Монографии
 • Насърчаване на продажбите, 2018
 • Маркетингови комуникации и точки на контакт. Значение и измерване, 2017
 • Рекламата каквато е - 2007, (под печат), в съавторство с Д.Доганов, Ф.Палфи и Д.Лазаров, 2007

 

Студии
 • Навиците на потребителите и маркетинговите цели, Годишник на БСУ, 2018

 

Статии
 • Marketing Innovations in SMEs in Bulgaria and Iceland: Empirical Study on Current Situation, International Journal of Innovative Technologies in Economy, 1(13), 2018
 • Маркетинговите комуникации и теорията на Пол Вацлавик за човешката комуникция, сп. Бизнес посоки, 2018
 • Измерване на емоциите в изследванията на рекламата, сп. Бизнес посоки, 2018
 • Marketing Urban Destinations through Festivals, Journal of Tourism - studies and research in tourism, Issue 21, 2016
 • Скрити промеливи при маркетинговите изследвания, сп. "Бизнес посоки", бр. 2, 2016
 • Копи тестовете - отговоръте е 41, сп. Бизнес посоки, 2015
 • Моделиране на потребителския избор, Годивник на БСУ, 2015
 • Interactive online marketing of the hotels in Bulgaria: an empirical study, Indian Journal of New Dimensions, Vol.V, Issue: 1, 2015
 • Марката като средсво за постигане на потребителските цели, сп. "Бизнес посоки", БСУ, 2014
 • Инжекционно употребяващи наркотици и туберколоза - информирани невинаги означава здрави, сп. "Съвременна хуманитаристика", БСУ, 2014
 • Ефект на приспособяване на продажбите след промоция, сп. "Бизнес посоки", БСУ, 2014
 • Фестивалът „Включи града” в Бургас- нагласи, удовлетвореност на участници и зрители и насоки за бъдещи издания, БСУ, 2013
 • Приложение на регресионен анализ за измерване на ефектите от насърчаване на продажбите, сп. "Бизнес посоки", БСУ, 2013
 • Оценка на ефекти от насърчаване на продажбите: приложение на квази-експериментален дизайн с две групи, БСУ, 2013
 • Брандинг на град чрез фестивални събития и изследване на нагласите към фестивала "Включи града" в Бургас - методически и приложни аспекти, Годишник БСУ, 2012
 • Дългосрочен ефект на промоциите жърху продажбите на марката, сп. "Бизнес посоки", 2012
 • Приложение на квази-експериментален подход за анализ на ефектите при насърчаване на продажбите, сп. "Бизнес посоки", 2011
 • Насърчаване на продажбите - обзор на теориите за механизма на действието им, сп. "Бизнес посоки", 2010
 • Подход за анализиране възприятията на потребителите, БСУ, годишник, 2002

 

