Монографии
 • С. Лецковска, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” - Влияние на траекторията на натоварване върху пределната степен на пластично формоизменение на листов метал в условията на двумерно напрегнато състояние, Научна специалност 02.01.17.“Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране”, 2003 г. Диплома No/дата: 28667 / 05.09.2003, утвърдено с Протокол No/дата: 11/25.06.2003, 2003

 

Статии
 • УЧЕБНА ЛАБОРАТОРНА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ ЦЕНТРАЛИ , Годишник БСУ, 2019
 • СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ ОТ ЕНЕРГИЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС, Електронно списание „Компютърни науки и комуникации”, ISSN: 1314-7846, Vol 8 № 1 (2019):, 2019
 • Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Елдар Заеров, Радослав Симионов, Влияние на повредите на PV-модули върху ефективността на работата им, Годишник БСУ 2018, ISSN: 1311-221-X под печат, Годишник БСУ 2018, 2018
 • Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Елдар Заеров, Радослав Симионов, Съвременни технологични решения в електроснабдяването, Годишник БСУ, 2018, ISSN: 1311-221-X под печат, Годишник БСУ, 201, 2018
 • Kamen Seymenliyski, Silviya Letskovska, Radoslav Simionov, Current Aspects Of The Environmental Impact Of Electrical Equipment , КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, т.7, бр.1, 200-205, ISBN 978-619-7126-57-0, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, т.7, бр.1,, 2018
 • Pavlik RAHNEV', Silviya LETSKOVSKA, Kamen SEYMENLIYSKI, Electronics Integrated In Textil Materials. ISBN 1310-912 X, vol.7/2017, p.176-181 издателство НТС по ТОК, сп. Текстил и облекло, , 2017
 • Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Радостин Димитров, Алгоритъм за зареждане на данни в MATLAB за оценка на спестени емисии вредни атмосферни газове, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, стр. 189-195, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI,, 2017
 • Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Влияние на замърсяването върху производителността на фотоволтаичните модули, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, стр. 179-189, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, 2017
 • Гинко Георгиев, Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Изследване на лабораторно електрозадвижване в среда MATLAB, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, стр.126-132, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, 2017
 • Радостин Долчинков, Силвия Лецковска, Мариана Колева, Стефан Михов, Решения за оценка на степента на замърсяване и почистване на фотоволтаични панели, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, стр.74-83, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI,, 2017
 • Гинко Георгиев, Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Симулационно изследване на характеристиките на учебна фотоволтаична централа в среда на MATLAB, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, стр.165-170, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, 2017
 • Ginko Georgiev, Silvija Letskovska, Study Of Possible Causes Of Failure Asynchronous Motors, Списание „Компютърни науки и комуникации”, ISBN 978-619-7126-57-0, Vol 5 № 2 (2016), стр. 33-36 БСУ, Бургас, Списание „Компютърни науки и комуникации, 2016
 • Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Кремена Димитрова, Изследване зависимостта на стойността на защитния кондензатор от динамичните параметри на симистора и на товара, Годишник на БСУ 2016 том XXXII, стр. 180-183, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2016 том XXXII, 2016
 • Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Даря Сиракова, Създаване на непрекъснат модел на състоянието на асинхронен двигател в установена координатна система, Годишник на БСУ 2016 том XXXII, стр.184 - 190, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2016 том XXXII, 2016
 • Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Даря Сиракова, Разработване на дискретен модел на асинхронен двигател в синхронизирана с полето координатна система, Годишник на БСУ 2016 том XXXII, стр. 191-195, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, одишник на БСУ 2016 том XXXII, 2016
 • Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Study The Performance Characteristics Of Power Systems With Photovoltaic Power Plants, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 5, No 4(2016), ISBN 978-619-7126-57-0, БСУ, Бургас, стр.12-17, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 5, No 4, 2016
 • Silvija А. Letskovska and Kamen D. Seymenliyski, Investigation The Possibilities For Production Of Hot Water With Renewable Energy Source, Yearbook of BFU 2015, Volume XXXII, p. 89-99, ISSN: 1311-221-X, Printing company EKS-PRESS Ltd. - Gabrovo, Yearbook of BFU 2015, Volume XXXII, 2015
 • Silviya Letskovska and Kamen Seymenliyski, Electrical Energy Production Using Hybrig System Solar - Hydrogen Cells, Yearbook BSU 2015, Volume XXXII, page 104-109, ISSN: 1311-221-X; Printing company EKS-PRESS Ltd. - Gabrovo, Yearbook BSU 2015, 2015
 • Силвия А. Лецковска и Камен Сейменлийски, Изследване възможностите за горещо водоснабдяване при използване на възобновяем източник, Известия на съюза на учените – Сливен, България, 2015, том 29, кн.2, стр. 64-67, издателство: ОБНОВА БТ-СИЕ ЕООД, ISSN 1311 2864, Известия на съюза на учените – Сливен, България, 2015
 • Силвия Лецковска, Даря Сиракова, Камен Сейменлийски, Основни положения от теорията на управлението на асинхронен двигател с ориентация на магнитното поле, Годишник на БСУ 2015 том XXXII, стр. 145-149, ISSN: 1311-221-X Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2015 том XXXII, 2015
 • Гинко Георгиев, Кремена Димитрова, Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Възможности за решаване на някои проблеми при векторно управление на трифазен асинхронен двигател, Годишник на БСУ 2015, ТОМ XXXII, стр. 150-159, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2015, 2015
 • Silvija Letskovska and Krasimir Petkov, Изследване на дактилоскопни следи на пръстови отпечатъци с използване на магнитни прахове, Годишник на БСУ 2014 том XXX; стр. 258-262, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, БСУ, Годишник 2014, том XXX, 2014
 • Silvija Letskovska and Krasimir Petkov, Изследване на дактилоскопни слединапръстови от печатъци с използване на цианакрилатни Пари, Годишник на БСУ 2014 том XXX; ISSN: 1311-221-X, стр. 214-220, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, БСУ, Годишник 2014, т. XXX, 2014
 • Silvija Letskovska and Kamen Seymenliyski, Monitoring system for evaluation solar energy potential, Годишник на БСУ 2014, том XXX; стр. 208-213, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, БСУ, Годишник 2014 XXX, 2014
