Монографии
 • Йоргова Ю., Управление на услуги, 2018
 • Йоргова Ю., Изследване на процесите на обслужване в операциите на услуги , 2015

 

Студии
 • Йоргова Ю., Изследване на приложението на Лийн инструменти за оптимизиране на процеса на обслужване при технологично базирани услуги, сп. "Бизнес посоки", бр. 1, БСУ , c. 70-87., 2018
 • Йоргова Ю., Операционен прочит на Базисния модел на комплексно административно обслужване, сп. "Бизнес посоки" , бр. 1, БСУ, c. 38-54., 2013

 

Статии
 • Йоргова Ю., Особености в управлението на хората в операциите на услуги при различни по тип контакти между персонала и клиентите, сп. Бизнес посоки, БСУ, бр. 1, с.51-56., 2016
 • Йоргова Ю., Подходи за намаляване на разнородността при изпълнението на услуги, сп. "Бизнес посоки", бр. 1, с. 45-50., 2015
 • Yorgova, Y., On the efficiency of public administration personnel management through investigation of job satisfaction , International Journal of Economics and Society, Vol.1, Issue 1, ICES Foundation, Memphis, USA, рр. 92-95., 2015
 • Йоргова Ю., Разработване и реализиране на курс за външни потребители в дистанционна форма на обучение., сп. Компютърни науки и комуникации, Том 3, № 3 , с. 78-86., 2014
 • Йоргова Ю., Функционална схема на решенията в управление на операциите в сферата на услугите , сп. "Бизнес посоки", бр.2, БСУ, с.9-19., 2011
 • Йоргова Ю., Концепцията "тънко производство" в логистиката на услуги - приложимост, особености и предимства, "Логистиката настояще и бъдеще" под ред. на П.Димитров,М.Раковска, Изд. ИБИС, С., с.356-364., 2011
 • Андронов Ев., Ю. Йоргова, Капацитет на операциите и качество на обслужване, сп."Управление и устойчиво развитие",3-4/2010, ЛТУ, С., с. 44-49., 2010
 • Андронов Ев., Ю.Йоргова, Фокусирани операции в услугите, Годишник на БСУ, том ХІХ, с. 187-192., 2008
 • Йоргова Ю., Принципна схема на управление на операциите на услуги и задачи на операционните ръководители, Годишник на БСУ, том ХVІІ, с. 384-388., 2007
 • Маринова Ю, Кр.Петков, Повишаване конкурентоспособността на производствените фирми чрез интегрирано обслужване, БСУ - Годишник, том ХІ, с. 104-108., 2004
 • Андронов Ев., Маринова Ю., Ролята на персонала в организациите от сферата на услугите, сп."Управление и устойчиво развитие", 3-4/2002, ЛТУ, С., с.124-127., 2002
 • Андронов, Ев., Ю.Маринова. Фактори, влияещи при управление на капацитета в услугите, БСУ - Годишник, том VI, с.47-54., 2001
 • Маринова, Ю. Модел за оптимизация управлението на услуги в телекомуникациите, БСУ - Годишник, том IV, с. 43-48., 2000
 • Маринова Ю., Матрица на услугите - основа за класифициране и определяне на управленските задачи, БСУ - Годишник, том II, с. 377-385., 1999
 • Маринова Ю., Агрегатно планиране в сферата на услугите, БСУ - Годишник, том I, с.159 - 167., 1998

 

