Монографии
 • Проектиране на системи за калкулиране, 2011
 • Съвременни концепции в управленската отчетност", 2008
 • Търговски операции с недвижимо имущество, 1996
 • Отчетност и контролинг при управлението по цели., 1995
 • Теоретични и практикоприложни аспекти на управленската отчетност., 1994
 • Американски счетоводни системи и стандарти (авторизиран превод с коментари), 1993

 

Студии
 • ОПИТ В ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНА СИСТЕМА ЗА КАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТ НА ЕДИНИЦА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, стр. 7-25, Годишник на БСУ, 2013
 • Опит в проектирането на системи за калкулиране на издръжката на дейности (ABCosting)., Годишник на БСУ, 2011
 • По-бстойно за предметната област на управленската отчетност., Г одишник на БСУ, 2009
 • П о н я к о и а с п е к т и на финансово-разплащателните схеми при приватизационните сделки. В: “Научни изследвания ’96 - Юбилеен алманах”. Свищов, 1996. с. 43-58. , Алманах "Научни изследвания" (специализирано реферирано научно издание на Института за научни изследвания към Стопанска академия ''Д. А. Ценов'' – гр. Свищов), 1997
 • Колев, Н. О т ч е т н о-информационно осигуряване управлението на връзките между банковите институти". А в т о р е ф е р а т. София, 1989, с..... , А в т о р е ф е р а т на Дисертация за научна степен к.ик.н., 1989
 • Колев, Н. Б а н к о в а т а о т ч е т н о с т в условията на съвременните информационни потребности. Студия в: Н а у ч н и т р у д о в е н а В Ф С И, т. ХХI, Свищов, 1987, с. 65-93. , Н а у ч н и т р у д о в е н а В Ф С И, т. ХХI, Свищов,, 1987

 

