Монографии
 • Икономика на многонационалната корпорация: предпоставки, практики, последици, 2018
 • Изследване на образованието на работната сила и влиянието му върху икономическия растеж, 2012

 

Студии
 • Overeducation and Economic Growth: Theoretical Background and Empirical Findings for the Region of Central and Eastern Europe, Икономически изследвания, 2020
 • How might the negative impact of higher education on growth be explained: the role of vertical qualification mismatch in an MRW-type model, Economics of Transition and Institutional Change, vol. 27(4), 2019
 • Secondary vs. Higher Education for Growth: the case of three countries with different human capital's structure and quality, Quality and Quantity, 50(6), 2367-2393, 2016
 • Ефекти на средното и висше образование върху икономическия растеж: коинтеграционен модел за България, Икономически изследвания, бр. 4, 2015
 • Does Higher Level of Education of the Labor Force Cause Growth: Evidence from Bulgaria?, Economic Change and Restructuring, vol. 46(3), 321-339, 2013
 • Does Public Expenditure on Education Matter for Growth in Europe?: A comparison between Old Member States and Post-communist Economies, Post-communist economies, vol. 22(2), 141-164, 2010
 • Човешкият капитал в теоретичните и емпирични изследвания за растежа, Годишник на БСУ, 2009

 

Статии
 • Неокласическа срещу ендогенна теория на растежа: влияние на човешкия капитал, Авангардни научни инструменти в управлението, бр. 14 , 2019
 • Higher educational attainment for growth: the MRW model for Iceland , Scandinavian Journal of Educational Research, vol. 63, p. 301-316 , 2019
 • Human capital and vertical skill mismatch: the case of new EU member states from Eastern Europe, Publishings of Kostanaya State Pedagogical Institute, 2018
 • MRW моделът на растежа: възникване, развитие и емпирични доказателствa, сп. Бизнес посоки, бр.3, 2017
 • Човешкият капитал в съвременните икономически изследвания: систематичен преглед на литературата за страните от ЦИЕ, Бизнес посоки, бр. 1, 2016
 • Education and Human Capital: A comparative analysis of Bulgaria and Hungary vs. EU, Kommunikacio, Media, Gazdasag, vol. XI(1), 2014
 • The Role of education for the economic growth of Bulgaria, Economics, Management, and Financial Markets, vol. 9(1), p. 182-190., 2014
 • Some aspects of the impact of education on output growth in Bulgaria, Peter Lang Verlag, Germany, 2012
 • Измерване и състояние на образованието на човешкия капитал в сферата на туризма, сп. Управление и образование, том VIII (1) , 2012
 • Влияние на глобалната криза върху съвкупната активност в българската икономика, сп. Бизнес посоки, бр. 1, 2011
 • Determinants of non-linear effects of fiscal policy: the case of Bulgaria., South East European Journal of Economics and Business, vol.4, 2009
 • The stabilizing role of fiscal policy: theoretical background and empirical evidence, IBSU Scientific Journal, issue 1. p.7-22, 2008
 • Публични разходи за образование и икономически растеж, Икономическа мисъл, бр. 6, 2008
 • Пактът за стабилност и растеж: основни принципи и насоки във фискалната политика в ЕС, Бизнеспосоки, бр. 2, 2007
 • Влияние на фискалната политика върху съвкупното производство в българската икономика, Икономическа мисъл, бр. 3, 2007
 • Non-Keynesian effects of government expenditure on output in Bulgaria: an HP filter approach, Post-communist economies, 18(1), 1-12, 2006
 • Динамика на държавните разходи в условията на паричен съвет, сп. Бизнес посоки, бр. 1, 2006
 • Влияние на фиска върху макроикономическите колебания в българската икономика, сп. Икономическа мисъл, бр. 3, 2005

 