Доклади
 • Йоргова Ю. „Цикъл на таланта в услугите“ – приложимост в организации за технологично базирани услуги, Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X – 2019, 2019
 • Yorgova Y.T. Human capital as prerequisite for the competitiveness of the outsourcing industry - the Bulgarian experience, Proceedings of the International Scientific Conference "Eastern European Studies: Economics, Education and Law", Vol. I, BFU & Odesa Institute of Trade and Economics, pp. 27-29., 2018
 • Yorgova Y., Improvement of administrative service in Bulgaria - management strategies, models and problems , 4th ICGSM "THE CIRCULAR ECONOMY" , BFU & Universiti Teknologi MARA, Malaysia, pp.344-355., 2017
 • Йоргова Ю., Въвеждане на стандартизирани дейности в процесите на обслужване - проблеми и ползи., Юбилейна НК с международно участие "Новата идея в образованието", БСУ, с. 248-256., 2016
 • Йоргова Ю., Избор на подходящите компетенции на персонала при различни по тип процеси на обслужване., НК "Съвременни управленски практики ІХ",БСУ, с. 94-101., 2016
 • Йоргова Ю.,Изследване на връзката "капацитет - процес" в операциите на услуги, НК "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието" , БСУ, с. 275-280., 2015
 • Йоргова, Ю., Специфика при управление капацитета в сфере услуг, Международная НПК "Ценности и интересы современного общества" , МЭСИ, Москва, Россия, с. 143-147., 2015
 • Йоргова Ю., Ефективна организация на работната среда в офиса, Международна научна конференция "Съвременни управленски практики VІIІ. Целесъобразност и риск в бизнес проектите", БСУ, с. 76-82., 2014
 • Йоргова, Ю., Управление на гражданите като клиенти на публичната администрация, Сб. "Актуальные проблемы науки, практики и веросповеданий на современном етапе", МГУЭСИ, Красноярск, Россия, с. 86-90., 2013
 • Йоргова, Ю., Особености на управление на операциите в търговските организации, сб. "Регионални и глобални измерения на търговията", Изд. "Наука и икономика", ИУ, Варна, с. 426-435 ., 2013
 • Йоргова Ю., Инструменти за визуализиране на процесите в операциите на административни услуги - избор и приложение, НК "Знанието - традиции, иновации, перспективи", БСУ, с. 413-419., 2013
 • Йоргова Ю., Формиране на екип за прилагане на концепцията Lean в организация за услуги, Международна конференция "Съвременни управленски практики VІІ. Проекти и региони", БСУ, с. 423-431., 2012
 • Yorgova Y., A model of operations capacity planning and management for Administrative Service Centers, 7th Annual International Scientific Conference "New Dimensions in the Development of Society", LUA, Jelgava, Latvia, рр. 76-83., 2012
 • Йоргова Ю., Подходи за управление на клиентите в операциите на услуги, Международна НК "Икономиката и управлението в ХХІ-ви век - решения за стабилност и растеж", СА "Д.Ценов", Свищов, с. 340-347., 2011
 • Йоргова, Ю., Процесът - ключов елемент в управлението на операциите на услуги, НК"Взаимодействието теория и практика: ключови проблеми и решения", том І,БСУ, с. 386-393., 2011
 • Йоргова Ю., Рамка на приложенията на Lean инструменти за визуализиране и анализ в услугите, Научни трудове на Русенски университет, том 50 (5.1), Русе, с. 23-27., 2011
 • Йоргова Ю., Модел за планиране и управление на капацитета на операциите в услуги с масов характер, НК "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", том ІІ, БСУ, с. 300-307., 2010
 • Йоргова, Ю., Оценка на качеството на телекомуникационни услуги чрез обективни и субективни показатели, сб. "Комуникации, информационни технологии и статистика. Актуални проблеми на теорията и практиката", УИ "Стопанство", С., с. 28-33., 2010
 • Андронов, Ев., Ю. Йоргова, Рамка на решенията в управление на операциите на кол център, сб. "Комуникации, информационни технологии и статистика. Актуални проблеми на теорията и практиката", УИ "Стопанство", С., с. 7-12., 2010
 • Йоргова Ю., Необходимостта от системен подход в практическото обучение на студентите, НПК "Университет, професия, практика" , БСУ, с. 97-101., 2009
 • Йоргова Ю., Модел за прогнозиране на търсенето на телекомуникационни услуги, НК с международно участие "Икономика на знанието -възможности и предизвикателства пред висшето образование", том ІІ,БСУ, с. 160-167., 2008
 • Йоргова Ю., Управление на телекомуникациите и предизвикателства при подготовката на ръководители за тях, НК с международно участие "Икономика на знанието -възможности и предизвикателства пред висшето образование", том ІІІ, БСУ, с. 248-254., 2008
 • Петков Кр., Ал. Петков, Ю.Йоргова, Оценка на ефективността от реализацията на продукт на международни пазари , НК "Съвременни управленски практики ІV", том І, БСУ, с. 131-136., 2006
 • Андронов Ев., Ю.Йоргова, Кр.Петков, Прогнозиране на търсенето в услугите, НК "Съвременни управленски практики ІV", том І, БСУ, с. 322-328. , 2006
 • Петков Кр, Ю.Йоргова,Особености на стратегическото управление на фирма, част от глобална структура, НК "Съвременни управленски практики ІІІ", том І, БСУ, с. 176-183., 2005
 • Marinova Y., Building Bourgas in partnership, Proceedings of "Opportunities for Positive Change - Facilitating Pan-European Partnerships", University of Surrey, UK, рр. 33-39., 2004
 • Андронов Ев, Ю.Маринова, Стратегия на операциите в услугите, НК "Съвременни управленски практики ІІ", том ІІ, БСУ, "Св.Кирик и Юлита", с. 85-94., 2004
 • Маринова Ю., Модел за опр.броя и разпредел. на персонала за изп.на услуга 130-БТК, НК"Съвременни технологии-03", БСУ, с. 89-94., 2003
 • Андронов Ев., Ю.Маринова,Съчетаване на търсене и капацитет в сферата на услугите, НК "Съвременни подходи при управлението на икономически структури", БСУ, с. 118-125., 2003
 • Маринова Ю., М. Недялкова, Определяне на броя и разпределението на персонала на основата на честотата на заявките на услугите чрез оператор, НПК "Съвременни управленски практики", УНСС, с. 147-153., 2003
 • Маринова Ю, Интегрированное обслуживание-конкурентное преимущество производителя, Международная научно-практическая конференция "Торговля в экономической системе: теория и практика", БГЭУ, Минск, с. 170-173., 2002
 • Marinova Y, Quality control approaches of telecommunication services, First International Congress MEET/MARIND'2002, vol.V, Varna, pp. 303-306., 2002
 • Маринова Ю.Обеспечение качества образования в Болгарии, Международная научно-практическая конференция "Управление образованием в условиях переходной экономики", БГЭУ, Минск, с. 17-20., 2002
 • Маринова Ю., Капацитет, ниво на обслужване и чакане, Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 39, серия 9, Русе, с. 266-270., 2002
 • Маринова Ю. Управление на търсенето в сферата на услугите, Юбилейна НК. "Предизвикателства пред управлението на организациите през ХХІ век: анализи, проблеми и перспективи", УНСС, София, с. 137-141., 2002
 • Андронов Ев., Ю.Маринова. Триизмерна матрица на услугите, Юбилейна НК на БСУ "Университетът през третото хилядолетие", том V, БСУ , с. 143-153., 2001

