Монографии
 • Релационен маркетинг- концепции и практики, 252 с., 2018
 • Маркетинг на взаимовръзките- концептуална основа и практика, 2008
 • Маркетингови изследвания в туризма, трето допълнено издание (нови 96 станд.стр.) , 2005
 • Социология на туризма или социологията в помощ на туристическия маркетинг (номинирана от БАМ за най-добра книга на 2004 г.), 2003
 • Маркетингови изследвания в туризма , 1998

 

Студии
 • Приложение на маркетинга на взаимовръзките в търговските вериги в България: сравнителен анализ на две вериги- Годишник на университета, Годишник на Бургаски вободен Университет, т. XXXII, c. 12-43, 2015
 • Маркетинг на взаимовръзките- съвременен подход за изграждане на лоялност към марката, Годишник на БСУ, 2014, т. XXX, с. 9-41, 2014
 • Надхвърляне на очакванията на клиента при услуга: възможност или необходимост за постигане на лоялност , Годишник на БСУ, т.XXIII, с. 8-30 , 2010
 • Achieving loyalty through relationship marketing in tourism and services: theory and practice, Yearbook, University of Nish, Serbia, pp.227-245, 2003
 • Система за проучване на потребностите от обучение на кадрите от общински и областни администрации, съавтори Е., Къндева Е. и Л. Георгиев, Бургаски Свободен Университет, НБУ, 50 стр., 2001
 • Управление на човешкия ресурс на туристическата фирма , Институт по туризъм-Бургас , 1995

 

Статии
 • Поведение на българските пътешественици при избор на дестинация и средство за подслон , Годишник на БСУ, 2019, 2019
 • Тhe Higher Business Education: nternational trends and employers' expectations towards graduates' skills, под печат, Научно-методический журнал Костанайского педагогического института, Костанай , 2019
 • Innovations activeness in the SMEs sector in Bulgaria and Spain:empirical study, индексирано в няколко бази данни, World Science, Nr.12(40), Vol. 2, pp. 23-32, 2018
 • Shopping Experience in Retailing: the case of 2 Retailers in Bulgaria (Index Copernicus, Mendeley, Scribd, ProQuest, Google Scolar, Impact factor 5.60), International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Field, Vol.4, issue 12, pp. 176-185, 2018
 • The impact of Leisure Attributes of Destination Product on Tourists' Feelings, сп. Science Review, sept. 8 (15), pp. 35-41, 2018
 • Маркетингова отчетност при релационния маркетинг: същност и метрики, сп.Бизнес посоки, БСУ,бр. 2, с.11-20, 2018
 • Brand Diagnostic:An Instrumental Framework for Applied Research (списанието е индексирано в няколко межд. бази данни), Multidisciplinary Scientific Journal "Web of Scholar", 2(20), Vol.3, February, pp. 13-18, 2018
 • Marketing Innovations in SMEs in Bulgaria and Iceland: Empirical Study on Current Situation (списанието е индексирано в няколко межд. бази данни), International Journal of Innovative Technologies in Economy, 1(13), pp.157-164, 2018
 • Концептуална основа на различните измерителни инструменти на възприемане и оценка на качеството на услугите в индустрията за гостоприемство, сп. Бизнес посоки, бр.1, c. 3-12, 2016
 • Tourist Perceptions of Destination Experience as a Basis for Experiential Marketing, Tourism Spectrum Journal, Vol.2, issue 2, september, 2016
 • Marketing Urban Destinations through festivals , Revista de tourism, Nr. 21, pp. 43-49, 2016
 • Interactive Online Marketing of the Hotels in Bulgaria: An Empirical Study, Indian Journal of New Dimensions, Vol.5, Issue 1,pp. 1-9, 2015
 • Състояние и проблеми на туристическите рекламни продукти представени на Tour Film Fest- В.Търново, 2015, онлайн списание , www.Thexperts.bg, 2015
