доц.д-р Димитър Минчев

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Computer science / Компютърни науки
  • Computer architectures and networks / Компютърни архитектури и мрежи
  • Digital signal processing / Цифрова обработка на сигнали

 

Членство в научни организации
  • Съюз на математиците в българия, http://www.math.bas.bg/smb/
  • Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Дружество по информатика и компютърни науки.

 

Специализации
  • Германия, Технически университет - Кемнитц, Информатика 2001
  • България, ШУ "Епископ Константин Преславски", Информатика, Системно Администриране 2006
  • Италия, ESA, ESRIN, Frascati, NEST and DORIS training course. 2009