 

Учебници и помагала
 • Андронов, Е., Ю. Йоргова, Управление на операциите, 2018
 • Йоргова Ю., Управление на услуги. Ръководство за упражнения, 2017
 • Йоргова Ю.,Управление на публични услуги: Ръководство за упражнения, 2015
 • Андронов, Анастасова, Маринова, Арнаудова, Информационен пакет за бълг.и чуждестр.студенти, с.22-31, 65-153, 2003
 • Колев Н.,Д.Юдов, Ю.Маринова, М.Арнаудова,Справочник за бълг. и чуждестр.студенти, с. 23-31, 129-184, 2002

 

Научно-изследователски проекти
 • Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика, Национален научен или образователен, МОН, „Фонд научни изследвания”
 • Диагностика на управленските компетенции - сравнение на полската и българската система, Международен научен или образователен, ОП "PO WER - Knowledge Education Development”; ЕСФ
 • Проект "Нова възможност за младежка заетост" по сх. 2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001, Национален научен или образователен, ОП РЧР и ЕСФ и Агенция по заетостта
 • Проект "СмартЛинк: Мобилности Югоизток-Запад за изследване, учене, иновации и мрежи от знания" по програма "Еразмус Мундус", Международен научен или образователен, Програма Еразмус Мундус
 • Проект по програма "Еразъм+" , договор № 2016-1-BG01-КА103-022898 , Международен научен или образователен, Еразъм + КД1
 • Проект "Нова възможност за младежка заетост" по сх. 2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001, Национален научен или образователен, ОП "РЧР", Агенция по заетостта
 • Проект "Обучение и заетост за младите хора" BGО5М90PО01-1.005-0001, Национален научен или образователен, ОП "РЧР" и Агенция по заетостта
 • Проект "Нова възможност за младежка заетост" по сх. 2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001, Национален научен или образователен, ОП "РЧР" и ЕСФ, Агенция по заетостта
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", Международен научен или образователен, Еразъм € КД1
 • Проект "Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/ камари в системата на БТПП", Национален научен или образователен, ОП "РЧР" по схема BG051PO001-2.1.07 и БТПП
 • Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", , Национален научен или образователен, МОН
 • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, Схема: BG051PO001-4.3.04”, Национален научен или образователен, ОП "РЧР"
 • "Ново начало - от образование към заетост" по сх. BG 051PO001-1.1.06 , Национален научен или образователен, ОП "РЧР" , Агенция по заетостта
 • Проект № BG051PO001-3.1.07 -0003 "Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в БСУ" , Национален научен или образователен, ОП "РЧР", 2007 - 2013
 • Проект PNIGHT-GA-2012-316611 In-Close/ Иновации: нови компетенции и водещи възможности за устойчивост и стабилност, Нощ на учените 2012., Международен научен или образователен, Проект по 7 РП, подпрограма "Хора", Единен център за иновации на БАН
 • Проект "Стимулиране на иновациите, чрез изграждане на капацитет и мрежа от научни центрове в региона на Югоизточна Еврлопа" SEE/B/0048/1.3/X, Международен научен или образователен, Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа
 • Проект RECSES №287367 "Учените и химията в подкрепа на икономиката и обществото" , Международен научен или образователен, Проект по 7 РП на ЕС и СУ "Климент Охридски"
 • Въвеждане на ESTC за специалности на ЦИУН и ЦИТПН на БСУ, Национален научен или образователен, Програма Сократ/Еразмус
 • Разработка на документация за акредитация на АБТК от NOCN - UK, Международен научен или образователен, University of Surrey-UK, NOCN-КН
 • Въвеждане на ESTC за специалности на ЦИТПН - БСУ, Национален научен или образователен, Програма Сократ/Еразмус
 • Разпространение на резултатите в обучението по "Възстановяеми източ. на енергия", Международен научен или образователен, TEMPUS
 • Разработка на документация за ревалидация на АБТК от NOCN - UK, Национален научен или образователен, University of Surrey - UK, NOCN - UK
 • Университетско коопериране за подобряване висшето образов. в обл. на еколог..., Международен научен или образователен, Програма TEMPUS
 • Проект TRAIL - Building Bourgas in partnership (Изграждане на Бургас в партньорство), Международен друг, Know How Fund

