Монографии
 • ACADEMICA Compendium Appendix - ERASMUS+|KA2|CBHE|Accessibility and Harmonization of Higher Education in Central Asia through Curriculum Modernization and Development|№ 561553-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP, 2019
 • ACADEMICA Compendium - ERASMUS+|KA2|CBHE|Accessibility and Harmonization of Higher Education in Central Asia through Curriculum Modernization and Development|№ 561553-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP, 2018
 • Grasp and Gait Rehabilitation. Part 5. Education in the fieldof the gasp and gait rehabilitation - Erasmus+|KA2|Collaborative learning for enhancing practical skills for patient-focused interventions in gait rehabilitation after orthopedic surgery (COR-skills) 2015-1-RO01-KA202-015230, 2017
 • Формиране на знания и компетенции чрез виртуални светове, , 2011
 • Мултимедийни технологии и приложения, 2010
 • Training Safety and Security in Tourism - Aspects:Comparative Analysis for Bulgaria, Czech Republic, Latvia, Romania - Training Safety and Security in Tourism” /TSST/ LLP-TOI-BG1-08-LEO-05-00437, LLP, Leonardo da Vinci - “Transfer of Innovation” LLPTOI-BG1-08-LEO-05-00437 , 2010
 • Development of Secure and Safe Tourism Services - Training Tool - Training Safety and Security in Tourism” /TSST/ LLP-TOI-BG1-08-LEO-05-00437, LLP, Leonardo da Vinci - “Transfer of Innovation” LLPTOI-BG1-08-LEO-05-00437 , 2010
 • Security Aspects in Tourism Services Management and Marketing - Training Guide - Training Safety and Security in Tourism” /TSST/ LLP-TOI-BG1-08-LEO-05-00437, LLP, Leonardo da Vinci - “Transfer of Innovation” LLPTOI-BG1-08-LEO-05-00437 , 2010
 • Modelling of Data Management, 1999

 

Студии
 • Guidelines for Higher Education Institutions, BizMOOC project research report http://bizmooc.eu/wp-content/uploads/2016/02/BizMOOC-R1.3b-HEI-report.pdf, BizMOOC Project Research Reports, 2016
 • Бизнес конкурентноспособност чрез наука с помощта на Офис за технологичен трансфер, електронно списание "Компютърни системи и комуникации, Том 4, № 2 (2015), стp. 67-95, ISSN: 1314-7846, 2015
 • Основни режими на заряд на тягови акумулато; Iелектронно списание "Компютърни системи и комуникации, Електронно списание "Компютърни системи и комуникации", Том 4, № 2, 2015
 • Развитие на икономика, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (втора част),, списание „Бизнес посоки“, бр. 1, 2015
 • Развитие на икономика, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (първа част), списание „Бизнес посоки“, бр. 2, 2014
 • Didactic model definition. Methodology for Intelligent Agents applications., PARMENIDE LdV 2005/05/ipp-154064, 2006
 • Technological model definition., PARMENIDE LdV 2005/05/ipp-154064, 2006
 • Методи, модели и алгоритми за разработване на адаптивно учебно съдържание в интерактивни среди за обучение - автореферат на дисертационен труд, ИМИ - БАН, 2005
 • Компютърно-базирано обучение - елементи на образователния модел, Годишник на БСУ, 1999

 

Статии
 • International framework for modernization of Higher Education: The ACADEMICA approach, Сборник на юбилейна международна конференция "съвременни управленски практики" Х, 7-8 юни 2019 , Бургас, България, 2019
 • An Approach for Valorisation of thr Emerging Tacid Knowledge and Cultural Heritage in Rural and Pheripheral Communities, , Int. Conf. DiPP2019, 2019
 • The massive open onlinecourses paradigm challengesand opportunities for higher rducation, Educational and Methofological Journal , 2018
 • MOOCs - Transformation of the Higher Education Paradigm, BSU - "Blue Economy and Blue Growth" - Conf. Proceeding, 2018
 • ORCHIS - Technology in Help of Botanists and Foresters on Both Sides of the Border, DiPP2018 Conference Proceeding, 2018
 • The Massive Open Online Courses Paradigm - Challenges and Opportunities for the Higher Education, Scientific Journal №3 (51), 2018
 • Models and Approaches to Modernize Training in Universities, Bulgarian Journal of Business Research, Vol. 1, 2018
 • Identification of regions and players lagging behindin MOOC initiatives (updated) https://mooc-book.eu/index/learn-more/key-areas/regions-developing/, Erasmus+ | Key Action 2 | Knowledge Alliances BizMOOC Project 562286-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-KA, 2018