Доклади
 • Дигитализация и квалификационни несъответствия на пазара на труда, Сборник доклади, научна конференция "Дигитализация, медии и обществено включване", БСУ, 2020
 • Съвременни теории и модели за управление на икономическия растеж, Юбилейна конференция Съвременни управленски практики X, 2019
 • Determinants of vertical qualification mismatch in Eastern Europe , International Conference "Eastern European Studies: Economics, Education and Law", Odesa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, 2018
 • Impact of vertical qualification mismatch on economic growth., Научна конференция "Синя икономика - синьо развитие" - БСУ, 1-2 юни, 2018
 • Човешки капитал и икономически растеж: предизвикателства пред образователната политика в контекста на научните изследвания , Юбилейна конференция на катедра ОИТ - ИУ - гр. Варна, 2018
 • Човешки капитал и икономически растеж: предизвикателства пред образователната политика в контекста на научните изследвания, Юбилейна научна конференция "Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия", ИУ - гр. Варна, 2017
 • The augmented neoclassical model of growth: description and developments, Годишна конференция на Стопанския факлутет при СУ "Кл. Охридски", 2017
 • When higher educational attainment harms growth: the role of vertical qualification mismatch, ICGSM, 4th Ed. "Circular Economy", БСУ, 2017
 • Modernization of higher education in Engineering Sciences - ACADEMICA concept and approach, конференция, Samarkand Agricultural University, Узбекистан, 2016
 • A model of curriculum improvement and modernization, конференция, Kokshetau University, Казахстан, 2016
 • Сравнително изследване на ефекта на образованието върху растежа., юбилейна конференция, ЦИУН, м. май, 2016
 • Съвременни изследвания относно влиянието на човешкия капитал върху растежа, Юбилейна конференция, БСУ, м. септември, 2016
 • Количество на човешкия капитал, качество на образованието и икономически растеж., Научна конференция "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, юни, 2015
 • Web-based and blended learning for interdisciplinary studies in universities., Proceedings; 6th Intern. Conference, 2015
 • Electronic and blended learning approaches to training in strategic business decision making., 18th International multiconfrence, Josef Stefan, Slovenia, 2015
 • Актуализация на учебната програма - ключ към успешна реализация на студента, БСУ, научна конференция, м. ноември, 2014
 • Уеб-базирано обучение с интердисциплинарен и проектно-ориентиран подход - един ефикасен подход в обучението на студентите, БСУ, научна конференция, м. ноември, 2014
 • Роля на средното и висше образование за икономическия растеж в българската икономика, БСУ, 2013
 • The role of education for the economic growth in Bulgaria, Spiru Haret University, Romania, 2013
 • Влияние на предкризисната среда върху проявлението на световната рецесия в страните от ЕС, Икономически университет - гр. Варна, 2012
 • Образование и мотивация на заетите в туризма., съавт., Научна конференция, БСУ, 2012
 • Отражение на световната криза върху страните от централна и източна Европа, КИА-Пловдив, 2011
 • В търсене на факторите за ефекта на световната криза върху икономиките, БСУ, 2011
 • Човешкият капитал - фактор за растежа?, конференция БСУ, м. юни, 2010
 • Education of the labor force and growth in Bulgaria, Междунар. конференция, София, 2009
 • Качество на работната сила и производителност на труда в българската икономика., КИА, Пловдив, 2008
 • Публични разходи за образование в ЕС., БСУ, Научна конференция, м.юни, 2008
 • Държавните разходи в България от позицията на Пакта за стабилност и растеж, БСУ, Международна конференция, 2006
 • The stabilizing role of government spending and taxation in Bulgaria, International Black See University Conference, 2005
 • Управление на държавните разходи: ефекти на фискалната консолидация, БСУ, Съвременни управленски практики III, 2005
 • Дискреционна фискална политика и макроикономическа динамика, ИУ-Варна, Финанс.-счетов.практ, 2004
 • Основни насоки в съвременната емпирика на фискалната политика, БСУ, межд. конфер., 2004
 • Избор на валутен режим и икономическа стабилност (конференция на ЦИУН по Управл., БСУ,Съвременни управленски практики II, 2004
 • Приватизацията-фактор за икономическа ефективност (конфер. "Благосъстояние и ик., конференция УНСС-София, 2003

 

Учебници и помагала
 • Управленска икономика: учебно помагало, 2019
 • Микроикономика: учебно помагало, 2016
 • Микроикономика: лекционен курс, 2010
 • Икономика. Сборник тестове, 2006
 • Микроикономика. Сборник тестове, 2005

