Technology: a Combination for an Effective Study, 2019
 • Tramonti, Michela; Paneva-Marinova, Desislava, I. Maths, Art and Technology: a Combination for an Effective Study, 2019
 • Otto, Daniel; Bollmann, Alexander; Becker, Sara; et al.. It's the learning, stupid! Discussing the role of learning outcomes in MOOCs, 2019
 • Kuk, Kristijan; Jovanovic, Dragica. Design and Implementation of CoAeLearn Modules for Personalized Game Based-Learning within Computer Architecture Course, 2019
 • Pavlova D.. Exploration of a Distance Learning Toolkit through Integration the Capabilities of Public and Private Clouds in a Heterogeneous Environment, 2019
 • Tramonti, Michela; Paneva-Marinova, Desislava; Pavlov, Radoslav. MATH AND ART CONVERGENCE FOR EDUCATION, 2019
 • Stanca, Liana; Ramona, Lacurezeanu; Ramona, Cristina. Analysis for Visualizing Actors' Experiences in E-learning Spaces to Create an Active Learner's Profile, 2019
 • Daniel Otto, Alexander Bollmann, Sara Becker & Kirsten Sander. It's the learning, stupid! Discussing the role of learning outcomes in MOOCs, 2018
 • Zhecheva, V.. CONCEPT FOR DEVELOPMENT AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF CENTER OF EXCELLENCE, 2018
 • Zhecheva, V.. INNOTOOL, INSTRUMENT FOR SME MANAGERS TO OVERCOME THE CHALLENGE OF BUILDING SUCCESSFUL BUSINESS MODELS, 2018
 • Rangel Machado Simon. ADAPTACAO COMO MIDIA PARA O CONHECIMENTO: UMA ANALISE DE AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM UTILIZADOS EM DISCIPLINAS DE GRADUACAO, Dissertacao (mestrado) - 79, pp130 -ref 79 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/179923, 2017
 • Niwat Srisawasdi, Patcharin Panjaburee. A Development of Supervised-Online Personal Learning Environment: Examining Factors Affecting Self-Directed Learning and Conceptual Understanding Progression - ref 1, 2017
 • K Papadokostaki, ? ?????????????. Ubiquitous learning with Experience API, Master Thesis, Date 2017-12-05 pp123 - ref 11 https://apothesis.lib.teicrete.gr/bitstream/handle/11713/8505/PapadokostakiKoralia2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 2017
 • Rosita Cecilia, Maria; Vittorini, Pierpaolo; di Orio, Ferdinando. An Adaptive Learning System for Developing and Improving Reading Comprehension Skills, 2016
 • Desislava Paneva. Some Approaches for Personalization in Learning Management Systems, 2015
 • Alexandru, A., Tirziu, E., Tudora, E., & Bica, O.. Enhanced Education by Using Intelligent Agents in Multi-Agent Adaptive e-Learning Systems - ref 14, 2015
 • Ivanova, Z. S.. Risks associated with the market behaviour of Bulgarian industrial enterprises., 2015
 • Павлов Р., Д. Панева-Маринова, Д. Лучев, Л. Павлова. ЦИФРОВА БИБЛИОТЕКА ЗА ПРАВОСЛАВНИ ИКОНИ ОТ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БУРГАС, 2015
 • Павлов Р., Д. Панева-Маринова, Д. Лучев, Л. Павлова. ЦИФРОВА БИБЛИОТЕКА ЗА ПРАВОСЛАВНИ ИКОНИ ОТ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БУРГАС, 2015
 • Павлов Р., Д. Панева-Маринова, Д. Лучев, Л. Павлова. ЦИФРОВА БИБЛИОТЕКА ЗА ПРАВОСЛАВНИ ИКОНИ ОТ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БУРГАС, 2015
 • Павлов Р., Д. Лучев. Технологични аспекти и услуги в цифровите библиотеки с културно-историческо съдържание, 2014
 • Р. Павлов, Д. Лучев. Технологични аспекти и услуги в цифрови библиотеки с културно-историческо съдържание, 2014
 • TSampathkumar, T., and R. Gowri. Designing an Adaptive Distributed Tutoring System based on Students' Learning Style and Collaborative Learning using Intelligent Agents - ref 7 http://adsabs.harvard.edu/abs/2014IJCA...87q..11T, 2014
 • Sampathkumar, T.T. . Designing an Adaptive Distributed Tutoring System based on Students' Learning Style and Collaborative Learning using Intelligent Agents- ref 13, 2014
 • T. T. Sampathkumar, R. Gowri and Venkateswaran V.. Designing an Adaptive Distributed Tutoring System based on Students’ Learning Style and Collaborative Learning using Intelligent Agents, 2014
 • Supurwoko, S., & Rahmasari, L.. PENGEMBANGAN INSTRUMEN DIAGNOSTIK BERBASIS DYNAMIC INTELLECTUAL LEARNING (DIL) UNTUK MATAKULIAH GELOMBANG DAN OPTIK, 2013
 • Varela Navarro, Gerardo Alberto. Personalizacion adaptativa de recursos educativos basados en estilos de aprendizaje - ref 17 http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/321, 2013
 • Supurwoko, Supurwoko, Sukarmin Sukarmin, and Lita Rahmasari. PENGEMBANGAN INSTRUMEN DIAGNOSTIK BERBASIS DYNAMIC INTELLECTUAL LEARNING (DIL) UNTUK MATAKULIAH GELOMBANG DAN OPTIK - ref 7 http://www.jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/fisika/article/view/5542/3885, 2013
 • Chaoui, Mohammed, and Mohamed Tayeb Laskri. Proposition and Organization of an Adaptive Learning Domain based on Fusion from the Web - ref 24 https://www.j-ets.net/ets/journals/16_1/11.pdf , 2013
