Монографии
 • Grasp and Gait Rehabilitation, 2017
 • Желева М., Формиране на знания и компетенции чрез виртуални светове, ISBN 978-954-8468-50-3, 2011
 • Мултимедийни технологии и приложения, 2010
 • Training Safety and Security in Tourism - Aspects:Comparative Analysis for Bulgaria, Czech Republic, Latvia, Romania, 2010
 • Development of Secure and Safe Tourism Services - Training Tool, 2010
 • Security Aspects in Tourism Services Management and Marketing - Training Guide, 2010
 • Modelling of Data Management, 1999

 

Студии
 • Желев Я., А. Тошков, Е. Николова, М. Монова-Желева; Бизнес конкурентноспособност чрез наука с помощта на Офис за технологичен трансфер, електронно списание "Компютърни системи и комуникации, Том 4, № 2 (2015), стp. 67-95, ISSN: 1314-7846, 2015
 • Didactic model definition. Methodology for Intelligent Agents applications., PARMENIDE, 2006
 • Technological model definition., PARMENIDE, 2006

 

Статии
 • Models and Approaches to Modernize Training in Universities, Bulgarian Journal of Business Research, Vol. 1, pp 62-74, ISSN 1312-6016, 2018
 • Expanding the Knowledge Base and Development of New Skills of Museum Specialists in Line with the Digital Era, Proceedings of the conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" Vol. VII /2017 ISSN 1314-4006, 2017
 • Market relevant vocational education and training on standardization in Bulgaria - needs and requirements, Bulgarian Journal of Business Research, Vol. 3, pp 52-58, 2017
 • Needs and Gaps of Vocational and Educational Training and E-Learning Focused on Standardization in Bulgaria, 11th international conferenceMAC 2017, 13-14 Oct 2017, Prague, Czech Republic, pp 18-28, 2017
 • Technology-enhanced Teaching of Exact Science through Art, Proceedings of International Conference "Cultural heritage - conservation, presentation and digitalization", 24-25 March, Veliko Tarnovo, 2016
 • Европейските инициативи за масови отворени онлайн курсове - предизвикателства пред българските университети, Сборник на 'билейна научна конференция с международно участие "Новата идея в образованието", 2016
 • Highlighted Needs of Vocational and Educational Training and Medical e-Learning in Bulgaria, Conference proceeding - 9th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 2016
 • Digitalizing the Proceedings of the Bulgarian Museums, or How to Rescue from Oblivion Priceless Studies on the Cultural Heritage, Proceedings of International conference DiPP2016, 2016
 • Identification of regions and players lagging behindin MOOC initiatives, BizMOOC Discussion Papers, 2016
 • Modernisation of the HE in Engineering Sciences - ACADEMICA Concept and Approach, Tempus Book - Issue of National Erasmus Office Uzbekistan, 2016
 • Fostering Innovation and Creativity through MOOCs, BizMOOC Discussion Papers, 2016
 • A model of curriculum improvement and modrnisation, Proceedings of International Scientific-Practical Conference "Ualikhanov readings - 20", 2016
 • The European Initiative for Massive Open Online Courses /MOOCs/ and the Challenges for Its Implementation in Bulgaria,, Journal “Business Research”, Vol.2, 2016, ISSN 2367 - 9247, 2016
 • Дидгиталните колекции на Бургаския музей: създаване на ново дигитално съдържание в интернет, представящо икономическото и културното развитие на региона от древността до наши дни., Сборник статии „Известия на Бургаския музей“, Том 5 (2015), ISSN 0407-9477 , 2016
 • 12. Karwi?ski M., A. ?ur, M. Monova-Zheleva, Y. Zhelev, F. Gallego (2016) Guidelines for Higher Education Institutions, BizMOOC project research report, available on: http://bizmooc.eu/wp-content/uploads/2016/02/BizMOOC-R1.3b-HEI-report.pdf, BizMOOC Project, 2016
 • Развитие на икономиката, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (втора част), списание "Бизнес посоки", бр. 1, ISSN 1312-6016, 2015
 • Желев Я., А. Тошков, Е. Николова, М. Монова-Желева; Развитие на икономика, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (втора част), списание „Бизнес посоки“, бр. 1, 2015, стр. 88-100, ISSN 1312-6016, 2015
