Монографии
 • Генетични размити системи, 2016
 • Изследване на модели на софт компютинг за управление в реално време , 2013

 

Студии
 • Genetic Fuzzy System for Financial Management (in English), Cybernetics and Information Technologies, Vol. 18, No 2 (Scopus; Web of Science; NRS; RANDII) , 2018
 • ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ - ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ОСНОВНИ ТЕХНИКИ, Компютърни науки и комуникации, 2017
 • РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ВИДЕО ПОТОК В РЕАЛНО ВРЕМЕ, "Компютърни науки и комуникации", Том 6, No 1, (2017), БСУ, Бургас, стр. 69-98, 2017
 • APPLICATION OT ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN BULGARIAN LANGUAGE VOICE RECOGNITION (in , Hi Tech Journal, Vol. 1, No. 1 , 2017
 • Оптимизиране на параметри с генетични размити системи, Компютърни науки и комуникации, 2016
 • FSSAM: A Fuzzy Rule-Based System for Financial Decision Making in Real Time , SCIENCE GATE PUBLISHING P.C. , 2016
 • ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИ С ГЕНЕТИЧНИ РАЗМИТИ СИСТЕМИ, Компютърни науки и комуникации, том 4(3), 2015
 • Зелена книга за електронна демокрация в България, БСНГИ, 2015

 

Статии
 • СИСТЕМИ ЗА КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА И MOOCs, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 7, No 1, БСУ (NRS), 2018
 • "КЛАСИФИКАЦИЯ С КОНВОЛЮЦИОННИ НЕВРОННИ МРЕЖИ " , Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 7, No 1, БСУ (NRS), 2018
 • ОПТИМИЗИРАНЕ НА БАЗА ОТ ПРАВИЛА С ГЕНЕТИЧНА РАЗМИТА СИСТЕМА, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 7, No 1, БСУ (NRS), 2018
 • ФРАКТАЛНИ МОДЕЛИ В БИОЛОГИЯТА, Компютърни науки и комуникации, 2017
 • МНОГОЗНАЧНИ ДИСКРЕТНИ ЛОГИЧЕСКИ СИТЕМИ, Годишник БСУ, 2017
 • Fuzzy Rule-based Systems for Decision-making , Engineering Sciences, LIII, No. 1 , 2016
 • Applying FSSAM for Currency Rates Forecasting, Transactions on Machine Learning and Artificial Intelligence, Manchester, SSE UK , 2016
 • FUZZY RULE-BASED SYSTEMS FOR DECISION-MAKING, Engineering Sciences, Journal of the Bulgarian Academy of Sciences, 2016
 • Краудсорсинг, Електронна демокр@ция, 2015
 • A Multi-step procedure for asset allocation in case of limited resources, Cybernetics and information technologies, 15 (3), 2015
 • Настройване на пaраметрите на система FSSAM с генетичен алгоритъм, Компютърни науки и комуникации, том 4(1), 2015
 • Приложение на системата за компютърна алгебра MUPAD в обучението по висша математика, Годишник БСУ, 2014
 • Генетичните алгоритми като средство за решаване на оптимизационни задачи, Списание "Компютърни науки и комуникации", Том 2, № 3, 2013
 • Софтуерен модул за конструиране на портфейли, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 2, № 2, 2013
 • Fuzzy Q-measure Model for Managing Financial Investments, Compus Rendus Acad. Bulg. Sci. , Vol. 66, 2013, ISSN 1310-1331., 2013
 • Светодиодно осветление с вятърна и слънчева енергия, Компютърни науки и комуникации, 2013
 • Fuzzy Q-measure Model for Managing Financial Investments, Compus Rendus Acad. Bulg. Sci. , Vol. 66, 2013, ISSN 1310-1331, 2013
 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОФТ КОМПЮТИНГ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ, Годишник БСУ, 2012
 • ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМИ ЗА СЛЪНЧЕВО ПРОСЛЕДЯВАНЕ, Годишник БСУ, 2012
 • APPLICATION OF Q-MEASURE IN A REAL TIME FUZZY SYSTEM FOR MANAGING FINANCIAL ASSETS, AIRCC, 2012
 • Аквидистанти към сферични циклоиди, Годишник БСУ, 2011
 • Computer System for Navigating a Mobile Robot, IEEE Sympozium on computer and Informatics, Kuala Lumpur,Malaysia, 2011
 • Целесъобразност от използването на ЕRP системите при управлението на фирмите в услловията на икономическа криза, НПК "Икономика и мениджмънт 2010", 2010
 • Математически модел на конусовидни циклоиди от пространствени зъбни предавки , GMD_09, 2009
 • Проблеми при управление на финансов инвестиционен портфейл в реално времe, Годишник – БСУ, 2009
 • Оценка на характеристиките на инвестиционен портфейл, конструиран със средствата на софт компютинг, „Съвременни управленски практики” VI, 2009
 • Distributions of Financial Assets Characteristics, XVI ISEAT SIELA 2009, 2009
 • Систематика на конусовидни пространствени циклоиди, Годишник – БСУ, 2009
 • Моделиране на технически индикатори със средствата на размитата логика , „Управление и устойчиво развитие”, Юндола , 2008
 • Софт компютинг като направление в изкуствения интелект, БСУ, 2008
 • Разпределена систама за управление на мобилен робот, Годишник на БСУ, 2007, 2007
 • Откриване на закономерности HS, IHS, BT, BB, TT, TB, RT, RB в исторически данни за цени на активи със средствата на размита логика, Годишник на БСУ, 2007, 2007
 • Проучване на характеристиките на вероятностните разпределения на финансовите активи, "Съвременни управленски практики IV ", Бургас, 2006
 • Оценка на привлекателността на външната среда на фирмата, МК "Управление и устойчиво развитие" Юндола, 2006, 2006
 • Концептуален модел за управление на финансов портфейл с паралелна компютърна система, "Съвременни управленски практики IV ", 2006, Бурга, 2006
 • Examining Autocorrelations in Some Indicators of Service Quality in Public Passengers Transport System , Congress "AUTOMOTIVE AND ENVIRONMENT", 2 - 4 Novem, 2005
 • Минимизиране на риска при управление на инвестиционен портфейл, Бизнес Посоки бр. 2/2005, 2005
 • Приложение на стедствата на размитата логика при оценяване на конкурентния статус на фирма, МК "Управление и устойчиво развитие" Юндола, 2005, 2005
 • Проучване на няки закономерности на пазара на акции със средствата на размитата логика, "Съвременни управленски практики III ", 2005, Бург, 2005
 • Оценка на надеждността на системата "Обществен пътнически транспорт", IV Междунанароден конгрес "Машиностроителни технол, 2004
 • Изследване на характеристиките на автобусните транспортни потоци, Девета научно-техническа конференция с международн, 2003
 • Stability of the plastic deformation, Fundamentals and Applied Technological Problems of, 2001
 • The Influevce of the Technological Parametets of Oscillating Surface Plastic Deformation on the Level of Hardening, ДонТУ, Донецк, 2000, 2000