 • Essaid El Bachari, El Hassan Abelwahed, and Mohammed El Adnani. An Adaptive Learning Model Using Learner’s Preference - ref 31 https://scholar.google.bg/scholar?oi=bibs&hl=en&cites=5554361980776318894, 2013
 • Agbonifo, Oluwatoyin Catherine. Fuzzy C-Means Clustering Model for Identification of Students’ Learning Preferences in Online Environment; Ref 2, 2013
 • K. Myszkorowski, D. Zakrzewska. Using Fuzzy Logic for Recommending Groups in E-Learning Systems. In: Badica C., Nguyen N.T., Brezovan M. (eds) Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications. ICCCI 2013. Lecture Notes in Computer Science, vol 8083. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013
 • Gerardo Alberto Varela Navarro . PersonalizaciA?n adaptativa de recursos educativos basados en estilos de aprendizaje - ref 17 , 2012
 • Navarro, G. A. V.. Personalizaci?n adaptativa de recursos educativos basados en estilos de aprendizaje., 2012
 • Yaghmaie, Mahkameh, and Ardeshir Bahreininejad. A context-aware adaptive learning system using agents." Expert Systems with Applications - ref 21, 2011
 • Chaoui, M., and M. T. Laskri. Towards the Creation of Adaptive Content from Web Resources in an E-Learning Platform to Learners Profiles - ref 34, 2011
 • Nekrasova Nekrasova Nekrasova Nekrasova Nekrasova Nekrasova, V.. Comparing Personalization Approaches for Inclusion in Learning Management System, Ref 7 , 2011
 • Chaoui, M., & Laskri, M. T.. The use of Web resources for creating educational and adaptive content to learners in an e-Learning platform, 2011
 • El Bachari, E., Abelwahed, E., & El Adnani, M.. A n Adaptive Learning Model Using Learner’s Preference. In 2nd Edition of the International Conference on Models of Information and Communication Systems (MICS) DOI: 10.13140/2.1.4482.0162 Ref (31), 2010
 • Kazanidis, I., Satratzemi, M.. Adaptivity in ProPer: An Adaptive SCORM Compliant LMS, 2009
 • Kazanidis, Ioannis, and Maya Satratzemi. Adaptivity in ProPer: an adaptive SCORM compliant LMS -ref 18, 2009
 • Mascitti I., Bern V., Funghi F., Feituri M., Degasperi P.. Teaching Tutoring - Intelligent Agents to Customize Lifelong Learning Pathways in The Microfinance Sector (ref 2) https://library.iated.org/view/MASCITTI2009TEA, 2009
 • Mariya Hristova, Evdokia Sotirova. Generalized Net Realizing a Two-contour Model for Quality Control of e-Learning (ref 7), 2008
 • Dimitar Dimitrakiev. Generalized Net Model of Process of Creation of the Information System in the Technical University - Varna (ref 8), 2008
 • Mariya Hristova, Evdokia Sotirova. Generalized net realizing a two-contour model for quality control of e-learning (ref 10), 2008
 • Dimitrakiev D. . Generalized Net Model of Process of Creation of the Information System in the Technical University – Varna (ref 16), 2008
 • Dimitrakiev D.. Generalized Net Model of Process of Creation of the Information System in the Technical University - Varna (ref 15), 2008
 • Е. Мавродиева, Д. Минчев, Л. Вълчева, Р. Колева. Изграждане на с-ма за онлайн регистрация на кандидат-студенти и плащане на такси за изпити през Интернет чрез с-мата за ел. разплащане E-Pay (ref 5), 2007
 • Я. Желев. Advanced resources and methodologies for innovative learning and teaching in e-learning environments (ref 2), 2007
 • Paneva D., Y. Zhelev. Models, Techniques and Applications of e-Learning Personalization (ref 2), 2007
 • Zhelev Y.. Advanced Resources and Methodologies for Innovative Learning and Teaching in e-Learning Environments (ref 3), 2007
 • Мавродиева Е., Д. Минчев, Л. Вълчева, Р. Колева . Изграждане на с-ма за онлайн регистрация на кандидат-студенти и плащане на такси за изпити през Интернет чрез с-мата за ел. разплащане E-Pay (ref 4), 2007
 • Я. Желев. Advanced Resources and Methodologies for Innovative Learning and Teaching in e-Learning Environments - ref 2, 2007
 • В. Германов, П. Георгиева, Ст. Симеонов. Мобилен автономен изследовател (ref 5), 2007
 • Янислав Желев. Advanced resources and methodologies for innovative learning and teaching in e-learning environments (ref 5), 2007
 • Pavlov R., D. Paneva. Personalized and Adaptive Learning – Approaches and Solutions (ref 12), 2006
 • Paneva D., Y. Zhelev. Different Models for Personalization Realization in Contemporary eLearning Systems (ref 2), 2006
 • Pavlov R., D. Paneva . Personalized and Adaptive Learning - Approaches and Solutions (ref 2), 2006
 • Paneva D. . Some Approaches for Personalization in Learning Management Systems (ref 8), 2005
 • Dochev D., R. Pavlov, O. Hutter, I. Simonics, P. Arapi. Virtual Campuses - Architectures and Design Solutions (ref 4), 2004
 • Danail Dochev, Radoslav Pavlov. Virtual Campuses - Developments and Lessons Learnt - ref. 8, 2004
 • Dochev D., R. Pavlov, O. Hutter, I. Simonics, P. Arapi. Virtual Campuses - from Global Architecture to Local Solutions (ref 4), 2004