Монографии
 • Women-Run Companies’ Growth and Finance, Chapter in „Women and Sustainability in Business“ (eds. Caliyurt, Kiymet), 2016
 • Бизнес проекти и инвестиции в предприемачеството и иновациите, 2013
 • Костадинов К, Балтов М. и др., "Предприемачество и бизнес планиране за технологично ориентирани фирми", 2007

 

Студии
 • "Risk in the Front End of Megaprojects" Alfalla-Luque, Rafaela, Baltov, Milen e al., University of Leeds, Leeds, 2015
 • The Cluster Initiatives Concept and its Implementation in Bulgaria, Publications of TU-Sliven, Issue 4, 2013
 • Improving Managerial Capabilities of Expatriates in Bulgaria, Международно висше бизнес училище, 2013
 • Investment Profiles Design and Applications for Small Border Situated Municipalities, , Annual of BFU, 2013, Vol. XXIX, 2013
 • "Технологични предизвикателства и иновации - източник на конкурентно предимство", Балтов, Милен и Лалка Борисова, "Научни трудове" на МВБУ, Ботевград, 2011
 • Предизвикателства пред финансирането на малките и средни предприятия с иновационна активност – регионална перспектива, сп. „Икономически изследвания”, кн. 3, ИИ на БАН, 2008
 • Растежът на малките и средни прдприятия и проблемите на заетостта, Годишник, Том ХІІ, БСУ, гр. Бургас, 2005

 

Статии
 • Sustainability, Restorative to Regenerative: An exploration in progressing a paradigm shift in built environment thinking, from sustainability to restorative sustainability and on to regenerative sustainability, co-authored with Brown, Martin, et al., EURAC Research, Bolzano, 2018
 • Value Creation and Co-Creation in Professional Business Services: A Challenge in Digital Environment, co-authored with Baltova, Stela, "Business posoki", N 1, pp. 3-20, 2017
 • Risk Management in the Business Projects, "Business posoki", Jubilee N 2, 2016
 • On Global Exponential Stability of a Class of Impulsive Discrete Neural Networks and Applications to Investment Models, NED - Nonlinear Economic Dynamic, Siena, 2013
 • The Specific Focus of Management Consulting to the Small and Medium-sized Enterprises, "Journal of Entrepreneurship and Innovation", Issue 5, 2013
 • "Megaproject Management: The State of the Art", Hagan, George, Milen Baltov and Naomi Brookes, "Organisation Technology and Construction Journal", 2012
 • "Alternative form of mapping potential and active small business agglomerations", Kostovski, Ninko and Milen Baltov, Economic Development Periodical, University American College Skopje, 2012
 • Management consulting for SMEs, Journal "Economy & Business", Vol. II, 2008, 2009
 • Baltov, M., D. Kopeva, L. Borisova, "The Industrial Clustering and Networking: Cross-Border Prospect for the SMEs in Bulgaria and Greece", Int. Journal for Log. Economics and Globalisation, 2008
 • Стимули и перспективи за развитие на малките и средни предприятия в рамките на инициативите за индустриални зони в България, Управление и устойчиво развитие, 2008
 • Развитието на човешкият фактор в българските малки и средни предприятия, Управление и устойчиво развитие, 2007
 • Бизнес кластерите и проблемите пред развитието на МСП, сп. Бизнес посоки, №2, 2006
 • Стратегически алианси (съюзи) на МСП, Основи на дребния бизнес, Некст, София, 2005
 • Създаването на заетост, Основи на дребния бизнес, Тракия М, София , 2000
 • Самотният вълк Макс Леви, 25 казуса за предприемачи/ мениджъри от практиката, 1997
 • Лабораторията на д-р Фауст или един високотехнологичен завод, 25 казуса за предприемачи/ мениджъри от практиката, 1997
 • Ефектът от консултантските услуги - оценка и финансиране, сп. Банки, инвестиции, пари, бр. 9-10 , 1996

 

