Монографии
 • ACADEMICA Compendium, 2018
 • Grasp and Gait Rehabilitation, 2017
 • Желева М., Формиране на знания и компетенции чрез виртуални светове, ISBN 978-954-8468-50-3, 2011
 • Мултимедийни технологии и приложения, 2010
 • Training Safety and Security in Tourism - Aspects:Comparative Analysis for Bulgaria, Czech Republic, Latvia, Romania, 2010
 • Development of Secure and Safe Tourism Services - Training Tool, 2010
 • Security Aspects in Tourism Services Management and Marketing - Training Guide, 2010
 • Modelling of Data Management, 1999

 

Студии
 • Желев Я., А. Тошков, Е. Николова, М. Монова-Желева; Бизнес конкурентноспособност чрез наука с помощта на Офис за технологичен трансфер, електронно списание "Компютърни системи и комуникации, Том 4, № 2 (2015), стp. 67-95, ISSN: 1314-7846, 2015
 • Didactic model definition. Methodology for Intelligent Agents applications., PARMENIDE, 2006
 • Technological model definition., PARMENIDE, 2006

 

Статии
 • MOOCs - Transformation of the Higher Education Paradigm, BSU - "Blue Economy and Blue Growth" - Conf. Proceeding, 2018
 • Models and Approaches to Modernize Training in Universities, Bulgarian Journal of Business Research, Vol. 1, pp 62-74, ISSN 1312-6016, 2018
 • The Massive Open Online Courses Paradigm - Challenges and Opportunities for the Higher Education, Scientific Journal ISSN 2310-3353, 2018
 • ORCHIS - Technology in Help of Botanists and Foresters on Both Sides of the Border, DiPP2018 Conference Proceeding, 2018
 • Expanding the Knowledge Base and Development of New Skills of Museum Specialists in Line with the Digital Era, Proceedings of the conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" Vol. VII /2017 ISSN 1314-4006, 2017
 • Needs and Gaps of Vocational and Educational Training and E-Learning Focused on Standardization in Bulgaria, 11th international conferenceMAC 2017, 13-14 Oct 2017, Prague, Czech Republic, pp 18-28, 2017
 • Market relevant vocational education and training on standardization in Bulgaria - needs and requirements, Bulgarian Journal of Business Research, Vol. 3, pp 52-58, 2017
 • Digitalizing the Proceedings of the Bulgarian Museums, or How to Rescue from Oblivion Priceless Studies on the Cultural Heritage, Proceedings of International conference DiPP2016, 2016
 • Дидгиталните колекции на Бургаския музей: създаване на ново дигитално съдържание в интернет, представящо икономическото и културното развитие на региона от древността до наши дни., Сборник статии „Известия на Бургаския музей“, Том 5 (2015), ISSN 0407-9477 , 2016
 • The European Initiative for Massive Open Online Courses /MOOCs/ and the Challenges for Its Implementation in Bulgaria,, Journal “Business Research”, Vol.2, 2016, ISSN 2367 - 9247, 2016
 • A model of curriculum improvement and modrnisation, Proceedings of International Scientific-Practical Conference "Ualikhanov readings - 20", 2016
 • Modernisation of the HE in Engineering Sciences - ACADEMICA Concept and Approach, Tempus Book - Issue of National Erasmus Office Uzbekistan, 2016
 • Technology-enhanced Teaching of Exact Science through Art, Proceedings of International Conference "Cultural heritage - conservation, presentation and digitalization", 24-25 March, Veliko Tarnovo, 2016
 • Identification of regions and players lagging behindin MOOC initiatives, BizMOOC Discussion Papers, 2016
 • Европейските инициативи за масови отворени онлайн курсове - предизвикателства пред българските университети, Сборник на 'билейна научна конференция с международно участие "Новата идея в образованието", 2016
 • Fostering Innovation and Creativity through MOOCs, BizMOOC Discussion Papers, 2016
 • Highlighted Needs of Vocational and Educational Training and Medical e-Learning in Bulgaria, Conference proceeding - 9th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 2016
 • 12. Karwi?ski M., A. ?ur, M. Monova-Zheleva, Y. Zhelev, F. Gallego (2016) Guidelines for Higher Education Institutions, BizMOOC project research report, available on: http://bizmooc.eu/wp-content/uploads/2016/02/BizMOOC-R1.3b-HEI-report.pdf, BizMOOC Project, 2016
 • Monova-Zheleva M., TramontiM.; Uses of The Virtual World for Educational Purposes, Electronic Journal for Computer Sciences and Communications, Electronic Journal for Computer Sciences and Communications, 2015
