Монографии
 • Релационен маркетинг- концепции и практики, 252 с., 2018
 • Маркетингови изследвания в туризма, четвърто допълнено издание, 358стр., 2013
 • Маркетинг на взаимовръзките- концептуална основа и практика, 253 стр., 2008
 • Маркетингови изследвания в туризма, трето допълнено издание, 2006
 • Социология на туризма, 2003
 • Маркетинговъе исследования в туризме (с Ал. Дурович), 2002
 • Маркетингови изследвания в туризма , 1996

 

Студии
 • Приложение на маркетинга на взаимовръзките в търговските вериги в България: сравнителен анализ на две вериги- Годишник на университета, Бургаски вободен Университет, 2015
 • Маркетинг на взаимовръзките- съвременен подход за изграждане на лоялност към марката, Годишник за 2014 год. на БСУ, Бургаски Свободен Университет, 2014
 • Надхвърляне на очакванията на клиента при услуга: възможност или необходимост за постигане на лоялност , БСУ, годишник, 2010
 • Building loyalty through relationship marketing in tourism and services: theory and practice, Yearbook, University of Nish, Serbia, 2003
 • Управление на човешкия ресурс на туристическата фирма , Институт по туризъм-Бургас , 1995

 

Статии
 • Маркетингова отчетност при релационния маркетинг: същност и метрики- приета за печат, сп.Бизнес посоки, БСУ,бр. 2 , 2018
 • Brand Diagnostic:An Instrumental Framework for Applied Research, Multidisciplinary Scientific Journal "Web ofScholar", 2(20), Vol.3, February, pp. 13-18, 2018
 • Shopping Experience in Retailing: the case of 2 Retailers in Bulgaria , International Journal of Innov ative Research in Multidisciplinary Field, Vol.4, issue 12, 2018
 • Marketing Innovations in SMEs in Bulgaria and Iceland: Empirical Study on Current Situation, International Journal of Innovative Technologies in Economy, 1(13), pp.157-164, 2018
 • The impact of Leisure Attributes of Destination Product on Tourists' Feelings, сп. Science Review, sept. 2018, 2018
 • Концептуална основа на различните измерителни инструменти на възприемане и оценка на качеството на услугите в индустрията за гостоприемство, сп. Бизнес посоки, бр.1 , 2016
 • Tourist Perceptions of Destination Experience as a Basis for Experiental Marketing, Tourism Spectrum Journal, Vol.2, issue 2, september, 2016
 • Marketing Urban Destinations through festivals , Revista de tourism, Nr. 21, pp. 43-49, 2016
 • Състояние и проблеми на туристическите рекламни продукти представени на Tour Film Fest- В.Търново, 2015 , www.Thexperts.bg, 2015
 • Interactive Online Marketing of the Hotels in Bulgaria: An Empirical Study, co-author At.Louizov , Indian Journal of New Dimensions, Vol.5, Issue 1,pp. 1-9, 2015
 • Методика за маркетингови изследвания в сферата на високите технологии (по линия на проекта на Я.Желев) , сп. Компютърни науки и комуникации, 2014
 • The Perception of Tourism Product Quality and Tourist Satisfaction: The Case of Polish Tourists Visiting Bulgaria- co-author Dr. Maria Johann, Poland , European Journal of Tourism Research, Vol. VIII, 2014
 • Фестивалът "Включи града" в Бургас- нагласи, удовлетвореност на участници и зрители и насоки за бъдещи издания, съавтор д-р Ат.Луизов, Годишник БСУ, 2013
 • Преосмисляне на маркетинга в контекста на новите пазарни реалности , Бургаски Свободен Университет,Бургас, 2013
 • Франчайзингът в глобален контекст и състояние и перспективи на франчайзинга в хотелиерството в България , сп. Известия, ИУ, Варна,бр. 3, 2012
 • Kонкурентна среда на пазара за хотелски услуги в България- състояние и специфика, БСУ, сп. Бизнес посоки, бр.1, 2012
 • Брандинг на град чрез фестивални събития и изследване на нагласите към фестивала "Включи града" в Бургас- методически и приложни аспекти- съавтор д-р Ат.Луизов , БСУ- годишник 2012 , 2012
