Монографии
 • Насърчаване на продажбите, 2018
 • Маркетингови комуникации и точки на контакт. Значение и измерване, 2017

 

Студии
 • Промяна на поведението - теории и приложението им в маркетинга, Годишник на БСУ, 2020
 • Методология за измерване на индекса на брутното национално щастие на Бутан, Годишник на БСУ, 2019
 • Индекс на брутното национално щастие - методика и анализ на резултати от емпирично изследване, сп. Бизнес посоки, 2019
 • Навиците на потребителите и маркетинговите цели, Годишник на БСУ, 2018
 • Assessment on HIV and TB knowledge and the barriers related to access to care among vulnerable groups. Report on a cross-sectional study among injecting drug users., National Institute for Health Development, Estonia, 2014
 • Брандинг на град чрез фестивални събития и изследване на нагласите към фестивала "Включи града" в Бургас - методически и приложни аспекти, Годишник на БСУ, 2012
 • Доклад от оценъчно изследване на ефективността на дейността Сдружение "Доза обич" - Бургас, 2004

 

Статии
 • Модели за планиране на кампания за насърчаване на продажбите, сп. Бизнес посоки, 2020
 • Атрибутивни модели за оценка на онлайн рекламата, Годишник на БСУ, 2020
 • Innovation Activeness in SMEs Sector in Bulgaria and Spain: Empirical Study, Worls Science, #12(40), 2019
 • Innovation Activeness in the SMEs Sector in Bulgaria and Spain: Empirical Study, World Science, 2019
 • Shopping Experience in Retailing: the Case of 2 Food Retailers in Bulgaria, International Journal for Innovative Research in Multidisciplinary Field, 2018
 • Измерване на емоциите в изследванията на рекламата, сп. "Бизнес посоки", 2018
 • Маркетинговите комуникации и теорията на Пол Вацлавик за човешката комуникция, сп. "Бизнес посоки", 2018
 • Marketing Innovations in SMEs in Bulgaria and Iceland: Empirical Study on Current Situation, International Journal of Innovative Technologies in Economy, 1(13), 2018
 • Скрити промеливи при маркетинговите изследвания, сп. "Бизнес посоки", 2016
 • Marketing Urban Destinations through Festivals, Journal of Tourism - studies and research in tourism, Issue 21, 2016
 • Копи тестовете - отговорът е 42, сп. "Бизнес посоки", 2015
 • Interactive online marketing of the hotels in Bulgaria: an empirical study, Indian Journal of New Dimensions, Vol.V, Issue: 1, 2015
 • Моделиране на потребителския избор, Годишник на БСУ, 2015
 • Марката като средсво за постигане на потребителските цели, сп. "Бизнес посоки", 2014
 • Ефект на приспособяване на продажбите след промоция, сп. "Бизнес посоки", 2014
 • Инжекционно употребяващи наркотици и туберколоза - информирани невинаги означава здрави, сп. "Съвременна хуманитаристика", 2014
 • Оценка на ефекти от насърчаване на продажбите: приложение на квази-експериментален дизайн с две групи, Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера, 2013
 • Приложение на регресионен анализ за измерване на ефектите от насърчаване на продажбите, сп. "Бизнес посоки", 2013
 • Фестивалът „Включи града” в Бургас - нагласи, удовлетвореност на участници и зрители и насоки за бъдещи издания, Годишник на БСУ, 2013
 • Дългосрочен ефект на промоциите върху продажбите на марката, сп. "Бизнес посоки", 2012
 • Приложение на квази-експериментален подход за анализ на ефектите при насърчаване на продажбите, сп. "Бизнес посоки", 2011
 • Насърчаване на продажбите - обзор на теориите за механизма на действието им, сп. "Бизнес посоки", 2010
 • Насърчаване на продажбите и стойност на марката , нс. “Управление и устойчиво развитие”, брой 3-4/2007, 2007
 • Подход за анализиране възприятията на потребителите, Годишник на БСУ, 2002

 