 

Научно-изследователски проекти
 • Диагностика на управленските компетенции - сравнение на полската и българската система, Международен научен или образователен, ОП "PO WER - Knowledge Education Development”; ЕСФ
 • Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика, Национален научен или образователен, ФНИ, МОН
 • BizMOOC – Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business, ,
 • Accessibility and Harmonization of Higher Education in Central Asia through curriculum modernisation and development, международен проект, EC, Erasmus
 • Преподавателска мобилност "Еразъм+", образователен, лекция , БСУ
 • Човешки капитал и икономически растеж: сравнение между България и Исландия, научно изследвателски, Фонд за стипендии на ЕИП. Мобилност във висшето образование и науката
 • Accessibility and Harmonization of Higher Education in Central Asis through Curriculum Modernization and Development, образователен, международен, EC, Erasmus+
 • Актуализиране на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда, образователен, ОП УЧР
 • Strategic Business Decisions in a Risky and Rapidly Changing Environment, ИП "Еразъм", LLP, EC
 • Education of the Labor Force and Growth, изследователски, МОН, ОП РЧР
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) – възможност за учене през целия живот, ОП “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” , Европейски социален фонд
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", приложен , международен проект на ЕК
 • Изследване на факторите за кризата в България, научно-изследователски, Бургаски свободен университет
 • Влияние на образованието на работната сила върху икономическия растеж в българската икономика, научно-изследователски проект, БСУ
 • Актуализиране на учебното съдържание на лекционен курс, приложен, стипендия, Фондация "Отворено общество"

 