Доклади
 • The Blue Economy Investments Promotion, "Blue Economy and Blue Development" proceedings, 2018
 • Opportunities to Increase Efficiency through Self-Organizing Digital Supply Chain, co-authored with Lazarov, Delyan, Proceedings "Innovation in the Energy Sector", University of Economic Studies, Bucharest, 2017
 • Role of Financial Education activities towards Investment Decisions in an Emerging Country of Pakistan, co-authored with Husnain, Muhammad, and Quayyoum, Sobia, Proceedings of the "Circular Economy", IV ICGSM, Mara Malaysia and BFU, 2017
 • Employee Involvement Culture of Public Enterprises Nepal, co-authored with Dhakal, Daya Raj , Proceedings of the "Circular Economy", IV ICGSM, Mara Malaysia and BFU, 2017
 • Кръговата икономика - използване на ресурсите и активите в дългосрочен план, Сборник от Кръглата маса "Морето - граница или врата", Черноморски институт, 2016
 • Entrepreneurial Activity and the Job Creation, Proceedings of the "Contemporary Management Practices IX", 2016
 • Стимулирането на МСП от фондовете на ес чрез инструменти за финансов инженеринг, "Посткризисно управление в бизнеса ", ХТМУ, София, 2015
 • Мега инвестиционни проекти и програми в индустрията и бизнес инфраструктурата, "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, Бургас, 2015
 • Тhe Research through the Mega Investment Projects and their Co-financing with the EU Funds Instruments, "Post Crisis Financial World", UNWE, Ravda, 2015
 • Mega Projects in the Aviation Infrastructure, 3rd International Conference on Governance and Accountability, organised by Trakya University and Universiti Teknologi Mara, Edirne, 2014
 • Оценка и управление на риска при процедури по Оперативна програма "Регионално развитие" и големи инвестиционни проекти, "Съвременни управленски практики VІІІ - Целесъобразност и риск в бизнес проектите", БСУ, Бургас, 2014
 • Best Practices of SMEs in Tourism -Bulgaria (co-author Baltova, S.), Proceedings of the "Exchanging Best Practices in Entrepreneurship and Business Organizations", Balkan Women Coalition B-WCo, Sozopol, 2014
 • The Concept of the Megaprojects in the Investments Planning and Activities, Academic Publications, Sofia, 2013
 • Динамика на малките и средни предприятия и консултантска помощ, "Научни трудове" на РУ "Ангел Кънчев", том. 52, Русе, 2013
 • Labour Markets Limits in the Small Business World, Proceedings of the "Prospect to the Industrial Business", University of Economics, Varna, 2013
 • Инвестиционните проекти в индустриални предприятия - примерът на "Трансвагон" АД, УНСС, Равда, 2013
 • Women Run Companies Growth and Finance, BFU, Burgas, 2013
 • Проблеми и решения за инвестициите на МСП, БСУ, Бургас, 2013
 • Design and Development of High-Technology Park Sofia, Resources portfolio of the "Megaproject:The effective design and delivery of megaprojects in the European Union.", Leeds, 2013
 • The Industrial Zones Development Project - Bulgaria, Resources portfolio of the "Megaproject:The effective design and delivery of megaprojects in the European Union.", Leeds, 2013
 • The Technical Assistance Specifics Towards the EU Supported Neighbourhood Grants Schemes, "EU and Black Sea Regions - Challenges and Opportunities for Multilateral Cooperation", Bucharest, 2012
 • The Industrial Zones as an Instrument for Promoting the Trans-Border Business Dynamics - Case of a Project Scheme, "Contemporary Management Practices VII - Projects and Regions", Burgas, 2012
 • Prospects on the Academic Entrepreneurship in Bulgaria and Macedonia, БСУ, 2010
 • Икономическа имиграция и национална идентичност и Изследване на пазара на труда и иновативни практики за установяване на нуждите от професионално обучение на малките и средни предприятия в България, УНСС, 2009
 • Инвестиционният профил на малки общини като инструмент за местното планиране - примерите на Чипровци и Белоградчик, "Съвременни управленски практики VI", Бургас, 2009
 • Clusters and Business Networking: a Tool for the Competitiveness of the SMEs in a Cross-Border Region, International Conference for Entrepreneurship, Innovation, and Regional Development ICEIRD, Skopje/Ohrid, 2008
 • Фирмена адаптация и бизнес партньорства в контекста на трансграничното сътрудничество на примера на България-Гърция-Македония, „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация”, ИУ, Варна, 2008
 • Стимулиране на инвестициите на малките и средни предприятия в наукопоглъщащи активи, “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2008
 • Динамика и растеж на малките и средни предприятия в България, „Конкурентоспособен растеж на българската икономика”, УНСС, София, 2008
 • Инвестиционен профил на малки общини и развитието на човешкия капитал в МСП, Международна конференция «Евроинтеграцията – предизвикателство пред социолозите от Балканските страни», УНСС, 2007
 • Секторни аспекти в развитието на малките и средни предприятия чрез кластерни инициативи, Съвременни управленски практики V, БСУ, 2007
 • Секторните Оперативни програми и и повишаване конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия, Международна конференция, 2006
 • Техническа помощ за стимулиране на инвестициите и иновациите в МСП, Съвременни управленски практики ІV, гр. Бургас, 2006
 • Erato Holding - A Continuous Strategy to Conquer the Climate, Phare Management Training Programme - Case Studies, SDA Bocconi, 2002
 • How Transmission Disks Started up a Business: The Case of Tribo/Berks Ltd., NACRA, Rousse, 1999
 • Developing and Managing the Training Role in the Entrepreneurship Education at the Universities , 9th Global Conference on Internationalization of Entrepreneurship Education and Training - IntEnt99, Sofia, 1999