 • The Perception of Tourism Product Quality and Tourist Satisfaction:the Case of Polish Tourists Visiting Bulgaria, European Journal of Tourism Research, Vol. VIII, pp. 99-114, 2014
 • Методика за маркетингови изследвания в сферата на високите технологии , сп. Компютърни науки и комуникации, 2014
 • Фестивалът "Включи града" в Бургас- нагласи, удовлетвореност на участници и зрители и насоки за бъдещи издания, Годишник на БСУ, с. 25-37, 2013
 • Преосмисляне на маркетинга в контекста на новите пазарни реалности, с. 11-25, Маркетингови метаморфози и маркетингови предизвикателства в дигиталната ера, Юбилеен сборник на катедра Маркетинг, БСУ,Б., 2013
 • Брандинг на град чрез фестивални събития и изследване на нагласите към фестивала "Включи града" в Бургас- методически и приложни аспекти , Годишник на БСУ, 2012, с.8-22, 2012
 • Франчайзингът в глобален контекст и състояние и перспективи на франчайзинга в хотелиерството в България, 2012, бр.3, c. 37-48 , сп. Известия, ИУ, Варна,бр. 3, 2012
 • Kонкурентна среда на пазара за хотелски услуги в България- състояние и специфика, БСУ, сп. Бизнес посоки, бр.2, c.8-29, 2012
 • Нива на лоялност към туристическата дестинация и фактори за повишаването й, сп. Бизнес посоки, БСУ, бр.1, с.3-14, 2012
 • Изграждане на имидж на България като туристическа дестинация чрез филми-Защо не?, онлайн списание http://thexperts.bg/Tourism/izgrajdane-na-imige-na-touristicheska-destinacia, www.thexperts.bg, 2011
 • Имиджът на България на международния туристически пазар: а сега накъде?, сп. Туризъм и отдих бр. 3, есен-зима, 2011
 • Tourist Loyalty and Destination Brand Image Perception: The Case of Sunny Beach Resort , European Journal of Tourism Research, vol. 4, issue 2, pp. 191-209, 2011
 • Брендинг на туристическата дестинация чрез събития, Нов Български Университет, сборник "Туризъм", с. 131-145, 2011
 • Безопасност и сигурност в туризма: резултати от проучване мнението на експерти от туристическия сектор, съавтори Мария Желева и Янислав Желев, сп. ХоРеМАг, бр.2, 2010
 • Нови аспекти на обучението по сигурност и безопасност на кадрите в индустрията за гостоприемство Нови аспекти на обучението по сигурност и безопасност на кадрите в индустрията за гостоприемство, Межд. спис. Management and Sustainable Development, бр.3-4., стр. 370-374, 2010
 • Предизвикателства пред маркетинга на фирмите в условия на засилена глобална конкуренция, Издат. "Стопанство", сп. Икономич.алтернативи,бр.2, s. 29-39, 2010
 • Брандът на услуга: утвърждаване чрез емоции на потребителя, ИУ, Варна, сп. Известия, бр. 2, с. 70-81, 2009
 • Масова индивидуализация на услугата: основа за успешен маркетинг на взаимовръзките в сферата на услугите и туризма , БСУ, сп. Бизнес посоки, бр. 2, с. 14-21, 2009
 • Брандинг и ре-брандинг на услуга в контекста на маркетинга на взаимовръзките, Бургаски Своб. Университет,Годишник, с. 151-160, 2008
 • Маркетинг на взаимовръзките: възможността за по- диалогичен маркетинг , Бургаски Свободен Университет, Годишник 2007, с. 9-16, 2007
 • Проблемът с кадрите в туристическия отрасъл по Южното Черноморие", спис. Туристически пазар, бр. 2, с.14-16, 2007
 • Маркетингови алианси в туризма, сп. Бизнес посоки, бр. 3, стр. 3-9 , 2006
 • Стратегич. междуфирмени алианси- същност и перспективи, Банки, инвестиции, пари, бр. 7, с.48-52 , 2006
 • The Loyal Tourist as an important partner for Destination Development and Marketing http://ertr.tamu.edu/conferenceabstracts.cfm?abctr, ATLAS Intern. conference, Naples , 2005
 • Етапи при изследв. и промяна на фирмената култура във фирми с маркетинг на взаимовръзките, сп.Бизнес посоки, БСУ, бр.1, с. 39-43, 2005
 • Oнлайн маркетинг в българската хотелска и туристическа индустрия в България, сп. Туристически пазар, ноември, с.20-22, 2004