 • Изграждане на имидж на България като туристическа дестинация чрез филми-Защо не? http://thexperts.bg/Tourism/izgrajdane-na-imige-na-touristicheska-destinacia, www.thexperts.bg, 2011
 • Нива на лоялност към туристическата дестинация и фактори за повишаването й, сп. Бизнес посоки, ,БСУ, бр.2, 2011
 • Tourist Loyalty and Destination Brand Image Perception: The Case of Sunny Beach Resort (рецензирана, под печат), European Journal of Tourism Research, issue 2, 2011
 • Имиджът на България на международния туристически пазар: а сега накъде?, сп. Туризъм и отдих бр. есен-зима, 2011
 • Нови аспекти на обучението по сигурност и безопасност на кадрите в индустрията за гостоприемство-в съавт. с д-р М. Желева, Межд. спис. Management and Sustainable Development, 2010
 • Предизвикателства пред маркетинга на фирмите в условия на засилена глобална конкуренция, Издат. "Стопанство", сп. Икономич.алтернативи,бр.2, 2010
 • Безопасност и сигурност в туризма: резултати от проучване мнението на експерти от туристическия сектор, в съавторство, под печат, сп. ХоРеМАг, 2 бр. 2010 , 2010
 • Брендинг на туристическата дестинация чрез събития, Нов Български Университет, сборник, 2010
 • Масова индивидуализация на услугата: основа за успешен маркетинг на взаимовръзките в сферата на услугите и туризма , БСУ, сп. Бизнес посоки, бр. 2, 2009
 • Брандът на услуга: утвърждаване чрез емоции на потребителя, ИУ, Варна, сп. Известия, бр. 2, 2009
 • Брандиране на услугите в контекста на маркетинга на взаимовръзките, Бургаски Своб. Университет, годишник, 2008
 • " Проучване на потребностите от квалифицирана работна сила за туристическия отрасъл в Южното Черноморие", спис. Туристически пазар, бр. 2, 2007
 • Маркетингови алианси в туризма, сп. Бизнес посоки, БСУ, 2007, бр.2, 2007
 • Маркетинг на взаимовръзките: възможността за по- диалогичен маркетинг, Бургаски Свободен Университет, годишник 2007, 2007
 • Стратегич. междуфирмени алианси- същност и перспективи , Банки, инвестиции, пари, 2006, бр. 4, 2006
 • Етапи при изследв. и пром. на фирм. култ. във фирми с марк. на вз, сп.Бизнес посоки, БСУ, бр.1, 2005
 • The Loyal Tourist as an important partner for Destination Development and Marketing, http://ertr.tamu.edu/conferenceabstracts.cfm?abstr, 2005
 • Маркетингови стратегии за глобалния век в сферата на услугите, Банки, инвестиции, пари, 2005, бр.7, 2005
 • Състояние на онлайн маркетинга в туризма и хотел. в България, сп. Туристически пазар, ноември, 2004
 • Онлайн брендинг, Маркетинг Мениджмънт, УНСС, бр.2, 2004
 • Лоялност към туристич. дестинация-теор. и приложни аспекти, "Известия", ИУ Варна,2003,бр.3, 2003
 • Web- маркетингът- нeobходим инструмент в маркетинговите комун. на фирмите в глобализ. се пазари, Алтерн, , Прил. "Иконом., 2003, 2003
 • Gender aspects of Westerneurop. demand and motivation for altern. kinds of tourism in Bulgaria, Univ. of California,USA,2002, 2002
 • Тенденцията на глобален индивидуализъм и отражението й върху постмодерния маркетинг, сп. Алтернативи, бр.1-2, 2001
 • Ролята на качествените изследвания за проучване международнита пазари на фирмата, Годишник на БСУ -2000 г., 2001
 • Развитие на кадрите в българската и британската хотелски индустрии, сп. Икономика, февруари, 1999, 1999
 • Маркетингова практика в испанската и българска хотелски индустрии, съавтор Dr.Alba Kaballe, Годишник на БСУ, с. 543-555, 1999
 • Маркетинг на взаимоотношенията- новата перспектива на фирмите, сп. Алтернативи, ноември, бр. 23-24, 1999
 • Интернет- заплаха за туристическите агенции, сп.Туристич. пазар, бр.2, 1999, 1999
 • Интернет- ефективен инструмент за директен маркетинг, сп. Икономика, бр. 4, 1999, 1999
 • Франчайзингът- нова форма на интеграция и дистрибуция в хотелската индустрия, Годишник на БСУ, с.65-76, 1998

