Монографии
 • Теоретични и пактико-приложни аспекти на Годишния финансов отчет, 2015
 • Счетоводна политика, 2013

 

Студии
 • ABOUT SOME CONTROVERSIAL QUESTIONS REGARDING THE NON-FINANCIAL INFORMATION IN THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENT (IN THE CONTEXT OF THE CIRCULAR ECONOMY), 4-TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNANCE & STRATEGIC MANAGEMENT (ICGM), рр.131-146, 2017
 • За Нефинансовата декларация в контекста на новия Закон за счетоводството, Междууниверситетско списание Икономика 21, с. 59-80, 2016
 • Относно избора на счетоводна база по реда на Закона за счетоводството, Сборник доклад от Научна конференция с международно участие "Съвременни управленски практики" ІХ, 17-18.06.2016 г., стр. 281-298, 2016
 • За счетоводните принципи в контекста на новоприетия Закон за счетоводството, сп. Бизнес посоки бр. 2/2016, стр. 34-55, 2016
 • Оценка на технологично нововъведение: приложимост, необходимост и икономически ефект за фирмата, с. 180-208, сп. Компютърни науки и комуникации, том 3, № 4 (2014), с. 180-208, Информа Принт, 2015
 • Contrastive Analysis of Accounting Legislative Regulation in Bulgaria and Hungary (issue: 2014/XI/1), pp. 33. , Budapesti Kommunikacios es Uzleti Foiskola, journal ""Komunikatio Media Gazdasag", 2014
 • Автореферат на тема Теоретични и практико-приложни аспекти на счетоводната политика., Бряг, 2012

 

Статии
 • Относно избора на счетоводна база по реда на Закона за счетоводството, с. 281-298, Екс-Прес, Габрово, 2016
 • Независимият финансов одит в България в контекста на новото Европейско законодателство, Застрахователният и осигурителният пазар: визия, приоритети и очаквания за управление на промяната, Академично издателство "Ценов", гр. Свищов, с. 205-210., 2016
 • Aspects of Legislative Regulation of the Organization of Accounting in the Republic of Bulgaria., Economics, Management, and Financial Markets, Volume 9 (1), 2014, pp. 229, ISSN 1842-3191., pp 392-402, 2014
 • The depreciation policy of the business enterprise as a management desion, Сп. КазУМОиМя имени Абылай хана, c. 5-16, 2014
 • Последователността на прилаганата счетоводна политика в стопанските предприятия за постиганена устойчиво развитие, сп. "Управление и устойчиво развитие" 5/2012, c. 80-86, 2012
 • Енергоефективно светодиодно осветление с възобновяем източник на енергия - в съавторство, Годишник на БСУ, том ХХVII, c. 264-270, 2012
 • За счетоводната политика в стопанските предприятия и нейните съставители, Годишник на БСУ, том XXVII, 2012, стр. 91-104., 2012
 • Теоретични аспекти на счетоводното представяне на ДМА по смисъла на приложимото счетоводно законодателство, сп. "Бизнес посоки" бр. 1/2008 год., c= 52-69., 2008
 • Аспекти на счетоводното представяне на ДМА като разграничими съставни части, сп. "Бизнес посоки", бр. 1/2006 год., c. 67-71., 2006
 • Прилаганата счетоводна политика - предпоставка за адекватно корпоративно управление, сп. "Управление и устойчиво развитие", бр. 3-4/2006, c. 56-61., 2006
 • Достоверността на финансовите отчети на предприятията в контекста на устойчивото развитие на икономиката, сп. "Управление и устойчиво развитие" бр. 1-2/2005, c. 362-369., 2005

 

Доклади
 • За ученето в академична среда, -Конференция на БСУ. Сборник доклади от Национална научно-практическа конференция, БСУ, 28-29.11.2014., с. 65-73., 2015
 • За актуализацията на учебната програма по учебната дисциплина Счетоводна политика и финансови отчети, Конференция на БСУ. Национална научно-практическа конференция, 28-29.11.2014., с. 257-268., 2015
 • Добри практики за представяне на Годишен финансов отчет като част от Годишния отчет на предприятието, Международна научна конференция "Съвременни управленски практики VIII", Сборник доклади, Бургас, 2014, стр. 215-225., 2014
 • Open Book Application as a Strategic Management Tool. Hatige Saray, Gergana Nikolova, Mehmet Burak Ceran, Сборник доклади от Международна научна конференция "Съвременни управленски практики VIII", Бургас, 2014, стр. 83-93., 2014
 • The Independent financial audit in Bulgaria in the context of the new European legislation., Marian Nikolov, Gergana Nikolova, Trakya University, Edirne, Turkey. 3-th international conference on governance and accountability, Edirne, Turkey., 2014
 • ASPECTS OF LEGISLATIVE REGULATION OF THE ORGANISATION OF ACCOUNTING IN THE REPUBLIC OF BULGARIA, Universitatea Spiru Haret, Konstanta, Romania, INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMY , 2013
 • Относно някои аспекти на ГФО на стопанското предприятие, Научна конференция с международно участие, БСУ. Сборник доклади, 2013, c. 161-168., 2013
 • За етиката в счетоводната професия., Научна конференция с международно участие на тема "Съвременни управленски практики VІ", БСУ, Сборник доклади, 2009, c. 230-236., 2009
 • Счетоводната политика на предприятието като управленско решение., сп. "Управление и устойчиво развитие", бр. 1, издание на ЛТУ , София, 2008, c. 188-196.,, 2008
 • Щрихи за вътрешния финансов контрол и независимия финансов одит в дейността на предприятието., Научна конференция с международно участие на тема " Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование", организирана от БСУ. Сборник доклади, том ІІ, 2008, c. 119-134., 2008
 • Промените в счетоводната политика и приблизителните оценки - влияние върху финансовата информация., Научна конференция на БСУ на тема "Съвременни управленски практики ІІІ", Сборник доклади, том ІІ, 2005, c. 161-121.., 2005
 • За формалната и реалната роля на счетоводната политика в управлението на предприятието., Научна конференция на БСУ на тема "Съвременни управленски практики ІІ", Сборник доклади, том ІІ, 2004, 110-122., 2004
 • Общуването преподавател-студент в процеса на глобализация на обучението, Международна конференция на тема "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията. БСУ- Сборник доклади, том І, 2004, c. 353-360., 2004