 • Подпомагане на интеграцията на триъгълника на знанието и иновациите чрез изграждането на Офис за технологичен трансфер в Бургаски свободен университет., Годишник на Бургаски свободен университет 2015, стр. 137-144, ISSN: 1311-221-X, 2015
 • Димитров А., А. Тошков, Я. Желев, М. Монова-Желева; Основни режими на заряд на тягови акумулатори, електронно списание "Компютърни системи и комуникации, Том 4, № 2 (2015), стp. 67-95, ISSN: 1314-7846, 2015
 • Желев Я., А. Тошков, Е. Николова, М. Монова-Желева; Развитие на икономика, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (втора част), списание „Бизнес посоки“, бр. 1, 2015, стр. 88-100, ISSN 1312-6016, 2015
 • Развитие на икономиката, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (втора част), списание "Бизнес посоки", бр. 1, ISSN 1312-6016, 2015
 • Основни режими на заряд на тягови акумулатори, списание "Компютърни системи и комуникации, Том 4, № 2 (2015), стp. 67-95, ISSN: 1314-7846, 2015
 • Application of audiovisual media and e-learning technologies in medicine education in the context of the e-EduMed project, Union of Bulgarian Mathematicians, 2014
 • Методология за обучение по математика чрез 3D сериозни игри, БСУ, Сборник на научно-практическа конференция "Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето", 2014
 • Развитие на икономиката, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (първа част), списание "Бизнес посоки", бр.2, ISSN 1312-6016, 2014
 • Изграждане на виртуална експозиция с икони от фонда на Регионален исторически музей - Бургас, Конф. "Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", ISBN 978-954-8468-97-8, 2014
 • Coins from the Burgas Bay: Creation of a New Digital Numismatic Content in the Internet Representing the Economic and Cultural Development of Burgas Region from Ancient Times to the Present Days, IMI - BAS, ISSN 1314-4006, 2014
 • Цифровизиране на музейните фондове - ИТ секторът в помощ на българското културно-историческо наследство, Конф. "Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", ISBN 978-954-8468-97-8, 2014
 • Innovative methods and approaches for implementation of the explorative learning and learning-by-doing in geometry, Математика и математическо образование, СМБ, 2013
 • Innovative methods and approaches for implementation of the explorative learning and learning-by-doing in Geometry, Conference for BIMK Team Leaders, 02.07.2013, Conf. CD Proceeding of BIMK, 2013
 • Развитието на ключови умения и компетентности на персонала - предпоставка за устойчиво развитие на спа и уелнес центровете в България, Списание "Управление и устойчиво развитие", 2013
 • Иновативен подход за повишаване на квалификацията на административния персоналв СПА туризма, Межд. конф. ""Съвременният модел на ЕС и мястото на България в него, 2013
 • Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE, Списание "Образование и технологии" ISSN 1314-1791, 2012
 • State of the art and evaluation of the wellness and spa management in Bulgaria, списание "Бизнес посоки", бр.2, ЦИУН, БСУ, 2012
 • Иновативни подходи и методи за изграждане на умения и компетентности в контекста на проект е-менторинг, Годишник2012 на БСУ, 2012
 • Методи и модели за V-обучение в рамките на проект AVATAR, списание"Управление и устойчиво развитие" ISSN1311-4506, 2011
 • AVATAR - един курс за преподаване във виртуалния свят, списание"Образование и технологии" ISSN 1314-1791, 2011
 • Монова-Желева М., Желев Я., „Иновативен подход към обучението във виртуалния свят в контекста на проект AVATAR”, Годишник на БСУ, 2011
 • Монова-Желева М., Желев Я., Приложения на виртуалните светове в обучението, Международна конференция БСУ, 2011
 • Безопасност и сигурност в туризма: резултати от проучване мнението на експерти от туристическия сектор, списание HoReMag, том2, 2010
 • Нови аспекти на обучението по сигурност и безопасност на кадрите в българската индустрия за гостоприемството, межд. списание "Management and Sustainable Development", 2010
 • Подходи, изисквания, критерии и фази на изграждане на среди за е-обучение в МСП, БСУ, межд. конф. Управленски практики 2009, 2009
