Студии
 • „Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество”., Проект BG EIF 2011/01-04.04 - съучастие, 2013
 • Счетоводно-информационно осигуряване управлението на депозитните и кредитните операции в търговските банки-автореферат, Свищов, 2013
 • СЧЕТОВОДНИЯТ АНАЛИЗ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ - СЪЩЕСТВЕНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, Годишник на БСУ, 2012

 

Статии
 • "Болгарские кредитньiе учреждения и их финансовая отчетность в контексте информационного общества", журнал "Управление корпоративньiми финансами", бр.2, 2015
 • "Качественньiе характеристики "понятность" и "уместность" в годовой финансовой отчетности публичньiх компаний и их связь с прозрачностью информации", журнал "Управление корпоративньiми финансами", бр.3, 2015
 • Някои аспекти при счетоводния анализ на предоставените кредити от търговските банки, сп. "Народностопански архив" бр.2/2013, 2013
 • Кредитният пазар в България, в контекста на един сравнителен анализ с други страни (финансови и счетоводни аспекти), сп.Управление и устойчиво развитие, 2010
 • "Относно прозрачността на финансовите отчети в банковия сектор", сп. Народностопански архив, бр.2, 2008
 • Развитие и сегментиране на кредитния пазар в България.Специфични особености на кредитните пазари в някои други страни -част I, Годишник -БСУ, 2007
 • Развитие и сегментиране на кредитния пазар в България. Специфични особености на кредитните пазари в някои други страни - част II, Годишник -БСУ, 2007
 • Някои основни акценти в полза на тезата "Банките - източник на обществено доверие", Годишник БСУ, 2006
 • Система за брутен сетълмент в реално време (RINGS)-осбености и отчитане, "Наука инвест" ЕООД,Бургас, 2003
 • Обща характеристика и счетоводно отчитане на ипотечните облигации, БСУ-годишник, 2002

 

Доклади
 • "Достъпът до информация - ключово право на потребителите на финансови отчети", Международна конференция на БСУ "Хоризонти в развитието на човешките ресурси", 2015
 • "Някои основни аспекти при актуализиране на учебните програми по "Банково счетоводство" и "Интернет комуникации" във ВУЗ, Конференция на БСУ, в съавторство, 2014
 • "Are the credit institutions insolvent?", Межд.конференция Белорусский торгово-економический университет потребительской кооперации "Развитие инновационной економики: результатьi, проблемой, перспективой" 9-10 окт.2014, 2014
 • "Директива 2004/109 ЕС относно хармонизиране изискванията за прозрачност и отражението й върху ГФО на публичните дружества (теоретични и емперични аспекти)" , Международна научно-практическа конференция "Времена на несигурност и рискове:възможности и перспективи за развитие" ПУ "Паисий Хилендарски", 2014
 • Аre the financial statements of the commercial banks transparent (an empirical approach)?, XXX Международной научно-практической конференции "Вопросьi економики и упралевления", N 9, Москва, 2014
 • "Депозитният риск в търговските банки", Meждународна конференция на БСУ, 2014
 • Изследване нагласите на българските граждани за социокултурно приемане на имигрантите (ГТД) в страната, Международна конференция на БСУ, 2013
 • Специфични характеристики на счетоводно-информационния процес в търговските банки, Международна конференция на БСУ, 2012
 • Аналитичното отчитане по депозитите - важен инструмент за управление на банковата ликвидност, Mеждународна конференция на БСУ, 2011
 • Някои аспекти на счетоводството в банките и неговата роля за управлението, Международна конференция на БСУ, 2010
 • Един поглед върху банковия кредитен пазар, БСУ "Съвременни управленски практики" VI, 2009
 • Счетоводни и управленски аспекти на банковия надзор в България, Научна конференция "Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи" - Бургас, 2006
 • По някои аспекти на банковата ликвидност, Научна конференция Съвременни управленси практики-Бургас, 2006
 • Размисли върху някои елементи на счетоводния баланс на банковата система, Конференция на ТУ- София, филиал Пловдив, 2005
 • Кредитните портфейли на банките - тенденции и отчитане, Конференция на БСУ - Бургас, 2005
 • Някои размисли за финансовите аспекти на кредитния риск в банките, Конференция на БСУ-"Св.Кирик и Юлита", 2004
 • Някои аспекти на фискалната децентрализация на общините, Конференция на БСУ- ПАмпорово, 2003

 

Учебници и помагала
 • "Основни банкови операции", 2015
 • "Сборник със задачи по банково счетоводство", 2015
 • Сборник от задачи и тестове.Основи на счетоводството, в съавторство, 2010
 • Сборник по банково счетоводство, в съавторство, 2009
 • Казуси и решения по бюджетно счетоводство, в съавторство, 2007
 • Помагало по бюджетно счетоводство, 2006
 • Сборник по банково счетоводство, 2005

 

Научно-изследователски проекти
 • Проект BG051PO001-3.07-0003 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда", ,
 • Проект BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", ,
 • Методика за изследване,измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите,граждани на трети държави и възприемането им от българското общество, финансиран по схема BG EIF 2011/01,
 • Студентски практики, финансиран по ОП Човешки ресурси, съфинансиран от ЕСФ, МОН

 

Цитирания
 • гл.ас. д-р Надежда Попова -Йосифова. ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ ОТНОСНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ – ПЕРСПЕКТИВИ И БЪДЕЩИ ПРОБЛЕМИ, 2015
 • гл.ас. д-р Надежда Цветкова. Практически измерения на подготовката и обучението на кадрите по финансов контрол във Франция, 2015