 • Димитров А., А. Тошков, Я. Желев, М. Монова-Желева; Основни режими на заряд на тягови акумулатори, електронно списание "Компютърни системи и комуникации, Том 4, № 2 (2015), стp. 67-95, ISSN: 1314-7846, 2015
 • Подпомагане на интеграцията на триъгълника на знанието и иновациите чрез изграждането на Офис за технологичен трансфер в Бургаски свободен университет., Годишник на Бургаски свободен университет 2015, стр. 137-144, ISSN: 1311-221-X, 2015
 • Monova-Zheleva M., TramontiM.; Uses of The Virtual World for Educational Purposes, Electronic Journal for Computer Sciences and Communications, Electronic Journal for Computer Sciences and Communications, 2015
 • Основни режими на заряд на тягови акумулатори, списание "Компютърни системи и комуникации, Том 4, № 2 (2015), стp. 67-95, ISSN: 1314-7846, 2015
 • Методология за обучение по математика чрез 3D сериозни игри, БСУ, Сборник на научно-практическа конференция "Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето", 2014
 • Coins from the Burgas Bay: Creation of a New Digital Numismatic Content in the Internet Representing the Economic and Cultural Development of Burgas Region from Ancient Times to the Present Days, IMI - BAS, ISSN 1314-4006, 2014
 • Application of audiovisual media and e-learning technologies in medicine education in the context of the e-EduMed project, Union of Bulgarian Mathematicians, 2014
 • Цифровизиране на музейните фондове - ИТ секторът в помощ на българското културно-историческо наследство, Конф. "Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", ISBN 978-954-8468-97-8, 2014
 • Изграждане на виртуална експозиция с икони от фонда на Регионален исторически музей - Бургас, Конф. "Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", ISBN 978-954-8468-97-8, 2014
 • Развитие на икономиката, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (първа част), списание "Бизнес посоки", бр.2, ISSN 1312-6016, 2014
 • Innovative methods and approaches for implementation of the explorative learning and learning-by-doing in Geometry, Conference for BIMK Team Leaders, 02.07.2013, Conf. CD Proceeding of BIMK, 2013
 • Развитието на ключови умения и компетентности на персонала - предпоставка за устойчиво развитие на спа и уелнес центровете в България, Списание "Управление и устойчиво развитие", 2013
 • Иновативен подход за повишаване на квалификацията на административния персоналв СПА туризма, Межд. конф. ""Съвременният модел на ЕС и мястото на България в него, 2013
 • Innovative methods and approaches for implementation of the explorative learning and learning-by-doing in geometry, Математика и математическо образование, СМБ, 2013
 • Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE, Списание "Образование и технологии" ISSN 1314-1791, 2012
 • Иновативни подходи и методи за изграждане на умения и компетентности в контекста на проект е-менторинг, Годишник2012 на БСУ, 2012
 • State of the art and evaluation of the wellness and spa management in Bulgaria, списание "Бизнес посоки", бр.2, ЦИУН, БСУ, 2012
 • Монова-Желева М., Желев Я., Приложения на виртуалните светове в обучението, Международна конференция БСУ, 2011
 • Монова-Желева М., Желев Я., „Иновативен подход към обучението във виртуалния свят в контекста на проект AVATAR”, Годишник на БСУ, 2011
 • AVATAR - един курс за преподаване във виртуалния свят, списание"Образование и технологии" ISSN 1314-1791, 2011
 • Методи и модели за V-обучение в рамките на проект AVATAR, списание"Управление и устойчиво развитие" ISSN1311-4506, 2011
 • Безопасност и сигурност в туризма: резултати от проучване мнението на експерти от туристическия сектор, списание HoReMag, том2, 2010
 • Нови аспекти на обучението по сигурност и безопасност на кадрите в българската индустрия за гостоприемството, межд. списание "Management and Sustainable Development", 2010
 • Oбучение на работното място - технологични подходи и решения, Годишник БСУ, 2009
 • Обучение по сигурност и безопасност в туризма - тенденции и проблеми, Сборник межд. конф., 2009
 • KEYSHOP - Платформа за електронно обучение, колаборативна работа, споделяне на знания и материали в електронен формат, Сборник межд. конф., 2009