 • Fostering Innovation and Creativity through MOOCs,(updated) https://mooc-book.eu/index/learn-more/key-areas/innovation-moocs/ , Erasmus+ | Key Action 2 | Knowledge Alliances BizMOOC Projrct 562286-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-KA, 2018
 • Market relevant vocational education and training on standardization in Bulgaria - needs and requirements, Bulgarian Journal of Business Research, Vol. 3, , 2017
 • Expanding the Knowledge Base and Development of New Skills of Museum Specialists in Line with the Digital Era (Best Paper Award), Proceedings of the conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" Vol. VII /2017 ISSN 1314-4006, 2017
 • Needs and Gaps of Vocational and Educational Training and E-Learning Focused on Standardization in Bulgaria, 11th international conferenceMAC 2017, 13-14 Oct 2017, Prague, Czech Republic, pp 18-28, 2017
 • The European Initiative for Massive Open Online Courses /MOOCs/ and the Challenges for Its Implementation in Bulgaria, http://www.bposoki.bg/en/issue-2/the-european-initiative-for-massive-open-online-courses-/moocs/-and-the-challenges-for-its-implementation-in-bulgaria, Journal “Business Research”, Vol.2, 2016
 • A model of curriculum improvement and modrnisation, Proceedings of International Scientific-Practical Conference "Ualikhanov readings - 20", 2016
 • Highlighted Needs of Vocational and Educational Training and Medical e-Learning in Bulgaria, Conference proceeding - 9th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 2016
 • Modernisation of the HE in Engineering Sciences - ACADEMICA Concept and Approach, Tempus Book - Issue of National Erasmus+ Office Uzbekistan, 2016
 • Digitalizing the Proceedings of the Bulgarian Museums, or How to Rescue from Oblivion Priceless Studies on the Cultural Heritage, Proceedings of International conference DiPP2016, 2016
 • Европейските инициативи за масови отворени онлайн курсове - предизвикателства пред българските университети, Сборник на Юбилейна научна конференция с международно участие "Новата идея в образованието", 2016
 • Technology-enhanced Teaching of Exact Science through Art, Proceedings of International Conference "Cultural heritage - conservation, presentation and digitalization", 24-25 March, Veliko Tarnovo, 2016
 • Uses of The Virtual World for Educational Purposes, Electronic Journal for Computer Sciences and Communications, Electronic Journal for Computer Sciences and Communications, 2015
 • The Orthodox Icons Collection of the Regional Historical Museum—Burgas: A Digital Library for Iconographic Objects, Proceedings of the conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" (DiPP'2015), 2015
 • Подпомагане на интеграцията на триъгълника на знанието и иновациите чрез изграждането на Офис за технологичен трансфер в Бургаски свободен университет., Годишник на Бургаски свободен университет 2015, стр. 137-144, ISSN: 1311-221-X, 2015
 • Дидгиталните колекции на Бургаския музей: създаване на ново дигитално съдържание в интернет, представящо икономическото и културното развитие на региона от древността до наши дни., Сборник статии „Известия на Бургаския музей“, Том 5 (2015), ISSN 0407-9477 , 2015
 • Развитие на икономика, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (втора част), списание „Бизнес посоки“, бр. 1, 2015
 • Application of audiovisual media and e-learning technologies in medicine education in the context of the e-EduMed project, Proceedings of the Forty Third Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 2–6, 2014
 • Методология за обучение по математика чрез 3D сериозни игри, БСУ, Сборник на научно-практическа конференция "Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето", 2014
 • Coins from the Burgas Bay: Creation of a New Digital Numismatic Content in the Internet Representing the Economic and Cultural Development of Burgas Region from Ancient Times to the Present Days, Proceedings of International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage /DiPP/, 2014
 • Цифровизиране на музейните фондове - ИТ секторът в помощ на българското културно-историческо наследство, Конф. "Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", ISBN 978-954-8468-97-8, 2014
 • Изграждане на виртуална експозиция с икони от фонда на Регионален исторически музей - Бургас, Конф. "Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", ISBN 978-954-8468-97-8, 2014
