Статии
 • V. C. Valchev*, D. J. Mareva**, D.D. Yudov** and R. S. Stoyanov "Inverter Current Source for Pulse-Arc Welding with Improved Parameters , M I PRO 2017 40th Jubilee International Convention May 22 - 26, 2017 Opatija, Croatia, 2018
 • Марева Д. "Избор на транзистори в зависимост от приложението им в силовите схеми", Годишник, БСУ, 2017, 2017
 • Марева Д. "Приложение на нови генерации силови MOSFETs и IGBT в зависимост от приложението им", Годишник, БСУ, 2017, 2017
 • Марева Д.,Юдов Д., Марев Е. "Проектиране на индуктор за нагряване на флуиди ", Годишник том XXVI -БСУ, Бургас 2012 г., 2012
 • Марева Д.,Юдов Д., Марев Е. "Съгласуване параметрите на индуктора за нагряване на флуиди с параметрите на автономния инвертор", електронно списание "КНК"- БСУ, Бургас 2012 г. ISSN1314-7846, 2012
 • Марева Д., Марев Е. "Силови полупроводникови елементи в схемите за индукционно нагряване на флуиди", Годишник том XXIV -БСУ, Бургас 2011г., 2011
 • Марева Д., Марев Е. " Развитие на силовите полупроводникови елементи в схемите за индукционно нагряване на флуиди", Годишник том XXIV -БСУ, Бургас 2011г., 2011
 • Марева Д."Развитие на индукционно нагряване на флуиди", Годишник том ХХІІІ, БСУ, 2010
 • Тошков А., Марева Д., Марев Е. -"Оптични мрежи с абонатен достъп концепции на развитие", Годишник том VІІІ - БСУ, 2005
 • Юдов Д., Марева Д., Марев Е. - "Приложение на еднотактни инвертори за индукционно нагряване на флуиди", Годишник, том VII-БСУ, 2002

 

Доклади
 • Dimitar YUDOV, Daniela MAREVA and Vencislav VALCHEV "Two-stage inverter supply for pulse arc welding ", XX- th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2018, 3-6 June 2018, Bourgas, 2018
 • Daniela MAREVA "TENDENCIES IN THE OPERATION OF IMPULSE ARC WELDING", INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "BLUE ECONOMY AND BLUE DEVELOPMENT", Bourgas Free University, 1-2 June 2018, Bourgas, 2018
 • V. C. Valchev, D. J. Mareva, D.D. Yudov and R.S.Stoyanov "Inverter Current Source for Pulse-Arc Welding with Improved Parameters", MIPRO, Harvatska, 2017, 2017
 • V. Valchev, D. Mareva and D. Yudov. "Analysis and Improvements of a Buck Converter Based LED Driver", IEEE XXVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRONICS ET 2017 IEEE CONFERENCE RECORD #41615, September 13 - 15, 2017 Sozopol, Bulgaria, 2017
 • Vencislav VALCHEV, Daniela MAREVA "Simulation research of Serial and LLC Resonant Inverters for Induction Heating of Fluids", IEEE XXV International Scientific conference "ELECTRONICS ET'2016", September 12-14, Sozopol 2016, Bulgaria, pp., 2016
 • Марева Д., Юдов Д. "Енергийна ефективност на инверторен източник за индукционно нагряване на флуиди", Юбилейна научна конференция с международно участие "Новата идея в образованието", (20-21 септември 2016г.), БСУ, Бургас, 2016
 • Dimitar YUDOV, Vencislav VALCHEV and Daniela MAREVA "Emergency procedures in invertor for induction heating of fluids", XIX- th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2016, 29-1 June 2016, Bourgas, Bulgaria, 2016
 • Vencislav VALCHEV, Dimitar YUDOV, Daniela MAREVA and Teodora TODOROVA "Design considerations of inductors for induction heating of fluids", XIX- th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2016, 29-1 June 2016, Bourgas, Bulgaria, , 2016
 • Марева Д., Юдов Д. "Регулиране на температурата при индукционно нагряване на вода", Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", 12-13 юни, БСУ, Бургас, 2015, 2015
