Монографии
 • Проектиране на системи за калкулиране, 2011
 • Съвременни концепции в управленската отчетност", 2008
 • Търговски операции с недвижимо имущество, 1996
 • Отчетност и контролинг при управлението по цели (в съавторство с К. Каменов), 1995
 • Теоретични и практикоприложни аспекти на управленската отчетност., 1994
 • Американски счетоводни системи и стандарти (авторизиран превод с коментари), 1993

 

Студии
 • ОПИТ В ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНА СИСТЕМА ЗА КАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТ НА ЕДИНИЦА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, стр. 7-25, одишник на БСУ, 2013
 • Опит в проектирането на системи за калкулиране на издръжката на дейности (ABCosting). Годишник на БСУ, Т. , 2011. ISSN: 1311-221X, БСУ, 2011
 • Обстойно за предметната област на управленската отчетност., БСУ, 2009
 • П о н я к о и а с п е к т и на финансово-разплащателните схеми при приватизационните сделки., СА "Д. А. Ценов", 1996
 • Колев, Н. О т ч е т н о-информационно осигуряване управлението на връзките между банковите институти". А в т о р е ф е р а т. София, 1989, с..... , А в т о р е ф е р а т, 1989
 • Колев, Н. Б а н к о в а т а о т ч е т н о с т в условията на съвременните информационни потребности. Студия в: Н а у ч н и т р у д о в е н а В Ф С И, т. ХХI, Свищов, 1987, с. 65-93. , Н а у ч н и т р у д о в е н а В Ф С И, т. ХХI, Свищов,, 1987

 