Статии
 • За адекватността на финансовата отчетност у нас след четвърт век преход към..., сп. Бизнес посоки, 2016
 • Управленската отчетност в контекста на подходите в управленския контрол., сп. Бизнес посоки, 2015
 • ABOUT ACCOUNTING INTERPRETATION SOME MARGIN PURCHASES, SHORT SALES AND FINANCIAL INSTRUMENTS LENDING. pp 55-63, MODERN ECONOMICS: PROBLEMS, TRENDS, PROSPECTS. ISSN 2222-6532, 2014
 • About discussion for Management accounting interpretation some no-money-valuable object and events. pp. 61-72, Jurnal: MODERN ECONOMICS: PROBLEMS, TRENDS, PROSPECTS. ISSN 2222-6532, 2013
 • Как управленският отчет да се превърне от сведение за миналото представяне в доклад за бъдещите възможности., БСУ, сп. Бизнес посоки, 2012
 • Опыт в проектировании системы калькулирования расходов по видам деятельности, Журнал «Управленческий учет и бюджетирование», № 9 , 2011
 • По някои възможности стойностно - неизмерими обекти и събития да се интерпретират от управленската отчетност , сп. Бизнес посоки, 2011
 • Калькурование издержек отделного вида деятельности: опит разработки системы АВС. Ж-л «Управленческий учет и финансы», 2011, № 3. Индекс в каталога „Роспечать” 85026, Изд. "Гребенников" - Москва, Русия, 2011
 • Колев, Н. Что на "термометре": Оценка неизмеримых объектов и событий, их интерпретация в управленческом учете. Журнал «Управленческий учет и бюджетирования», № 10, 2011.Индекс: 98980, ж-л "Управленческий учет и бюджетирования" - Киев, Украйна, 2011
 • Следва ли да се разшири обхвата на понятието "отчетнообособена единица"., сп. Бизнес посоки, 2011
 • Относно дилемата, университета - бизнес, или общност за развитие на науката, културата и знанието", сп. „Стратегии на образователната и научната политика“, 2010
 • Един пример за поддържащ метод на калкулиране, Годишник на БСУ, том 23, 2010
 • Счетоводна интерпретация на банковите операции по маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти, сп Бизнес посоки, 2009
 • По някои възможности за адекватна оценка на банковите пасиви, сп. Бизнес посоки, 2005
 • Счетоводството в контекста на съвременните концепции за проектиране на информационни системи., сп. Български счетоводител, 2004
 • Счетоводна интерпретация на дългосрочните финансови активи в организациите от публичния сектор, сп. Български счетоводител, 2003
 • Приложение на метода на ефективния лихвен процент при отчитане на лихвоносните ценни книжа , Годишник на БСУ, 2003
 • Предметната област на счетоводството в контекста на съвременните управленски подходи и средства, сп. Български счетоводител, 2002
 • Университетското обучение по счетоводство в навечерието на третото хилядолетие, сп. Народностопански архив, 2000
 • Подходи при счетоводното третиране на лихвоносните пазарни ценни книжа. Финанси на фирмата, 1995, N 3, с. 16-19. ISNN: 1310-1358, сп. Финанси на фирмата, 1995
 • Сегментирана отчетност и калкулиране при непроизводствените дейности. , сп. Народностопански архив, 1994
 • "Kolev, N. Needs and users of accounting information in the transition to market economy. 1994. (Essay to participate in international competition KPMG - winner) " , KPMG - winner, 1994
 • Колев, Н. Потребности и потребители на счетоводна информация при прехода към пазарно стопанство (външни потребители). Д е л о в а седмица, 1994, кн. 24, с. 7. , Делова седмица, 1994
 • Теория и практика на нормативната отчетност при новото счетоводно законодателство. , сп. Бизнес управление, 1994
 • Оценка и отчитане на съмнителните вземания по продажби на кредит. Ф и н а н с и на фирмата, 1994, бр. 7., с. 20 - 24. , сп. Финанси на фирмата, 1994
 • По някои определения и класификации в управленската отчетност. , сп. Народностопански архив, 1993
 • По някои теоретични аспекти на управленска отчетност., сп. Народностопански архив, 1993
 • Счетоводна политика и ценови решения при вътрешнофирмени трансфери. , сп. Бизнес управление, 1993
 • За и против проектозакона за малките предприятия. , в. Икономически живот, 1993, бр.18, с.1., 1993
 • Как да изготвим отчет за паричните постъпления и плащания , сп. Народностопански архив, 1992
 • Как да отчитаме инвестициите за целите на контрола? И к о н м и ч е с к и живот, 1992, бр. 45, с.5. , в. Икономически живот, 1992
 • Колев, Н. Рационализиране управлението на лихвата. Сп. И к о н о м и к а, март 1990, с. 61-62. , сп. Икономика, 1990
 • Evidenta bancara in Bulgaria ca sursa de informare a conducerii. R e v i s t a d e C O N T A B I L I T A T E, N 7, 1988, p. 54-58. , Revista de contabilitate, Romania, 1988
 • За същността и характера на междубанковите връзки. , сп. Нородностопански архив, 1988
 • Към единен счетоводен език. Атанасова, М., КОЛЕВ, Н. Пантелеев, Д. Н а р о д н о с т о п а н с к и а р х и в 1986 г.(преглед). , сп. Народностопански архив, 1986

 