 • Подходи, изисквания, критерии и фази на изграждане на среди за е-обучение в МСП, БСУ, межд. конф. Управленски практики 2009, 2009
 • E-learning, e-practising and e-tutoring: an integrated approach, Int. conference MeL2008, 2008
 • Подходи и методи за интегриране на персонализирано електронно обучение и практика в контекста на проект Parmenide, БСУ,Съвременни технологии-08, 2008
 • Key Shop - Ново решение за управление на риска, Международна конференция, 2008
 • Обобщен мрежов модел на процеси съгласно методът EASW, Сборник межд. конф, Полша, 2008
 • E-learning, e-practicing and e-tutoring: an integrated approach in the framework of the Parmenide project, сборник на международна конференция "Global Univer, 2007
 • Подходи и концептуални решения за индивидуализиране на обучението в бизнес организациите, списание"Бизнес посоки", 2007
 • Концепцията за устойчив икономически растеж в контекста на седма рамкова програма на Европейския съюз, международнас конференция "Management and Sustaina, 2007
 • Подходи и средства за стандартизация на електронното обучение., Бургаски свободен университет, 2007
 • Parmenide & Arianna: "Intelligent Agents" promoting innovative training solutions through a European partnership , International workshop - GUIDE, 2007
 • Paneva D., M Zheleva, Y. Zhelev, eLearning Approaches and Solutions for Personalization in eLearning Systems, HUBUSKA Open Workshop, Austria, 2006
 • Tехнологични модели и подходи за изграждене на разпределени хетерогенни бизнес информационни системи. , Списание "Бизнес посоки", БСУ, 2006
 • Approaches For Personalization In The Contemporary Learning Management Systems, GUIDE, Roma, Italy , 2006
 • Технологични подходи и решения за повишаване на ефективността на работата в бизнес- организациите. , "Управленски практики IV", БСУ, 2006
 • Adaptive Learning in Web-based Educational Environments, Journal Cybernetics and Information Technologies, 2005
 • Design and development of Intended Instructional Flows in Web-based Learning Environments, Proceeding HUBUSKA OW, 6theLearning Forum Budapest, 2005
 • Simple Sequencing Model for Interoperable, Reusable and Adaptive Learning Content Development, ICT&P'05, 2005
 • Обмен на данни в разпределени децентрализирани обучаващи среди. , Годишник на БСУ, 2005
 • Системи за електронно обучение - подходи за изграждане и функционални изисквания., Годишник на БСУ, 2005
 • Обучение с развити технологични средства - форми и модели, Международна конференция БСУ, 2004
 • Approach for Dynamic Evaluation in Distance Learning Environment, ICT&P'04, 2004
 • Design of e-Learning Content - Approaches and Methods, ICT&P'04, 2004
 • Стандарти за електронно обучение, Годишник на БСУ, 2004
 • Интегрирани системи и среди за обучение, Годишник на БСУ, 2004
 • Principles, Quality Requirements and Solutions for On-The-Job e-Trening in SME., EDEN Annual Conference, 2003
 • Metadata Tagging and Interactive Multimedia Content Reusability in Web-Based Learning System, ICT&P'03, 2003
 • On-The-Job-Training for Turism Business Expansion in the Global Information Networks, UNITECH'03, 2003
 • Учебни обекти - същност и класификация, Годишник на БСУ, 2003
 • Интерактивни мултимедийни информационни системи за обучение, Годишник на БСУ, т.7, 2002
 • Нови подходи за реализация на Е-учене, Балк.научна конференция, 2002
 • Система за Е-учене - структура и функционални изисквания, UNITECH'02, 2002
 • Виртуална реалност в обучението, Годишник на БСУ, т.6, 2001
 • Разпределени архитектури за мултимедийна телематика в образованието, Годишник на БСУ, 2000
 • New Approaches and Requirements in Computer Aided Learning, IJITA, 2000
 • Multimedia data management in Virtual University Environment, International conference, 1999
 • Компютърно-базирано учене - елементи на образователния модел, Годишник на БСУ, 1999
 • Образователни технологии и мултимедия-нови подходи и приложения, Годишник на БСУ, 1998
 • Управление на мултимедийните данни - нови подходи и парадигми, Първа регионална конференция, 1998