Доклади
 • Brand touchpoints - some measurement issues, ISC "Eastern European Studies: Economics, Education and Law", 2018
 • Marketing Innovations in SMEs in Bulgaria and Iceland: Empirical Study on Current Situation, ARI, Universiti Teknologi Mara, Malaysia, BFU, 2017
 • Социалната отговорност на бизнеса като атестат за добро корпоративно управление, НБУ, МНПК "Власт, управление и обществено развитие", 2017
 • Творчески подходи в рекламата и ефективност на маркетинговите комуникации, К "Маркетингът - опит и перспективи", ИУ Варна, 2017
 • Използване на скрити променливи при измерване на нагласите в маркетинговите проучвания, НКМУ "Съвременни управленски практики IX", БСУ, 2016
 • Измерване на нагласите в маркетинговите проучвания, ЮНКМУ "Новата идея в образованието", БСУ, 2016
 • Ефективност на рекламата, НКМУ БСУ, 2015
 • Промоционални ефекти, наблюдавани между стоковите категории, БСУ, 2014
 • Отново за образованието и пазара на труда: емпирично проучване на мнението на работодателите в България, НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ , 2014
 • Методика за маркетингови проучвания в сферата на високите технологии, Представяне на технологи, разработени в научно-изследователски организации, регистрирани в базата на ОТТ, 2014
 • Оценка на склонността на българските граждани за социокултурно вписване на имигрантите (ГТД) в страната, БСУ, 2013
 • Представяне на проект BG EIF 2011/01-04.04 - Примерна методика за изследване интеграционните очаквания на имигрантите и възприемането им от българското общество, БСУ, 2013
 • Незабавни и динамични ефекти при насърчаване на продажбите - концепция и измерване, БСУ, 2012
 • Методи за оценка на базовата линия на продажбите, ИУ Варна, 2012
 • Използване на модели при анализа на резултатите от НП, МНК БСУ 2010, 2010
 • Модел за измерване на ефектите при насърчаване на продажбите, НК с межд. участие, БСУ, 2007
 • Насърчаване на продажбите и стойност на марката, Межд. конф. на ЛТУ , 2007
 • Измерване на ефектите при насърчаване на продажбите, Межд.конфер. на БСУ, 2006
 • Проблеми при измерване на ефектите от насърчаване на продажбите на потребителски стоки в България, Международна научна конференция, УНСС, 2006
 • Сравн. анализ между използв. на невронни мрежи и LS модели при сегментир. на паз, Конф. на БСУ- Св.Кирик, 2004
 • Използв. на невронни мрежи за моделиране процеса на вземане на решение за покуп, Конф. на БСУ- Св.Кирик, 2004
 • Сегментиране на пазара- използване на ANN, Конф. на БСУ- Сборник, 2004
 • Приложение на изследване на лоялността на потребителите при оценка на КС на фирм, Конфер. на ТУ София, филиал Пловдив, 2004
 • Устойчивост на ANN спрямо липсващи стойности в потребитеслки бази данни, Конфер. на ТУ София, филиал Пловдив, 2004
 • Насърчения на продажбите - причини за тяхното използване, Межд.симпозиум, Сл. бряг, 2004
 • Идентифициране на клиентите носещи печалба, Конференция на БСУ-Пампорово, 2003
 • Лоялност на потребителите- резултати от емпирично изследване, Межд.конф. на БСУ-Сборник, 2003
 • Използване на невронни модели при оценка на достоверн. на инф. при анкетни проуч, Межд.конфер. - СА, Свищов, 2003
 • Прилож. на "means-and chain" теорията за изследв. на оценката на Универс.от студ, Конфер. на УНСС- София, 2003
 • Избор на променливи за сегментиране: приложение на Ганатик алгоритъм и RBF невро, Конфер. на УНСС - София, 2003
 • Маркетинг на взаимоотн. или транзакционен марк. прилож. от гл.точка на поведение, Юбилейна конф. - ИУ-Варна, 2002
 • Маркетингът в ерата на Интернет, Юбилейна конф. на БСУ, 2001

 

Учебници и помагала
 • Модул "Изследователски методи в здравния мениджмънт" за следдипломна квалификация по "Здравен мениджмънт", 2018
 • Маркетингови комуникации, 2017

 