Доклади
 • Пилотно проучване и измерване на удовлетвореността от аптечните услуги в Бургаски регион, VII-ми конгрес по фармация с международно участие, Българско научно дружество по фармация, 2019
 • Маркетингови метрики, използвани при рекламата в Интернет, ЮМК "Съвременни управленски практики Х - Свързаност и регионално партньорство", 2019
 • Brand touchpoints - some measurement issues, ISC "Eastern European Studies: Economics, Education and Law", 2018
 • Творчески подходи в рекламата и ефективност на маркетинговите комуникации, МНК "Маркетингът - опит и перспективи", ИУ Варна, 2017
 • Социалната отговорност на бизнеса като атестат за добро корпоративно управление, МНПК "Власт, управление и обществено развитие", НБУ, 2017
 • Marketing Innovations in SMEs in Bulgaria and Iceland: Empirical Study on Current Situation, ARI, Universiti Teknologi Mara, Malaysia, BFU, 2017
 • Измерване на нагласите в маркетинговите проучвания, ЮНКМУ "Новата идея в образованието", БСУ, 2016
 • Използване на скрити променливи при измерване на нагласите в маркетинговите проучвания, НКМУ "Съвременни управленски практики IX", БСУ, 2016
 • Ефективност на рекламата, НКМУ "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, 2015
 • Методика за маркетингови проучвания в сферата на високите технологии, Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион, 2014
 • Отново за висшето образование и пазара на труда: емпирично изследване на мнението на работодателите в България, ННПК "Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда", БСУ, 2014
 • Промоционални ефекти, наблюдавани между стоковите категории, МНК "Съвременни управленски практики VIII", БСУ, 2014
 • Изследване на нагласите на българските граждани за социокултурно приемане на имигрантите (ГТД) в страната, НКМУ, БСУ, 2013
 • Незабавни и динамични ефекти при насърчаване на продажбите - концепция и измерване, МНК БСУ, 2012
 • Методи за оценка на базовата линия на продажбите, Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето, ИУ Варна, 2012
 • Измерване на еластичността при насърчаване на продажбите, НКМУ "Съвременни управленски практики - VI", БСУ, 2009
 • Измерване на ефектите при ценово насърчаване на проджбите, НКМУ "Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование", БСУ, 2008
 • Модел за измерване на ефектите при насърчаване на продажбите, НКМУ БСУ, 2007
 • Проблеми при измерване на ефектите от насърчаване на продажбите на потребителски стоки в България, МНК "Управленски и маркетингови аспекти на балканските страни", УНСС, 2006
 • Измерване на ефектите при насърчаване на продажбите, МК БСУ, 2006
 • Насърчения на продажбите - причини за тяхното използване, Межд. симпозиум "Икономика и бизнес", Сл. бряг, 2004
 • Устойчивост на ANN спрямо липсващи стойности в потребитеслки бази данни, 3-та научна сесия "Икономика и управление" ФМУ'2004, 2004
 • Изследване на лоялността на потребителите при оценка на КС на фирмата, 3-та научна сесия "Икономика и управление" ФМУ'2004, 2004
 • Сегментиране на пазара с помощта на ANN, МК "Предизвикателствата пред образованието и науката в контекста на глобализацията", БСУ, 2004
 • Моделиране на процеса на вземане на решение за покупка с помощта на ANN, НК "Съвременни управленски практики II", 2004
 • Маркетинг на взаимоотношенията или транзакционен маркетинг - приложимост от гл.т. на поведението на потребителите, Маркетингът през XXI век, ИУ Варна, 2003
 • Избор на променливи за сегментация на пазара: приложение на генетик алгоритъм и RBF невронни мрежи, МНК "Управленски и маркетингови аспекти на ик. развитие на балканските страни", УНСС, 2003
 • Определяне на приноса на клиентите към печалбата на фирмата, Първа научна конференция "Съвременни подходи при управлението на ик. структури", БСУ, 2003
 • Лоялност на потребителите - резултати от емпирично изследване, МНК БСУ, 2003
 • Използване на невронни модели при оценка на достоверн. на инф. при анкетни проуч, Межд. конфер. - СА Свищов, 2003
 • Приложение на "means-and chain" теорията за изследване на оценката на университета от студентите, МНК, УНСС, 2003
 • Маркетингът в ерата на Интернет, ЮНКМУ "Университетът през третото хилядолетие", БСУ, 2001