Цитирания
 • Караджова, З.. Обучението по туризъм и възможностите за професионална реализация на студентите от българската диаспора в Молдова и Украйна., 2020
 • Bouchakour, R., M. Saad & C. Guermat. Higher education teaching and training system and economic performance: an empirical investigation, 2019
 • Stevanovi?,Т., M. Ivanovi?-?uki?, T. Ra?enovi?, O. Radovi?. The impact of national intellectual capital on the economic growth in the South-Eastern European Countries, 2018
 • Kami?sкa, W.. Education level of rural workforce in Poland, 2016
 • Mutiu A. Oyinlola, Abdulfatai A. Adedeji, Modupe O. Bolarinwa. Exploring the nexus among natural resource rents, human capital and industrial development in the SSA region, 2019
 • Neycheva, M., K. Joenssen. Higher educational attainment for growth: an MRW model for Ireland., 2019
 • Mihalyi, P.. Four Obstacles to Improving the Quality of University Education: The Case of Hungary", Visvizi, A., Lytras, M. and Sarirete, A. (Ed.) Management and Administration of Higher Education Institutions at Times of Change (Emerald Studies in Higher Education, Innovation and Technology), 2019
 • Велев, М.. Велев, М. Безработица и икономически растеж. , 2019
 • Chibi, A., Chekouri, S.M., Benbouziane, M.. The Impact of Fiscal Policy on Economic Activity over the Business Cycle: An Empirical Investigation in the Case of Algeria, 2019
 • Amir-ud-Din, R., M. Usman, F. Abbas, S. A. Javed . Human versus physical capital: issues of accumulation, interaction and endogeneity, 2019
 • Мавров, Х.. Макроикономическа теория и политика за макроикономическа стабилизация – поява и развитие до глобалната финансова криза от 2008-2009 година, 2018
 • Zaid, S., K. Saidi. Environmental pollution, health expenditure and economic growth in the Sub-Saharan Africa countries: Panel ARDL approach, 2018
 • MARYSKA, M., P. DOUCEK. Influence of Entrance Exams Results on Foreign Students in Economics Studies at University of Economics, Prague, 2018
 • Velev, M.. The influence of the factor of seasonality on the real GDP of Bulgaria. , 2018
 • Zhou, Y.. Human capital, institutional quality and industrial upgrading: global insights from industrial data, 2018
 • Radenovic, T., B. Krsticin. The impact of human capital development on competitiveness, 2017
 • Khanfir, M., . Keynesian or Non-keynesian Effects of Fiscal Policy Changes: the Case of Tunisia , 2017
 • Rosas-Rodrнguez, B.. Attracting foreign direct investment in Mexico: The effect of the level educational, 2017
 • Franco, C., D. Lacouture, A. Martinez. Impact of education on the level of GDP: Colombian case , 2017
 • Arshad Ali, Roslan Abdul Hakim, Hussin Abdullah. Relationship between government spending on education and economic growth in Pakistan, 2017
 • Велев. M. . Зависимост между безработицата и икономическия растеж: национално и регионално равнище, 2017
 • Khen, V., S. Sun, S. Anwar. Foreign direct investment and human capital in developing countries: a panel data approach, 2017
 • Farkas, B.. Models of capitalism in the European Union: Post-crisis perspectives, 2016
 • Караджова, Зл.. Управление на времето в туризма, 2016
 • Mari Del Cristo, M.L. , Gomez-Puig, M.. Fiscal sustainability and dollarization: the case of Ecuador, 2016
 • Sefa Awaworyi Churchill, Mehmet Ugur, Siew Ling Yew. Does Government size affect per capita income growth? A hierarchical meta regression analysis, 2016
 • Караджова, Зл.. Тиймбилдингът - ефикасен метод за подобряване на компетентността на човешките ресурси в отрасъл "туризьм". , 2015
 • I. Iwasaki, K. Suganuma. Foreign direct investment and regional economic development in Russia: an econometric assessment, 2015
 • Galbacs, P. . The theory of New Classical Macroeconomics: A positive critique, 2015
 • Saad, M., C. Guermat, L. Brodie. National innovation and knowledge performance: the role of higher education teaching and training, 2015
 • Borys, P., P. Cizkowicz, A. Rzonca. Panel data evidence on the effects of fiscal impulses in the EU New Member States, 2014
 • Караджова, Зл.. Управление на малкия бизнес в туризма, 2014
 • Topal, P.. Threshold effects of public debt on economic growth in the Euro Area Economies, 2014
 • Besomi, D.,. La scuola e la crescita economica. , 2013
 • Kovacs, O.. The transformative power of fiscal consolidation - towards the concept of innovative fiscal policy. PhD Thesis, , 2013
 • Yuan Wenting. Export of international trade and labor supply matching research., 2013
 • Sen Huseyin, Kaya, Ayse. The relationship between fiscal impulse and economic growth, 2013
 • Караджова, Зл.. Съвременни бизнес практики при подбор на кадри в туризма, 2013
 • Караджова, Зл.. Кадрова политика в туризма. , 2012
 • Караджова, З.. Управление на туризма, 2011
 • Peter, M.. Utoleresi kiserletek Magyarorszagon, 1870-2030 (Catching-up experiments in Hungary), 2011
 • Gokhan Dokmen. The paradigms on the effectiveness of fiscal policies: a survey of the literature, 2011
 • Borys, Pawel & Cizkowicz, Piotr & Rzonca, Andrzej,. Panel data evidence on non-Keynesian efects of fiscal policy in the EU New Member , 2011
 • Владимиров, Вл.. Фискални влияния върху дългосрочния икономически растеж, 2011
 • Serkan Erkam. Maliye Politikalarinin etkinligi:teori ve bir uygulama (Ефективност на фискалната политика: теория и практика), 2010
 • Ryan Edwards. Cross-border fiscal multipliers, 2010
 • Хубенов, Ат., В. Бошнаков. Взаимовръзката „Публични разходи – БВП на глава от населението” в страните от ЕС след 2000 г., 2010
 • BOGDAN VOICU. Impactul valorilor sociale asupra rezultatelor scolare (Social impact of education). , 2010
 • Wen-jen Hsieh, Ph.D. Professor of Economics Yu Hsing, Ph.D. Professor of Economics. Application of the Monetary Policy Function and Uncovered Interest Parity to Output Fluctuations: The Case of a New EU Country, 2009
 • Mikek, P. . Alternative monetary policies and fiscal regime in new EU members, 2008
 • Schneider-Deters, W., P. Schulze, H. Timmermann. Die Europaische Union, Russland und Eurasien:die Ruckkehr der Geopolitik., 2008