 

Доклади
 • Digital transformation of Higher Education - ACADEMICA Project Approach, International Conference "Turkmenistan in the Haert of the Silk Road, 2018
 • Massive Open Online Courses - Transformation of the Higher Education Paradigm, International Conference "Blue Economy and Blue Development", 2018
 • Digitalizing the Proceedings of the BulgarianMUseums, or How to Rescue from Oblivion Priceless Studies of the Cultiural Heritage, международна конференция "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" Vol 6, 2016, 2016
 • A model ofcurriculum improvement and modernization, International Scientific Conference «Уалихановские чтения-20», Vol 6 (2016), 2016
 • The Orthodox Icons Collection of the Regional Historical Museum—Burgas: A Digital Library for Iconographic Objects, международна конференция "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" (V/2015), 2015
 • Innovative Methods and Approaches for Implementation of the Explorative Learning and Learning-by-doing in Geometry, Межд. Конф. BIMK 2013, 2013
 • Training Maths through Innovative Approaches and Content (TALETE Project), Межд. Конф. DiPP 2013, 2013
 • Развитието на ключови умения и компетентности на персонала - предпоставка за устойчиво развитие на спа и уелнес центровете, межд. конф "Управление и устойчиво развитие", 2013
 • Съвременни методи и подходи за обучение на специалисти в областта на туристическите услуги и физиотерапията, межд. конф. "Управление и устойчиво развитие", 2012
 • Иновативни подходи и методи за обучение по математика в контекста на проект TALETE, Национален ден за дисеминация - БСУ, Бургас, 2012
 • Иновативни подходи и методи за обучение по математика в контекста на проект TALETE, Ден за дисеминация - РИО, Сливен, 2012
 • Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE, Регионална конф. на СМБ, 2012
 • Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE, Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", 2012
 • AVATAR - един курс за преподаване във виртуалния свят, Национ. Конф. "Иновации в обучението и познавателното развитие", 2011
 • Matematisation of the concept according TIMSS and PISA, М/унар.конф. Teaching maths trough innovative learning approach and contents – TALETЕ, 2011
 • Training Safety and Security in Tourism – Trends and Problems, Междунар.конференция, Тенденции в развитието на съвременния туризъм, 2009
 • KEYSHOP – Platform for e-Learning, Collaborative Work, Knowledge Sharing and Electronic Materials, Междунар. конф. Management and Sustainable Development, 2009
 • Технологични подходи и решения за осъществяване на фирмено обучение, закл. конф. по проект ESF-2101-02-02006 , 2009
 • Концепцията за устойчив икономически растеж в контекста на седма рамкова програма на Европейския съюз, международна конференция "Management and Sustainable Development", 2007
 • E-learning, e-practicing and e-tutoring: an integrated approach in the framework of the Parmenide project, 2007
 • Approaches for Personalization in the Contemporary Learning Management Systems, GUIDE 2006, 2006
 • Design and development of Intended Instructional Flows in Web-based Learning Environments, HUBUSKA OW, 6th eLearning Forum, 2005
 • Simple Sequencing Model for Interoperable, Reusable and Adaptive Learning Content Developments, 2005
 • Design of e-Learning Content, Межд.конф. ICT&P'04, 2004
 • Metadata Tagging and Interactive Multimedia Content Reusability in Web-Based ..., Межд.конф. ICT&P 2003, 2003
 • Principles, Quality Requirements and Solutions for On-the-job e-Trainng in SME., Межд.конф. EDEN 2003, 2003
 • Aproashes for Learning Content Organizing and Management, Межд.конф. KTUL, 2003
 • Нови подходи за обучение в информационното общество, Национален форум "Глобално...", 2000
 • Нови подходи за обучение в онформационното общество, Национален семинар"Жените ИО", 2000
 • New Approaches and Requirements in Computer Aided Learning, Межд.конф. ICT&P 2000, 2000
 • Виртуална среда за обучение - управление на мултимедийните данни и документи, Междунар.конференция, 1999
 • DG XIII INCO COPERNICUS, Science Reserch Project, 1999
 • Моделиране на мултимедийни данни - нови подходи и парадигми, Научен семинар ....- ИМИ -БАН, 1998