 • Маркетингови решения за глобалния век в сферата на услугите , Банки, инвестиции, пари, бр. 7, с. 24-30, 2004
 • Брандинг чрез Интернет-стратегии и етапи при изграждане и поддържане на силна марка, Маркетинг Мениджмънт, УНСС, бр.2, с. 23-26, 2004
 • Лоялност към туристич. дестинация-теоретични и приложни аспекти , сп. Известия, ИУ Варна, бр.3, с. 26-35, 2003
 • Web- маркетингът- нeobходим инструмент в маркетинговите комун. на фирмите в глобализ. се пазари , спис. Алтернaтиви , Прил. "Икономика",с. 40-49 , 2003
 • Gender aspects of Westerneuropean tourists’ motivation and attitudes towards alternative kinds of tourism in Bulgaria., Gender/Tourism/ Fun(?), Cognizant Communications, New York, pp. 63-71, 2002
 • Тенденцията на глобален индивидуализъм и отражението й върху постмодерния маркетинг, сп. Алтернативи, бр.1-2, с. 30-32, 2001
 • Ролята на качествените изследвания за проучване международнита пазари на фирмата, , Годишник на БСУ, 2000, с. 9-17, 2001
 • Развитие на кадрите в българската и британската хотелски индустрии, сп. Икономика, февруари, 1999, s. 17-20 , 1999
 • Маркетингът в постмодерното обшество: дискусионни въпроси, сп. Икономика, бр.1, с. 22-24, 1999
 • Интернет- заплаха за туристическите агенции, сп.Туристич. пазар, бр.2, 1999
 • Маркетинг на взаимоотношенията- новата перспектива на фирмите, сп. Алтернативи, ноември, бр. 23-24, с.14-17, 1999
 • Маркетингова практика в испанската и българска хотелски индустрии, Годишник на БСУ, 1999, с. 543-555, 1999
 • Франчайзингът- нова форма на интеграция и дистрибуция в хотелската индустрия, Годишник на БСУ, с.65-76, 1998
 • Интернет- ефективен инструмент за директен маркетинг, сп. Икономика, бр. 4, с. 20-22, 1998
 • Anastassova, L. and Purcell, K. 1995. Human resource management in the Bulgarian hotel industry: from command to empowerment’, , International Journal of Hospitality Management, Vol. 14, no. 2, pp.171-185., 1995

 

Доклади
 • Регионални стратегически алианси в туризма- маркетингово партнъорство с бъдеще, Межд. научна конференция "Управленски практики", БСУ, 2019
 • Leisure attributes of destination product: importance and impact on the tourists' feelings https://tourismandleisurestudies.com/about/themes , без ISBN-още не е публикуван сборникът , Tourism and Leisure Studies Conference, Lanzarote, 17-19 may, 2018
 • Релационен маркетинг и възможни измервания на ефекта-изнесен доклад, няма публикация на форума, Симпозиум на Бълг. Асоциация по Маркетинг, април , 2018
 • Marketing innovations in the SMEs in Bulgaria and Iceland: empirical study on current situation, IVth international ICGSM, MARA University and BFU, may, 2017
 • Destination experience perception by tourists and preliminary destination image: expectations: empirical study, no ISBN, online publication http://atmcconferences.com/2017/PROCEEDING%20BOOK%207%20ATMC_CASABLANCA.compressed.pdf, 7th Advances in Tourism Marketing Conference, Casablanka, Morocco, Proceeding book, pp. 40-49, 2017
 • Международни тенденции във висшето образование и очаквания на работодателите, Юбилейна международна научна конференция конференция, 20-21 септ., БСУ, c. 235-247, 2016
 • Клиентско преживяване с бранда- ключови фактори за успешно проектиране и прилагане на концепцията в услугите , Научна конф. "Управленска наука, икономика и бизнес практики, БСУ, c. 377-389, 2016
 • Съвременни маркетингови подходи и изследователски методи в маркетинга, Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, c. 62-72, 2015