 

Доклади
 • Leisure attributes of destination product: importance and impact on the tourists' feelings , Tourism and Leisure Studies Conference, Lanzarote, 17-19 may 2018, 2018
 • Релационен маркетинг и възможни измервания на ефекта , Симпозиум на Бълг. Асоциация по Маркетинг, април 2018 , 2018
 • Tourist destination experience perception versus tourist expectations: empirical study and marketing implications, 4th Internat. Conference ATMC, Casablanka, september, 2017
 • Marketing innovations in the SMEs in Bulgaria and Iceland: empirical study on current situation, IVth international ICGSM, MARA University and BFU, may, 2017
 • Клиентско преживяване с бранда- ключови фактори за успешно проектиране и прилагане на концепцията в услугите , Научна конф. "Управленска наука, икономика и бизнес практики, БСУ, 2016
 • Международни тенденции във висшето образование и очаквания на работодателите, Юбилейна международна научна конференция конференция, 20-21 септ., БСУ, 2016
 • Съвременни маркетингови подходи и изследователски методи в маркетинга, Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", 2015
 • Online Reporting of Corporate Social Responsibility of the Hotels in Bulgaria: Current situation and Marketing Implications, 2nd Dubrovnik International conference (DIEM)- Chroatia, 2015
 • Отново за висшето образование и пазара на труда: Емпирично изследване на мнението на работодателите в България, Конференция на БСУ "Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда", 2014
 • Корпоративна социална отговорност на хотелите в България: е ли тя инструмент за Интернет маркетинга им? , Международна научна конференция "Съвременни управленски практики VIII", БСУ, 6-8 юни , 2014
 • Методика за маркетингови проучвания в сферата на високите технологии- съавтор д-р Атанас Луизов, Научна конференция "Иновациоони технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион"- ноември 2014 г., 2014
 • Bulgaria as a tourism destination: the product quality perception of the resort hotels, co-author Dr. Maria Johann, Бургаски Свободен Университет, Научна конференция, 2013
 • Маркетингово знание и иновационнният процес, Научна конференция с межд.участие, БСУ, 2011
 • Обучение по сигурност и безопасност в туризма - тенденции и проблеми, съавт.гл.ас.д-р М.Желева, гл.ас.Я.Желев, Научна конференция,кат."Туризъм", ПУ , 2009
 • От маркетингова компетентност към маркетингова отчетност на фирмата в икономика на знанието, БСУ- научна конференция с международно участие, юни 2008 г. , 2008
 • "Опитът на клиентите с бранда- основен двигател на лоялността им", Икономически Университет-Варна, научна конференция, 2008
 • Web site marketing impact of Bulgarian heritage destinations, ATLAS annual conference, Brighton- UK, july, 2008
 • Marketing heritage destinations in less developed countres: problems and challenges, Utara University, Malaysia, 2nd Intern. conference on Tourism - Kuala Lumpur, 2007
 • Маркетинг на взаимовръзките: възвръщане на инвестициите в лоялнoст, Юбилейна конференция по маркетинг- ИУ, Варна, 2007, 2007
 • Маркетинг на регион: специфика и приложение, Научно-практ. конфер. "Управленски практики V", БСУ, 2007
 • Концептуална рамка за въвежд. на с-ма за " управл. на взаим. с клиенти", БСУ, межд. конф. на БСУ, юни 2006, 2006
 • Web marketing of the Bulgarian destinations: problems and perspectives, Internation. confer. of CHRIE - Thessaloniki, 2006
 • Управл. на взаимовръзките с ключови клиенти , БСУ, межд. конф. "Управл. практики IV", 2006
 • Образованието по туризъм в България- проблеми и перспективи, межд.конф.. на Интернеш.Юнивърсити-Несебър, 2005
 • Брендинг на туристич. дестинация: състояние и проблеми на брендинга на българските дестинации, ИУ-Варна, межд. юбил.конфер. катедра "Туризъм" , 2005
 • Професията "учен" в България: социолог. поглед върху факт. за развитие, София, Межд. конф. "Researchers in Europe", 2005
 • МАркетингови стратегии за задържане на клиентите, БСУ, конференция в ЦИУН, 2005
 • Маркетинг на взаимовръзките в България-химера или реалност, БСУ, межд. конференция,ЦИУН, 2004
 • Mаркетинг чрез база данни- ефект.инструмент за изгражд. на трайни взаим. с клиен, УНСС-межд.конф. Равда -септемв, 2004
 • Възможности за подобр. на връзката между туристич.практика и образов. по туризъм, Межд.конф.по туриз, Шератон-Со, 2004
 • Marketing problems of the third sector in Bulgaria, Intern.confer. ISTR, Cape Town, 2003
 • Онлайн маркетгинг на хотелския и туристически продукт- възможности и проблеми, Межд.конфер. Сборник на БСУ-, 2003
 • Имидж на туристическата дестинация- теоретични и приложни аспекти, СУ "Св.Св.Кл. Охридски"-ноемвр, 2002
 • Задава ли се ерата на I-туриста (или влияние на Интернет върху турист.търсене?, межд.конф. Intern.Univers.-Sof, 2002
 • Концептуален модел за изследване на потребителските очаквания, БСУ- юбилейна конференция, 2001
 • Marketing hotels in Spain and Bulgaria:comparative survey research, Държ.търговско-икон. у-т -Киев, Украйна , 2000
 • Новите задачи на маркетинга на прага на XX век, Иконом. универс. -Варна, 2000