 • Silvija Letskovska, Kamen Seymenliyski, Renewable Energy Sources and Pricing of Electrical Power, Journal of Energy and Power Engineering is published monthly in hard copy (ISSN1934-8975) and online (ISSN 1934-7367) by David Publishing Company, US, 2014; Volume 8, Number 5, May 2014 (Serial Number 78), p. 896-902 , ournal of Energy and Power Engineering is published monthly in hard copy (ISSN1934-8975) and online (ISSN 1934-7367) by David Publishing Company, US, 2014
 • Kamen Seymenliyski and Silvija Letskovska, Hydrogen As A Renewable Source - Industrial Production And Use, Списание „Компютърни науки и комуникации”, ISBN 978-619-7126-57-0, Том 2, № 4 (2013), стр. 10-14 БСУ, Бургас, Списание „Компютърни науки и комуникации, 2013
 • Д. Минчев, С. Лецковска К. Сейменлийски, Т. Алексов, М. Иванов, Информационно-справочна система (електронно табло) на база LCD дисплеи, Годишник БСУ, ТОМ XXIX, 2013 ISSN: 1311-221-X, стр. 236-240, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник БСУ ТОМ XXIX, 2013
 • Д. Попова, С. Лецковска, К. Сейменлийски, Системи за визуализация на информацията - възможности и перспективи, Годишник БСУ, ТОМ XXIX 2013, ISSN: 1311-221-X стр. 229-235, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник БСУ, 2013
 • Ст. Моллова, К. Сейменлийски, С. Лецковска, Интелигентно светодиодно осветление, Международната НК "МАТТЕХ 2012", ШУ "Епископ Константин Преславски", Сборник научни трудове, т. 2, стр. 213-217 ISSN: 1314-3921, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, ШУ "Епископ Константин Преславски", Сборник научни трудове, 2012
 • К. Сейменлийски, С. Лецковска, Ст. Моллова, Лабораторен стенд за изпитване на дефектно токови защити, Международната НК "МАТТЕХ 2012", ШУ "Епископ Константин Преславски", Сборник научни трудове, т. 2, “, стр. 218-224, ISSN: 1314-3921, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, Международната НК "МАТТЕХ 2012", ШУ "Епископ Константин Преславски", 2012
 • К. Сейменлийски, С. Лецковска, Ст. Моллова, Отразяване характеристиките на качеството на електрическата енергия при тарифиране, Годишник БСУ, 2012. том XXVII, ISSN: 1311-221-X, стр. 218-226, Печат: ЕКС-ПРЕСООД – Габрово, Годишник бСУ том XXVII, 2012
 • Ст. Моллова, Г. Николова, С. Лецковска, Енергоефективно светодиодно осветление с възобновяем източник на енергия, Годишник БСУ, 2012. ISSN: 1311-221-X, том XXVII, стр. 264-271, Печат: ЕКС-ПРЕСООД – Габрово, Годишник БСУ том XXVII, 2012
 • С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев, Възможности за модифициране на действащите тарифи за заплащане на електрическата енергия, Годишник БСУ, 2012. ISSN: 1311-221-X, том XXVII, стр. 256-264, Печат: ЕКС-ПРЕСООД – Габрово, Годишник БСУ XXVII, 2012
 • К. Сейменлийски, С. Лецковска, П. Рахнев, Технически фактори влияещи върху себестойността и цената на електрическата енергия, Годишник БСУ, 2011, ТОМ XXV, ISSN: 1311-221-X, стр. 74-78, Печат: ЕКС-ПРЕСООД - Габрово, Годишник БСУ ТОМ XXV, 2011
 • С. Лецковска, П. Рахнев, Ст. Моллова, Специфични особенности при тарифиране на електрическата енергия, Годишник БСУ, ТОМ XXV, 2011, Годишник БСУ, ТОМ XXV, 2011, ISSN: 1311-221-X, стр. 27-33, Печат: ЕКС-ПРЕСООД - Габрово, Годишник БСУ ТОМ XXV, 2011
 • Силвия Лецковска, Научно-технически методи за криминалистично изследване на материали, вещества и изделия, Годишник БСУ, ТОМ XXV, 2011, ISSN: 1311-221-X, стр. 27-33, Печат: ЕКС-ПРЕСООД - Габрово, Годишник БСУ, 2011
 • Стоянка Моллова, Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Висше техническо образование и дистанционни технологии, Годишник БСУ, ТОМ XXV, 2011, ISSN: 1311-221-X, стр. 27-33, Печат: ЕКС-ПРЕСООД - Габрово, Годишник БСУ ТОМ XXV, 2011
 • П. Рахнев, Ст. Моллова, С. Лецковска, Съвременно състояние на системата за дистанционно обучение, Иновации в образованието, ШУ "Еп. К. Преславски", стр. 744-749, 2010 г. ISBN 978-954-400-298-5, Печат: Фабер – В. Търново, Иновации в образованието, ШУ"Епископ К. Преславски",ISBN 978-954-400-298-5, 2010 г, 2010
 • П. Рахнев, С. Лецковска, Ст. Моллова, Технологии и тенденции на дистанционното обучение във висшето образование, Иновации в образованието, ШУ "Еп. К. Преславски", стр. 740-744, 2010 г. ISBN 978-954-400-298-5, Печат: Фабер – В. Търново, Иновации в образованието, ШУ"Еп.К. Преславски"ISBN 978-954-400-298-5, 2010 г., 2010
 • К. Сейменлийски, П. Рахнев, С. Лецковска, П. Георгиев, Непрекъснат модел на състоянието на асинхронен двигател в установена координатна система с оси алфа и бета, Годишник БСУ, 2007, Том XVII, стр. 355-360, ISSN 1311-221 X, издателство ИРИТА ПРИНТ ООД., Годишник БСУ, 2007, 2007
 • P Rahnev and S. letskovska, Electrical and mechanical parameters of boron carbide, Сп. Машиностроене и машинознание, т.3, стр. 34-36, 2007, ISSN 1312-8612. Book print TU-Varna, списание Машиностроене и Машинознание, година II, , 2007
 • П. Рахнев, С. Лецковска, Германиеви фотоприемници за инфрачервената област, Годишник БСУ, 2007. Том XVII, стр. 337-342, ISSN 1311-221 X, издателство ИРИТА ПРИНТ ООД, Годишник БСУ, 2007, 2007
 • К. Сейменлийски, П. Рахнев, С. Лецковска, П. Георгиев, Непрекъснат модел на състоянието на асинхронен двигател в синхронизирана с полето координатна система с оси d и q, Годишник БСУ, 2007. Том XVII, стр. 350-355, ISSN 1311-221 X, издателство ИРИТА ПРИНТ ООД., Годишник БСУ, 2007, 2007
 • К. Сейменлийски, П. Георгиев, С. Лецковска, П. Рахнев, Вариантно решение на крайно стъпало за широчинно - импулсно регулиране на скоростта на постояннотоков двигател, БСУ, Годишник, Том XV 2006, стр. 195-200, ISSN 1311-221 X, издателство ИРИТА ПРИНТ ООД. на постояннотоков двигател , БСУ, годишник, 2006
 • S. Letskovska and J. Genov, An Influence of Loading Paths in Sheet Metal Forming in the Biaxial Stress State Condition onto Limit Strains, Journal of the mechanical behavior of materials, 2007, vol. 17, №5, p. 345-355, ISSN 0334-8938. Freund Publishing House Ltd, Tel Aviv, Israel http://miar.ub.edu/issn/0334-8938 , Journal of the mechanical behavior of materials, 2006
 • С. А. Лецковска, Пределна интензивност на пластично формоизменение в условията на двумерно напрегнато състояние, Бургаски Свободен Университет, Годишник, Том VII, 2002, ISSN 1311-221-X, стр. 179-186, издателство ИРИТА ЕООД- гр. Казанлък, Бургаски Свободен Университет, Годишник, Том VII, 2002
 • Цанев Ц. Т., К. Д. Сейменлийски, С. А. Лецковска, Регулатор на температурата в технологични системи, Годишник, Технически университет – Варна, 2001, ISSN 1311-896X, стр. 290-295, издателство ТУ – Варна., Годишник, Технически университет – Варна, 2001, 2001
 • Лецковска С., Автореф дисертация-Влияние на траект. на натоварв. в/у степ. на пл. формоизменение, Орел, Русия, 2001
 • Рахнев П. Р., С. А. Лецковска, К. Д. Сейменлийски, Изготвяне на силицидни (сихромни) резистори, Годишник, ТУ – Варна, 2001, ISSN 1311-896X, стр. 290-295, издателство ТУ –Варна, ТУ-Варна - годишник, 2001