 • Online Reporting of Corporate Social Responsibility of the Hotels in Bulgaria: Current situation and Marketing Implications, 2nd Dubrovnik International conference (DIEM)- Chroatia, pp. 87-99, 2015
 • Методика за маркетингови проучвания в сферата на високите технологии- в съавторство , Научна конференция "Иновациоони технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", ноември 2014 г., c. 69-85, 2014
 • Отново за висшето образование и пазара на труда: Емпирично изследване на мнението на работодателите в България- няма взет ISBN, Конференция на БСУ "Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда", 2014
 • Корпоративна социална отговорност на хотелите в България: е ли тя инструмент за Интернет маркетинга им? , Международна научна конференция "Съвременни управленски практики VIII", БСУ, 6-8 юни, c. 117-126, 2014
 • Bulgaria as a tourism destination: the product quality perception of the resort hotels, Бургаски Свободен Университет, Научна конференция, с. 317-324, 2013
 • Маркетингово знание и иновационнният процес, Научна конференция с межд.участие, БСУ, Сборник, c. 311-326, 2011
 • Обучение по сигурност и безопасност в туризма - тенденции и проблеми, няма ISBN, съавт.гл.ас.д-р М.Желева, гл.ас.Я.Желев, Научна конференция, ПУ, кат."Туризъм", с. 225-232, 2009
 • От маркетингова компетентност към маркетингова отчетност на фирмата в икономика на знанието, БСУ- научна конференция с международно участие, юни 2008 г. , c. 175-186, 2008
 • Опитът на клиентите с бранда- основен двигател на лоялността им, Икономически Университет-Варна, научна конференция, s. 80-90, 2008
 • Marketing impact of Bulgarian heritage destinations websites: evaluation survey analysis, http://www.brighton.ac.uk/ssm/research/symposia/2008/2008papers.php , ATLAS annual conference "Paradoxes in Tourism, Culture and Heritage", Brighton- UK, july, 2008
 • Маркетинг на регион: специфика и приложение, Научно-практ. конфер. "Управленски практики V", БСУ, c. 129-144, 2007
 • Маркетинг на взаимовръзките: възвръщане на инвестициите в лоялнoст, Юбилейна конференция по маркетинг- ИУ, Варна, 2007, c. 265-275, 2007
 • Marketing heritage destinations in less developed countres: problems and challenges, няма ISBN (on CD-ROM), Utara University, Malaysia, 2nd Intern. conference on Tourism, Putrajaya, Malaisia , 2007
 • Управл. на взаимовръзките с ключови клиенти , БСУ, межд. конф. "Управл. практики IV", c.12-20, 2006
 • Web marketing of the Bulgarian destinations: problems and perspectives, no ISBN http://www.eurochrie.org/conferences/ , Internation. confer. of EuroCHRIE - Thessaloniki, Greece, 2006
 • Концептуална рамка за въвежд. на система ма за управл. на взаим. с клиенти", БСУ, межд. конф. на БСУ, юни 2006, c. 126-135, 2006
 • Маркетингови стратегии за задържане на клиентите, БСУ, Научна конфер. "Управленски практики" III, s. 136-147 , 2005
 • Висшето образование по туризъм в България- проблеми и перспективи, няма взет ISBN http://www.bam.bg/nessebar2005/Anastassova.pdf, межд.конф.. на Интернеш.Юнивърсити-Несебър, 2005
 • Брендинг на туристич. дестинация: състояние и проблеми на брендинга на българските дестинации, Tуристическата наука и предизвикатествата на 21 век, ИУ-Варна,, Юбилейна конференция на катедра „Туризъм”, ИУ-Варна, с.175-186, 2005
 • Професията "учен" в България: социолог. поглед върху факт. за развитие, с. 124, София, Межд. конф. "Researchers in Europe", , 2005
 • Mаркетинг чрез база данни- ефект.инструмент за маркетинг на взаимовръзките в туризма и услугите, няма ISBN, УНСС-межд.конф. Равда, септ. 2004, с. 154-161, 2004
 • Възможности за подобр. на връзката между туристич.практика и образов. по туризъм, Межд.конф.по туриз, Шератон-Со, 2004