 

Учебници и помагала
 • Educational Program "Start-Up A New Business", Manual for the CEFTA Members Trade Chambers, 2014
 • Управление на проекти - региони, инвестиции и политики, 2013
 • Бизнес планиране в предприемачеството, 2013
 • Управление на публични проекти, 2010
 • "International Aspects of the Human Resources Management and Development", Resource book for the distance learning of the joint Open University and UM-NBU Masters Programme, 2009
 • "The Regional and Community Investment Profiles - SMEs platform for expanding their local and national scope", in Current Issues in Management and Business Education, under the ed. of Sevic, Z., 2009
 • Балтов, М., Д. Копева, и др., “Наръчник за създаване на клъстери и възможностите за бизнеса за работа в мрежа в трансграничния регион на Петрич, Разлог и Струмяни, България и Серес и Неа Петрици, Гърция”, 2007
 • Разработване и изпълнение на проекти по линия на Структурните фондове за общините в България (учебен материал за 2-дневен курс и ръководство за обучителя), 2006
 • Балтов М., "Основи на предприемачеството", РЕЯ, Пловдив, 2004 г., 2004
 • Христов Д., М. Балтов и др., "Да контролираме паричния поток", Видео казус от практиката на Хирон мениджмънт и Димитър Христов, www.evi-incubator.bg/resource/index.php Програма Леонардо да Винчи BG/01/B/F/PP-1320, София, 2004 г., 2004
 • Балтов М., „Основи на управлението", Ресурсна книга за дистанционен курс в бакалавърската степен SMBB 101D, Училище по мениджмънт - Нов български университет, София, 2004 г., 2004
 • Балтов М. и Г. Ретенбахер, "Разработка на предложения и оферти", обучителен модул, Програма на ГТЦ „Професионално обучение и насърчаване на заетостта" - ГОПА Уърлдуайд консалтънтс, София, 2003 г., 2003
 • Ivanov I., M. Baltov, et al., "Strategy Design and Implementation" Learning module in Phare Management Training Project, SDA Bocconi, Copenhagen Business School, London Business School, Sofia, 2002. и Свитък с презентационните материали на Учебен консорци, 2002

 