 • Рахнев П. Р., С. А. Лецковска, К. Д. Сейменлийски, Контактно съпротивление при слойни резистори, Годишник, ТУ – Варна, 2001, ISSN 1311-896X, стр. 295-300, издателство ТУ –Варна, ТУ-Варна - годишник, 2001
 • С. Лецковска, Работа за деформация при пластично деформиране на тела от уякчаваща се среда, Годишник, Технически университет – Варна, 2001, ISSN 1311-896X, стр. 154-159, издател ТУ-Варна, ТУ-Варна - годишник, 2001
 • В. В. Стружанов, Вяч. В. Башуров, С. А. Лецковска, Устойчивост на равновесието на еластично - пластични системи с остатъчни напрежения, Годишник, ТУ – Варна, 2001, ISSN 1311-896X, стр. 159-165, ТУ-Варна - годишник, 2001
 • П. Г. Мазеин, Д. В. Прусаков, С. А. Лецковска, Моделиране на остатъчните напрежения и деформации при пластично пробиване, Бургаски Свободен Университет, Годишник, Том VI, стр. 112-116, ISSN 1311-221-X, 2001, Издателство “Ирита” ЕООД, Казанлък..., БСУ - годишник том VI, 2001
 • Симеонов С., С. А. Лецковска, К. Д. Сейменлийски, Ц. Т. Цанев, Микропроцесорна система за изследване на феромагнитни материали, Бургаски Свободен Университет, Годишник, Том IV, ISSN 1311-221-Х, 2000 г., Издателство "Ирита" ЕООД, Казанлък, стр. 70-74..., БСУ - годишник, том IV, 2000
 • К. Сейменлийски, Ц. Цанев, С. Лецковска, Заместваща cхема на системата захранваща мрежа – преобразувателно устройство за технологични цели, Бургаски Свободен Университет, Годишник БСУ, Том IV, стр. 49-56, ISSN 1311-221-X, 2000, Издателство “Ирита” ЕООД, Казанлък....., БСУ - годишник, том IV, 2000
 • S. Letskovska, Seymenliyski K., Simeonov S., The structure of ferromagnetic materials - metallographical study, Journal of applied electromagnetism, Special Issue 2000, ISSN 1109–1606, Special issue, p.53-58, Institute of Communication and Computer Systems, Athens, Greece, Journal of applied electromagnetism, Athens, Greece, 2000
 • Раканова (Лецковска) С., Сейменлийски К., Апаратура и методика за металографско изследване на структурата на феромагнитни материали, Бургаски Свободен Университет, Годишник, Том II, стр. 404 - 409, ISSN 1311-221-X, 1999, Издателство “Ирита” ЕООД, Казанлък., БСУ - годишник, том II, 1999
 • Георгиев Д., Раканова С. (Лецковска),, Изследване влиянието на режимите на вибрационно ППД, БСУ, Годишник, Том I, 1998

 

Доклади
 • IoT in Smart University, International ConferenceEconomic Aspects of Energy Efficiency of the EU Countries, Workshop on Energy Efficiency in Industrial and Buildings Sectors, 8-11 07. 2019 Nizhny Novgorod, Russian Federation, 2019
 • Educational Technologies in Energy Efficiency Training , International ConferenceEconomic Aspects of Energy Efficiency of the EU Countries, Workshop on Energy Efficiency in Industrial and Buildings Sectors, 8-11 07. 2019 Nizhny Novgorod, Russian Federation, 2019
 • The Training System For The Study Of Computer Clusters, International conference on High Technology forSustainable Development, 2019
 • Laboratory System For Monitoring And Forecasting The Parameters Of Sea Waves , International conference onHigh Technology forSustainable Development, 2019
 • Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Радослав Симионов, Актуални аспекти на влиянието на електротехнически съоръжения върху околната среда, Международна научна конференция, Синя икономика, БСУ 2018, Бургас, България, Сборник доклади, с. 257-262, ISBN 978-619-7126-57-0, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Международна научна конференция, Синя икономика, БСУ 2018, Бургас, България,, 2018
 • Kamen Seymenliyski, Eldar Zaerov, Radoslav Simionov, Silviya Letskovska, Reducing The Environmental Impact Of Electrical Installations, International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech 2018) Sofia, Bulgaria 11-14 June 2018, IEEE Catalog Number: CFP18Q62-POD, ISBN: 978-1-5386-7040-8, р.206-209, Copyright © 2018 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. , International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech 2018) Sofia, Bulgaria 11-14 June 2018,, 2018
 • Silviya Letskovska, Eldar Zaerov, Kamen Seymenliyski, Stefan Mikhov, Environmental Influence On Renewable Sources Productivity, International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech 2018) Sofia, Bulgaria 11-14 June 2018, IEEE Catalog Number:CFP18Q62-POD, ISBN: 978-1-5386-7040-8, р.209-212; Copyright © 2018 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. , International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech 2018) Sofia, , 2018
 • Kamen Seymenliyski, Silviya Letskovska, Radoslav Simionov, Eldar Zaerov, Electrical Equipment Impact On The Environment And Quantity Factor Measurement, ICTRS '18, October 8–9, 2018, Barcelona, Spain ISBN: 978-1-4503-6580-2, https://doi.org/10.1145/3278161.3278168, Proceedings of the Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, p. 41-44; Published by ACM , ICTRS '18, October 8–9, 2018, Barcelona,, 2018
 • Pavlik Rahnev, Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Technology Of Cigs Solar Cells For Textil/Clodes Application, National Textile Conference NTC 2017, сп. Текстил и облекло, Special Issue 10/2017, Book of Abstracs, ISSN 1310-912 X, p. 272-273, издателство НТС по ТОК, National Textile Conference NTC 2017, 2017
 • Pavlik Rahnev, Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Organic Piezo Materials And Application In Clodes, National Textile Conference NTC 2017, Special Issue 10/2017, Book of Abstracs, ISSN 1310-912 X, p. 274-275, издателство НТС по ТОК, National Textile Conference NTC 2017, 2017
 • Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Ginko Georgiev and Pavlik Rahnev, Laboratory Classes for Saved Emissions of Greenhouse Gases, ICEST 2017: 52TH International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies, Nis, Serbia, June 28-30, 2017 Proceedings of Papers, р. 366-370, ISSN:2603-3259(Print) ISSN:2603-3267(Online), 52TH International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies, 2017
 • Ginko Georgiev, Silvija Letskovska, Kamen Seimenliyski and Pavlik Rahnev, Сreating Laboratory Models for Auto Backup Power, ICEST 2017: 52TH International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies, Nis, Serbia, June 28-30, 2017 Proceedings of Papers, р. 362-366, ISSN:2603-3259(Print), ISSN:2603-3267(Online), 52TH International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies,, 2017
 • Pavlik Rahnev, Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Solar Cells On Textil Materials "XVIII National Textile Conference NTC 2016, 26–28 October 2016, Book of abstracts: p. 16, TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE Special issue 10/2016, ISSN 1310-912X, Sliven, Bulgaria, издателство НТС по ТОК, XVIII National Textile Conference NTC 2016, 2016