 

Учебници и помагала
 • Модул "Ценова стратегия и оптимизация" към квалификационен курс "Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт", 2020
 • Маркетинг. Въведение в маркетинга, 2019
 • Модул "Изследователски методи в здравния мениджмънт" за следдипломна квалификация по "Здравен мениджмънт", 2018
 • Маркетингови комуникации, 2017

 

Научно-изследователски проекти
 • STUNED – Standards Teaching in University Education, Международен научен или образователен, Erasmus+
 • ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 2, Национален друг, ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
 • VALoR, разработване на съдържание за уч. модул "Управление на културни фестивали и събития", Международен научен или образователен, НА Erasmus+ Италия
 • Измерване на Брутното национално щастие, Национален друг, БСУ
 • BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики" - Фаза 1, Национален научен или образователен, ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
 • VALoR, разработване на съдържание за уч. модул "Управление на културни фестивали и събития", Международен научен или образователен, НА Erasmus+ Италия
 • Измерване на Брутното национално щастие, Национален друг, БСУ
 • BG5M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики", Национален научен или образователен, ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
 • Програма „Еразъм+“ и програма "Erasmus Mundus" - поготовка на учебни материали и провеждане на обучение на студенти, Международен научен или образователен, БСУ
 • Програма „Еразъм+“ и програма "Erasmus Mundus" - подготовка на учебни материали и провеждане на обучение на студенти, Международен научен или образователен, БСУ
 • Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията в Югоизточния планов регион, Национален научен или образователен, Програма: ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
 • Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет, Национален научен или образователен, ОП “Развитие на човешките ресурси"
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот, Национален научен или образователен, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, Национален друг, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Преподавателска мобилност по програма "Еразъм" - Universitat de Barcelona, Международен научен или образователен, БСУ, програма "Еразъм"
 • Проект BG EIF 2011/01-04.04 Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, (ГТД) и възприемането им от българското общество, Национален научен или образователен, Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни
 • Изследване на нагласите и мнението на бургаските граждани относно Фестивала "Включи града" - 2013, Национален научен или образователен, Община Бургас
 • Е-обучение на специалисти в областта на рехабилитацията и спа услугите /e-TRAWELSPA/, Международен научен или образователен, ЕАСЕА
 • Изследване на нагласите и мнението на бургаските граждани относно Фестивала "Включи града" (проект на Общ.Бургас), Национален научен или образователен, Община Бургас
 • Empowering civil society and public health system to fight Tuberculosis epidemic among vulnerable groups, Международен научен или образователен, Executive Agency for Health and Consumers - EAHC, National Institute foe Health Development - Естония, Сдружение "Доза обич" - Бургас
 • Е-обучение на специалисти в областта на рехабилитацията и спа услугите /e-TRAWELSPA/, Международен научен или образователен, ЕАСЕА
 • Обучения по проект "Подкрепа на предприемчивите българи", BG051PO001-1.2.01, Национален друг, ОП "РЧР"
 • Обучения по "Маркетинг и продажби" към ОП "Развитие на човешките ресурси", Национален друг, "Училище за бизнес компетенции" ЕООД
 • Преподавателска мобилност по програма "Еразъм" - ESTIG гр. Бежа, Португалия, Международен научен или образователен, БСУ
 • Изследване удовлетвореността на авиолиниите от качеството на обслужване на летища Бургас и Варна - сезон 2010, Национален друг, Фрапорт ЕАД - Германия
 • Изследване удовлетвореността на пасажерите от качеството на обслужване на летище Бургас и Варна - сезон 2010 , Национален друг, Фрапорт ЕАД - Германия
 • Изследване удовлетвореността на авиолиниите от качеството на обслужване на летище Бургас и Варна - сезон 2009 , Национален друг, Фрапорт ЕАД - Германия
 • Изследване удовлетвореността на пасажерите от качеството на обслужване на летища Бургас и Варна - сезон 2009, Национален друг, Фрапорт ЕАД - Германия
 • Изследване на удовлетвореността на авиолиниите от качеството на обслужване на летище Варна и Бургас - сезон 2008, Национален друг, Фрапорт ЕАД
 • Изследване удовлетвореността на туроператорите от качеството на обслужване на летище Бургас и Варна - сезон 2008, Национален друг, Фрапорт ЕАД - Германия
 • Изследване удовлетвореността на пасажерите от качеството на обслужване на летища Бургас и Варна - сезон 2008, Национален друг, Фрапорт ЕАД -Германия
 • Разработване на система за проучване на професионалната реализация на студентите от специалност "Социални дейности" при БСУ, Национален друг, БСУ
 • Удовлетвореност на авиолиниите от качеството на обслужване на летища Бургас и Варна, Национален друг, Фрапорт АД, Германия
 • Качество на обслужване на летища Бургас и Варна - удовлетвореност на пасажерите, Национален друг, Фрапорт ЕАД, Германия
 • Изследване на потребностите от квалифициран човешки ресурс в туристическата индустрия в Бургаски регион, Национален друг, Областна администрация - Бургас
 • Изследване на пазара на труда - създаване на система за професионално ориентиране на студентите от БСУ, Национален друг, БСУ
 • Употребяващи инжекционно наркотици лица в България: характеристики и рисково поведение, Международен научен или образователен, Сдружение "Доза обич" Бургас
 • Четивност на текстове, използвани при работа със студентите, Национален друг, БСУ
 • Фактори, влияещи при избор на университет, Национален друг, БСУ
 • Лоялност на потребителите към бисквити, произведени от "Победа" АД Бургас, Национален друг, БСУ
 • Доверие на студентите в университетската институция, Национален друг, БСУ
 • Мотивационна и когнитивна структура на студентие към висшето образование, Национален друг, БСУ
 • Проучване на степента на удовлетвореност от обучението на студентите от БСУ, Национален друг, БСУ
 • Политически нагласи на населението от Бургаска област, Национален друг, БСУ
 • Професионална реализация на магистри и бакалаври от БСУ, Национален друг, БСУ

