Студии
 • "Електронните платежни механизми - значение и роля за световната финансова система", Economy 2004, Наука Инвест ЕООД, ISBN:9549368068, 2004

 

Статии
 • "Електронните финанси - перспективи и развитие", Сборник "Съвременни управленски практики", Бряг-Бс, 2004
 • "Цифровите разплащания в процеса на глобализацията на икономиката", Межд. науч. конф. БСУ, 11-13.06.2004, 2004
 • "Алтернативни форми на финансиране и управление на фирмите в България", Сборник "Първа научна конференция", "Ирита" ЕООД, 2003
 • "Безналичните електронни разплащания - предизвикателството на "Новата икономика"", Годишник БСУ - том IV, "Ирита" ЕООД - гр. Казанлък, 2001
 • "Съвременни и нетрадиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси", Сп. "Български счетоводител", бр. 4, 2000
 • "По някои перспективни форми на платежното посредничество на търговските банки", Годишник БСУ, том II, "Ирита"ЕООД - гр. Казанлък, 1999
 • "Възможности на интерактивното обучение и преподаване на финансови дисциплини", Межд. науч. конф. 4-6.11.1999г., "Апел" Бургас, 1999

 

Доклади
 • "Електронните платежни механизми, действащи в реално време", Трета научна конференция, 18-20.02.05г., БСУ, 2005
 • "Безналичните платежни механизми в държавите от Европейския съюз", Конференция на Лесотехн. у-т, 26-28.03.2005г., 2005
 • Електронните финанси- перспективи и развитие, Конференция на БСУ- Св.Кирик, 2004
 • Цифровите разплашания в процеса на глобализ. на икономиката, Межд. конф. на БСУ-Сборник, 2004
 • "Електронните платежни механизми - значение и роля за световната финансова система", Трети межд. симпозиум, Ик-ка 2004, 2004
 • Алтернативни форми на финансиране и управление на фирмите в България, Конференция на БСУ-ПАмпорово, 2003
 • Безналичните електронни разплащания- предизвикателство на новата икономика 2001, БСУ- Юбилейна конференция, 2001
 • "Възможности на интерактивното обучение и преподаване на финансови дисциплини", Межд. науч. конф. 4-6.11.99г, Бургас, 1999

 

Научно-изследователски проекти
 • Проекти на отчетно- информационни управленски системи, колективна разраб.,
 • Икономически софтуер: счетов. отчит., управление на склад. наличн., инвест. план, самостоятелна разраб,