 • Маркетинг на взаимовръзките в България-химера или реалност, БСУ, межд. конференция,ЦИУН, с. стр.146-155 , 2004
 • Онлайн маркетгинг на хотелския и туристически продукт- възможности и проблеми , Межд.конфер."Marketing in the Era of Globalization", Сборник на БСУ, c.193-204, 2003
 • Имидж на туристическата дестинация- теоретични и приложни аспекти, СУ "Св.Св.Кл. Охридски"-ноември, ц. 13-22 , 2002
 • Задава ли се ерата на I-туриста (или влияние на Интернет върху турист.търсене?, межд.конф. Intern.Univers.-Sofia, Сборник доклади, с. 76-80, 2002
 • Концептуален модел за изследване на потребителските очаквания, Юбилейна конференция на БСУ "Университетът през трето хилядолетие", с.132-142, 2001
 • Marketing hotels in Spain and Bulgaria:comparative survey research, abstracts, p. 136-137, Държ.търговско-икон. у-т -Киев, Украйна , 2000
 • Новите задачи на маркетинга на прага на XXI век, Иконом. универс. -Варна, 2000
 • Managing Employees in the Bulgarian Hospitality Industry , IIRA 4th European Regional Congress Helsinki, Finland 24-26 august, p. 69-71 , 1994

 

Учебници и помагала
 • Маркетинг (Основи на маркетинга)- електронно издание в АМАЗОН , 296 стр. рецензенти проф. Б.Дуранкев и проф. В.Благоев, 2019
 • Уеб-маркетинг на взаимовръзките, уч. помагало в Мoodle, 2016
 • Маркетинг в туризма- уч. помагало в eлектр. платформа Moodle, 2014
 • Маркетингови изследвания в туризма , 2013
 • Маркетинг на туристически продукт: комуникационна политика в туризма и услугите, 2010
 • Маркетинг и логистика на туристическия пазар - електронно помагало за дистационно обучение в магистърска степен , 70 стр. , 2007
 • Сборник тестове по "Основи на гостоприемството", в съавторство, 2006
 • Основи на гостоприемството (хотелиерство, ресторантъорство, екскурзоводство), в съавторство, 2006
 • Маркетинговъе исследования в туризме, учебник, съавтор Александър Дурович, по този учебник учат в университети Беларус, Украйна и Литва, 2002
 • Маркетингови комуникации в туризма и услугите, 2001

 

Научно-изследователски проекти
 • Подсилване сътрудничеството между БСУ и Университет Рейкявик за общ изследователски проект "Университет-Бизнес", международен, EEA Grants/ Финансов механ.на Европ.Икон.пространство
 • Tourism Paths of the Black Sea Region BSB Tour (обучител по Маркетинг в туризма на кадри от Турция, Молдова, Беларус и Украйна), международен, Областна Управа- Бургас
 • проект Еразмус Мундус, международен, Бургаски Свободен Университет
 • гост-лектор по линия на межд.програма Еразъм- Политехника на Бежа, Португалия, международен проект,
 • Разработване на стратегия за бранд България и въвеждане на практика на интегриран и последователен бранд мениджмънт", практико-приложен, по линия ОП"Регионално развитие"- Минист. на РР
 • Магията на древността и красотата на природата от Бург. залив до Странджа, ОП "Регионалнмо развитие 3.2.", проект на Община Бургас
 • Изследване на нагласите и мнението на бургаските граждани относно Фестивала "Включи града" -част от проекта на Общината "Завръщане в Бургас-минало, настояще и бъдеще"", спечелен конкурс за изследване в рамките на проект по ОП "Регионално развитие", Община Бургас, по линия на проекта
 • Гост-лектор по линия на програма Еразъм- Университет на Барцелона, Икономически факултет, международен,
 • Секторен анализ на конкурентната среда в сектор Туризъм, практико-приложно изследване, КЗК
 • Подкрепа за ефектив. национ. маркетинг на туризма и подобряване на информац. обслужване на сектора, Национален научен или образователен, Операт. програма "Регионално развитие 2007-2013", МИЕТ (Министерство на икон.,енергетика и туp.