Доклади
 • Управленската отчетност като взаимодействие между изкуство, практика и наука, Международна конференция. В: Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения. Т І-ви, стр. 327-333.БСУ, 2011. ISBN: 978-954-9370-78-2, МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ - БСУ, 2011
 • По дискусията за стойностно-неизмеримите обекти и събития. Юбилейта конференция на Факултет производствен и търговски бизнес - Свищов, 12-13.05. 2011 г. с.39-51. ISBN: 978-954-23-0592-7., Юбилейта конференция на Факултет производствен и търговски бизнес - Свищов, 2011
 • Университета - бизнес или общност за развитие на науката, културата и знанието .В: Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза: международна конференция, Бургас, 25-26.06.2010 г., Т.2 : Бургаски свободен университет. - Бургас, 2010, с. 95-101. ISBN: 978-954-9370-71-3., Международна научна конференция - БСУ, 2010
 • Защо предмет на управленската отчетност да не е и самоусъвършенстването на процесите на идентифициране на управленска информация., СА "Д. А. Ценов" - Международна конференция: "Счетоводството и одита в условията на информационна глобализация", 2009, с. 130 - 136. ISBN: 978- 954-23-046-36-4., СА "Д. А. Ценов" - Международна конференция, 2009
 • Счетоводна интерпретация на лихвения СУАП като хеджиращ инструмент за хеджиране на справедлива стойност . Научна конференция с международно участие "Съвременни управленски практики VI" : 20.02 - 21.02.2009 г., Бургас: Сборник доклади : Бургаски свободен университет. - Бургас, 2009, с. 162-165. ISSN: 1313-8758, Международна конференция - БСУ, 2009
 • Отчетност, не само за "центровете на разходи" и "източниците на приходи", но и за "факторите на успеха". В: Конференция с международно участие: „Авангардни научни инструменти на управлението. УНСС, 19-23.09.2008. с. 152-155. ISSN: 1314-0582., Конференция с международно участие - УНСС, 2008
 • Бизнес и бизнес обучение / Н. Колев. // Стратегически насоки в бизнеса през 21 век и качеството на висшето образование : Седма международна научно-приложна конференция: Сборник научни трудове : ТУ-Варна. - Варна, 2008, с. 57-62.ПРЕПОДАВАНЕ ВЪВ ВУЗ ", ТУ - Варна, 2008
 • Intangible assets monitor, Tableau de bord и BSc в служба на устойчивото развитие , ВЛТИ. Международна конференция. Управление и устойчиво развитие. Юндола, 21.03. - 23.03. 2008 г. Стр. 351-354. ISSN 1311-4506., ВЛТИ - Юндола, 2008
 • Към критиката на подходите в управленския контрол / Николай Колев. // Юбилейна научна конференция "30 години катедра "Финансов контрол" : Сборник доклади : Унив. изд. Стопанство, 2006, с. 97- 103. ISBN: 10-978-954-494-766-8., Юбилейна конференция - УНСС, 2007
 • За и против първоначалното признаване на активите и задълженията със справедливата им пазарна цена. / Николай Колев. // Научна конференция "Съвременни управленски практики V".Бургас : 16.02 - 18.02.2007 г. : Т.1 / Бургаски свободен университет. - Бургас, 2007, с. 47-51. ISBN: 978-954-9370-47-8., Конференция - БСУ, 2007
 • Дали отстъпихме пред престъпността с постъпките си в счетоводството. Юбилейна международна конференция "Теория и практика на финансовите престъпления". УНСС, 29-30.11. 2007., УНСС, 2007
 • Относно моделите за оценка на представянето на предприятието в контекста на идеята за непрекъснатото му усъвършенстване, ТУ-Варна - международна, 2006
 • Системи за управленски контрол: предизвикателства и перспективи / Николай Колев. // Бургаски свободен университет, . Научна конференция с международно участие "Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми и перспективи", Бургас, 9-11 юни 2006 г. : Сборник доклади : Т. 2 / Бургаски свободен университет, Т. 2 : БСУ, 2006, с. 45-49., Конференция - БСУ, 2006
 • Към дискусията по предметната област на управленската отчетност / Николай Колев. // Научна конференция "Съвременни управленски практики ІV".Бургас : 17.02 - 19.02.2006 г. : Т. 2, Т. 2 : БСУ, 2006, с. 257-260. ISBN: 978-954-9370-47-8, Конференция - БСУ, 2005
 • Счетоводството в контекста на съвременните концепции за проектиране на управленски информационни системи, В: Международна научно-практическа конференция: "Предизвикателства пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към европейския съюз”.СА „Д. А. Ценов” Свищов, 27-29.08.2004. с.64-68, Конференция в СА-Свищов, 2004
 • За разширяване на познавателните качества на управленската отчетност / Николай Колев. // Информатиката в научното познание : национална научна конференция II: Варна, 14-16.06.2004 : ВСУ "Черноризец Храбър". - Варна, 2004, с. 53-66., Национална конференция - ВСУ, 2004