 • Methodology for Teaching Math through 3D Serious Games, of the Scientific conference “Innovations in the Application of Electronic Forms of Distance Education, 28-29 November, 2014
 • Иновативен подход за повишаване на квалификацията на административния персоналв СПА туризма, Межд. конф. ""Съвременният модел на ЕС и мястото на България в него, 2013
 • Развитието на ключови умения и компетентности на персонала - предпоставка за устойчиво развитие на спа и уелнес центровете в България, Списание "Управление и устойчиво развитие", 2013
 • Innovative methods and approaches for implementation of the explorative learning and learning-by-doing in Geometry, Conference for BIMK Team Leaders, 02.07.2013, Conf. CD Proceeding of BIMK, 2013
 • Innovative methods and approaches for implementation of the explorative learning and learning-by-doing in geometry, Математика и математическо образование, СМБ, 2013
 • Иновативни подходи и методи за изграждане на умения и компетентности в контекста на проект е-менторинг, Годишник2012 на БСУ, 2012
 • Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE, Списание "Образование и технологии" Т.3, 2012
 • State of the art and evaluation of the wellness and spa management in Bulgaria, списание "Бизнес посоки", бр.2, ЦИУН, БСУ, 2012
 • Методи и модели за V-обучение в рамките на проект AVATAR, списание"Управление и устойчиво развитие" т.4, 2011
 • AVATAR - един курс за преподаване във виртуалния свят, списание"Образование и технологии" т.2, 2011
 • Иновативен подход към обучението във виртуалния свят в контекста на проект AVATAR”, Годишник на БСУ, 2011
 • Приложения на виртуалните светове в обучението, Международна конференция БСУ, 2011
 • Нови аспекти на обучението по сигурност и безопасност на кадрите в българската индустрия за гостоприемството, межд. списание "Управление и устойчиво развитие" т.3-4, 2010
 • Platform for E-Learning, Collaborative Work, Knowledge Sharing and Electronic Materials, Мagazine „Management and Sustainable Development”, Vol. 2, 2009
 • Обучение по сигурност и безопасност в туризма - тенденции и проблеми, Сборник межд. конф., 2009
 • Подходи, изисквания, критерии и фази на изграждане на среди за е-обучение в МСП, БСУ, межд. конф. Управленски практики 2009, 2009
 • Oбучение на работното място - технологични подходи и решения, Годишник БСУ, 2009
 • Generalized Net Model of Process of the European Awareness Scenario Workshop Method, Proceedings of international scientific conference “Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, 5-6 October, Warsaw, Poland, 2008
 • Key Shop - Ново решение за управление на риска, magazine "Management and Sustainable Development”, Vol. 2, 2008
 • Подходи и методи за интегриране на персонализирано електронно обучение и практика в контекста на проект Parmenide, БСУ,Съвременни технологии-08, 2008
 • E-learning, e-practising and e-tutoring: an integrated approach, Int. conference MeL2008, 2008
 • Концепцията за устойчив икономически растеж в контекста на седма рамкова програма на Европейския съюз, международнас конференция "Management and Sustaina, 2007
 • Подходи и концептуални решения за индивидуализиране на обучението в бизнес организациите, списание"Бизнес посоки", 2007
 • Подходи и средства за стандартизация на електронното обучение., Годишник на Бургаски свободен университет, 2007
 • Parmenide & Arianna: "Intelligent Agents" promoting innovative training solutions through a European partnership , International workshop - GUIDE, 2007
 • Технологични подходи и решения за повишаване на ефективността на работата в бизнес- организациите. , "Управленски практики IV", БСУ, 2006
 • Tехнологични модели и подходи за изграждене на разпределени хетерогенни бизнес информационни системи. , Списание "Бизнес посоки", т.2, 2006
 • Paneva D., M Zheleva, Y. Zhelev, eLearning Approaches and Solutions for Personalization in eLearning Systems, HUBUSKA Open Workshop, Austria, 2006
 • Системи за електронно обучение - подходи за изграждане и функционални изисквания., Годишник на БСУ, 2005
 • Обмен на данни в разпределени децентрализирани обучаващи среди. , Годишник на БСУ, 2005
 • Обмен на данни в разпределени децентрализирани обучаващи среди, Годишник на Бургаски свободен университет, 2005
 • Simple Sequencing Model for Interoperable, Reusable and Adaptive Learning Content Development, Int. Conference ICT&P'05, 2005
