Монографии
 • Икономика на многонационалната корпорация: предпоставки, практики, последици, 2018
 • Изследване на образованието на работната сила и влиянието му върху икономическия растеж. Флат - Бургас, 2012

 

Студии
 • Higher educational attainment for growth: the MRW model for Iceland , Scandinavian Journal of Educational Researcher (Scopus), 2018
 • Secondary vs. Higher Education for Growth: the case of three countries with different human capital's structure and quality, Quality and Quantity, 50(6), 2367-2393, 2016
 • Оценка на технологично нововъведение на фирмата, Сборник доклади от конференция "Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", 20 ноември, 2014г., 2015
 • Ефекти на средното и висше образование върху икономическия растеж: коинтеграционен модел за България, Икономически изследвания, бр. 4, 2015
 • Оценка на технологично нововъведение: приложимост, необходимост и икономически ефект за фирмата. , сп. "Компютърни науки и комуникации", 2014
 • Strategic Behaviour and Game Theory. in Nikolova, E., M. Neycheva, Strategic Business Decisions in a Risky and Rapidly Changing Environment., съавт. E. Nikolova, Nikolova, E., M. Neycheva, Eds., Strategic Business Decisions in a Risky and Rapidly Changing Environment, Flat, Burgas, 2014
 • Does Higher Level of Education of the Labor Force Cause Growth: Evidence from Bulgaria?, Springer, Economic change and restructuring, vol. 46, issue 3, p.321-39., 2013
 • Does Public Expenditure on Education Matter for Growth in Europe?: A comparison between Old Member States and Post-communist Economies, Post-communist economies, vol. 22, issue 2, 2010
 • Човешкият капитал в теоретичните и емпирични изследвания за растежа., Годишник на БСУ, 2009
 • Determinants of non-linear effects of fiscal policy: the case of Bulgaria., European Journal of Business and Economics, vol.4, 2009

 

Статии
 • Human capital and vertical skill mismatch: the case of new EU member states from Eastern Europe, Publishings of Kostanaya State Pedagogical Institute, 2018
 • MRW моделът на растежа: възникване, развитие и емпирични доказателства, сп. Бизнес посоки, 2017
 • MRW model of growth: foundation, developments, and empirical evidence, Business posoki, 2017
 • Човешкият капитал в съвременните икономически изследвания: систематичен преглед на литературата за страните от ЦИЕ, сп. Бизнес посоки, 2016
 • The Role of education for the economic growth of Bulgaria, Economics, Management, and Financial Markets, vol. 9(1), p. 182-190., 2014
 • Education and Human Capital: A comparative analysis of Bulgaria and Hungary vs. EU, Kommunikacio, Media, Gazdasag, vol. XI(1), 2014
 • Some aspects of the impact of education on output growth in Bulgaria., Peter Lang Verlag, Germany, 2012
 • Измерване и състояние на образованието на човешкия капитал в сферата на туризма, сп. Управление и образование, 2012
 • Влияние на глобалната криза върху съвкупната активност в българската икономика., сп. Бизнес посоки, бр.1, 2011
 • Impact of investments on growth in Europe, in Readings in Social Sciences, vol.5, 2009
 • The stabilizing role of fiscal policy: theoretical background and empirical evidence., BSU Scientific Journal, issue 1. p.2-22, 2008
 • Публични разходи за образование и икономически растеж., сп. Икономическа мисъл, бр. 6, 2008
 • Влияние на фискалната политика върху съвкупното производство в българската икономика, сп. Икономическа мисъл, бр. 3, 2007
 • Пактът за стабилност и растеж: основни принципи и насоки във фискалната политика в ЕС, сп. Бизнеспосоки, бр. 2, 2007
 • Динамика на държавните разходи в условията на паричен съвет, сп. Бизнеспосоки, бр. 1, 2006
 • Non-Keynesian effects of government expenditure on output in Bulgaria: an HP filter approach, Post-communist economies, vol.18, issue 1: 1-12, 2006
 • Влияние на фиска върху макроикономическите колебания в българската икономика, сп. Икономическа мисъл бр. 3, 2005
 • Фискална политика в процеса на присъединяване към ЕС, сп. Управление и устойчиво развитие, 2005
 • Bulgaria: The balance seven years after the introduction of the currency board, Ekonomske teme, vol. 42, issue 1-2, 2004
 • Уеб маркетингът - необходим инструмент в маркетинговите комуникации на туристическите фирми- съавт., сп. Алтернативи, Ноември 2003, Приложение 2, 2003

 