 

Цитирания
 • Оцетова А.. Анализ на взаимовръзката удовлетвореност на персонала - удовлетвореност на клиентите в сектор пощенски услуги, 2020
 • Недялков, А. и колектив. Процеси на дигитализация в системата за управление на организацията, стр. 36, 2020
 • Недялков, А. и колектив. Процеси на дигитализация в системата за управление на организацията, Гл.2, стр. 40, 2020
 • Недялков, А. и колектив. Процеси на дигитализация в системата за управление на организацията, Гл.2, с. 41, 2020
 • Недялков, А. и колектив. Процеси на дигитализация в системата за управление на организацията, Гл.2, с. 42, 2020
 • Недялков, А. и колектив. Процеси на дигитализация в системата за управление на организацията, Гл.5, с. 172, 2020
 • Недялков, А. и колектив. Процеси на дигитализация в системата за управление на организацията, Гл.5, с. 172, 2020
 • Simeonova, A., A. Nedyalkov. A priori research on Lean tools in business, 2019
 • Бонева, М.. Дигиталната трансформация в публичния сектор, 2018
 • Бонева, М.. Дигиталната трансформация в публичния сектор, 2018
 • Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М., . Интегриране на системата за управление в организациите, 2018
 • Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М.. Интегриране на системата за управление в организациите , 2018
 • Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М.. Интегриране на системата за управление в организациите, 2018
 • Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М.. Интегриране на системата за управление в организациите, 2018
 • Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М.. Интегриране на системата за управление в организациите, 2018
 • Ivanov, D., Kamenova, B., Nedyalkov, A.. Easier Access to Personal Tax Information: A Case from Municipality of Ruse, 2018
 • Petrova, Y., Nedyalkov, A.. How to receive a Certificate for Current Address : A Case from Silistra Municipality, 2018
 • Ivanov, D., Kamenova, B., Nedyalkov, A.. Easier Access to Personal Tax Information: A Case from Municipality of Ruse, 2018
 • Недялков, А.. Проблеми на кадровото осигуряване в дистанционното обучение, 2018
 • Бонева, М. . Дигиталната трансформация в публичния сектор, 2018
 • Kolarova, H., Nedyalkov, A.. Issuing a Building Permit: Service Experience from Ruse Municipality, 2018
 • Бонева М.. Технологични възможности на българските колцентрове и методика за изследването им, 2017
 • Бонева М., А.Петков, А.Недялков, И.Шелудко, П.Витлиемов. Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите, 2017
 • Lopez TH . A Model of Job Satisfaction: The Impact of Work Value Orientation on Millennials in Professional Selling Careers (Doctoral dissertation, Northcentral University), 2017
 • Бонева, М., Петков, А., Недялков, А. Методика за изследване на системи за взаимоотношенията с клиенти, 2015
 • Бонева, М., Петков, А., Недялков, А. Методика за изследване на системи за взаимоотношенията с клиенти, 2015
 • Бонева, М., Петков, А., Недялков, А.. Методика за изследване на системи за взаимоотношенията с клиенти, 2015
 • Бонева, М., Петков, А., Недялков, А. . Методика за изследване на системи за взаимоотношенията с клиенти, 2015
 • Недялков А.. Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите, 2012
 • Славянска В.. Концептуални проблеми и стратегически аспекти при управлението на таланта в организацията, 2012
 • Недялков, А.. Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите, 2012
 • Недялков А.. Качество на услугите:Контент-анализ на заглавията в българските периодични издания, 2011
 • Славянска В.. Някои аспекти при оценяване ефективността на системата за управление на човешките ресурси в организацията, 2011