 • Design and development of Intended Instructional Flows in Web-based Learning Environments, Proceeding HUBUSKA OW, 6theLearning Forum Budapest, 2005
 • Adaptive Learning in Web-based Educational Environments, Journal Cybernetics and Information Technologies Vol. 5 (1), 2005
 • Стандарти за електронно обучение, Годишник на БСУ, 2004
 • Approach for Dynamic Evaluation in Distance Learning Environment, Proceedings of International Conference “Information and Communication Technologies and Programming”/ICT&P/, 24-26 June, Varna, 2004
 • Design of e-Learning Content - Approaches and Methods, Proceedings of International Conference “Information and Communication Technologies and Programming” /ICT&P/, 24-26 June, Varna ICT&P'04, 2004
 • Обучение с развити технологични средства - форми и модели, Международна конференция БСУ, 2004
 • Интегрирани системи и среди за обучение, Годишник на БСУ, 2004
 • Учебни обекти - същност и класификация, Годишник на БСУ, 2003
 • Principles, Quality Requirements and Solutions for On-The-Job e-Trening in SME., EDEN Annual Conference, 2003
 • Metadata Tagging and Interactive Multimedia Content Reusability in Web-Based Learning System, International Conference “Information and Communication Technologies and Programming”, 23-25 June, Varna ICT&P'03, 2003
 • On-The-Job-Training for Turism Business Expansion in the Global Information Networks, Int. Conf. "University Science for Quality in Education" UNITECH'03, 2003
 • Система за Е-учене - структура и функционални изисквания, Int. Conf. "University Science for Quality in Education" UNITECH'02, 2002
 • Нови подходи за реализация на Е-учене, Балканска научна конференция, 2002
 • Интерактивни мултимедийни информационни системи за обучение, Годишник на БСУ, т.7, 2002
 • Виртуална реалност в обучението, Годишник на БСУ, т.6, 2001
 • New Approaches and Requirements in Computer Aided Learning, International Journal “Information Theories&Applications” /IJITA/, Vol. 8, Number 1, 2000
 • Разпределени архитектури за мултимедийна телематика в образованието, Годишник на БСУ, 2000
 • Компютърно-базирано учене - елементи на образователния модел, Годишник на БСУ, 1999
 • Multimedia data management in Virtual University Environment, International conference "New Approaches of ICT in Teachers Training”, 5-6 February, Sofia, Bulgaria, 1999
 • Управление на мултимедийните данни - нови подходи и парадигми, Първа регионална конференция, 1998
 • Образователни технологии и мултимедия-нови подходи и приложения, Годишник на БСУ, 1998

 

Доклади
 • An Approach for Valorisation of the Emerging Tacit Knowledge and Cultural Heritage in Rural and Peripheral Communities, International UNESCO driven conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" (Vol. 9), Referred in SCOPUS and Web of Science, 2019
 • International Framework for Modernization of Higher Education: The Academica Approach, Юбилейна международна конференция "съвременни управленски практики" Х, 7-8 юни 2019 , Бургас, България, 2019
 • Massive Open Online Courses - Transformation of the Higher Education Paradigm, International Conference "Blue Economy and Blue Development", 2018
 • Digital transformation of Higher Education - ACADEMICA Project Approach, International Conference "Turkmenistan in the Haert of the Silk Road, 2018
 • A model ofcurriculum improvement and modernization, International Scientific Conference «Уалихановские чтения-20», Vol 6 (2016), 2016
 • Digitalizing the Proceedings of the BulgarianMUseums, or How to Rescue from Oblivion Priceless Studies of the Cultiural Heritage, международна конференция "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" Vol 6, 2016, 2016
 • The Orthodox Icons Collection of the Regional Historical Museum—Burgas: A Digital Library for Iconographic Objects, международна конференция "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" (V/2015), 2015
 • Innovative Methods and Approaches for Implementation of the Explorative Learning and Learning-by-doing in Geometry, Межд. Конф. BIMK 2013, 2013
 • Training Maths through Innovative Approaches and Content (TALETE Project), Межд. Конф. DiPP 2013, 2013
 • Развитието на ключови умения и компетентности на персонала - предпоставка за устойчиво развитие на спа и уелнес центровете, межд. конф "Управление и устойчиво развитие", 2013