Доклади
 • Човешки капитал и икономически растеж: предизвикателства пред образователната политика в контекста на научните изследвания , Юбилейна конференция на катедра ОИТ - ИУ - гр. Варна, 2018
 • Impact of vertical qualification mismatch on economic growth., Научна конференция "Синя икономика - синьо развитие" - БСУ, 1-2 юни, 2018
 • Determinants of vertical qualification mismatch in Eastern Europe , International Conference "Eastern European Studies: Economics, Education and Law", Odesa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, 2018
 • When higher educational attainment harms growth: the role of vertical qualification mismatch, ICGSM, 4th Ed. "Circular Economy", БСУ, 2017
 • The augmented neoclassical model of growth: description and developments, Годишна конференция на Стопанския факлутет при СУ "Кл. Охридски", 2017
 • Човешки капитал и икономически растеж: предизвикателства пред образователната политика в контекста на научните изследвания, Юбилейна научна конференция "Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия", ИУ - гр. Варна, 2017
 • Съвременни изследвания относно влиянието на човешкия капитал върху растежа, Юбилейна конференция, БСУ, м. септември, 2016
 • Сравнително изследване на ефекта на образованието върху растежа., юбилейна конференция, ЦИУН, м. май, 2016
 • A model of curriculum improvement and modernization, конференция, Kokshetau University, Казахстан, 2016
 • Modernization of higher education in Engineering Sciences - ACADEMICA concept and approach, конференция, Samarkand Agricultural University, Узбекистан, 2016
 • Количество на човешкия капитал, качество на образованието и икономически растеж., Научна конференция "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, юни, 2015
 • Web-based and blended learning for interdisciplinary studies in universities., Proceedings; 6th Intern. Conference, 2015
 • Electronic and blended learning approaches to training in strategic business decision making., 18th International multiconfrence, Josef Stefan, Slovenia, 2015
 • Уеб-базирано обучение с интердисциплинарен и проектно-ориентиран подход - един ефикасен подход в обучението на студентите, БСУ, научна конференция, м. ноември, 2014
 • Актуализация на учебната програма - ключ към успешна реализация на студента, БСУ, научна конференция, м. ноември, 2014
 • Роля на средното и висше образование за икономическия растеж в българската икономика, БСУ, 2013
 • The role of education for the economic growth in Bulgaria, Spiru Haret University, Romania, 2013
 • Образование и мотивация на заетите в туризма., съавт., Научна конференция, БСУ, 2012
 • Влияние на предкризисната среда върху проявлението на световната рецесия в страните от ЕС, Икономически университет - гр. Варна, 2012
 • В търсене на факторите за ефекта на световната криза върху икономиките, БСУ, 2011
 • Отражение на световната криза върху страните от централна и източна Европа, КИА-Пловдив, 2011
 • Човешкият капитал - фактор за растежа?, конференция БСУ, м. юни, 2010
 • Education of the labor force and growth in Bulgaria, Междунар. конференция, София, 2009
 • Качество на работната сила и производителност на труда в българската икономика., КИА, Пловдив, 2008
 • Публични разходи за образование в ЕС., БСУ, Научна конференция, м.юни, 2008
 • Държавните разходи в България от позицията на Пакта за стабилност и растеж, БСУ, Международна конференция, 2006
 • Управление на държавните разходи: ефекти на фискалната консолидация, БСУ, Съвременни управленски практики III, 2005
 • The stabilizing role of government spending and taxation in Bulgaria, International Black See University Conference, 2005
 • Избор на валутен режим и икономическа стабилност (конференция на ЦИУН по Управл., БСУ,Съвременни управленски практики II, 2004
 • Основни насоки в съвременната емпирика на фискалната политика, БСУ, межд. конфер., 2004
 • Дискреционна фискална политика и макроикономическа динамика, ИУ-Варна, Финанс.-счетов.практ, 2004
 • Приватизацията-фактор за икономическа ефективност (конфер. "Благосъстояние и ик., конференция УНСС-София, 2003

 

Учебници и помагала
 • Управленска икономика: учебно помагало, 2018
 • Транснационални и мултинационални корпорации и банки: учебно помагало, 2017
 • Микроикономика: учебно помагало, 2016
 • Микроикономика., 2010
 • Тестове по микроикономика, 2010
 • Микроикономика - електронен курс за бакалаври, 2009
 • Тестове по макроикономика, 2009
 • Икономика. Сборник тестове, съавт., 2006
 • Микроикономика. Сборник тестове, съавт., 2005

 

Научно-изследователски проекти
 • BizMOOC – Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business, ,
 • Accessibility and Harmonization of Higher Education in Central Asia through curriculum modernisation and development, международен проект, EC, Erasmus
 • Преподавателска мобилност "Еразъм+", образователен, лекция , БСУ
 • Човешки капитал и икономически растеж: сравнение между България и Исландия, научно изследвателски, Фонд за стипендии на ЕИП. Мобилност във висшето образование и науката
 • Accessibility and Harmonization of Higher Education in Central Asis through Curriculum Modernization and Development, образователен, международен, EC, Erasmus+
 • Актуализиране на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда, образователен, ОП УЧР
 • Strategic Business Decisions in a Risky and Rapidly Changing Environment, ИП "Еразъм", LLP, EC
 • Education of the Labor Force and Growth, изследователски, МОН, ОП РЧР
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) – възможност за учене през целия живот, ОП “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” , Европейски социален фонд
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", приложен , международен проект на ЕК
 • Изследване на факторите за кризата в България, научно-изследователски, Бургаски свободен университет
 • Влияние на образованието на работната сила върху икономическия растеж в българската икономика, научно-изследователски проект, БСУ
 • Актуализиране на учебното съдържание на лекционен курс, приложен, стипендия, Фондация "Отворено общество"