 • KEYSHOP - Платформа за електронно обучение, колаборативна работа, споделяне на знания и материали в електронен формат, Сборник межд. конф., 2009
 • Обучение по сигурност и безопасност в туризма - тенденции и проблеми, Сборник межд. конф., 2009
 • Oбучение на работното място - технологични подходи и решения, Годишник БСУ, 2009
 • Key Shop - Ново решение за управление на риска, Международна конференция, 2008
 • Обобщен мрежов модел на процеси съгласно методът EASW, Сборник межд. конф, Полша, 2008
 • E-learning, e-practising and e-tutoring: an integrated approach, Int. conference MeL2008, 2008
 • Подходи и методи за интегриране на персонализирано електронно обучение и практика в контекста на проект Parmenide, БСУ,Съвременни технологии-08, 2008
 • Parmenide & Arianna: "Intelligent Agents" promoting innovative training solutions through a European partnership , International workshop - GUIDE, 2007
 • E-learning, e-practicing and e-tutoring: an integrated approach in the framework of the Parmenide project, сборник на международна конференция "Global Univer, 2007
 • Подходи и концептуални решения за индивидуализиране на обучението в бизнес организациите, списание"Бизнес посоки", 2007
 • Концепцията за устойчив икономически растеж в контекста на седма рамкова програма на Европейския съюз, международнас конференция "Management and Sustaina, 2007
 • Подходи и средства за стандартизация на електронното обучение., Бургаски свободен университет, 2007
 • Технологични подходи и решения за повишаване на ефективността на работата в бизнес- организациите. , "Управленски практики IV", БСУ, 2006
 • Paneva D., M Zheleva, Y. Zhelev, eLearning Approaches and Solutions for Personalization in eLearning Systems, HUBUSKA Open Workshop, Austria, 2006
 • Approaches For Personalization In The Contemporary Learning Management Systems, GUIDE, Roma, Italy , 2006
 • Tехнологични модели и подходи за изграждене на разпределени хетерогенни бизнес информационни системи. , Списание "Бизнес посоки", БСУ, 2006
 • Simple Sequencing Model for Interoperable, Reusable and Adaptive Learning Content Development, ICT&P'05, 2005
 • Design and development of Intended Instructional Flows in Web-based Learning Environments, Proceeding HUBUSKA OW, 6theLearning Forum Budapest, 2005
 • Adaptive Learning in Web-based Educational Environments, Journal Cybernetics and Information Technologies, 2005
 • Системи за електронно обучение - подходи за изграждане и функционални изисквания., Годишник на БСУ, 2005
 • Обмен на данни в разпределени децентрализирани обучаващи среди. , Годишник на БСУ, 2005
 • Интегрирани системи и среди за обучение, Годишник на БСУ, 2004
 • Стандарти за електронно обучение, Годишник на БСУ, 2004
 • Approach for Dynamic Evaluation in Distance Learning Environment, ICT&P'04, 2004
 • Обучение с развити технологични средства - форми и модели, Международна конференция БСУ, 2004
 • Design of e-Learning Content - Approaches and Methods, ICT&P'04, 2004
 • Учебни обекти - същност и класификация, Годишник на БСУ, 2003
 • Principles, Quality Requirements and Solutions for On-The-Job e-Trening in SME., EDEN Annual Conference, 2003
 • Metadata Tagging and Interactive Multimedia Content Reusability in Web-Based Learning System, ICT&P'03, 2003
 • On-The-Job-Training for Turism Business Expansion in the Global Information Networks, UNITECH'03, 2003
 • Система за Е-учене - структура и функционални изисквания, UNITECH'02, 2002
 • Интерактивни мултимедийни информационни системи за обучение, Годишник на БСУ, т.7, 2002
 • Нови подходи за реализация на Е-учене, Балк.научна конференция, 2002
 • Виртуална реалност в обучението, Годишник на БСУ, т.6, 2001
 • Разпределени архитектури за мултимедийна телематика в образованието, Годишник на БСУ, 2000
 • New Approaches and Requirements in Computer Aided Learning, IJITA, 2000
 • Компютърно-базирано учене - елементи на образователния модел, Годишник на БСУ, 1999
 • Multimedia data management in Virtual University Environment, International conference, 1999
 • Управление на мултимедийните данни - нови подходи и парадигми, Първа регионална конференция, 1998
 • Образователни технологии и мултимедия-нови подходи и приложения, Годишник на БСУ, 1998

