Статии
 • Драгнева Н.Особености при изготвяне на експертиза за оценка на материални щети на МПС при ПТП , Годишник Бургаски свободен университет , 2017
 • Драгнева Н.Особености при защита на интелектуалната собственост при менажирането на музикален лейбъл, Годишник БСУ, 2014
 • Драгнева Н."Транспорт плюс” – софтуер за управлението на автомобилния парк, БСУ , 2012
 • Драгнева Н.Тенденции в развитието на транспортния сектор в съответствие с Европейската директива, БСУ, 2011
 • Драгнева Н.Необходимост и организация на екологично обучение на водачи на МПС , БСУ , 2010
 • Драгнева Н. Куриерските услуги като част от транспортното обслужване на населението, с-е Машини, технологии ,материали брой 6, 2009
 • Драгнева Н. Автомобилните гуми и опазването на околната среда, БСУ, 2009
 • Драгнева Н.Позицията на българските транспортни фирми по управление веригата на доставките в ЕС, с-е "Машини, технологии, материали" брой 6-7 , 2008
 • Драгнева Н. Проблеми на безопасността на железопътния транспорт в Р България, БСУ, 2008
 • Драгнева Н.Транспортно обслужване на населението с лек таксиметров превоз, с-е "Машини,технологии и материали"брой4-5, 2007
 • Драгнева Н. Д. Симеонов" Логистична концепция в модел на транспортно обслужване на потребители, с-е "Машиностроене & електротехника" брой 5, 2005
 • Драгнева Н. Логистика на сервизните услуги, БСУ, 2005
 • Драгнева Н.Измерител на качеството на тран. услуга от системата ОПТ, с-е "Маш. техника и технологии"НТС-ТУ Варна брой 1, 2004
 • Драгнева Н.Оценка на елементите на системата за обществен пътнически транспорт при извършване на транспортни услуги, Ситроник, 2004
 • Драгнева Н. Д. Симеонов "Изследване на еко.замърсяване на кръстовище регулирано със светoфари", БСУ, 2003
 • Симеонов Д. Н. Драгнева " Пътникопоток автобуси и качеството на транспортното обслужване", БСУ, 2002
 • Симеонов Д. Н. Драгнева " Лекият таксиметров превоз, като елемент на системата " Обществен пътнич, БСУ, 2001
 • Драгнева Н. Преструктуриране на пътническите превози, БСУ, 1999
 • Драгнева Н. Сравнителна оценка на организацията на движението по вътрешноградските линии на гр. Бур, БСУ, 1998

 