Статии
 • За адекватността на финансовата отчетност у нас след четвърт век преход към..., сп. Бизнес посоки, 2016
 • Управленската отчетност в контекста на подходите в управленския контрол., сп. Бизнес посоки, БСУ, 2015
 • ABOUT ACCOUNTING INTERPRETATION SOME MARGIN PURCHASES, SHORT SALES AND FINANCIAL INSTRUMENTS LENDING. pp 55-63, Jurnal: MODERN ECONOMICS: PROBLEMS, TRENDS, PROSPECTS. ISSN 2222-6532, 2014
 • About discussion for Management accounting interpretation some no-money-valuable object and events. pp. 61-72, Jurnal: MODERN ECONOMICS: PROBLEMS, TRENDS, PROSPECTS. ISSN 2222-6532, 2013
 • Как управленският отчет да се превърне от сведение за миналото представяне в доклад за бъдещите възможности., БСУ, сп. Бизнес посоки, 2012
 • Следва ли да се разшири обхвата на понятието "отчетнообособена единица". Сп. "Бизнес посоки", 2011, бр. 3. ISSN:1312-6016., сп. Бизнес посоки, 2011
 • Колев, Н. Что на "термометре": Оценка неизмеримых объектов и событий, их интерпретация в управленческом учете. Журнал «Управленческий учет и бюджетирования», № 10, 2011.Индекс: 98980, ж-л "Управленческий учет и бюджетирования" - Киев, Украйна, 2011
 • Колев, Н. Калькурование издержек отделного вида деятельности: опит разработки системы АВС. Ж-л «Управленческий учет и финансы», 2011, № 3. Индекс в каталога „Роспечать” 85026, Изд. "Гпебенников" - Москва, Русия, 2011
 • Колев, Николай Стоянов.  По някои възможности стойностно - неизмерими обекти и събития да се интерпретират от управленската отчетност / Николай Стоянов Колев. // Бизнес посоки, 2011, с. 33-42. ISSN:1312-6016, БСУ, 2011
 • Опыт в проектировании системы калькулирования расходов по видам деятельности, Журнал «Управленческий учет и бюджетирование», № 9 , 2011
 • Колев, Николай.  Един пример за поддържащ метод на калкулиране / Николай Колев. // Бургаски свободен университет, . Годишник на Бургаски свободен университет : Т. 23, Т. 23 : Екс-Прес, 2010, с. 29-35. ISBN:1311-221-X, БСУ, 2010
 • Относно дилемата, университета - бизнес, или общност за развитие на науката, културата и знанието", сп. "Стратегии на висшето образование", 2010
 • Счетоводна интерпретация на банковите операции по маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти, сп Бизнес посоки, 2009
 • По някои възможности за адекватна оценка на банковите пасиви, сп. Бизнес посоки, 2005
 • Счетоводството в контекста на съвременните концепции за проектиране на информационни системи., сп. Български счетоводител, 2004
 • Приложение на метода на ефективния лихвен процент при отчитане на лихвоносните ценни книжа ......, Годишник на БСУ, 2003
 • Счетоводна интерпретация на дългосрочните финансови активи в организациите от публичния сектор, сп. Български счетоводител, 2003
 • Предметната област на счетоводството в контекста на съвременните управленски подходи и средства, сп. Български счетоводител, 2002
 • Колев, Н. Университетското обучение по счетоводство в навечерието на 3-то хилядолетие, сп. Народостопански архив, кн, 2000
 • Колев, Николай. Подходи при счетоводното третиране на лихвоносните пазарни ценни книжа / Николай Колев. // Финанси на фирмата, 1995, N 3, с. 16-19. ISNN: 1310-1358, сп. Финанси на фирмата, 1996
 • Колев, Н. Оценка и отчитане на съмнителните вземания по продажби на кредит. Ф и н а н с и на фирмата, 1994, ? 7., с. 20 - 24. , сп. Финанси на фирмата, 1994
 • Колев, Н. Теория и практика на нормативната отчетност при новото счетоводно законодателство. Б и з н е с управление, 1994, ? 3.. , сп. Бизнес управление, 1994
 • Колев, Н. Потребности и потребители на счетоводна информация при прехода към пазарно стопанство (външни потребители). Д е л о в а седмица, 1994, кн. 24, с. 7. , сп. Делова седмица, 1994
 • "Kolev, N. Needs and users of accounting information in the transition to market economy. 1994. (Essay to participate in international competition KPMG - winner) " , KPMG - winner, 1994
 • Колев, Н. Сегментирана отчетност и калкулиране при непроизводствените дейности. Н а р о д н о с т о п а н с к и архив, 1994, ? 1-2 , сп. Народностопански архив, 1994
 • Колев, Н. По някои определения и класификации в управленската отчетност. Н а р о д н о с т о п а н с к и архив. 1993, ? 3-4, с........ , сп. Народностопански архив, 1993
 • Колев, Н. По някои теоретични аспекти на управленска отчетност. Н а р о д н о с т о п а н с к и архив. 1993, 1, с.43-49. , сп. Народностопански архив, 1993
 • Колев, Н. Счетоводна политика и ценови решения при вътрешнофирмени трансфери. Б и з н е с управление, 1993, 1, с.41-47. , сп. Бизнес управление, 1993
 • Колев, Н., П. Пенчев. За и против проектозакона за малките предприятия. И к о н ом и ч е с к и живот, 1993, бр.18, с.1. , в. Икономически живот, 1993
 • Колев, Н. Как да изготвим отчет за паричните постъпления и плащания? Н а р о д н о с т о п а н с к и архив. 1992, ? 3-4, с. 38-43. , сп. Народностопански архив, 1992
 • Колев, Н. Как да отчитаме инвестициите за целите на контрола? И к о н м и ч е с к и живот, 1992, бр. 45, с.5. , в. Икономически живот, 1992
 • Колев, Н. Рационализиране управлението на лихвата. Сп. И к о н о м и к а, март 1990, с. 61-62. , сп. Икономика, 1990
 • Kolev, N. Evidenta bancara in Bulgaria ca sursa de informare a conducerii. R e v i s t a d e C O N T A B I L I T A T E, N 7, 1988, p. 54-58. , R e v i s t a d e C O N T A B I L I T A T E, 1988
 • Колев, Н. За същността и характера на междубанковите връзки. Н а р о д н о с т о п а н с к и архив, 1988, ? 1, с. 55-62. , сп. Нородностопански архив, 1988
 • Към единен счетоводен език. Атанасова, М., КОЛЕВ, Н. Пантелеев, Д. Н а р о д н о с т о п а н с к и а р х и в 1986 г.(преглед). , сп. Народостопански архив, 1986

 