 

Доклади
 • Massive Open Online Courses - Transformation of the Higher Education Paradigm, International Conference "Blue Economy and Blue Development", 2018
 • Digital transformation of Higher Education - ACADEMICA Project Approach, International Conference "Turkmenistan in the Haert of the Silk Road, 2018
 • Digitalizing the Proceedings of the BulgarianMUseums, or How to Rescue from Oblivion Priceless Studies of the Cultiural Heritage, международна конференция "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" Vol 6, 2016, 2016
 • A model ofcurriculum improvement and modernization, International Scientific Conference «Уалихановские чтения-20», Vol 6 (2016), 2016
 • The Orthodox Icons Collection of the Regional Historical Museum—Burgas: A Digital Library for Iconographic Objects, международна конференция "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" (V/2015), 2015
 • Развитието на ключови умения и компетентности на персонала - предпоставка за устойчиво развитие на спа и уелнес центровете, межд. конф "Управление и устойчиво развитие", 2013
 • Innovative Methods and Approaches for Implementation of the Explorative Learning and Learning-by-doing in Geometry, Межд. Конф. BIMK 2013, 2013
 • Training Maths through Innovative Approaches and Content (TALETE Project), Межд. Конф. DiPP 2013, 2013
 • Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE, Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", 2012
 • Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE, Регионална конф. на СМБ, 2012
 • Иновативни подходи и методи за обучение по математика в контекста на проект TALETE, Ден за дисеминация - РИО, Сливен, 2012
 • Иновативни подходи и методи за обучение по математика в контекста на проект TALETE, Национален ден за дисеминация - БСУ, Бургас, 2012
 • Съвременни методи и подходи за обучение на специалисти в областта на туристическите услуги и физиотерапията, межд. конф. "Управление и устойчиво развитие", 2012
 • Matematisation of the concept according TIMSS and PISA, М/унар.конф. Teaching maths trough innovative learning approach and contents – TALETЕ, 2011
 • AVATAR - един курс за преподаване във виртуалния свят, Национ. Конф. "Иновации в обучението и познавателното развитие", 2011
 • Training Safety and Security in Tourism – Trends and Problems, Междунар.конференция, Тенденции в развитието на съвременния туризъм, 2009
 • KEYSHOP – Platform for e-Learning, Collaborative Work, Knowledge Sharing and Electronic Materials, Междунар. конф. Management and Sustainable Development, 2009
 • Технологични подходи и решения за осъществяване на фирмено обучение, закл. конф. по проект ESF-2101-02-02006 , 2009
 • E-learning, e-practicing and e-tutoring: an integrated approach in the framework of the Parmenide project, 2007
 • Концепцията за устойчив икономически растеж в контекста на седма рамкова програма на Европейския съюз, международна конференция "Management and Sustainable Development", 2007
 • Approaches for Personalization in the Contemporary Learning Management Systems, GUIDE 2006, 2006
 • Simple Sequencing Model for Interoperable, Reusable and Adaptive Learning Content Developments, 2005
 • Design and development of Intended Instructional Flows in Web-based Learning Environments, HUBUSKA OW, 6th eLearning Forum, 2005
 • Design of e-Learning Content, Межд.конф. ICT&P'04, 2004
 • Principles, Quality Requirements and Solutions for On-the-job e-Trainng in SME., Межд.конф. EDEN 2003, 2003
 • Metadata Tagging and Interactive Multimedia Content Reusability in Web-Based ..., Межд.конф. ICT&P 2003, 2003
 • Aproashes for Learning Content Organizing and Management, Межд.конф. KTUL, 2003
 • New Approaches and Requirements in Computer Aided Learning, Межд.конф. ICT&P 2000, 2000
 • Нови подходи за обучение в онформационното общество, Национален семинар"Жените ИО", 2000
 • Нови подходи за обучение в информационното общество, Национален форум "Глобално...", 2000
 • DG XIII INCO COPERNICUS, Science Reserch Project, 1999
 • Виртуална среда за обучение - управление на мултимедийните данни и документи, Междунар.конференция, 1999
 • Моделиране на мултимедийни данни - нови подходи и парадигми, Научен семинар ....- ИМИ -БАН, 1998