 • Обучение по сигурност и безопасност в туризма, Европейска програма "Леонардо Да Винчи", ЕС- Програма "Леонардо Да Винчи"
 • Изследване на удовл. на авиолиниите от обсл. на летища Бургас и Варна , практико-приложно изследване, Фрапорт АД (концесионер)
 • Изследване на удовлетв. на пасажерите от обслужв. на летища Бургас и Варна , практико-приложно изследване, Фрапорт АД
 • Удовлетвореност на туроператорите от качеството на обслужв. на летища Бургас и Варна- сезон '2008, практико- приложно (маркетингово проучване), ФРАПОРТ АД- Германия
 • Изследване на удовлетвор. на авиолиниите от обслужването на летища Бургас и Варна- сезон '2008, практико-приложно (маркетингово) изследване, Фрапорт АД- Германия
 • Удовлетвореност на пасажерите от качеството на обслужване на летища Варна и Бургас-сезон 2008, практико-приложно (маркетингово изследване), Фрапорт АД- Германия (концесионер)
 • Маркетинг на взаимовръзките: специфика на приложение в бълг фирми , научно-приложно изследване , собствено изследване за хабилитационен труд
 • Удовлетвореност на туроператорите от качество на обслужв. на летища Бургас и Варна- сезон 2007, маркетингово проучване: практико-приложно, ФРАПОРТ АД- Германия, концесионер
 • Качество на обслужването на летища Бургас и Варна- удовлетвореност на пасажерите (сезон 2007), маркетингово изследване, FRAPORT- концесионер на летища Бургас и Варна
 • Изследване на удовлетвореността на авиолиниите от качество на обслужването на летищa Бургас и Варна, маркетингово изследване , ФРАПОРТ АД-Германия, концесионер
 • Изследване на пазара на труда и иновативни практики за установ. нуждите от проф. обучение в МСП, научно- приложен, МИн. на образован.-Фонд "Научни изследвания"
 • Изследване на потребностите от квалифиц. човешки ресурс в турист. индустрия в Бургаски регион, Национален друг, Областна администрация- Бургас
 • Изследване на пазара на труда- Разработване на система за професионално ориентиране на студентите от БСУ, приложен , БСУ
 • Изследване на възможн. за развитие на нау4ните кадри в България-подизпълнител, емпирично изследване, Проект REKS финансиран от ЕС
 • Разр. на методика за национ.изпит отн. проф.знания по туризъм и хотелиерство, Национален научен или образователен, Проект фин. от БАТА и БХА
 • Разработване на Програма за развитие на туризма в Община Созопол, Национален друг, Община Созопол
 • Проект REKS по 6та рамкова- координатор СУ София: Researchers in Europe ( " Учените в Обединена Европа"), научно-приложен, Европейски съюз - Инициатива"Учените в Европа
 • Разработване на стратегия за развитие на туризма в Община Бургас, научно-приложен, Община Бургас
 • Маркетинг на взаимовръзките в България, научно-приложен, собствено финансиране
 • Лоялност към туристическата дестинация- практико-приложни аспекти, научно- приложен, собствено финансиране
 • Участие с лекции в Бежа- Португалия по линия на Сократес/Еразмус, академичен обмен, ERASMUS
 • Участие в международен проект " Strenghtening regional capacity", научно- приложен, Now How Fund на брит. правител
 • Нагласи на българските фирми към маркетинг по Интернет и електронната търговия, научно- практ.разр., собствено финансиране
 • Маркетингова стратегия за развитие на туризма в община Приморско, Международен друг, British Council, Know How Fund на брит. прав.
 • Стратегия за развитие на туризма в Бургаски регион, научно- практ. разра, АРБР- Бургас
 • Establishment of Network for Municipal and Regional Administration Staff Training, Международен научен или образователен, Проект на БСУ по TEMPUS II_SEP 14077-99 BG
 • Подобряване на маркетинг управлението на МСП чрез разработване на маркетингова стратегия , Международен друг, фирми "СТАРКС ООД", Phare Programe BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/CGS-081
 • Marketing practices in the Spanish and Bulgarian hotel industries’ , Международен научен или образователен, European Commission, Research Fellowship - ACE Phare, Nr. P97-8670-F
 • Human Resource Development in the UK and Bulgarian hotel industries, Международен научен или образователен, Research Support Scheme (RSS)- Prague
 • Individual Mobility Grant- Roehampton Institute, London, Международен научен или образователен, Tempus Phare- Brussels, TEMPUS PHARE, Contract Nr. IMG-94-BG-2019
 • Management styles and management competencies in the British hospitality industry and the Bulgarian tourism companies, Go West Research Fellowship, Международен научен или образователен, Еuropean Commission, Brussels, Ref. Nr. ERB3519PL927164
 • Bulgarian Academic Link Project (BALP), Международен научен или образователен, British Council, Now How Fund of the British Government