 

Цитирания
 • Georgieva, P.V., Nikolova, E.P.. Enhancing communication competences through mathematics in engineering curriculum, 2019
 • Ракаджийска, Св., Кр. Янчева.. Маркетингов подход за усъвършенстване на портфолиото на международен фолклорен фестивал „Варненско лято” като културно-туристически продукт, 2019
 • Христова, Хр.. Влияния и трансформации на празниците в градския брандинг, 2019
 • Анастасова, Л.. Релационен маркетинг и CRM, 2019
 • Анастасова, Л.. Релационен маркетинг и CRM, 2018
 • Св. Ракаджийска, Кр. Янчева. Маркетингов подход за усъвършенстване на портфолиото на международен фолклорен фестивал „Варненско лято” като културно-туристически продукт, 2018
 • Calabrese, S., S. Emili Bruke, J. Dovidio, O. Levina, A. Uuskula, L. Nikolai, R. Heimer. Internalized HIV and Srug Stigmas: Interacting Forces Threatening Health Status and Health Service Utilization Among People with HIV Who Inject Drugs in St. Petersburg, Russia, 2015
 • StanculescuManuela Sofia, Vlad Grigoras, Emil Tesliuc and co.. Background Study for the National Strategy on Social Inclusion and Poverty Reduction, 2015
 • Emil Tesliuc, Vlad Grigoras, Manuela Stanculescu. Studiu de fundamentare pentru Strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020, 2015
 • Благоев, В.. Новият маркетинг: е-маркетинг, m-маркетинг, вирусен маркетинг, виртуален пазар, 2014
 • Смокова, М.. Възможности на изкуствените невронни мрежи за предиктивно моделиране на пазарния дял, 2007