 

Учебници и помагала
 • Практикум по Анализ на финансовите отчети, 2021
 • Сборник от задачи и тестове Основи на счетоводството, 2021
 • Сборник от задачи и тестове Счетоводство на предприятието, 2020
 • Анализ на финансовите отчети, 2018
 • Счетоводство на предприятието, 2018
 • Основи на Счетоводството, 2017
 • Сборник от задачи по Счетоводство на предприятието, 2017
 • Сборник от задачи и тестове Основи на счетоводството, 2016
 • Основи на счетоводстовото, 2013
 • Сборник от задачи и тестове по счетоводство на предприятието, 2013
 • Сборник от задачи и тестове Основи на счетоводството, 2012
 • Сборник от задачи и тестове по Основи на счетоводството, 2010
 • Сборник от задачи по счетоводство на предприятието, 2009
 • Счетоводство на предприятието, 2008
 • Сборник от задачи и тестове Основи на счетоводството, 2008
 • Сборник от задачи по счетоводство на предприятието - в съавторство, 2007
 • Подготовка на МСП в България за включване в ЕЕП: Методология за фирмен анализ и планиране при кандидатстване за финансиране със средства от ЕС - в съавторство, 2006
 • Сборник от задачи и тестове по счетоводство - в съавторство, 2005
 • Въведение в счетоводството - в съавторство, 2005
 • Сборник от задачи и тестове по Счетоводство на предприятието, 2004
 • Сборник от задачи и тестове по счетоводство- в съавторство, 2003
 • Въведение в счетоводството-в съавторство, 2003
 • Въведение в Счетоводството, 2003

 

Научно-изследователски проекти
 • Подсилване на сътрудничеството между Бургаски Свободен Университет и Университета на Рейкявик за съвместен изследователски проект „Университет- Бизнес” , Preparatory visit, Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“
 • Изследване на производстовото на водород с горивна клетка и ВЕИ за нуждите на БСУ., Национален друг, БСУ
 • Изследзване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производството на електроенергия за нуждите на БСУ., Национален друг, БСУ
 • BG051PO001-3.1.07-0003 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"., Външен.,
 • Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудово правните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й., BG051PO001-2.1.07,
 • Аварийно алтернативно енергоефективно осветление на база горивна клетка, Национален друг, БСУ
 • Схема BG051PO001-4.3.04-003 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", Външен, МОН
 • BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", , МОН
 • Енергоефективно осветление на база възобновяем източник на енергия, Национален друг, БСУ
 • "Учените и химията в подкрепа на икономиката и обществото", RECSES № 287367, Международен научен или образователен, СУ "Климент Охридски"
 • Подготовка на малките и средни предприятия в България за включване в Единния европейски пазар: Методология за фирмен анализ и планиране при кандидатстване за финансиране със средства от Европейския съюз, , БСУ

 

Цитирания
 • Иванка Димитрова. Счетоводният анализ и счетоводната политика в предприятието: общото и различното за нефинансовия, финансовия и публичния сектор, 2016
 • Krambia-Kapardis, M.. Corporate fraud and corruption: A holistic approach to preventing financial crises, 2016
 • Иванка Димитрова. Счетоводният анализ и счетоводната политика на предприятието, 2016
 • Иванка Димитрова. Счетоводният анализ и счетоводната политика в предприятието, 2016
 • Желев, Я., А. Тошков, М. Монова-Желева. Бизнес конкурентноспособност чрез наука с помощта на офис за технологичен трансфер (BUSINESS COMPETITIVENESS THROUGH SCIENCE WITH SUPPORT FROM OFICE FOR THECHNOLOGICAL TRANSFER), 2015
 • Желев, Я., Е. Николова, М. Монова-Желева, А. Тошков. Подпомагане на интеграцията на триъгълника на знанието и иновациите чрез изграждането на офис за технологичен трансфер в Бургаски свободен университет, 2015
 • M. Neycheva, E. Nikolova. Strategic Business Decision in a Risky and Rapidly Changing Environment, рр. 102-145., 2014
 • M Tumpach, A Bastincova, рр. 655-676.. European Financial Systems 2014; Proceeding of the 11th International Scientific Conference, June 12-13, 2014 Lednice, Czech Republic, 2014