 • Гинко Георгиев и Силвия Лецковска, Изследване на възможни причини за аварии на асинхронно електро задвижване, Юбилейна научна конференция с международно участие"Новата идея в образованието", БСУ, 20-21 септември 2016 г, Сборник доклади, ISBN 978-619-7126-28-0, стр. 513-520, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Юбилейна научна конференция с международно участие"Новата идея в образованието", БСУ, 20-21 септември 2016 г, 2016
 • Ginko Georgiev, Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski and Pavlik Rahnev, Determination of Harmonics Level in Local Electrical Distribution System, ICEST 2016, International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies 28 ? 30 June 2016, Ohrid, Macedonia, ISBN?10 9989?786?78?X, ISBN?13 978?9989?786?78?5, EAN 9789989786785, Proceedings of Papers р. 347-351, Published by: Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, Printing of this edition has been financially supported by EVN Macedonia, nternational Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies 28 ? 30 June 2016, Ohrid, Macedonia, ISBN?10 9989?786?78?X, ISBN?13 978?9989?786?78?5, EAN 9789989786785, Proceedings of Papers р. 347-351, Published by: Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, 2016
 • Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Ginko Georgiev, Laboratory Equipment for Energy Accumulation from Renewable Sources, ICEST 2016, International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies, 28 ? 30 June 2016, Ohrid, Macedonia, Proceedings of Papers р. 455-459, ISBN?10 9989?786?78?X, ISBN?13 978?9989?786?78?5, EAN 9789989786785, Published by: Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, Printing of this edition has been financially supported by EVN Macedonia, International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies, 28 ? 30 June 2016, Ohrid, 2016
 • С. Лецковска и К. Сейменлийски, Изследване характеристиките на работа на фотоволтаична система за електроснабдяване Юбилейна научна конференция с международно участие"Новата идея в образованието", БСУ, 20-21 септември 2016 г. Сборник доклади, ISBN 978-619-7126-28-0, стр. 561-565, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Юбилейна научна конференция с международно участие"Новата идея в образованието", БСУ, 20-21 септември 2016 , 2016
 • Pavlik RAHNEV, Silviya LETSKOVSKA, Kamen SEYMENLIYSKI, ELECTRONICS INTEGRATED IN TEXTIL MATERIALS, XVIII National Textile Conference NTC 2016 26–28 October 2016, Book of abstracts: p. 10, TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE Special issue 10/2016, ISSN 1310-912X, Sliven, Bulgaria, издателство НТС по ТОК, XVIII National Textile Conference NTC 2016, 2016
 • Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Бургаски свободен университет-производител на енергия, Национална конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", Бургас, 2015, стр. 396-402, ISBN 978-619-7126-11-2, „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Национална конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", Бургас, 2015,, 2015
 • Silvija Letskovska, Kamen Seymenliyski, Preparation of Germanium Photo Detectors and Photovoltaic, ICEST 2014, XLIX Iinternational scientific conference on information, communication and energy systems and technologies, Serbia, Nis, June 25 - 27, 2014, , Proceedings of Papers, Volume 2, ISBN: 978-86-6125-109-2, p. 491-492, Published by: Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, Serbia, Printed by: NAIS PRINT Design, Nis, Serbia, ICEST 2014 - XLIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Serbia, Nis, June 25 - 27, 2014 , 2014
 • К. Сейменлийски, С. Лецковска, Организация на практическото обучение за специалисти по възобновяема енергетика, Национална научно-практическа конференция Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда, БСУ, Бургас, България, 2014, Сборник доклади, стр. 176-180, Дизан и предпечатна подготовка MIXXmedia 2014, НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ,БСУ, 2014
 • Silvija Letskovska Kamen Seymenliyski and Pavlik Rahnev, Laboratory Equipment for Hydrogen Energy Education, ICEST 2014, XLIX Iinternational scientific conference on information, communication and energy systems and technologies, Serbia, Nis, June 25 - 27, 2014, Proceedings of Papers, Volume 1, ISBN: 978-86-6125-108-5, p. 315-320, Published by: Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, Serbia, Printed by: NAIS PRINT Design, Nis, Serbia , ICEST 2014 - XLIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Serbia, Nis, June 25 - 27, 2014 , 2014
 • К. Сейменлийски, С. Лецковска, Водородът като възобновяем източник - промишлен добив и употреба, Национална конференция с международно участие Знанието - източник на иновации БСУ, 2013, ISBN 978-954-9370-99-7, стр. 64-71, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Национална конференция с международно участие Знанието - източник на иновации БС, 2013
 • Silvija Letskovska and Kamen Seymenliyski, Renewable Energy Sources and Tariffng of Electrical Power, XLVIII International scientific conference ICEST 2013. Proceedings of Papers, ISBN: 978-9989-786-89-1, Volume 2, p.739-742, Printed by: OFFICE 1 – BITOLA, XLVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ICEST 2013 - Macedonia, 2013
 • Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Dimitar Parachkevov and Kamen Seymenliyski, Sputtering of Thin Films on Flexible Substrates, XLVIII International scientific conference ICEST 2013. Proceedings of Papers, ISBN: 978-9989-786-89-1, Volume 2, p. 695-699, Printed by: OFFICE 1 – BITOLA, XLVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ICEST 2013 - Macedonia, 2013
 • 100. Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Metal – Polymer Based Power Bulk Resistors, XLVIII International scientific conference ICEST 2013. Proceedings of Papers, ISBN: 978-9989-786-89-1, Volume 2, p. 675-677, Printed by: OFFICE 1 – BITOLA, International scientific conference ICEST 2013, 2013
 • К. Сейменлийски, С. Лецковска, П. Рахнев, Повишаване ефективността на тарифната политика в електроенергийната система на България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, 2012, том 8, ISBN 978-954-753-095-9, стр. 91-100, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, 2012, 2012
 • Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Технология на слойни индуктивности и трансформатори, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, 2012, том 8, ISBN 978-954-753-095-9, стр. 106-111, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски, НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, , 2012
 • С. Лецковска, К. Сейменлийски, Технологични етапи при изготвяне на мощни тънкослойни резистори, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, 2012, том 8, ISBN 978-954-753-095-9, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“.стр.111-117, , Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, 2012
 • Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Стоянка Моллова, Образуване на цените на електрическата енергия в България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, 2012, том 8, ISBN 978-954-753-095-9, стр. 82-91, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, 2012, 2012
 • П. Рахнев, С. Лецковска, Слънчевите панели – настояще и бъдеще, Международна научна конференция, "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, БСУ, Бургас, 2010. ISBN 978-954-9370-72-0, стр. 85-91. Печат: ЕКС-ПРЕСООД - Габрово, МНК на БСУ“ Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”. , 2010
 • Павлик Р. Рахнев, Силвия Ал. Лецковска, Ст. K. Моллова, Проблеми на дистанционното образование, НК с международно участие „Образователни технологии” – Сливен, 2010. Известия на съюза на учените, Сливен, България, том 17, 2010, стр. 297-299, ISSN1311 2864, Печат БМ-ТРЕЙД, София, Известия на съюза на учените - Сливен, т.17, 2010, 2010
 • Павлик Р. Рахнев, Силвия А. Лецковска, Д. Парашкевов, Температурни зависимости при соларните клетки, НК с международно участие „Образователни технологии” – Сливен, 2010. НК с международно участие „Образователни технологии” – Сливен, 2010. Известия на съюза на учените, Сливен, България, том 17, 2010, стр. 337-340, ISSN-1311 2864, Печат БМ-ТРЕЙД, София, Известия на съюза на учените - Сливен, т.17, 2010, 2010
 • К. Сейменлийски, Ст. Моллова, С. Лецковска, П. Рахнев, Дистанционно обучение на студентите в техническите вузове, Международна научна конференция, "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, БСУ 2010, ISBN 978-954-9370-72-0, стр. 111-116. Печат: ЕКС-ПРЕСООД - Габрово, Международна научна конференция, "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, БСУ 2010,, 2010
 • Стоянка К. Моллова, Силвия А. Лецковска, Павлик Р. Рахнев, Web-базирана среда за обучение на студенти в инженерите специалности, НК с международно участие „Образователни технологии” – Сливен, 2010. Известия на съюза на учените, Сливен, България, том 17, 2010, стр. 294-297, ISSN1311- 2864, Печат БМ-ТРЕЙД, София, Известия на съюза на учените - Сливен, т.17, 2010, 2010
 • Silvija Letskovska, Pavlik Rahnev and Kamen Seymenliyski, Using Optical Analyzer for Student Education, XVI International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies – SIELA 2009, ISBN 978-954-323-530-8, vol. 1, p. 183-185. [Авангард прима, SIELA 2009 ISBN 978-954-323-530-8, 2009
 • Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Dimitar Parachkevov, Problem in using polymer substrates for solar cells, XVI International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies – SIELA 2009, ISBN 978-954-323-530-8, vol. 1, p. 181-183 [Авангард прима, SIELA 2009, ISBN 978-954-323-530-8, 2009
 • Силвия А. Лецковска, Павлик Р. Рахнев, Стоянка К. Моллова, Системи за анализ на микроскопски изображения в образователния процес, Известия на съюза на учените, Сливен, България, том 15, 2009, стр.216-221,ISSN1311- 2864, издателство МП ТУ-София, Известия на съюза на учените, т.15, 2009, 2009
 • Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Kamen Seymenliyski, Dimitar Parachkevov, Trimming the film resistors for high voltage and high current (power) application, XV Mejunarodni simpozijum Energetska elektronika - Ee 2009, Book of Abstracts, p. 12, Novi Sad, Serbia. ISBN 978-86 7892-208 -4; printed by STAMPA,F?F, Novi Sad, Serbia, XV Mejunarodni simpozijum Energetska elektronika - Ee 2009, Novi Sad, Serbia, 2009
 • Силвия А. Лецковска, Павлик Р. Рахнев, Стоянка К. Моллова, Компютърна микроскопия - анализ и възможности, Известия на съюза на учените, Сливен, България, том 15, 2009, стр.221-225, ISSN 1311 2864, издателство МП ТУ-София, Известия на съюза на учените, т.15, 2009, 2009
 • Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Dimitar Parachkevov, Power resistors for high frequency application, XV Mejunarodni simpozijum Energetska elektronika - Ee 2009, Book of Abstracts, p. 11, Novi Sad, Serbia, ISBN 978-86 7892-208 -4; printed by STAMPA,F?F, Novi Sad, Serbia, XV Mejunarodni simpozijum Energetska elektronika - Ee 2009, Novi Sad, Serbia, 2009
 • С. Лецковска, П. Рахнев, Комплексът микроскоп-компютър като средство за изследване и образователна дейност, ТУ - София, ИПФ - Сливен, НК с международно участие „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ”, 2008 Известия на съюза на учените – 2008, Сливен, т. 14, стр. 38-41, ISSN 1311 2864, издателство, стр. 226-230, .печат БМ Трейд,София , ТУ - София, ИПФ- Сливен, НК С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2009", 2008
 • Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Germanium Photo Detectors, XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2008, Nis, Serbia, Proceedings of Papers ISBN: 978-86-85195-61-7, p. 608-610, Printed by: UNIGRAF, Nis, Serbia, XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2008, Nis, Serbia, 2008
 • . Рахнев, С. Лецковска, Възобновяеми енергийни източници – методика за изследване на соларни клетки, ТУ - София, ИПФ - Сливен, НК с международно участие „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ”, 2008. Известия на съюза на учените – 2008, Сливен, т. 14, стр. 220-222, ISSN 1311 2864, издателство,печат БМ Трейд,София , НК с международно участие „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ”, 2008, 2008
 • С. Лецковска, П. Рахнев, Използване на анализатор на изображение за образователни цели, ТУ - София, ИПФ - Сливен, НК с международно участие „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ”, 2008. Известия на съюза на учените – 2008, Сливен, т. 14, стр. 218-220, ISSN 1311 2864, печат БМ Трейд,София, НК с международно участие „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ”, 2008. Известия на съюза на учените – 2008, Сливен, 2008
 • П. Георгиев, С. Лецковска, К. Сейменлийски, Непосредствен честотопреобразувател с векторна модулация, Научна конференция с международно участие на тема: “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2008, ISBN 978-954-9370-63-8, стр. 147-151. издателство ИРИТА ПРИНТ , Научна конференция с международно участие на тема: “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2008
 • Silvija Letskovska, Pavlik Rahnev, Computers Optic Microscopy for Education Electronics, XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2008, Nis, Serbia, Proceedings of Papers ISBN: 978-86-85195-61-7, p. 688-693, Printed by: UNIGRAF, Nis, Serbia , XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2008, Nis, Serbia, 2008
 • Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Power Resistors With Low Parasitic Inductance, XLII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 24 - 27 June 2007, Hotel Granit, Ohrid, Macedonia, Proceedings of Papers p. 101-102; ISBN: 9989 - 786 - 06 – 2, Printed by: Mikena - Bitola, XLII ICEST 2007, Ohrid, Macedonia , 2007