 

Учебници и помагала
 • Ръководство по мултимедийни технологии: Растерна и векторна графика ISBN: 978-619-7126-24-2, 2016
 • Желева М., Разширени записки към учебен курс”Мултимедийни технологии и компютърна анимация”, 2011
 • Мултимедийни технологии и приложения - учебно помагало, 2010

 

Научно-изследователски проекти
 • Skills for Corporate Entrepreneurship - SCOPE , Programme| Key Action 2| Strategic Partnership, NA of Austria
 • Tacit knowledge emerging for a sustainable valorisation of the cultural heritage in rural and peripheral communities / VALoR/ , ERASMUS+ Programme| Key Action 2| Strategic Partnership, НА на Италия
 • International Standards training in VET for promotion of market relevant education (ISTRA), международен проект, Erasmus+ Strategic Partnership
 • Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business, международен проект, EC - Erasmus+ KA2 Knowledge Aliances
 • ACADEMICA: Accessibility and Harmonization of Higher Education in Central Asia through Curriculum Modernization and Development, международен проект, EC - Erasmus+ KA2 CBHE
 • Оценка на техническата и икономическа осъществимост на разработката на зарядни системи за бърз индивидуален поелементен основен и изравнителен заряд на акумулаторни батерии за електрокари, електромобили, автомобили, соларни, енергийни, информационни и електронни системи., национален проект, Национален иновационен фонд
 • Оценка на техническата и икономическата осъществимост на разработката на зарядни системи за бърз индивидуален поелементен основен и изравнителен заряд на акумулаторни батерии за електрокари, електромобили, автомобили, соларни, енергийни, информационни и електронни системи, проект за техническа осъществимост, Национален иновационен фонд -
 • развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, национаслен проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища, национален проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, национален проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • TALETE, межд. проект, EACEA
 • e-TRAVELSPA, межд. проект, EACEA
 • Blended distance training in the field of microfinance или Blended distance training in the sector of microfinance, межд. проект, EACEA
 • e-Mentoring: New skills and competences for new job, LLP KA3MP, EK
 • e-Mentoring, международен проект, ЕК
 • AVATAR, международен, ЕК
 • Training Safety and Security in Tourism/TSST/, LLP, LdV Transfer of Innovation, EU
 • Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла, ОП „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ
 • Key Shop - a new culture of learning, multilateral project, LLP, Grundvig
 • Knowledge and Skills in Tourism/KAST/, LLP, LdV Transfer of Innovation, EU
 • Трудова реализация чрез квалификация на безработни и младежи в неравно положение, национален, МРРБ
 • The Knowledge Shop III, международен, SOCRATES- GRUNDTVIG
 • Promoting advanced resources and methodologies for new teaching and learning solutions in digital education - PARMENIDE, пилотен проект , Програма Леонардо да Винчи
 • Collaborative learning for enhancing practical skills for patient-focussed interventions in gait rehabilitation after orthopedic surgery , международен проект, ERASMUS+|KA2|Strategic Partnership
 • The Knowledge ShopII, международен, SOCRATES- GRUNDTVIG
 • Assessment Tool for the Training of Interpreters, международен, LEONARDO DA VINCI Pilot Pro
 • Бургаски регионален виртуален музей, национален, Министерство на културата
 • Knowledge Shop I, Grundvig 2, Socrates
 • DG XIII - INCO COPERNICUS Science Research Telematics Project PL961060, международен,
 • IEARN, национален, Фондация "Отворено общество"
 • IEARN, национален, Фондация "Отворено общество"
 • IEARN, национален, Фондация "Отворено общество"