 

Доклади
 • PARAMETERS OF GFSSAM: CODING THE PARAMETERS OF A HYBRID GENETIC FUZZY SYSTEM, 7th International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, 2018, Barcelona (ACM=Association , 2018
 • LABORATORY MODEL FOR RESEARCH ON COMPUTER CLUSTER SYSTEMS, 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and , 2018
 • FAULT-TOLERANCE OF A LABORATORY COMPUTER CLUSTER, 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA) (Scopus; IEEE Xplore Digital Library), 2018
 • ABOUT THE BULGARIAN EXPERIENCE IN ORGANIZING NATIONAL STUDENT OLYMPIAD IN COMPUTER , 24th Conference on Applications of Computer Algebra - ACA, Santiago de Compostela, Spain, 2018
 • EMPIRICAL BAYESIAN ESTIMATES OF OPERATIONAL RELIABILITY RELATED TO ELECTRONIC ITEMS FOR MEDICAL , Национален форум по физика "Физиката вечно млада наука", 2017
 • A Genetic Fuzzy System for Asset Allocation , SIELA 2016, 2016
 • Конструиране на оптимален инвестиционен портфейл с генетичен алгоритъм , "Новата идея в образованието", БСУ, 2016
 • Едно приложение на генетични размити системи , Авангардни научни инструменти в управлението' 2015, 2015
 • Кодиране на параметрите на пазмита система, НК с МУ "Хоризонти на развитието на ЧР и знанието", 2015
 • ЕФЕКТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ: ДВА ПОДХОДА ОТ СОФТ КОМПЮТИНГ, НПКМУ "Времена на несигурност и рискове: Възможности и перспективи за развитие", ПУ, 2014
 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА НА УЧАСТИЕТО В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ, НПКМУ "Времена на несигурност и рискове: Възможности и перспективи за развитие", ПУ, 2014
 • Приложение на програмната среда MATLAB в обучението по висша математика , ННПК "НОВИТЕ ИДЕИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО", БСУ, 2014
 • КРАУДСОРСИНГ – ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ, Конференция "Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион”, ОТТ към БСУ, 2014
 • Cardinality Problem in Portfolio Selection., M. Tomassini et al. (Eds.): ICANNGA'2013, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, 2013
 • Cardinality Problem in Portfolio Selection, ICANNGA’2013, LNCS 7824, pp. 208–217, Springer-Verlag Berlin, 2013
 • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ' 2013 , 2013
 • Размита система за изводи за оценка на финансови активи, Международна научна конференция "Знанието - традиции, иновации, перспективи", БСУ, 2013
 • Оценка на капитала при конструиране на инвестиционни портфейли, ММ XXI, кн.5, 2013
 • MANAGING REAL TIME FINANCIAL DATA, SIELA 2012, 2012
 • Еквидистанти на сферични циклоиди, БСУ, Международна конференция 2011, 2011
 • Хибридна система за предвиждане на пазарни цени на активи , „Управление и устойчиво развитие”, Юндола , 2009
 • Размита логика за навигация на мобилен робот, Съвременни технологии_07 - БСУ, 2007
 • Приложение на размита логика при решаване на многокритериални задачи за взимане на инвестиционни решения, Съвременни технологии_07 - БСУ, 2007
 • Размита система за управление и контрол на базисни движения на мобилен робот, Международна научна конференция УНИТЕХ_07, Габрово, 2007
 • Основна механична конструкция на специализиран мобилен робот, Международна научна конференция УНИТЕХ_07, Габрово, 2007
 • Модел за оценка на инвестиционен портфейл, реализиран на паралелна компютърна система, "Съвременни технологии" 06, 2006
 • INTERNET в обучението по висша математика, МК" Предизвикателствата пред обра..." Бургас, 2004
 • Оценяване на тенденции при изменение на цени на акции с използване на размита логика, Съвременни управленски практики, 22.02-25.02.2004, Свети Кирик, 2004
 • Управление на финансови активи със средствата на размитата логика, Годишна конференция на БСУ, 2004, 2004
 • Определяне на застрахователната премия по достоверност, "Съвременни подходи при управление на икономически структури", Пампорово, 21-23 февруари 2003, 2003
 • Изследване на отклоненията от интервала на движение на автобусите и времето за престой на спирките в системата на масовия градски пътнически транспорт, Девета научно-техническа конференция с международно участие Транспорт, екология -устойчиво развитие, Еко Варна, 15-17 май 2003, 2003
 • A Study of Ascillating Surface Deformation Influence over the Surface Hardness of Cylindrical Details, Fundamentals and Applied Technological Problems of Machine Building, Technology - Oryol, 2000, 2000