 • Silvija Letskovska, Pavlik Rahnev, Mechanical Properties of Thin Electrical Films, XLII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 24 - 27 June 2007, Hotel Granit, Ohrid, Macedonia, Proceedings of Papers; ISBN: 9989 - 786 - 06 - 2, p. 781-784, Printed by: Mikena - Bitola, XLII, ICEST 2007, Ohrid, Macedonia , 2007
 • Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Павлик Рахнев, Цанко Цанев, Взаимодействие на преобразувателните устройства със захранващата мрежа в режим на управление на безтоковата пауза, Известия на съюза на учените – 2006, Сливен, т. 11, кн.1, стр. 38-41, ISSN 1311 2864, издателство ОБНОВА, Сливен , Юбилейна научна конференция, 20 години ИПФ Сливен, 20-21.10.2006 г., 2006
 • Павлик Рахнев,Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Топлопроводящи пасти за монтаж на електронните елементи, Известия на съюза на учените – Сливен, 2006, ISSN 1311 2864, т. 11, кн.1, стр. 35-37, издателство ОБНОВА, Сливен. ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ , Юбилейна научна конференция, 20 години ИПФ Сливен, 20-21.10.2006 г., 2006
 • Силвия Лецковска, Павлик Рахнев, Камен Сейменлийски, Кредитна система и трансфер на кредити, състояние и перспективи на Болонския процес – повод за размишления, Известия на съюза на учените – 2006, Сливен, т. 11, кн.1, стр. 104-108, ISSN 1311 2864, издателство ОБНОВА, Сливен, Юбилейна научна конференция, 20 години ИПФ Сливен, 20-21.10.2006 г., 2006
 • К. Сейменлийски, С. Лецковска, Ц. Цанев, П. Рахнев, Полупроводникови преобразуватели в режим на постоянна безтокова пауза, Научна конференция с международно участие – „Присъединяване на България към Европейския съюз“, БСУ, Бургас, 2006, ISBN – 10: 954-9370-44-5, ISBN –13: 978-954-9370-44-7, стр. 299-305. издателство ИРИТА ПРИНТ, Научна конференция с международно участие – „Присъединяване на България към Европейския съюз“, БСУ, Бургас, , 2006
 • Pavlic Rachnev, Neli Simeonova, Silvija Letskovska, Non inductive Polymer Based Power Resistors Polymer Based Power Resistors, TECHNOMER 2005 - Germany, Fachtagung uber Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, Tagunsprogramm p. 19, WVP2, p. 162-165, CD ROM, ISBN: 3-00-017458-3.G, ISSN:0176-1625, TECHNOMER 2005-Germany, 2005
 • Pavlik Rachnev, Neli Simeonova, Silvija Letskovska, Thermoconductivity of contact pastes for electronics, TECHNOMER 2005 - Germany, Fachtagung uber Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, Tagunsprogramm p. 19, WVP2, ISBN: 3-00-017458-3.G, ISSN:0176-1625, p. 166-170, TECHNOMER 2005-Germany, 2005
 • K. Seimenliyski, T. Zanev, P.Rahnev, S. Letskovska, M. Uscheva, The influence of power converters built with power semiconductor devices on the quality of the electrical energy, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 16–19 june, 2004, Bitola, Makedonia, ISBN: 9989-786-38-0, Proceedings of Papers p. 799-803, Printed by: MIKENA, Bitola, Macedonia, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 16–19 june, 2004,, 2004
 • Ушева М. П., С. А. Лецковска, П. Р. Рахнев, К. Д. Сейменлийски, Възможности за обективно оценяване работата на студентите, Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията", 11-13.06.2004 г., БСУ, Бургас, България, ISBN: 954-9370-12-7, стр. 443-449. Издател Ирита принт - Казанлък, Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията", 11-13.06.2004 г., БСУ, Бургас,, 2004
 • C. A. Лецковска, Механични свойства на тънки слоеве, отложени върху дебели подложки, Научно – технически семинар с международно участие “Машиностроене и уредостроене” 2004, “MИУ – 2004”, 14–15 май, 2004, Пловдив, Дом на техниката, Академично издателство на АУ – Пловдив, 2005, с. 208-213, Научно – технически семинар с международно участие “Машиностроене и уредостроене” 2004, “MИУ – 2004”, 14–15 май, 2004, Пловдив, 2004
 • P. Georgiev, S. Neykov, P. Rahnev, S. Letskovska, K. Seymenliyski, M. Uscheva, Current State Regulator of Asynchronous Motor Commanded by Field Orientation, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 16–19 june, 2004, Bitola, Makedonia, ISBN: 9989-786-38-0, Proceedings of Papers, p. 653-657, Printed by: MIKENA, Bitola, Macedonia, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 16–19 june, 2004, Bitola, 2004
 • С. A. Лецковска, Hапрежения в тънки и дебели повърхностни покрития, Научно – технически семинар “Машиностроене и уредостроене” 2004, “MИУ – 2004”, 14–15 май, 2004, Пловдив, Дом на техниката, Академично издателство на АУ – Пловдив, 2005, с. 204-208, Научно – технически семинар “Машиностроене и уредостроене” 2004, “MИУ – 2004”, 14–15 май, 2004, Пловдив,, 2004
 • А. П. Петков, Ц. Узунов, Т. И. Орешков, С. Лецковска, И. Димитров, В. Георгиева, Реални интердисциплинарни връзки между физика, материалознание, биология, екология и медицина, ХХХII Национална конференция по въпросите на обучението по физика, “Интердисциплинарен подход в обучението по физика”, 13-18 май 2004 г., Благоевград, България., ХХХII Национална конференция по въпросите на обучението по физика, “Интердисциплинарен подход в обучението по физика”, 13-18 май 2004 г., Благоевград,, 2004
 • P. Rahnev, D. Parashkevov, S. Letskovska, K. Seymenliyski, The NiCr - Al Combination in Thin Film Hybrids, 26th convention MIPRO 2003, 19 - 23.05.2003, Opatija, Hrvatska, Proceedings of Papers, p. 4-42, ISBN 953-6042-93-2, 26th convention MIPRO 2003, 19 - 23.05.2003, Opatija, Hrvatsk, 2003
 • P. Rahnev, N. Simeonova, S. Letskovska, S. Simeonov, D. Parachkevov, Flexible organic substrates and thin deposited films, Technomer’03, Fachtagung uber Verarbeitung und Anwendung von Polymeren ,Chemnitz, Germany, 2003, Vortragsprogramm p.14, Proceedings, p. 123-128, ISBN 3-00-012510-8, TECHNOMER 2003-Germany, 2003
 • P.Rahnev, N. Simeonova, S. Letskovska, S. Simeonov, Untersuchung von hochtemperaturbestandingen Polymerwerkstoffen auf Silikonbasis in hybriden mikroelektronischen Schaltkreisen, Technomer’03, Fachtagung uber Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, ISBN 3-00-012510-8, 13-15 November, 2003, Chemnitz, Germany, Vortragsprogramm p.4, Proceedings, p. 39-43, TECHNOMER 2003-Germany, 2003
 • S. Letskovska, P. Petrov and J. Genov, An influence of loading paths in sheet metal forming in the biaxial stress stateconditions onto limit strains, 5th EUROMECH Solid Mechanics Conference ESMC-5, August 17-22,2003, AUT, Thessaloniki, GREECE, BOOK OF ABSTRACTS, UB/TIB Hannover, 125 332 548, p. 42-43 , 5th EUROMECH SOLID MECHANICS CONFERENCE ESMC-5 August 17-22,2003, AUT, Thessaloniki, GREECE, 2003
 • Ушева М. П., С. А. Лецковска, К. Д. Сейменлийски, Годишните учебни планове и обучението по общо техническите дисциплини, Научна конференция “Съвременни технологии – 03”, БСУ, ЦИТПН, Бургас, ISBN: 954-90611-9-1, стр. 14-19 издателство Ирита принт - Казанлъке, НК -Съвр.технологии, БСУ, 2003