 

Учебници и помагала
 • Уеб-маркетинг на взаимовръзките, уч. помагало в Мoodle, 2016
 • Маркетинг в туризма- уч. помагало в Мудъл, 2014
 • Маркетинг на туристически продукт: комуникационна политика в туризма и услугите, 2010
 • Маркетинг и логистика на туристическия пазар - електронно помагало за дистационно обучение в магистърска степен , 70 стр. , 2007
 • Сборник тестове по "Основи на гостоприемството", (в съавторство с В. Благоев, Н. Попова и М. Нешков) , 2006
 • Основи на гостоприемството (хотелиерство, рестор., екскурз.)- автори:доц.В.Благоев,доц.Л.Анастасова,доц. Марин Нешков, доц.д-р Нина Попова, 2006
 • Маркетингови комуникации в туризма и услугите, 2001

 

Научно-изследователски проекти
 • Подсилване сътрудничеството между БСУ и Университет Рейкявик за общ изследователски проект "Университет-Бизнес", международен, EEA Grants/ Финансов механ.на Европ.Икон.пространство
 • Tourism Paths of the Black Sea Region BSB Tour (обучител по Маркетинг в туризма на кадри от Турция, Молдова, Беларус и Украйна), международен, Областна Управа- Бургас
 • проект Еразмус Мундус, международен, Бургаски Свободен Университет
 • гост-лектор по линия на межд.програма Еразъм- Политехника на Бежа, Португалия, международен проект,
 • Гост-лектор по линия на програма Еразъм- Университет на Барцелона, Икономически факултет, международен,
 • Изследване на нагласите и мнението на бургаските граждани относно Фестивала "Включи града" -част от проекта на Общината "Завръщане в Бургас-минало, настояще и бъдеще"", спечелен конкурс за изследване в рамките на проект по ОП "Регионално развитие", Община Бургас, по линия на проекта
 • Магията на древността и красотата на природата от Бург. залив до Странджа, ОП "Регионалнмо развитие 3.2.", проект на Община Бургас
 • Разработване на стратегия за бранд България и въвеждане на практика на интегриран и последователен бранд мениджмънт", практико-приложен, по линия ОП"Регионално развитие"- Минист. на РР
 • Секторен анализ на конкурентната среда в сектор Туризъм, практико-приложно изследване, КЗК
 • Обучение по сигурност и безопасност в туризма, Европейска програма "Леонардо Да Винчи", ЕС- Програма "Леонардо Да Винчи"
 • Подкрепа за ефектив. национ. маркетинг на туризма и подобряване на информац. обслужване на сектора, Операт. програма "Регионално развитие 2007-2013", МИЕТ (Министерство на икономиката, енергетика и ту
 • Изследване на удовлетв. на пасажерите от обслужв. на летища Бургас и Варна , практико-приложно изследване, Фрапорт АД
 • Изследване на удовл. на авиолиниите от обсл. на летища Бургас и Варна , практико-приложно изследване, Фрапорт АД (концесионер)
 • Удовлетвореност на туроператорите от качество на обслужв. на летища Бургас и Варна- сезон 2007, маркетингово проучване: практико-приложно, ФРАПОРТ АД- Германия, концесионер
 • Маркетинг на взаимовръзките: специфика на приложение в бълг фирми , научно-приложно изследване , собствено изследване за хабилитационен труд
 • Удовлетвореност на пасажерите от качеството на обслужване на летища Варна и Бургас-сезон 2008, практико-приложно (маркетингово изследване), Фрапорт АД- Германия (концесионер)
 • Изследване на удовлетвор. на авиолиниите от обслужването на летища Бургас и Варна- сезон '2008, практико-приложно (маркетингово) изследване, Фрапорт АД- Германия