Доклади
 • Драгнева Н. Системата водач-автомобил-среда и участието на пешеходците в нея , XXVI НТК с международно участие "trans MOTOAUTO 18"Бургас 2018, 2018
 • Драгнева Н. Пътната безопасност като част от системата водач-автомобил-среда, Конференция БСУ"Синя икономика и синьо развитие" 2018, 2018
 • Драгнева Н.Технически средства за контрол на товарния автомобилен контрол и проблеми свързани с безопасноста на движението , XXVНТК с международно участие "trans & MOTOAUTO 16" Бургас 2017г. , 2017
 • Драгнева Н.Приложение на електромобилите за обслужване на селища от затворен тип , XXI НТК с международно участие "EKO 16 " Варна 2016г. , 2016
 • Драгнева Н.Съвременни решения за повишаване на активната безопасност на автомобилите , Юбилейна научна конференция БСУ 2016 , 2016
 • Драгнева Н.По някои въпроси на автомобилизацията , XXIVНТК с международно участие "trans & MOTOAUTO 16" Варна 2016г. , 2016
 • Драгнева Н.Самостоятельная работа студентов в дистанционном обучении, VIII Международна НПК гр.Екатеринбург Русия, 2015
 • Драгнева Н. Безопасност на електромобилите, XXIII НТК с международно участие"trans&MOTOAUTO" 15, 2015
 • Драгнева Н.Изграждане на зарядни станции за електромобили в България - Европейски практики и проблеми, НК с международно участие БСУ, 2015
 • Драгнева Н.Актуализиране на учебната програма по дисциплината "Нормативни документи за изграждане и включване на ВЕИ", НПК БСУ, 2014
 • Драгнева Н.Възможности за повишаване на качеството в градските автомобилни превози, XXII НТК с международно участие "trans & MOTOAUTO 14 " Варна 2014г., 2014
 • Драгнева Н.Мястото и ролята на курсовата задача в дистанционното обучение, Електронно списание за КНК том 3 №4, 2014
 • Драгнева Н.Велосипедния транспорт като алтернатива за придвижване в градски условия, XIX НТК "Транспорт, екология- устойчиво развитие"гр. Варна , 2013
 • Драгнева Н. Приложение на аутсорсинга в сферата на транспортната логистика, XXI МНТК "trans&MOTOAUTO' 13", 2013
 • Драгнева Н. Приложение на "зелените технологии" в транспорта , НК с международно участие БСУ, 2013
 • Драгнева Н.По някои въпроси за организацията на приемане, съхраняване и разкомплектоване на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), XX МТК "trans&MOTAUTO" 12, 2012
 • Драгнева Н. Логистични процеси при снабдяване с резервни части за автомобили, МК- БСУ гр.Бургас, 2011
 • Dragneva N.Management of a taxi services company through use of gps positioning and gprs data transfer , 5th International Scientific Conference "Theoretical and Practical Issues in Transport"Пардубице Чехия, 2010
 • Драгнева Н. Perspectives for the logistics services in Bulgaria, Всеросийска научно-техническа конференция Красноярск Русия, 2010
 • Драгнева Н. Методи за оперативно планиране и прогнозиране на пътническите превози в ж.п. транспорта , НТК с международно участие гр. Варна, 2010
 • Драгнева Н.Транспортът като базова комуникативна функция в логистиката, МК-БСУ гр. Бургас, 2010
 • Драгнева Н.Сервизът на автомобилните гуми- гарант за активната безопасност на автомобилите , НС-гр.Русе, 2009
 • Драгнева Н. Автобусните спирки- съставна част от структурата устойчива градска транспортна мрежа, XVI международна НТК trans&MOTOAUTO 09, 2009
 • Драгнева Н. Проблеми на обучението на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, МК -БСУ гр. Бургас, 2008
 • Драгнева.Н Общи принципи на поддържане на пристанищната механизация и осигуряването и с резерни части, XVIII МТК " Транспорт08" ВТУ" Тодор Каблешков" София, 2008
 • Драгнева Н.Оценка на логистичните операции при осъществяване на мултимодалните превози, Всеросийска научно-техническа конференция Красноярск Русия, 2007
 • Драгнева Н.Операционна технология и качества за обслужване на пътниците в Летище Бургас, Научна конференция с межд. участие БСУ гр. Бургас, 2006
 • Драгнева Н. Качество и конкурентноспособностна пътническите превози с автомобилен и железопътен транспорт, Интернационална конференция Пардубице Чехия, 2006
 • Драгнева Н. Изчисляване на себестойността в автомобилния транспорт, НТК с межд участие Варна, 2005
 • П.Георгиева Н.Драгнева Изследване на автокорелации при някои характеристики на качеството на обслужване в системата "Обществен пътнически транспорт ", Интернационален конгрес CAR 2005 Питещи Румъния, 2005
 • Драгнева Н. Симеонов Д Позицията на "СО МАТ" на транспортните пазари, 15 НТК с межд. участие София, 2005
 • Драгнева Н. Симеонов Д. Логистична концепция в модел за транспортно обслужване на потребители, Международна НТК " Trans & Motoauto`05"-НВУ В.Търново, 2005
 • Драгнева Н. Общи принципи на поддържане на пристанищната механизация и осигуряването и с резервни части., XVIII МНК "Транспорт 08" ВТУ" Тодор Каблешков" София, 2005
 • Драгнева Н.Изследване на интервалите на движение на автобусите от гр. транспорт", НТК с межд. участие Варна, 2004
 • Драгнева Н. Симеонов Д. Състояние на системата "Обществен пътнически транспорт", МК- БСУ гр.Бургас, 2004
 • Георгиева П. Драгнева Н.Оценка на надеждността на системата за "ОПТ", Международен конгрес Варна, 2004
 • Симеонов Д. Драгнева Н.Отправни документи и процедури при международни прево, НС-гр.Русе, 2004
 • Драгнева Н.Влияние на уч. скорост върху времето за пътуване в системата "ОПТ", 14 НТК с межд. участие София, 2004
 • Драгнева Н. Георгиева П.Изследване на характеристиките на авт.транспортни потоци, НТК с межд участие гр.Варна, 2003
 • Георгиева П. Драгнева Н. Изследване на отклоненията на интервала на движение, НТК с межд. участие гр.Варна, 2003
 • Драгнева Н. Необходимост от синхронизиране на движението на автобусите по линии, 13 НТК с межд. участие София, 2003
 • Драгнева Н. Георгиева П. Статистически модел на престоя в междинните спирки и, БСУ- ЦИТПН Бургас, 2003
 • Симеонов Д. Драгнева Н. Трендафилова М. Методология за иследване на елементи, НС-гр. Русе, 2003
 • Драгнева Н. Симеонов Д. По някои въпроси на так. обслужване на пътниците., НТК гр.Варна, 2002
 • Simeonov D. Dragneva N. Transport service of passengers flowse, 1st IntCon MEET - гр.Варна, 2002
 • Симеонов Д. ДДрагнева Н. По някои въпроси на организацията на раб.превози, НС - гр.Русе, 2002
 • Драгнева Н. Симеонов Д. Елементи от оценка на разписанията на авт.разписание в г, 12 НТК с межд. участие София, 2002
 • Драгнева Н., Измерител на качеството на транспортните услуги от системата "ОПТ", БСУ - юбил. сесия, 2001
 • Драгнева Н., Градската трансп. мрежа и качество на транспортното обслужване, НТК с межд. участие - гр.Варна, 2000
 • Драгнева Н.Средна дължина на пътуването, НТК с межд. участие Варна, 1998