 • Лецковска С., Й. Генов, Р. Диков, О критериях оценки предельных деформаций при деформировании листового материала, NARADIE 2002 – TOOLS 2002, International Conference, April 11, 2002, ISBN-80-227-1683- 9, p. 60, Bratislava, Slovak Republic., NARADIE TOOLS, Slovac republic, 2002
 • Silvija A. Letskovska, Pavlik R. Rahnev, Jordan G. Genov, Kamen D. Seymenliyski, Computer based equipment for measuring of limited deformation, XXXVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, October 2-4, 2002, Faculty of Electronic Engineering, Nis, Yugoslavia, Proceedings of Papers, p. 168-170, ISBN 86-80135-69-0. , XXXVII ISCICEST - Yugoslavia, 2002
 • Kamen D. Seymenliyski, Pavlik R. Rahnev, Silvija A.Letskovska, Tzanko T. Zanev, Interaction processes of converters with power network, XXXVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, October 2-4, 2002, Faculty of Electronic Engineering, Nis, Yugoslavia, Proceedings of Papers, p.393-394, ISBN 86-80135-69-0, XXXVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, October 2-4, 2002, Faculty of Electronic Engineering, Nis, Yugoslavia, 2002
 • Д. Д. Парашкевов, П. Р. Рахнев и С. А. Лецковска, Нихромни и сихромни резистори в хибридните интегрални схеми, Национална конференция с международно участие - ЕЛЕКТРОНИКА 2002, 17 - 18 X 2002, НТС – София. IEEE, Национална конференция с международно участие - ЕЛЕКТРОНИКА 2002,, 2002
 • J. Genov, L. Milev, S. Letskovska, Plastic strain work of sheet metal under biaxial stretch, XXVIII International Summer School “Application of mathematics in Engineering and Economics”, 08-11 Juni, 2002, Proceeding of papers, p. 111-113, Sozopol, Bulgaria, Book print Bulvest - 2000, XXVIII International Summer School “Application of mathematics in Engineering and Economics”, 08-11 Juni, 2002,Sozopol, Bulgaria, 2002
 • Лецковска, С. и автори. Тънки резистивни слоеве в хибридните интегрални схеми, Юбил. сесия на БСУ, 2001
 • W. Ivancheva, P. Rahnev, S. Letskovska, K. Seymenliyski, T. Tzanev, High-Resistant Thick Silicon Epitaxial Layers, MEMIA'2001, IEEE, NSTU, Novosibirsk, Russia, Proceedings of Papers IX, р. 156-158, 2001, ISBN 0-7803-6743-X., MEMIA'2001 Novosibirsk, Russia, 2001
 • Tzanko Tzanev, Kamen Seymenliyski, Pavlik Rahnev, Silviya Letskovska, Weselka Ivancheva, Thyristor Based Thermoregulator for Technological Ovens, MEMIA'2001, IEEE, NSTU, Novosibirsk, Russia, Proceedings of Papers IX, р. 220-223, 2001, ISBN 0-7803-6743-X. g .., MEMIA'2001 Novosibirsk, Russia, 2001
 • Рахнев П. Р., В. Иванчева, С. А. Лецковска, Нови технологии в развитието на микроелектрониката, Десета юбилейна научна конференция с международно участие – “Университетът през третото хилядолетие”, БСУ, Бургас, 2001, ISSN 1311-221 Х, стр. 142-148, издателство ИРИТА ЕООД- Гр. Казанлък, Десета юбилейна научна конференция с международно участие – “Университетът през третото хилядолетие”, БСУ, Бургас, 2001, 2001
 • П. Мазеин, С. Лецковска, Многофункционални учебни комплекси(стендове) на база стругови и фрезово – пробивни машини, Десета юбилейна научна конференция с международно участие – “Университетът през третото хилядолетие”, БСУ, Бургас, 2001, ISSN 1311-221 Х, стр. 84-91, издателство ИРИТА ЕООД- гр. Казанлък, Десета юбилейна научна конференция с международно участие – “Университетът през третото хилядолетие”, БСУ, Бургас, 2001, 2001
 • Jotova-Ivancheva W., P. Belev, S. Leckovska, Investigation Influence of Equilibrium Constants and the Activity Coefficients at CVD process modeling, The International Scientific and Applied Science Conference ELECTRONICS ET 2001, p. 165-171, September, Sozopol, ISBN 954-95-18-17-5, The International Scientific and Applied Science Conference ELECTRONICS ET 2001, 2001
 • Penka V. Georgieva, Silvija A. Letskovska, Stability of plastic deformation, International Distance Scientific-Technical Conference „Fundamental and applied technological problems of machine building”, “Technology - 2001”, Орел, Русия, March 1 - September 10, 2001, Сборник научных трудов, УДК 621.002, ISBN 5-93932-026-0, p. 150-152, Print Oryol State University, 2001 , International Distance Scientific-Technical Conference „Fundamental and applied technological problems of machine building”, “Technology - 2001”, Орел, Русия, March 1 - September 10, 2001, 2001
 • В. Иванчева, Рахнев П. Р., С. А. Лецковска, Перспективи в развитието на пиезокерамиката, Десета юбилейна научна конференция с международно участие – “Университетът през третото хилядолетие”, БСУ, Бургас, 2001, ISSN 1311-221 Х, стр. 152-158, издателство ИРИТА ЕООД - гр. Казанлък, Десета юбилейна научна конференция с международно участие – “Университетът през третото хилядолетие”, БСУ, Бургас, 2001, 2001
 • Silvija A. Letskovska, Penka V. Georgieva, А study of oscillating surface plastic deformation influence over the surface hardness of cylindrical details, International Scientific – technical Conference “Fundamental and applied technological problems of machine building” – “Technology – 2000”, 28-30 September 2000 – Оryol, part 2, ISBN 5-93932-010-4, p. 46-51, Book print Оryol Technical State University., International Scientific – technical Conference “Fundamental and applied technological problems of machine building” – “Technology – 2000”, 28-30 September 2000 – Оryol, Rusia, 2000
 • Sylvija Aleksandrova Letskovska, Penka V. Georgieva, Тhe influence of the technological parameters of oscillating surface plastic deformation over the level of hardening, VII Международная научно–техническая конференция “Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века”, 11–16 септември 2000 г. – Севастополь, Сборник трудов, стр. 177-181, ISBN 966-95622-3-6, book print “Technopolis, Donezk, VII Международная научно–техническая конференция “Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века”, 11–16 септември 2000 г. – Севастополь, , 2000
 • S. Letskovska, Seymenliyski K., Simeonov S., The structure of ferromagnetic materials - metallographical study, Second international symposium of Trans Black Sea Region on applied electromagnetism, organized by Demokritian University of Thrace, Xanthi, Greece 27-29 juni 2000, Proceedings of Papers, p. 126-127 , Second international symposium of Trans Black Sea Region on applied electromagnetism, organized by Demokritian University of Thrace, Xanthi, Greec, 2000
 • Petrakiev A., Uzunov T., ./Letskovska/ Rakanova S., Orechkov T., Application of Lasers and Atomic Spectroanalytical Methods in Some Dental and Enviromental Investigation, Analytical laboratory, VIII – Симпозиум по инструментална и аналитична спектрометрия и хроматография с международно участие, СИАС?1997, Варна, импозиум по инструментална и аналитична спектрометрия и хроматография с международно участие, СИАС?1997, Варна, 1997