 • Съвременни концепции при проектирането на управленски информационни системи, конференция на БСУ- Св.Кирик, 2004
 • Едно частно изследване на оценката на ръководителите за качествата на подчинените им., УНСС, конференция, 2003
 • Сегментираната отчетност в контекста на международен счетоводен стандарт 14 / Николай Колев. // Научна конференция "Съвременни подходи при управлението на икономически структури", I, Конференция - БСУ - "Упр-е на ик. структури", 2003
 • Управленските информационни системи в българските предприятия: състояние и предизвикателства. В: "Предизвикателства пред управлението на организациите през 21 век: анализи, проблеми, перспективи”. УНСС , 2002. стр. 192-197. ISBN: 954-494-521-0., Конференция УНСС - "Управление", 2002
 • Kolev, N. Possible collaboration of Bulgarian private universities. In: 6th Framework Programme Conference. INTAS, Brussels, 12-18.06.2002. , 6th Framework Programme Conference. INTAS, Brussels, 2002
 • Относно противоречието между интердисциплинарния характер на икономическото знание и дисциплинарния подход при неговото преподаване във ВУЗ. Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът през третото хилядолетие”, БСУ, Бургас, 2001., БСУ- Юбилейна конференция, 2001
 • Колев, Н., А. Луйзов. Професионална реализация на магистри и бакалаври от БСУ. 2000 , БСУ, 2000
 • Университетското обучение по счетоводство на прага на третото хилядолетие. В: Съвременни и традиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси. БСУ, Бургас, 1999., с. 26- 34. (Пленарен доклад)., Конференция БСУ, Бургас, 1999
 • Дискусионно: за отчетността при управлението по цели. В:"Управлението на прехода" т. I-ви. Свищов, 1996, с. 157-164., Конференция СА "Д. А. Ценов", 1996
 • Подходи при изготвянето на паричния бюджет на предприятието. В: "Хаосът и предизвикателствата на планирането". Свищов, 1995, с. 313-319., Конференция СА "Д. А. Ценов", 1995
 • Колев, Н. Относно икономическия характер на информационните бази (активи). Кранево, 1994 г. , Семинар - Кранево, 1994
 • Колев, Н. Възможности за разширяване пазара на винени грозда. В тематичен сборник: "Управление на финансите и търговската дейност на фирмите от винарската промишленост". Свищов, 1993, с. 93-96. , Конференция - СА .- Свищов, 1993
 • Колев, Н. Относно противоречието между дисциплинарния подход при обучението и разширяващата се междудисциплинарност на икономическата наука. В сборник: "Междудисциплинарност на икономическите знания". Свищов, септември 1993, с.4 и 5. , Конференция - Свищов, 1993
 • Колев, Н. Различия и сходство между финансовото счетоводство и управленската отчетност. - В: К о н т р о л и н г, Свищов, 1993, с.53-56. , Конференция - Свищов, 1993
 • Колев, Н. Потребности и потребители на счетоводна информация в условията на пазарно регулирано стопанство. С е м и н а р на клуба на МПНР - ВФСИ, Кранево 1992, с. 17. , Семинар - Кранево, 1992
 • Колев, Н. Стопанска отчетност за нуждите на планирането на ликвидността и платежноспособността на предприятието. М е ж д у н а р о д н а к о н ф е р е н ц и я: Фирменият бизнес в преходната икономика" София, май 1992. , Международна конференция - УНСС, 1992
 • Колев, Н. Относно оценката на някои икономически фактори в условията на свръхинфлация. В н а у ч н а ш к о л а на СУ "Климент Охридски": "Как да достигнем модерното общество. Китен, 1991 г. (депозиран ЦИНТИ). , Конференция - СУ, 1991
 • Колев, Н. Проблеми на икономическия експеримент и неговото отчетно-информационно осигуряване. В: И к о н о м и ч е с к и потенциал, интензивност, ефективност. Свищов, 1987, с.241-249. , Конференция - Свищов, 1987
 • Колев, Н. Някои аспекти на диалектиката между потребностите и възможностите на банковата счетоводна отчетност в новите стопански условия. Доклад на научна конференция: "Съвременни проблеми на организацията на счетоводната отчетност, икономическия анализ и финансовия контрол", Варна, 1987, 8с. , конференция: "Съвременни проблеми на организацията на счетоводната отчетност, икономическия анализ и финансовия контрол", Варна, 1987, 1987
 • Колев, Н. Възможности за въздействие върху обществената рентабилност чрез механизма на междубанковите връзки. Доклад на национална научна сесия на клубовете на младите научни работници: "Младежта в авангарда на научно-техническата революция. Шумен, 1987, 5с., Конференция - Шумен, 1987
 • Колев, Н. Възможности за ускоряване на научно-техническия прогрес чрез механизма на кредита за оборотни средства. В сборник доклади: "Усъвършенстване на финансирането и кредитирането на научно-техническия прогрес", Свищов 1986, с. 138-142. , Конференция - Свищов, 1986

