Монографии
 • Маркетингова политика на организацията, 2014

 

Студии
 • Планиране, стратегическо планиране, планиране на маркетинга, Научни трудове на УНСС, 2006
 • Един опит за моделиране на макромаркетинга, Научни трудове на УНСС, 2002

 

Статии
 • Управление на процеса за организиране на търговската площ, сп.Текстил и облекло, бр. 3-4, 2016
 • Маркетингът - необходим и възможен. Несъстоялата се българска практика, сп. Бизнес посоки, бр.1, 2016
 • Economic interests - the argument of marketing management, Economic Alternatives, Issues 1, 2016
 • Стратегически маркетинг - реалност и перспективи, сп. Бизнес посоки, бр. 2, 2015
 • Интереси, цели, маркетинг, сп. Бизнес посоки, бр. 2, 2014
 • Marketing as Management Concept, Economic Alternatives, Issues 3, 2013
 • Перспективно маркетингово планиране, Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера, БСУ, 2013
 • За стратегиите с уважение, сп. Икономически алтернативи, УНСС, 2009
 • За стратегиите с уважение, Икономически алтернативи, бр. 2, УНСС, 2009
 • Управление чрез маркетинг и управление на маркетинга, сп. Алтернативи, бр. 5-6, УНСС, 2001
 • The influence of the factors without control, Facta universitatis - series: Economics and Organization, 1997, vol. 1, 1997
 • Координацията - условие за успех, сп. Алтернативи, бр. 5, УНСС, 1997
 • Балансът на междуотрасловите връзки в системата на маркетинговите изследвания, сп. Алтернативи, бр. 3, УНСС, 1996

 

Доклади
 • Към маркетинга трезво и без излишни емоции, ИУ Варна, 2012
 • Перспективно маркетингово планиране, УНСС, 2010
 • Относно съгласуването на стратегиите на организацията, Юбилейна научна конференция, на тема "Планирането - минало, настояще и бъдеще", УНСС, 2008
 • Планиране на маркетинга. Още за обекта на маркетинговото планиране., Международна научна конференция и кръгла маса "Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни", УНСС, 2006
 • Management of the marketing - purposes, strategies and programs, Международен семинар - обмяна на опит в научно-преподавателската работа между УНСС - София, факултет "Управление и информатика" и Университет - Ниш, 2002
 • Приватизацията и икономическите интереси, Международен семинар - обмяна на опит в научно-преподавателската работа между УНСС - София, факултет "Управление и информатика" и Университет - Ниш, 1998

 

Учебници и помагала
 • Маркетинг, 2012
 • Прогнозиране и стратегическо планиране, 2012
 • Управление на маркетинговата дейност на организацията, 2007
 • Система на националните сметки, 2003

 

Научно-изследователски проекти
 • Маркетинг в организациите с нестопанска цел - приложение, тенденции и възможности за развитие, университетстки проект, УНСС, договор № НИД НИ 1-17/2015
 • Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори-инвестиция с европейски измерения, Международен проект, договор № BG051PO001-3.3.06-0032
 • Маркетингови стратегии на фирми, опериращи в България, в условията на икономическа криза, научно изследване, УНСС
 • Диференциацията в марковите имиджи, позициониране и сегментация в категориите на бързооборотните потребителски продукти, научно изследване, УНСС
 • Интегрирането на българската икономика в Европейския съюз /постижения, проблеми, насоки на ускоряване/, научно изследване, УНСС
 • Състояние и перспективи на енергийния сектор на България, Университетски проект, УНСС, по договор № НИД 21.03-14/2006
 • Изготвяне на бизнес план за изграждане на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация "Есперанца" ООД, практико-приложен, "Есперанца" ООД
 • Разработване на бизнес план за стартиране на малък семеен бизнес по програма за развитие на предприемачеството към БТК, практико-приложен, БТК
 • Маркетингово управление на висшето образование в България /на примера на икономическите университети и институти/ и основи на бъдещата стратегия на УНСС с оглед превръщането му в еталон на образователна и изследователска институция, Университетски проект, УНСС, по договор № НИД 21.03-1/2002
 • Стратегия за развитието и за структурното преустройство на българската икономика до 2025 г. /регионален аспект - в контекста на интегрирането на България в Европейското икономическо пространство/, Университетски проект, УНСС, по договор № НИД 21.03-11/1999