 

Учебници и помагала
 • Техническо и компютърно документиране , 2017
 • Топлотехника, 2016
 • Техническо и нормативно проектиране на ВЕИ, 2015
 • Инженерна логистика и спедиция, 2013
 • Системи, технологии и логистика, 2012
 • Интелектуална собственост, 2011
 • Пътно-транспортна и автотехническа експертиза, 2011
 • Нормативни документи за изграждане и включване на ВЕИ, 2010
 • Организация на товарни и пътнически превози- ръководство за упражнения, 2006
 • Организация на пътнически итоварни превози- ръководство за курсово проектиране, 2006

 

Научно-изследователски проекти
 • "Бистатична радиолокационна система за превенция на нарушения на сухопътни, въздушни и морски граници: модели и алгоритми за синтез на сигнали и реконструкция на изображения" , вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Студентски практики, външен,
 • Студентски практики, външен,
 • Развитие на електрони форми за дистанционно обучение в системата на висшето образование, външен, МОН
 • Студентски практики, външен, МОН
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, външен, МОН
 • Програмно-техническа система за визуализация на обекти, релеф и релефни деформации, университетски, БСУ
 • Енергийна ефективност при акумулиране на енергия от възобновяеми енергийни източници ВЕИ за нуждите на електротранспорта, външен, МОН
 • Студентски практики, външен, МОН
 • Развитие на електрони форми за дистанционно обучение в системата на висшето образование, външен, МОН
 • Обработка на комплексни изображения, получени с ASAR-ENVISAT за привенция и оценка на последствията от природни бедствия , вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване и моделиране на информационни и логистични потоци и проектиране на е-инфраструктура със средствата на грид и клъстер компютинг, външен, МОН
 • Проучване и проектиране на транспортно-технич. параметри на светофарна уредба, договор, Община - гр. Бургас
 • Проучването на съществуващата транспортна мрежа в гр. Бургас, проучване, Община - гр. Бургас