Научно-изследователски проекти
 • разработване на стратегически план за развитието на изследванията и иновациите в Черноморското пространство , Експертната група , ГД "Морско дело и рибарство" и ГД "Изследвания и иновации" към Европейската комисия
 • Създаване, организация, управление и координация на европейски център за експертиза в областта на трудовото право, заетостта и политиките за пазара на труда, Анализ и консултиране, ГД "Заетост, социални въпроси и приобшаване" към ЕК
 • Иновационна платформа и инструменти за повишаване на иновационния капацитет на МСП в региона на Балканите и Средиземноморието, Анализи и консултиране, Програмата за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземноморие към Интеррег на ЕС
 • Оценка на ефектите и влиянието от участието на страните членки в европейските Рамкови програми за изследвания, Анализи, ГД "Изследвания и иновации" към ЕК
 • За по-добра подкрепа на иновациите в МСП, изграждане на капацитет на националните контактни лица за малки и средни предприятия и за достъп до рисково финансиране , Програма "Хоризонт 2020" на ЕС
 • Чрез учене ще преподавате, чрез преподаване ще се учите, Развитие на компетенции, Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства за училищно образование, финансиран от Програма "Еразъм+" на ЕС.
 • Студентски практики - Фаза 1, Стимулиране на практическото обучение, БСУ, финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020" на ЕС
 • "Финансов инженеринг на научноизследвоателски проекти"., , МОН
 • Проект "СМАРТ-ПА", финансиран по Пограма "Леонардо да Винчи" на ЕС, Областна администрация Бургас
 • "Надграждащо обучение - Община Стралджа", финансиран по ОП "Административен капацитет" на ЕС, Екорис СауИст Юръп, чрез МК Балтис
 • Проект "Златни мостове на съзиданието", Финансиран по Програма ИПА на ЕС за ТГС България - Турция, Социален център - Бургас
 • Проект "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Финансиран от ОП "Региони в растеж" на ЕС, Община Бургас
 • Проект "Стимулиране на европейското съзнание и ключови компетенции", Финансиран от Програма "Еразъм+" на ЕС, БСУ
 • Подготовка и представяне на тематиката за възможностите за кандидатстване на МСП с иновативни проекти директно в Европейската комисия, Брюксел и по-специално на МСП инструмента в Програма Хоризонт 2020, представяне пред Годишната среща на мрежата на белгийската финансова група KBC, СИБАНК
 • Разработка на ръководство за консултанти и пилотирането на "Образователна програма - Стартиране на нов бизнес" , проект по ЦЕФТА за търговските палати в Западните Балкани (Сърбия, Черна гора, БиХ и бЮР Македония), Екорис ЮИЕ
 • Консултантска помощ и информационни събития , проект "Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП" , Екорис ЮИЕ и БСУ, финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" на ЕС
 • Организиране и провеждане на обучения на служители по: актуални промени в Закона за устройство на територията и в облигационното право , проект "Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас", Областна администрация Бургас и БСУ, финансиран по ОП "Административен капацитет" на ЕС
 • Експертен съвет "Връзка: Бизнес - образование" , Проект "Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет", БСУ, финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" на ЕС
 • Повишаване на капацитета на общинската администрация в Община Симитли чрез използване на опита и добрите практики на Община Монфалконе в областта на аутсорсинг на общинските дейности, Проект "Практики на аутсорсинг - фактор за добро управление на общинските дейности", ПИ ЕМ КОНСУЛТИНГ, финансиран по ОП "Административен капацитет" на ЕС
 • Студентски практики, Квалификация, МОН и БСУ
 • Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации, Модул 4 "Иновации", Института по обща и неорганична химия към БАН)
 • "Уни-Съвършенство" - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет, ОП "Развитие на човешките ресурси" на ЕС, БСУ
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот, ОП "Развитие на човешките ресурси" на ЕС, БСУ
 • Ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми, по проект с бенефициент Община Чaвдар, Адванст бизнес консултинг, финансиран от ОП "Административен капацитет" на ЕС
 • Обучение по комуникационни и бизнес компетенции на представителите на Съвета на младите специалисти, Обучителен, СБН „Лукойл Нефтохим Бургас”
 • IN-Close "Иновациите: Нови компетенции и възможности за сила, качество и устойчивост", Нощ на учените 2012 от 7 Рамкова програма на ЕС за изследвания и технологично развитие, Център по иновации към БАН
 • Иновативни практики за идентифициране и популяризиране на туристическите ресурси, Програма ИПА на ЕС по ТГС България-Турция, Областна администрация Бургас
 • ЕС и оценяването на новите системи, модели, инструменти и политики за териториални конфигурации, изследователски, Програма COST Европейско сътрудничество в областта на научните и техническите изследвания