Доклади
 • Управленската отчетност като взаимодействие между изкуство, практика и наука, МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ - БСУ, 2011
 • По дискусията за стойностно-неизмеримите обекти и събития, Юбилейта конференция на Факултет производствен и търговски бизнес - Свищов, 2011
 • Университета - бизнес, или общност за развитие на науката, културата и знанието., Международна научна конференция - БСУ, 2010
 • Счетоводна интерпретация на лихвения суап като хеджиращ инструмент за хеджиране на справедлива стойност., БСУ, 2009
 • Защо предмет на управленската отчетност да не е и самоусъвършенстването на процесите на идентифициране на управленска информация., СА "Д. А. Ценов" - Международна конференция, 2009
 • Intangible assets monitor, Tableau de bord и BSc в служба на Устойчивото развитие , ВЛТИ - Юндола, 2008
 • ОЩЕ ПО ПРОТИВОРЕЧИЕТО МЕЖДУ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИЯ ХАРАКТЕР НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЗНАНИЕ И ДИСЦИПЛИНАРНИЯ ПОДХОД ПРИ НЕГОВОТО ПРЕПОДАВАНЕ ВЪВ ВУЗ ", ТУ - Варна, 2008
 • Отчетност, не само за "центровете на разходи" и "източниците на приходи", но и за "факторите на успеха", УНСС, 2008
 • Относно признаването на активите със справедливата им пазарна цена, БСУ, 2007
 • Дали отстъпихме пред престъпността с постъпките си в счетоводството, УНСС, 2007
 • Към критиката на подходите в управленския контрол, УНСС, 2007
 • Относно моделите за оценка на представянето на предприятието в контекста на идеята за непрекъснатото му усъвършенстване, ТУ-Варна - международна, 2006
 • Системи за управленски контрол: предизвикателства и перспективи, БСУ, 2006
 • Към дискусията по предметната област на управленската отчетност, БСУ, 2005
 • Съвременни управленски практики при проектир. на управл. информац. системи, конференция на БСУ- Св.Кирик, 2004
 • За разширяване на познавателните качества на управленската отчетност, ВСУ, 2004
 • Счетоводството в контекста на съвременните концепции за проектиране на УИС, СА-Свищов, 2004
 • Сегментираната отчетност в контекста на МСС 14, БСУ - "Упр-е на ик. структури", 2003
 • Едно частно изследване на оценката на ръководителите за качествата на подчиненит, УНСС, конференция, 2003
 • Управленските информационни системи: състояние и перспективи., УНСС - "Управление", 2002
 • Kolev, N. Possible collaboration of Bulgarian private universities. In: 6th Framework Programme Conference. INTAS, Brussels, 12-18.06.2002. , 6th Framework Programme Conference. INTAS, Brussels, 2002
 • Относно провивор. между интердисципл. характ. на иконом. знан и дисципл. подход, БСУ- Юбилейна конференция, 2001
 • Колев, Н., А. Луйзов. Професионална реализация на магистри и бакалаври от БСУ. 2000 , БСУ, 2000
 • Университетското обучение по счетоводство на прага на третото хилядолетие, БСУ, Бургас, 1999
 • Дискусионно: за отчетността при управлението по цели. В:"Управлението на прехода" т. I-ви. Свищов, 1996, с. 157-164., СА "Д. А. Ценов", 1996
 • Подходи при изготвянето на паричния бюджет на предприятието. В: "Хаосът и предизвикателствата на планирането". Свищов, 1995, с. 313-319., СА "Д. А. Ценов", 1995
 • Колев, Н. Относно икономическия характер на информационните бази (активи). Кранево, 1994 г. , Семинар - Кранево, 1994
 • Колев, Н. Относно противоречието между дисциплинарния подход при обучението и разширяващата се междудисциплинарност на икономическата наука. В сборник: "Междудисциплинарност на икономическите знания". Свищов, септември 1993, с.4 и 5. , Конференция - Свищов, 1993
 • Колев, Н. Възможности за разширяване пазара на винени грозда. В тематичен сборник: "Управление на финансите и търговската дейност на фирмите от винарската промишленост". Свищов, 1993, с. 93-96. , Конференция - СА .- Свищов, 1993
 • Колев, Н. Различия и сходство между финансовото счетоводство и управленската отчетност. - В: К о н т р о л и н г, Свищов, 1993, с.53-56. , Конференция - Свищов, 1993
 • Колев, Н. Потребности и потребители на счетоводна информация в условията на пазарно регулирано стопанство. С е м и н а р на клуба на МПНР - ВФСИ, Кранево 1992, с. 17. , Семинар - Кранево, 1992
 • Колев, Н. Стопанска отчетност за нуждите на планирането на ликвидността и платежноспособността на предприятието. М е ж д у н а р о д н а к о н ф е р е н ц и я: Фирменият бизнес в преходната икономика" София, май 1992. , Международна конференция - УНСС, 1992
 • Колев, Н. Относно оценката на някои икономически фактори в условията на свръхинфлация. В н а у ч н а ш к о л а на СУ "Климент Охридски": "Как да достигнем модерното общество. Китен, 1991 г. (депозиран ЦИНТИ). , Конференция - СУ, 1991
 • Колев, Н. Някои аспекти на диалектиката между потребностите и възможностите на банковата счетоводна отчетност в новите стопански условия. Доклад на научна конференция: "Съвременни проблеми на организацията на счетоводната отчетност, икономическия анализ и финансовия контрол", Варна, 1987, 8с. , конференция: "Съвременни проблеми на организацията на счетоводната отчетност, икономическия анализ и финансовия контрол", Варна, 1987, 1987
 • Колев, Н. Възможности за въздействие върху обществената рентабилност чрез механизма на междубанковите връзки. Доклад на национална научна сесия на клубовете на младите научни работници: "Младежта в авангарда на научно-техническата революция. Шумен, 1987, 5с., Конференция - Шумен, 1987
 • Колев, Н. Проблеми на икономическия експеримент и неговото отчетно-информационно осигуряване. В: И к о н о м и ч е с к и потенциал, интензивност, ефективност. Свищов, 1987, с.241-249. , Конференция - Свищов, 1987
 • Колев, Н. Възможности за ускоряване на научно-техническия прогрес чрез механизма на кредита за оборотни средства. В сборник доклади: "Усъвършенстване на финансирането и кредитирането на научно-техническия прогрес", Свищов 1986, с. 138-142. , Конференция - Свищов, 1986