 • Съвременни методи и подходи за обучение на специалисти в областта на туристическите услуги и физиотерапията, межд. конф. "Управление и устойчиво развитие", 2012
 • Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE, Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", 2012
 • Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE, Регионална конф. на СМБ, 2012
 • Иновативни подходи и методи за обучение по математика в контекста на проект TALETE, Ден за дисеминация - РИО, Сливен, 2012
 • Иновативни подходи и методи за обучение по математика в контекста на проект TALETE, Национален ден за дисеминация - БСУ, Бургас, 2012
 • Matematisation of the concept according TIMSS and PISA, М/унар.конф. Teaching maths trough innovative learning approach and contents – TALETЕ, 2011
 • Технологични подходи и решения за осъществяване на фирмено обучение, закл. конф. по проект ESF-2101-02-02006 , 2009
 • Концепцията за устойчив икономически растеж в контекста на седма рамкова програма на Европейския съюз, международна конференция "Управление и устойчиво развитие", 2007
 • Approaches for Personalization in the Contemporary Learning Management Systems, международен форум GUIDE 2006, 2006
 • Design and development of Intended Instructional Flows in Web-based Learning Environments, HUBUSKA OW, 6th eLearning Forum, 2005
 • Design of e-Learning Content, Межд.конф. ICT&P'04, 2004
 • Metadata Tagging and Interactive Multimedia Content Reusability in Web-Based ..., Межд.конф. ICT&P 2003, 2003
 • Нови подходи за реализация на е-учене, Балканска науична конференция, 1-3 ноември 2002 стр. 60-64, 2002
 • Нови подходи за обучение в информационното общество, Национален форум "Глобалноинформационно пространство", 2000
 • New Approaches and Requirements in Computer Aided Learning, Межд.конф. ICT&P 2000, 2000
 • Нови подходи за обучение в онформационното общество, Национален семинар"Жените ИО", 2000
 • Виртуална среда за обучение - управление на мултимедийните данни и документи, Междунар.конференция, 1999
 • Моделиране на мултимедийни данни - нови подходи и парадигми, Научен семинар ....- ИМИ -БАН, 1998

 

Учебници и помагала
 • Информационни и комуникационни технол;огии в обучението и работа в дигитална среда, 2019
 • Информационни технологии в управление на обеазованието, 2019
 • Дистанционен курс "Презентационни техники" за външни потребители - Център за ДО, 2018
 • Дистанционен курс "ИКТ в обучрнието и работа в дигитална среда" , 2018
 • Учебен курс "Системи и трхнологии за дигитализация и архивиране на правна документация" за технологично подпомогнато обучение чрез Moodle базирана среда за обучение, 2017
 • Ръководство по мултимедийни технологии: Растерна и векторна графика , 2016
 • Учебен курс "Информационни технологии - упражнения" за технологично подпомогнато обучение чрез Moodle базирана среда, 2016
 • Учебен курс "Софтуерни продукти в хотелиерската и туроператорската дейност" за технологично подпомогнато обучение чрез Moodle базирана среда, 2016
 • Дистанционен курс "Обучение по математика в 3D среда" за външни потребители - Център за ДО, 2013
 • Учебен курс "Информатика" - технологично подпомогнато обучение чрез Moodle базирана среда, 2012
 • Учебен курс "Информационни системи и технологии" за технологично подпомогнато обучение чрез Moodle базирана среда, 2012
 • Учебен курс "Мултимедийни технологии" за технологично подпомогнато обучение чрез Moodle базирана среда, 2012
 • Желева М., Разширени записки към учебен курс”Мултимедийни технологии и компютърна анимация”, 2011
 • Мултимедийни технологии и приложения - учебно помагало, 2010

 

Научно-изследователски проекти
 • “DIALOGOS” - Диалог: програми и средства за боравене с информация и убеждения в епохата на постистината, Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2, Strategic Partnership
 • DIGICULT:Дигитално представяне и опазване на нематериално културно наследство , Международен научен или образователен, Erasmus +, KA2, Strategic Partnership
 • STUNED: Интегриране на обучение по стандартизация в университетското образование, Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2, Strategic Partnership
 • КЛАДА-БГ Национална интердисциплинарна изследователска инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на Европейската инфраструктура CLA, Национален научен или образователен, МОН