 

Учебници и помагала
 • Записки и тестове по данъчен, митнически и валутен контрол., 2017
 • УПРАВЛЕНСКА ОТЧЕТНОСТ, 2011
 • Примерен сметкоплан на търговска банка, 2011
 • Бюджетно счетоводство 2010, 2010
 • Помагало по програмни продукти в счетоводството - ІІ-ро преработено и допълнено издание, 2010
 • БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО, 2009
 • СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО, 2009
 • БАНКИ И БАНКОВО ДЕЛО, 2009
 • Сборник от тестове, казуси и задачи по Банки и банково дело., 2009
 • Програмни продукти в счетоводството, 2008
 • Казуси и решения по бюджетно счетоводство, 2007
 • Помагало по бюджетно счетоводство, 2006
 • Бюджетно счетоводство - 2006, 2006
 • Банково счетоводство, 2005
 • Бюджетно счетоводство - 2004, 2004
 • Програма Сократ/Еразмус : Справочник за бълг. и чуждестранни студенти, 2003
 • Бюджетно счетоводство 2003, 2003
 • Финансива политика и дейности в общината (модул ІV), 2001
 • Бюджетно счетоводство (помагало), 2001
 • Бюджетно счетоводство- 2001, 2001
 • Сборник по банково счетоводство, 2001
 • Банково счетоводство, 2000
 • Отчитане на разходите и калкулиране (сборник от задачи, тестове и казуси)., 1996
 • У п р а в л е н с к а о т ч е т н о с т. , 1995
 • Б ю д ж е т н о с ч е т о в о д с т в о. Йотова, Й., Меразчиев, В., Баташки, Г. КОЛЕВ, Н, Александров, Ст. Свищов, 1994, гл. IV и VII , 1994
 • Банково и бюджетно счетоводство (задачи и тестове). Йотова, Й., Меразчиев, В., Баташки, Г. КОЛЕВ, Н. Гл. VI и гл. VII. Свищов, 1993. с. 70 - 80. , 1993
 • Сборник от задачи и тестове по счетоводна отчетност на нестопанските организации. Йотова, Й., Меразчиев, В., Баташки, Г. КОЛЕВ, Н. Свищов, 1990 г. , 1990

 

Научно-изследователски проекти
 • Методика за изследване на разминаванията между очакванията на емигрантите, граждани на трети страни и възприемането ми от българското общество., Европейски, Европейски интеграционен фонд
 • Разработка на модул "Финанси" към справочна система LAKORDA, По възлагане, Лакорда ООД
 • Концепция за изграждане на санаториално-лечебен комплекс Минерални бани - Бургас, По възлагане, SpaResors Ltd - Washington
 • Бизнесплан на "Летище Бургас" ЕАД за дейност на безмитен оператор, По възлагане, "Летище Бургас" ЕАД
 • Стратегия за инвестиции и развитие на "Трансстрой Бургас" АД, По възлагане, "Трансстрой Бургас" АД
 • Изграждане на система за управление на кадри от местната власт, Международен, TEMPUS
 • Изграждане на система за управление на университет, Международен, TEMPUS
 • Маркетингово проучване за алтернативно използване на прожекц. зали на кинификация Бургас, По възлагане, Пиргус Арт ООД
 • TRIAL, Международен, Know How Fond
 • Организация на документооборота и документирането на ВСУ "Черноризец Храбър", Външен по възлагане, ВСУ
 • Оздравителна програма на "Заводски строежи " - АД, Бургас. 1997 г., ,

 