 

Учебници и помагала
 • Записки и тестове по данъчен, митнически и валутен контрол., 2017
 • Примерен сметкоплан на търговска банка, 2011
 • УПРАВЛЕНСКА ОТЧЕТНОСТ, 2011
 • Бюджетно счетоводство 2010, 2010
 • БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО, 2009
 • СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО, 2009
 • БАНКИ И БАНКОВО ДЕЛО, 2009
 • Сборник от тестове, казуси и задачи по Банки и банково дело., 2009
 • Помагало по програмни продукти в счетоводстмвото - ІІ-ро преработено и допълнено издание, 2008
 • Казуси и решения по бюджетно счетоводство, 2007
 • Бюджетно счетоводство - 2006, 2006
 • Банково счетоводство, 2005
 • Сборник с решени задачи по Банково счетоводство, 2005
 • Помагало по програмни продукти в счетоводството, 2004
 • Бюджетно счетоводство - 2004, 2004
 • Бюджетно счетоводство - 2003, 2003
 • Сборник по банково счетоводство, 2001
 • Бюджетно счетоводство, 2001
 • Бюджетно счетоводство (помагало), 2001
 • Финансива политика и дейности в общината (модул ІV), 2001
 • Банково счетоводство, 2000
 • Отчитане на разходите и калкулиране (сборник от задачи, тестове и казуси). Александров, Ст., Колев, Н. Аверкович, Е. и др. Свищов, 1996. с. 154, 1996
 • У п р а в л е н с к а о т ч е т н о с т. Александров, Ст., Аверкович, Е. Колев, Н. Свищов, 1995, с. 254., 1995
 • Б ю д ж е т н о с ч е т о в о д с т в о. Йотова, Й., Меразчиев, В., Баташки, Г. КОЛЕВ, Н, Александров, Ст. Свищов, 1994, гл. IV и VII , 1994
 • Банково и бюджетно счетоводство (задачи и тестове). Йотова, Й., Меразчиев, В., Баташки, Г. КОЛЕВ, Н. Гл. VI и гл. VII. Свищов, 1993. с. 70 - 80. , 1993
 • Сборник от задачи и тестове по счетоводна отчетност на нестопанските организации. Йотова, Й., Меразчиев, В., Баташки, Г. КОЛЕВ, Н. Свищов, 1990 г. , 1990

 

Научно-изследователски проекти
 • Методика за изследване на разминаванията между очакванията на емигрантите, граждани на трети страни и възприемането ми от българското общество., Европейски, Европейски интеграционен фонд
 • Разработка на модул "Финанси" към справочна система LAKORDA, По възлагане, Лакорда ООД
 • Концепция за изграждане на санаториално-лечебен комплекс Минерални бани - Бургас, По възлагане, SpaResors Ltd - Washington
 • Бизнесплан на "Летище Бургас" ЕАД за дейност на безмитен оператор, По възлагане, "Летище Бургас" ЕАД
 • Стратегия за инвестиции и развитие на "Трансстрой Бургас" АД, По възлагане, "Трансстрой Бургас" АД
 • Изграждане на система за управление на кадри от местната власт, Международен, TEMPUS
 • Изграждане на система за управление на университет, Международен, TEMPUS
 • Маркетингово проучване за алтернативно използване на прожекц. зали на кинификация Бургас, По възлагане, Пиргус Арт ООД
 • TRIAL, Международен, Know How Fond
 • Организация на документооборота и документирането на ВСУ "Черноризец Храбър", Външен по възлагане, ВСУ
 • Оздравителна програма на "Заводски строежи " - АД, Бургас. 1997 г., ,