Студии
 • Явлението „coworking spaces“ като модел за работа на споделената икономика и отношението им към социалното предприемачество, Годишник Бургаски свободен университет том XLIV, 2021
 • Зелен маркетинг и неговите дигитални измерения в условия на кръгова икономика - Годишник Бургаски свободен университет, Годишник Бургаски свободен университет том том XLI, 2020
 • Нарастване на управленския капацитет и връзката с динамиката на развитие на малки и средни предприятия, Годишник Бургаски свободен университет том XXXVIII, 2018

 

Доклади
 • Е ХЪБС - УСТОЙЧИВ МОДЕЛ НА СПОДЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ИМ СЪС СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, Международна научна конференция „Туризмът и глобалните кризи“ организирана от катедра „Туризъм“ при Великотърновския университет, 2022
 • МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ ИЛИ КАК ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ СПАСЯВАТ БИЗНЕСА, Международна научна конференция на тема: „СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИЗМА“, ВТУ, 2022
 • Новите модели и стандарти за добро управление - ще издържи ли туристическата индустрия в епохата на устойчивия капитализъм и глобална пандемия, Международна научна конференция „Туризмът и глобалните кризи“ организирана от катедра „Туризъм“ при Великотърновския университет, 2021
 • Innovative business models embodying coworking spaces in the world of shared economy, International Scientific Conference "Modern Management Practices XI - Engineering Specialization in the Decade of Use and Automation", Modern Management Practices XI - Engineering Specialization in the Decade of Use and Automation, 2021
 • 10. Повишаване на ефективността на мениджмънта - съвременно маркетингово предизвикателство в стратегията на организацията, Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”, Университет“Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, 2020
 • Съвременните отговорни бизнес практики и консултантски решения на социалния медиен маркетинг, Международна научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“, БСУ, 2020
 • Business and marketing innovations in enterprises with contributions to the circular economy, Industrial Growth Conference, Nessebar, Bulgaria, 2020
 • Необходимост от бизнес консултантска дейност и кой ни консултира в България, Годишник Студентско научно творчество TOM XXXIX, Бургаски свободен университет, 2019
 • Консултантски и обучителни услуги при кръговата и синя икономика, Съвременни управленски практики X „Свързаност и регионално партньорство“, Бургаски свободен университет,, 2019
 • Моделът на „зелено управление” в кръговата икономика, Годишник Бургаски свободен университет том XL, 2019
 • Стратегия за развитие на иновационни туристически продукт и услуги в сферата на круизния туризъм на Българското Черноморие, Международна научна конференция на тема „Синя икономика и синьо развитие“, БСУ, 2018
 • Изследване на публикационната активност в областта на развитието на ноу-хау чрез консултиране и обучение-, Годишник Студентско научно творчество том XXXV, БСУ, 2018
 • Необходимостта от консултиране и специализирано обучение в сферата на Синята икономика за еволюцията на предприемачеството в условия на устойчиво развитие, "Морето - граница или врата. От митовете и легендите за водата до синята икономика”, 2018
 • Възможности за кариерно развитие в туроператорска агенция „Томас Кук”, Годишник Студентско научно творчество том XXXV, 2017
 • Диагностика на пазара на круизни услуги по примера на „Carnival Cruise Lines Corp. And Plc”, "Морето - граница или врата. Водата, морето, крайбрежията - богатствата на безкрайните територии,, 2017

 

Научно-изследователски проекти
 • “Integrating the European Knowledge in employment and entrepreneurship for disadvantaged groups- PAL PUSH II” (2021-1-CZ01-KA220-ADU-000033499)., Международен научен или образователен,
 • „Насърчаване на иновациите чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/Fostering Innovation in Community Led Enterprise Development (ComEnt)“, Международен научен или образователен,
 • ? Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01„Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове., Международен научен или образователен,
 • „Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия“ е интердисциплинарен проект на ИФС, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Национален научен или образователен,
 • „Проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране“., Национален друг,
 • ? Skills for Corporate Entrepreneurship (SCOPE), по програма Еразъм+., Международен научен или образователен,
 • ? COST Action Proposal OC-2020-1-24795 "Universal Basic Income Experiments Research Network " as Secondary Proposer., Международен научен или образователен,
 • ? Повишаване конкурентоспособността и продуктивността на икономиката в съответствие с тематичните области на Интегрираната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), проект „ИРИСИ“, Национален научен или образователен,
 • ? Иновативна платформа и инструменти за повишаване на иновативния капацитет на МСП от Балканите и Средиземноморието (InnoPlatform); Транснационална програма Балкани-Средиземно море 2014-2020, Международен научен или образователен,