 • Проект "Изследователите в химията в подкрепа на икономиката и обществото" РЕКСЕС, в рамките на Нощ на учените 2011, Изследвания и промотиране на иновациите, 7 Рамкова програма на ЕС за изследвания и технологично развитие
 • Мостове между тинейджъри, Програма ИПА на ЕС по ТГС България-Турция, Фондация Зеления Бургас
 • Иновативни практики за идентифициране и популяризиране на туристическите ресурси, ТГС България-Турция na Програма ИПА на ЕС , Областна администрация Бургас
 • Мостове между тинейджъри, ТГС България-Турция na Програма ИПА на ЕС, Фондация Зеления Бургас
 • МЕГАПРОЕКТЪТ: Ефективно планиране и реализация на мегапроекти в Европейския съюз, Изследвания, Програма COST Европейско сътрудничество в областта на научните и техническите изследвания
 • Проект "Стимулиране на иновациите, чрез изграждане на капацитет и мрежа от научни центрове в региона на ЮИЕ", ТГС в подкрепа на иновациите, Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа
 • Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието, Модул и обучение по бизнес планиране, Клуб „Икономика 2000” за Националния институт за обучение на директори към МОМН
 • Електронно подпомагане на предприемаческите профили и бизнес планирането, Вътрешен ВУ проект, БСУ
 • РП Западни Балкани – част Македония (5.129.204.33) , Анализи, Фондация Конрад Аденауер
 • Подкрепа на учителите в областта на ПОО за самооценка на квалификацията, Проект за трансфер на иновации, Програма Леонардо да Винчи
 • ключови въпроси и практики за грантовите схеми по линия на КАРДС/ ФАР/ ИПА, както и спецификата на финансовото управление на грантовете от общините, Подготовка на материали и презентация, Екорис (Нидерландия)
 • Техническа помощ за изпълнението и мониторинга на грантовите договори за по схемите за трансгранично сътрудничество в бивша Югославска Република Македония, ТП - обучение и мониторинг на бенефициени, ЕАР, Делгация на ЕК в Скопие
 • Преглед на оперативните програми във връзка с Регулация на ЕСФ 1081/2006 и Общите правила за Структурните фондове 1083/2006 за периода 2007-13 г., Анализи, ЕКОТЕК (Великобритания)
 • Създаване и развитие на бизнес мрежи в транс-граничния регион на Петрич, Разлог, Струмяни (България) и Серес и Неа Петрици (Гърция), Грант, анализи и обучение, МРРБ, Община Петрич
 • Интер ГетАП Технологичен и иновационен трансфер, изследвания и консултации, ГИС Трансфер Център - Програма ИНТЕРРЕГ ІІІ на ЕС
 • Икономическата имиграция в България и националната индентичност, Изследователски, Фонд "Научни изследвания" към МОН
 • Изграждане на капацитет за управление на Структурните инструменти на ЕС в Хърватска, Разработка на методология по Стратегии за орг. раз, КОДЕФ - Р. Хърватска - финансиран от Външно минист
 • Техническа помощ за Транс-гранично сътрудничество България-Сърбия, ТП - консултиране и обучение на МРРБ и на бенефици, МРРБ
 • ФАР BG 017-586.04.01 “Техническа помощ за Развитие на индустриалните зони”., ТП - консултиране и обучение на МИЕ, МРРБ, БАИ и з, Дирекция Инвестиционна политика на МИЕ
 • Изследване на пазара на труда и иновативни практики за установяване нуждите от професионално обучение в МСП, Изследователски, Фонд "Научни изследвания" към МОН
 • Стимулиране на конкурентоспособността във фирмите от мебелния и дърводобивен сектор от Североизточния планов регион във връзка с присъединяването към ЕС, Информационни семинари и обучение по бизнес планир, ФАР МРРБ Пилотна схема за прилагане на структурнит
 • Обучение по управление и предоставяне на услуги за деца и семейства в общността, Обучение по „Подготовка и управление на социални п, ФАР МТСП „Реформа за повишаване благосъстоянието н
 • Разработване на инвестиционен профил на Община Белоградчик, Анализи и обучение, Световна банка и АЗ, Проект АУПТ
 • Обучение и консултации за стартиране на бизнес в алтернативния туризъм, Курсове и консултации, ФАР "Еко туризъм" към МРРБ и МИЕ
 • Изграждане на местен капацитет за планиране и устойчиво икономическо развитие в Община Тутракан, Активни услуги за пазара на труда на СБ , Фондация Перпетуум мобиле
 • Проект на СБ и АЗ, Община Чипровци, Разработване на инвестиционeн профил, ,
 • Международни стандарти в професионалното образование и обучение за стимулиране (ИСТРА), Оценка на учебни планове и програми , Програма "Еразъм+" на ЕС
 • Развитие на стратегии за организационно развитие на три от Управляващите органи (отговорни за изпълнението на Оперативните програми и усвояването на бъдещите СФ), ,
 • Подкомпонент на Проекта на СБ - Информация за пазара на труда, ,
 • Проект на RSS "Динамичните предприемачи - сравнителен анализ за България и Полша", ,
 • Подготовката на главите и препоръките в Годишния доклад за МСП в България 2000 г. на Агенцията за МСП, финансиран в рамките на Програма ФАР на ЕС, ,
 • Проект "Развитие на университетския мениджмънт в българските университети" по Програма Темпус с 3 университета от ЕС, ,
 • Член на организационния комитет на ІХ годишна Международната конференция ИнтЕнт99 "Интернационализация на образованието и обучението по предприемачесто", ,