Цитирания
 • д-р Ива Монева. Аспекти на справедливата стойност, 2015
 • . Становище по избор на доцент по НС 050207 Тракийски университет, 2014
 • . Становище по избор на доцент Костова, СА Д. А. Ценов, 2014
 • . Становище по избор на доцент Петя Стойкова, СА Д. А. Ценов, 2014
 • Стоянов, Е.. Рецензент в конкурс за професор на ВУАРР - гр. Пловдив, 2014
 • . РЕЦЕНЗЕНТ на дисертация за НС "доктор" - докторант Николина Грозева, СА - Свищов, 2013
 • Грозева, Николина. Нематериалните активи във финансовите отчети на предприятията, на стандартен приложен софтуер. стр. 123 , 2013
 • Грозева, Николина. Нематериалните активи във финансовите отчети на предприятията, на стандартен приложен софтуер. стр. 147, 2013
 • Грозева, Николина. Нематериалните активи във финансовите отчети на предприятията, на стандартен приложен софтуер. стр. 119, 2013
 • Монева, Ива. Използване на справедливата стойност при представяне на активите във финансовите отчети на предприятият. стр. 33., 2013
 • Монева, Ива. Използване на справедливата стойност при представяне на активите във финансовите отчети на предприятията. стр. 35, 2013
 • Монева, Ива. Използване на справедливата стойност при представяне на активите във финансовите отчети на предприятията. стр. 60, 2013
 • Монева, Ива. Използване на справедливата стойност при представяне на активите във финансовите отчети на предприятията. стр. 63, 2013
 • . РЕЦЕНЗЕНТ на дисертация за НС "доктор" на докторант Ива Монева - СА "Д. А. Ценов", Свищов, 2013
 • . Член на жури за избор на професор по НС 05.02.07. по ДВ3/11.01.2013, 2013
 • Акценти в проявлението на информационната функция на съвременното счетоводство. Сп. Икономически алтернативи, брой 3, 2010, с. 80. . Акценти в проявлението, 2010
 • доц. д-р Евгени Стоянов. Дисертация за присъждане на НОС-н Д-р, 2010
 • Теодора Рупска, гл. ас., д-р, УНСС. Икономически алтернативи, бр.3, 2010, 2010
 • доц. д-р Г. Баташки и др.. Счетоводно-информационно осигуряване на управлението на привлечения капитал в търговските банки., 2009
 • гл. ас. д-р И. Андреев. Усъвършенстване на счетоводството в бюджетното предприятие Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, CXI : АИ "Ценов", 2009. - с. 177-208, 2009
 • Доц. д-р Е. Стоянов. Стоянов, Е. Перспективи в концептуалното развитие на контролинга. В. Седма национална научно-практическа сесия 2009. София. С. 17., 2009
 • Андреев, Иван. Усъвършенстване на счетоводството в бюджетното предприятие, 2009
 • Доц. д-р Е Стоянов. Стоянов, Е. Контрол в счетоводството на отговорност. В. Седма национална научно-практическа сесия 2009. София. С. 23, 2009
 • Проф. д. ик. н. М. Нейков. Управленски счетоводен анализ, 2005
 • Проф. д-р Трифон Благоев Трифонов. СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА СТОЙНОСТТА - РЕВОЛЮЦИОНЕН ЕТАП В РАЗВИТИЕТО НА СЧЕТОВОДНАТА НАУКА, 2005
 • Проф. д-р Трифон Трифонов. Трифонов, Т. Управленски счетоводен анализ. Ч. 1-3. София: ТРАКИЯ-М. 2004, с. 306., 2004
 • Проф. д-р Трифон Трифонов. Трифонов, Т. Стратегически счетоводен анализ на стойността - революционен етап в развитието на счетоводната наука. Студия в "Научни трудове на УНСС", Т. І., 2004, с. 59., 2004
 • Проф. д.ик.н. Марин Нейков. Посочен е цялостен принос на автора в: Нейков, М. Финансово-счетоводен мениджмънт. София, 2004. с. 69., 2004
 • Проф. дикн Марин Нейков. Нейков, М. Финансово-счетоводен мениджмънт. София, 2004. с. 69., 2004
 • Проф. д-р Трифон Трифонов. Стратегическо счетоводно бюджетиране, 2004
 • Доц. д-р Иван Тотев. Тотев, И. и др. Разходи и ценообразуване. : [Учебник]. Свищов: АИ Ценов. 2003., 2003
 • Тотев, Иван и др.. Разходи и ценообразуване, 2003
 • Доц. д-р Светлозар Стефанов. Стефанов, Св. Проблеми при счетоводното отчитане на дългосрочните капиталови инвестиции. Годишник на Икономически Университет - Варна, том 73, 2001, с. 396-430, 2001
 • Доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов. ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ , 2001
 • Проф. д-р Г. Илиев. Аверкович, Е., Г. Илиев, Ст. Александров, С. Александров. Управленско счетоводство. Свищов, 1999. с. 26., 1999
 • Каменов, К., А. Дамянов. Контролинг. Академично издателство "Ценов", Свищов, 1994. с. 41.. Каменов, К., А. Дамянов. Контролинг. Академично издателство "Ценов", Свищов, 1994. с. 41., 1994
 • . Каменов, К., А. Дамянов. Контролинг. Академично издателство "Ценов", Свищов, 1994. с. 41., 1994
 • Гл. ас. Стайко Белоконски. Каменов, К., А. Дамянов, С. Белоконски. Сборник по Контролинг". Академично издателство "Ценов", Свищов, 1994. с. 41., 1994
 • Рассмусен, Горм. Рецензент на монография: Расмусен Горм. Консолидиране на счетоводните отчети. Счетоводно отчитане при условията на свръхинфлация. София, Персонал-консулт. 1993 г. , 1993
 • Доц. д-р Стефан Александров. Александров, Ст. "По някои финансови и счетоводни въпроси на търговската дейност в условията на пазарно стопанство". Сп. "Народностопански архив", 1992, кн. 1-2. стр. 11, 13, 14, 15, 16, 18., 1992