 • Petrakiev A., Uzunov T., Rakanova S./Letskovska/, Orechkov T., Application of Lasers and Atomic Spectroanalytical Methods in Some Dental and Enviromental Investigation, European Physical Society/EPS/, 21С, 29.EGAS – Europhysics conference abstracts, Berlin, 1997, 21C, TUPO 46-48. , 29.EGAS - Berlin, 1997
 • Добруджалиев Д., (Лецковска)Раканова С., Георгиева П., Автоматизирана система за обучение по материалознание, Юбилейна научна сесия ВТУ 94, 12 - 14. 10. 1994, Русе.Трудове на юбилейна научна сесия, том от XXXV, серия 2, стр. 20-27, Печатна база на ВТУ ”Ангел Кънчев”, 1994, Юбилейна научна сесия - ВТУ-Русе, 1994
 • Недкова , Т. Недкова, С. Раканова (Лецковска), Св. Ковачева, С. Янева, Добрата реклама – необходимост за утвърждаване на нова форма на обучение, Международна конференция “Техническите колежи – проблеми и перспективи”, IX. 1992 г., Бургас. Англо-български колеж към БСУ Резюмета на доклади, стр. 27, Международна конференция “Техническите колежи – проблеми и перспективи”, IX. 1992 г., Бургас. Англо-български колеж към БСУ, 1992
 • С. Раканова (Лецковска), Т. Недкова, Св. Ковачева, Алтернативно предложение за оценъчна система на знанията и уменията на обучаваните в технически колеж, Международна конференция “Техническите колежи – проблеми и перспективи”, IX. 1992 г., Бургас, Англо-български колеж към БСУ Резюмета на доклади, стр. 33, Международна конференция “Техническите колежи – проблеми и перспективи”, IX. 1992 г., Бургас, Англо-български колеж към БСУ , 1992
 • С. Раканова (Лецковска), Т. Недкова, Св. Ковачева, Предложение за технология на обучение при преподаване на технически дисциплини в колежанското образование, Международна конференция “Техническите колежи – проблеми и перспективи”, IX. 1992 г., Бургас. Англо-български колеж към БСУ Резюмета на доклади, стр. 36, Международна конференция “Техническите колежи – проблеми и перспективи”, IX. 1992 г., Бургас. Англо-български колеж към БСУ , 1992
 • С. Раканова (Лецковска), Тестовият контрол – средство за повишаване ефективността на обучението в полувисшите институти, Национална конференция “Проблемите на научните изследвания и обучението в полувисшите технически институти, интегрирани с ВУЗ”, ИХПМ, Варна, 18 – 19. 10. 1991 г., Национална конференция “Проблемите на научните изследвания и обучението в полувисшите технически институти, интегрирани с ВУЗ”, ИХПМ, Варна, 1991
 • Раканова (Лецковска) С., Т. Недкова, Механична обработка на дълбоки отвори чрез разстъргване и следващо пластично деформиране (ППД), Научно – практическа конференция, 18-19.04.1991, ИМЕ – Добрич, Научно – практическа конференция, 18-19.04.1991, ИМЕ – Добрич, 1991
 • Раканова (Лецковска) С., П. Бояджиев, Техника и аппаратура для металографического исследования структуры сварных соединений из ферромагнитных материалов посредством магнитно – коллоидного метода, IX Medzinarodne studentske kolokvium zo zvarania, Bratislava, 1980, стр.169 – 174., Medzinarodne studentske kolokvium zo zvarania, Bratislava, 1980

 

Учебници и помагала
 • Електронно помагало "Хидравлика и пневматика", 2017
 • Електронно учебно помагало " СИСТЕМИ ЗА СЛЪНЧЕВО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ" , 2016
 • Надеждност и контрол на материалите, 2015
 • АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ НА ВЕИ , 2012
 • МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНИКАТА, 2012
 • Материалознание за електрониката, ISBN 978-954-8468-04-6, 2008
 • С. Лецковска, А. Димитров, Ръководство за учебна практика Protel 99SE, 2004
 • Раканова (Лецковска)С., Й. Генов, Материалознание и технология на материалите, 1999

 

Научно-изследователски проекти
 • ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ОТ ЦИТН И ЦИУН НА БСУ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОФТУЕРНИ ИНЖЕНЕРНИ ПРОДУКТИ, Национален друг, БСУ
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА ПРИ ЗАХРАНВАНЕ С ПРОМЕНЛИВА ЧЕСТОТА, - Изберете -, БСУ
 • Изследване на експлоатационната надеждност на електро-механични устройства при захранване с променлива честота, Вътрешноуниверситетски, финансиран от БСУ, БСУ
 • Обучение на преподавателите и студентите от ЦИТН и ЦИУН на БСУ за провеждане на научни изследвания с използване на съвременни софтуерни инженерни продукти , Вътрешноуниверситетски, финансиран от БСУ,
 • Студентски практики - фаза I, Националин, МОН
 • Изследване на експлоатационната надеждност на електро-механични устройства при захранване с променлива честота, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване на експлоатационната надеждност на електро-механични устройства при захранване с променлива честота, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване на преходни процеси в съвременното електрообзавеждане, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на топла вода за нуждите на БСУ, Вътрешно-университетски, БСУ
 • Изследване на преходни процеси в съвременното електрообзавеждане, вътрешно-университетски, БСУ
 • Студентски практики - фаза I, национален, МОН
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на топла вода за нуждите на БСУ, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване на производството на водород с горивна клетка и ВЕИ за нуждите на БСУ 2014-2015, вътрешен, БСУ
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на електроенергия за нуждите на БСУ, Вътрешноуниверситетски , БСУ
 • Изследване на производството на водород с горивна клетка и ВЕИ за нуждите на БСУ, Вътрешноуниверситетски , БСУ
 • Партньорство между образование и бизнес, ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0003,Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,, Европейския социален фонд на Европейския съю
 • ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНА СИСТЕМА НА БАЗА LCD ДИСПЛЕИ, Вътрешен НИП- БСУ, БСУ
 • Аварийно алтернативно енергоефективно осветление на база горивна клетка, Вътрешен НИП-БСУ, БСУ
 • Енергоефективно осветление на база възобновяем източник на енергия, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Фотоволтаичен панел с механичен тракер за следене на слънчевата орбита, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Разработване на материали за електронно обучение чрез WEB – базирана среда за нуждите на ЦИТН при БСУ , Вътрешен проект, БСУ
 • АНАЛИЗАТОР НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗА МИКРООБЕКТИ В ДИНАМИЧЕН РЕЖИМ, НАУЧНО - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ, БСУ
 • ОПТИЧЕН (МИКРОСКОПСКИ) АНАЛИЗАТОР НА ИЗОБРАЖЕНИЕ, НАУЧНО - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ, БСУ
 • Изследване на производството на водород с горивна клетка и ВЕИ за нуждите на БСУ, вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване на производството на водород с горивна клетка и ВЕИ за нуждите на БСУ - 2 част, вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване на високотемпературни свръхпроводници., , БСУ
 • Изследване на материали и компоненти за микровълновата техника., , БСУ