 

Учебници и помагала
 • Ръководство по мултимедийни технологии: Растерна и векторна графика ISBN: 978-619-7126-24-2, 2016
 • Желева М., Разширени записки към учебен курс”Мултимедийни технологии и компютърна анимация”, 2011
 • Мултимедийни технологии и приложения - учебно помагало, 2010

 

Научно-изследователски проекти
 • КЛАДА-БГ Национална интердисциплинарнаизследователскйа инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на Европейската инфраструктура CLA, Национален проект, МОН
 • Skills for Corporate Entrepreneurship - SCOPE , Programme| Key Action 2| Strategic Partnership, NA of Austria
 • Tacit knowledge emerging for a sustainable valorisation of the cultural heritage in rural and peripheral communities / VALoR/ , ERASMUS+ Programme| Key Action 2| Strategic Partnership, НА на Италия
 • International Standards training in VET for promotion of market relevant education (ISTRA), международен проект, Erasmus+ Strategic Partnership
 • Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business, международен проект, EC - Erasmus+ KA2 Knowledge Aliances
 • ACADEMICA: Accessibility and Harmonization of Higher Education in Central Asia through Curriculum Modernization and Development, международен проект, EC - Erasmus+ KA2 CBHE
 • Оценка на техническата и икономическа осъществимост на разработката на зарядни системи за бърз индивидуален поелементен основен и изравнителен заряд на акумулаторни батерии за електрокари, електромобили, автомобили, соларни, енергийни, информационни и електронни системи., национален проект, Национален иновационен фонд
 • Оценка на техническата и икономическата осъществимост на разработката на зарядни системи за бърз индивидуален поелементен основен и изравнителен заряд на акумулаторни батерии за електрокари, електромобили, автомобили, соларни, енергийни, информационни и електронни системи, проект за техническа осъществимост, Национален иновационен фонд -
 • развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, национаслен проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища, национален проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, национален проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • TALETE, межд. проект, EACEA
 • e-TRAVELSPA, межд. проект, EACEA
 • Blended distance training in the field of microfinance или Blended distance training in the sector of microfinance, межд. проект, EACEA
 • e-Mentoring: New skills and competences for new job, LLP KA3MP, EK
 • e-Mentoring, международен проект, ЕК
 • AVATAR, международен, ЕК
 • Training Safety and Security in Tourism/TSST/, LLP, LdV Transfer of Innovation, EU
 • Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла, ОП „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ
 • Key Shop - a new culture of learning, multilateral project, LLP, Grundvig
 • Knowledge and Skills in Tourism/KAST/, LLP, LdV Transfer of Innovation, EU
 • Трудова реализация чрез квалификация на безработни и младежи в неравно положение, национален, МРРБ
 • The Knowledge Shop III, международен, SOCRATES- GRUNDTVIG
 • Promoting advanced resources and methodologies for new teaching and learning solutions in digital education - PARMENIDE, пилотен проект , Програма Леонардо да Винчи
 • Collaborative learning for enhancing practical skills for patient-focussed interventions in gait rehabilitation after orthopedic surgery , международен проект, ERASMUS+|KA2|Strategic Partnership
 • The Knowledge ShopII, международен, SOCRATES- GRUNDTVIG
 • Assessment Tool for the Training of Interpreters, международен, LEONARDO DA VINCI Pilot Pro
 • Бургаски регионален виртуален музей, национален, Министерство на културата
 • Knowledge Shop I, Grundvig 2, Socrates
 • DG XIII - INCO COPERNICUS Science Research Telematics Project PL961060, международен,
 • IEARN, национален, Фондация "Отворено общество"
 • IEARN, национален, Фондация "Отворено общество"
 • IEARN, национален, Фондация "Отворено общество"