Научно-изследователски проекти
 • Измерване на Брутното национално щастие, научно-практически, БСУ
 • VALoR, разработване на съдържание за уч. модул "Управление на културни фестивали и събития", приложен, НА Erasmus+ Италия
 • BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики" - Фаза 1, приложен, ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
 • Академично сътрудничество за подкрепа на иновационната активност на МСП в България и сравнение с Исландия, , Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
 • Програма „Еразъм+“ и програма "Erasmus Mundus" - поготовка на учебни материали и провеждане на обучение на студенти, , БСУ
 • BG5M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики", , ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
 • Програма „Еразъм+“ и програма "Erasmus Mundus" - pпдоготовка на учебни материали и провеждане на обучение на студенти, , БСУ
 • Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията в Югоизточния планов регион, , Програма: ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
 • Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет, , ОП “Развитие на човешките ресурси"
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот, , ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, , ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Е-обучение на специалисти в областта на рехабилитацията и спа услугите /e-TRAWELSPA/, Програма "Учене през целия живот", ЕАСЕА
 • Изследване на нагласите и мнението на бургаските граждани относно Фестивала "Включи града" - 2013, проект на Общ.Бургас по ОП "Регионално развитие", Община Бургас
 • Проект BG EIF 2011/01-04.04 Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, (ГТД) и възприемането им от българското общество, , Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни
 • Преподавателска мобилност по програма "Еразъм" - Universitat de Barcelona, Преподавателска мобилност с цел преподаване, БСУ, програма "Еразъм"
 • Изследване на нагласите и мнението на бургаските граждани относно Фестивала "Включи града" (проект на Общ.Бургас), проект на Общ.Бургас по ОП "Регионално развитие", Община Бургас
 • Empowering civil society and public health system to fight Tuberculosis epidemic among vulnerable groups, практико-приложно, Executive Agency for Health and Consumers - EAHC, National Institute foe Health Development - Естония, Сдружение "Доза обич" - Бургас
 • Е-обучение на специалисти в областта на рехабилитацията и спа услугите /e-TRAWELSPA/, Програма "Учене през целия живот", ЕАСЕА
 • Преподавателска мобилност по програма "Еразъм" - ESTIG гр. Бежа, Португалия, , БСУ
 • Обучения по "Маркетинг и продажби" към ОП "Развитие на човешките ресурси", , "Училище за бизнес компетенции" ЕООД
 • Обучения по проект "Подкрепа на предприемчивите българи", , ОП "РЧР"
 • Изследване удовлетвореността на авиолиниите от качеството на обслужване на летища Бургас и Варна - сезон 2010, практико-приложно изследване, Фрапорт ЕАД
 • Изследване удовлетвореността на пасажерите от качеството на обслужване на летище Бургас и Варна - сезон 2010 , практико-приложно изследване, Фрапорт ЕАД- Германия
 • Изследване удовлетвореността на пасажерите от качеството на обслужване на летища Бургас и Варна - сезон 2009, практико-приложно изследване, Фрапорт ЕАД - Германия
 • Изследване удовлетвореността на авиолиниите от качеството на обслужване на летище Бургас и Варна - сезон 2009 , практико-приложно проучване , Фрапорт ЕАД
 • Изследване удовлетвореността на пасажерите от качеството на обслужване на летища Бургас и Варна - сезон 2008, практико-приложно изследване, Фрапорт ЕАД - Германия
 • Изследване удовлетвореността на туроператорите от качеството на обслужване на летище Бургас и Варна - сезон 2008, практко-приложно изследване, Фрапорт ЕАД - Германия
 • Изследване на удовлетвореността на авиолиниите от качеството на обслужване на летище Варна и Бургас - сезон 2008, практико-приложно изследване, Фрапорт ЕАД
 • Качество на обслужване на летища Бургас и Варна - удовлетвореност на пасажерите, маркетингово проучване, Фрапорт ЕАД, Германия
 • Удовлетвореност на авиолиниите от качеството на обслужване на летища Бургас и Варна, маркетингово проучване, Фрапорт АД, Германия
 • Разработване на система за проучване на професионалната реализация на студентите от специалност "Социални дейности" при БСУ, практико-приложно, БСУ
 • Изследване на потребностите от квалифициран човешки ресурс в туристическата индустрия в Бургаски регион, практико-приложно, Областна администрация - Бургас
 • Изследване на пазара на труда - създаване на система за професионално ориентиране на студентите от БСУ, практико-приложно, БСУ
 • Фактори, влияещи при избор на унивесритет, практико-приложно, БСУ
 • Четивност на текстове, използвани при работа със студентите, практико-приложно, БСУ
 • Употребяващи инжекционно наркотици лица в България: характеристики и рисково поведение, практико-приложно, Сдружение "Доза обич" Бургас
 • Мотивац. и когнитивна структура на студ. по отнош. на висшето образование, Унив., практико-приложно, БСУ
 • Доверие на студентите в университетската институция, практико-прил., БСУ
 • Лоялност на потребителите към бисквити, произведени от "Победа" АД Бргас, практико-приложно, БСУ
 • Проучване на степента на удовлетвореност от обучението на студентите от БСУ, практико-приложно, БСУ
 • Политически нагласи на населението от Бургаска област, практико-приложна, БСУ
 • Професионална реализация на магистри и бакалаври от БСУ, научно- практ. разр., БСУ
 • Професионална реализация на магистри и бакалаври от БСУ, практико-приложно, БСУ