 • KUTEL- Kazakh Universities to Foster Quality Assurance Procedures in Technology Enhanced Learning, Международен научен или образователен, Erasmus Plus|KA2 -CBHE2018|598377-EPP-1-2018--IT-EPPKA2-CBHE-SP
 • VALoR-Tacit knowledge emerging for a sustainable valorisation of the cultural heritage in rural and peripheral communities, Международен научен или образователен, ERASMUS+ Programme| Key Action 2| Strategic Partnership 2017-1-IT02-KA204-036745
 • SCOPE -Skills for Corporate Entrepreneurship, Международен научен или образователен, Programme| Key Action 2| Strategic Partnership 2017-1-AT01-KA202-035043
 • ISTRA-International Standards training in VET for promotion of market relevant education, Международен научен или образователен, Erasmus+ Strategic Partnership 2016-1-BG01-KA202-023738
 • ACADEMICA: Accessibility and Harmonization of Higher Education in Central Asia through Curriculum Modernization and Development, Международен научен или образователен, EACEA, Erasmus+ KA2 CBHE 561553-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP
 • BizMOOC--Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business, Международен научен или образователен, EC - Erasmus+ KA2 Knowledge Aliances 562286-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-KA
 • COR-Skills "Collaborative learning for enhancing practical skills for patient-focussed interventions in gait rehabilitation after orthopedic surgery ", международен проект, ERASMUS+|KA2|Strategic Partnership 2015-1RO01-KA202-015230
 • Оценка на техническата и икономическата осъществимост на разработката на зарядни системи за бърз индивидуален поелементен основен и изравнителен заряд на акумулаторни батерии за електрокари, електромобили, автомобили, соларни, енергийни, информационни и електронни системи, проект за техническа осъществимост, Национален иновационен фонд -
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, национален проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища, национален проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, национаслен проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • e-TRAVELSPA -e-Training for Wellness in SPA Services, межд. проект, EACEA, Leonardo da Vinci - “Transfer of Innovation”LLP-Ldv-ToI-2011-RO-022
 • e-Mentoring: New skills and competences for new job, Международен научен или образователен, EK Leonardo da Vinci | KA3 511579-LLP-1-2010-1-LT-KA3-KA3MP
 • TALETE-Teaching Maths Through Innovative Learning Approach And Contents , Международен научен или образователен, EACEA, Leonardo da Vinci, COMENIUS 518518-LLP-1-2011-1-IT-COMENIUS-CMP
 • AVATAR-Added Value of Teaching in a Virtual World, Международен научен или образователен, LLP, Comenius 502882-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP
 • Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла, Национален научен или образователен, ЕСФ, ОП „Развитие на човешките ресурси”
 • Training Safety and Security in Tourism/TSST/, Международен научен или образователен, LLP, LdV Transfer of Innovation LLPTOI-BG1-08-LEO-05-00437
 • Knowledge and Skills in Tourism/KAST/, Международен научен или образователен, EU LLP, LdV Transfer of Innovation
 • Key Shop - a new culture of learning, Международен научен или образователен, LLP, Grundvig 134022-LLP2007-DE-GRUNDTVIG-GMP
 • Promoting advanced resources and methodologies for new teaching and learning solutions in digital education - PARMENIDE, Международен научен или образователен, Програма Леонардо да Винчи 2005/05/I/PP-154064
 • The Knowledge Shop III, Международен научен или образователен, SOCRATES- GRUNDTVIGGRU-2/2005-1019/0017
 • Трудова реализация чрез квалификация на безработни и младежи в неравно положение, Национален научен или образователен, МРРБ
 • The Knowledge Shop II, Международен научен или образователен, SOCRATES- GRUNDTVIGGRU-2/2004-1705/018
 • Knowledge Shop I, Международен научен или образователен, SOCRATES, Grundtvig– 2
 • Бургаски регионален виртуален музей, Национален друг, Министерство на културата
 • Assessment Tool for the Training of Interpreters, Международен научен или образователен, LEONARDO DA VINCI Pilot Pro
 • DG XIII - INCO COPERNICUS Science Research Telematics Project PL961060, Международен научен или образователен, Европейската Комисия
 • IEARN, Национален друг, Фондация "Отворено общество"