 • Удовлетвореност на туроператорите от качеството на обслужв. на летища Бургас и Варна- сезон '2008, практико- приложно (маркетингово проучване), ФРАПОРТ АД- Германия
 • Подобряване на маркетинг управлението на МСП чрез разработване на маркетингова стратегия , PHARE project , фирми "СТАРКС ООД" и "АГРОФРУКТ"
 • Качество на обслужването на летища Бургас и Варна- удовлетвореност на пасажерите (сезон 2007), маркетингово изследване, FRAPORT- концесионер на летища Бургас и Варна
 • Изследване на удовлетвореността на авиолиниите от качество на обслужването на летищa Бургас и Варна, маркетингово изследване , ФРАПОРТ АД-Германия, концесионер
 • Изследване на потребностите от квалифиц. човешки ресурс в турист. индустрия в Бургаски регион, научно- приложен, Областна администрация- Бургас
 • Изследване на пазара на труда и иновативни практики за установ. нуждите от проф. обучение в МСП, научно- приложен, МИн. на образован.-Фонд "Научни изследвания"
 • Изследване на възможн. за развитие на нау4ните кадри в България-подизпълнител, емпирично изследване, Проект REKS финансиран от ЕС
 • Разр. на методика за национ.изпит отн. проф.знания по туризъм и хотелиерство, разработка и помагал, Проект фин. от БАТА и БХА
 • Разработване на Програма за развитие на туризма в Община Созопол, научно-приложен, Община Созопол
 • Проект REKS по 6та рамкова- координатор СУ София: Researchers in Europe ( " Учените в Обединена Европа"), научно-приложен, Европейски съюз - Инициатива"Учените в Европа
 • Изследване на пазара на труда- Разработване на система за професионално ориентиране на студентите от БСУ, приложен , БСУ
 • Маркетинг на взаимовръзките в България, научно-приложен, собствено финансиране
 • Разработване на стратегия за развитие на туризма в Община Бургас, научно-приложен, Община Бургас
 • Участие в международен проект " Strenghtening regional capacity", научно- приложен, Now How Fund на брит. правител
 • Участие с лекции в Бежа- Португалия по линия на Сократес/Еразмус, академичен обмен, ERASMUS
 • Лоялност към туристическата дестинация- практико-приложни аспекти /Сл.бряг/, научно- приложен, собствено финансиране
 • Маркетингова стратегия за развитие на туризма в община Приморско, научно- практ. разр., Know How Fund на брит. прав.
 • Нагласи на българските фирми към маркетинг по Интернет и електронната търговия, научно- практ.разр., собствено финансиране
 • Изграждане на мрежа за обучение по публ. администр. нап кадри от местната власт, инстит. изграждане, TEMPUS 14077 BG-99
 • Стратегия за развитие на туризма в Бургаски регион, научно- практ. разра, АРБР- Бургас
 • участие в ръководния екип на проект на БСУ по TEMPUS II_SEP 14077-99 BG "Establishment of Network for Municipal and Regional Administration Staff Training", международен , ТЕМПУС
 • Маркетингова практика в испанската и бълг. туристически индустрии, научно изследване, Fellowship - Phare ACE 1999
 • Развитие на кадрите в хотелската инд. в България и Великобритания- сравн. изслед, научно-практ. разр., Research Support Scheme- Прага
 • Human Resource Management in the Bulgarian and UK hotel instries , международен , Еuropean Commission