Монографии
 • Международна търговска политика, 2016

 

Студии
 • "Културни характеристики на българския мениджмънт", сп. Икономически изследвания, кн. 2, 2015
 • "Икономически теории за населението", Годишник на БСУ, 2010

 

Статии
 • Cultural Profiles and Assertiveness of Women in Bulgarian Business Environment, Turkey, 2018
 • Women in Bulgarian Management: Cultural Perceptions, Journal of Business Diversity - in print, 2017
 • Bulgarian Management in a Cross-Cultural Space, Journal of East European Management Studies, Number 1, Volume 22, 2017
 • "Създаване и управление на времева банка за възрастни хора в зависимо състояние", Социални услуги за възрастните хора в зависимост, Варна, 2017
 • "Дебатът за гарантиран минимален доход", сп. Бизнес посоки, бр. 3, 2017
 • "Показатели за измерване на икономическата глобализация", Годишник на БСУ, 2017
 • Making Visible the Invisible - Women's Unpaid Labour, in print, 2016
 • "Елинор Остром: Еволюция на институтите за колективно действие при управление на ресурсите за общо ползване", сп. Бизнес посоки, бр. 2, 2016
 • "Идеята за безусловен базов доход - поява, развитие и приложение", сп. Бизнес посоки, бр. 1, 2015
 • The Role of Women in Bulgarian Business: Cultural Perceptions, сп. Бизнес посоки, бр. 2, 2015
 • "Демографската промяна като детерминант на глобалното движение на труд и капитал", Годишник на БСУ, 2014
 • "Динамика на населението и устойчиво развитие", сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 4, 2014
 • "Политики в подкрепа на семейството", Годишник на БСУ, 2013
 • "Промяна в потреблението и спестяването в резултат на застаряването на населението", сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 4, 2013
 • Policies for Overcoming the Consequences of Ageing, Ageing in Bulgaria, Prof. Marin Drinov Publishing House, Sofia, 2012
 • "Политики в отговор на застаряването на населението", Годишник на БСУ, 2012
 • "Теория и практика на здравното осигуряване", сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 1, 2012
 • "Отражение на застаряването на населението върху квалификацията на работната сила", сп. Човешки ресурси, бр. 2/202, 2011
 • "Междупоколенчески икономически трансфери", Годишник на БСУ, 2011
 • "Влияние на международната миграция върху застаряването на населението", сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 3, 2011
 • "Устойчивост на публичните финанси при застаряващо население", сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 3-4, 2010
 • "Икономически аспекти на политиките на държавна намеса за повишаване на раждаемостта", сп. Икономическа мисъл, бр. 3, 2009
 • "Икономически последици от застаряването на населението", сп. Икономика, бр. 3, 2009
 • "Влияние на застаряването на населението върху разходите за пенсионно осигуряване", сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 3-4, 2009
 • "Макроикономически последици от застаряването на населението", сп. Управление и устойчиво развитие", бр. 1, 2008
 • "Националната държава в глобалната икономика", Годишник на БСУ, 2008
 • "Политики за преодоляване на очакваните негативни последици от намаляване и застаряване на работната сила", Годишник на БСУ, 2008
 • "Инвестиции в човешки капитал: възвръщаемост на висшето образование за индивида и икономиката", Бизнес посоки, БСУ, 2007

 

Доклади
 • "Динамика между военни разходи и икономически растеж", Национавен Военен Университет - Велико Търново , 2018
 • Gender Equality and Assertiveness of Women in Bulgarian Business, Ukraine, 2018
 • Global Seafood Industry Sustainability, Международна конференция на БСУ, 2018
 • Cultural Attributes of Bulgarian Management, Международна конференция на БСУ, 2017
 • "Краят на либерализацията на световната търговия", ВУЗФ, 2017
 • "Същност, създаване и управление на времева банка", Бургаски свободен университет, 2016
 • The Impact of National Culture on Individual Behavior, Academy of Management, USA, 2016
 • "Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции - възможности, проблеми и перспективи", Бургаски свободен университет , 2016
 • "Роля и място на свободните пари в следкризисния финансов свят", Конференция на Катедра "Финанси" на УНСС, 2015
 • "Интегриране на незаплатения труд в макроикономиката", Бургаски свободен университет, 2015
 • "Принос на възрастните жени към икономиката на грижите", Конференция на ЦДИО, 2015
 • "Демографските реалности и бъдещето на труда", Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2014
 • "Анализ на ефективността и ефикасността на електронните форми на дистанционно обучение", Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето, БСУ, 2014
 • "Институционална промяна и икономическо развитие", Бургаски свободен университет, 2013
 • Making Visible the Invisible - Women's Unpaid Labour, 4th International Balkan Countries Women and Business Conference, 2013
 • "Демографска промяна и доходи от труд", Бургаски свободен университет, 2012
 • "Теория и практика на пенсионното осигуряване", Бургаски свободен университет, 2011
 • "Отражение на демографската криза върху висшето образование", Бургаски свободен университет, 2010
 • "Разходопокривна vs. капиталова пенсионна система", Бургаски свободен университет, 2009
 • "Политики за повишаване на раждаемостта в международен сравнителен план", Център за изследване на населението при БАН, 2009
 • "Роля на образованието в икономиките със застаряващо население", Бургаски свободен университет, 2008
 • "Влияние на държавното финансиране върху инвестирането във висше образование", Бургаски свободен университет, 2007
 • Implementation of New Models of Management of the Organization, Университет в Ниш - Сърбия, 2005
 • "Корупция и растеж в периода на преход", УНСС - София, 2002
 • "Икономически растеж на България през XXI-ви век", Икономиката и развитието на обществото, УИ - Икономически университет - Варна, 2001
 • "Бедност, неравенство, глобализация", Бургаски свободен университет, 2001
 • "Неравенство и растеж в периода на преход", Стопанска академия - Свищов, 2001
 • "Икономически растеж в периода на преход", УНСС - София, 2001
 • Bulgarian Financial Stabilization and Economic Growth, Университет в Севастопол - Украйна, 2001
 • "Вътрешни инвестиции и икономически растеж", Финансова стабилизация и икономически растеж - Стопанска академия - Свищов, 2000

 

Учебници и помагала
 • Световна икономика - учебник, 2015
 • Глобална икономика, 2014
 • Поведенческа (бихевиористична) икономика, 2014
 • Помагало по Икономика, 2011
 • Световна икономика, 2010

 

Научно-изследователски проекти
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм+", приложен,
 • GLOBE, ,
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм+", приложен,
 • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, ,
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот, приложен, ОП "Развитие на човешките ресурси"; Европейски социален фонд
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, ,
 • Студентски практики, ,
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", приложен, Международен проект на ЕК
 • Развитие на потенциала на докторанти и млади учени за интердисциплинарни социално-икономически изследвания (Договор № BG051PO001-3.3.04/37). Проектът се осъществява с помощта на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013 г.) и е съфинансиран от страна на Европейския социален фонд., Проект на ИИИ на БАН,
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", приложен, Програма за преподавателска мобилност "Еразъм"
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", приложен, Международен проект на ЕК
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", приложен, Международен проект на ЕК