 

Учебници и помагала
 • Формули по висша математика. Трето преработено и допълнено издание., 2018
 • Векторни функции. Функции на две и повече променливи. Задачи + MATLAB. Второ преработено и допълнено издание, ISBN: 978-619-7126-37-2 , 2017
 • Числени методи, 2016
 • ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО ТРИМЕРЕН ПЕЧАТ, 2015
 • ДИФЕРЕНЦИАЛНО И ИНТЕГРАЛНО СМЯТАНЕ, 2015
 • Векторни функции. Функции на две и повече променливи. ЗАДАЧИ+ MATLAB, 2013
 • Справочник по математика, 2008
 • Математически формули, 2004
 • Маринов М., Георгиева П., Математика - 304 стр, 2003

 

Научно-изследователски проекти
 • PEARL PV (CA16235). Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale , научен, COST
 • International Standards training in VET for promotion of market relevant education (ISTRA), Strategic Partnership, Erasmus+
 • Лабораторен модел на високопроизводителен отказоустойчив компютърен клъстер, научно-приложен, БСУ
 • Enhancing E-democracy in Bulgaria – Learning from Iceland, , Iceland/Norway/Lichtenstein program for assisting Bulgarian NGOs
 • Оптимизационни техники при създаване на симулационни модели, научно-изследователски, БСУ
 • „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, , МОН
 • Enhancing E-democracy in Bulgaria – Learning from Iceland, , Iceland/Norway/Lichtenstein program for assisting Bulgarian NGOs
 • Mathematical Support Systems for Efficient and Robust Energy Networks, , COST
 • Фотоволтаичен панел с механичен тракер за следване на слънчева орбита, научно изследователски, БСУ
 • Изследване алтернативни измервания на разстояния и обекти на база близко обхватни сензори за позициониране, изследователски, БСУ
 • Създаване на Център за изследване и развитие на вградени мобилни устройства, инфраструктурен, НФНИ-МОМН
 • Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение, изследователски, НФНИ-МОМН
 • Реализация и управление на автономна роботизирана отворена система BFU_ROBIC-2 , научно-приложен, БСУ
 • Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла, ЕСФ, Агенция по заетостта
 • Стъпка към светлината, Ленардо да Винчи – Турция, Ленардо да Винчи – Турция
 • Създаване на универсална библиотека "Размита логика", Научно-изследователски, БСУ
 • Изследване на инструментални средства за разработка на програмно осигуряване за вградени системи при управление на обекти в реално време, Научно-изследователски, БСУ
 • Конструиране на инвестиционен портфейл със средствата на размитата логика и паралелното програмиране, , БСУ
 • Мобилно ориентиране на хора с увредено зрение, , БСУ
 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАКЕТА STATISTICA за обучение и придобиване на практически навици, , БСУ
 • „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, , МОН
 • Обучение на преподавателите и студентите от ЦИТН и ЦИУН на БСУ за провеждане на научни , научно-изследователски, БСУ