 • Марева Д. ”Практическа насоченост на учебната програма, подобряваща постиженията на студентите”, Национална научно-практическа конференция"Новите идеи в образованието-инвестиция в бъдещето", БСУ, гр. Бургас, 28-29 ноември 2014 г., 2014
 • Mareva D.J., Yudov D.D., Marev E. M. "Single-Ended Inverters For Induction Heating Of Fluids", XVIII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2014, 29-31 May 2014, Bourgas, Bulgaria,p.69, 2014
 • Daniela MAREVA, Dimitar YUDOV and Emil MAREV “Simulation research of Serial and LLC Resonant Inverters for Induction Heating of Fluids” , “ELECTRONICS ET’2013”,Sozopol , 2013
 • Марева Д.,Юдов Д., Марев Е. Изследване на LLC инвертор за индукционно нагряване на флуиди , Научна канференция БСУ , 2013
 • Марева Д.,Юдов Д., Марев Е. "Инвертор за индукционно нагряване на флуиди с подобрени енергийни показатели", Трети международен научен конгрес "50 години ТУ- Варна", 04-06 октомври 2012г., стр180, 2012
 • Daniela MAREVA, Dimitar YUDOV and Emil MAREV "Electronic transformer for a small photovoltaic plant", SIELA 28-30 May 2012XVII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies,Bourgas, Bulgaria, 2012
 • Марева Д., Марев Е. " Изследване на чувствителността на LLCC инвертор за индукционно нагряване ", БСУ - Научна конференция с международно участие"Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения", (24-25 юни 2011г.), 2011
 • Mareva D.J., Marev E. M., Yudov D.D. "Combined Regulation of Inverter for Induction Heating" , The XX International conference "ELECTRONICS ET'2011",Sozopol 2011, 2011
 • Марева Д., Юдов Д. " LLCC инвертор за индукционно нагряване на флуиди", БСУ -Научна конференция с международно участие "Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения", 2011
 • Юдов Д., Марева Д., "Регулиране на мощността на инвертор за индукционно нагряване на флуиди", БСУ, Научна конференция с международно участие"Предизвикателства пред висшето образование в условията на криза", 2010
 • Марева Д., Юдов Д., Марев Е."Автономен инвертор за индукционно нагряване на вода", БСУ, Научна конференция с международоно участие"Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза" , 2010
 • Mareva, Yudov, Marev "Inverter for Induction Heating of Fluids", ET 2010-Sozopol, 2010
 • Mareva D.,Yudov D. Inverter for induction heating with improved power factor correction, SIELA 2009, XVI-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies , 2009
 • Юдов Д.,Марева Д., Вълчев В."Мултирезонансен преобразувател за работа при противо Е.Д.Н.", БСУ-Научна конференция"Икономика на знанието"2008, 2008
 • Юдов Д., Марева Д., - "Многозвенен инвертор в система за индукционно нагряване на флуиди ", БСУ - Научна конференция на тема:"Съвременни технологии 07", 2007
 • Юдов Д., Марева Д."Инверторен токоизточник в система за индукционно нагряване на флуиди", НК"Съвременни технологии 06",Дряново 2006, 2006
 • Юдов Д.,Тодоринов Г., Марева Д. - "Инверторен токоизточник с импулсно-дъгово заваряване", БСУ, Научна конференция с международно участие "Присъединяването на България към Европейския съюз-предизвикателства, проблеми, перспективи", 2006
 • Юдов Д., Димитров Ат.,Тошков Г., Марева Д., - "Инверторен заваръчен токоизточник с две резонансни честоти", БСУ, Научна конференция с международно участие "Присъединяването на България към Европейския съюз-предизвикателства, проблеми, перспективи", 2006
 • Ангелов П., Марева Д. - "Самостоятелност при подготовката на студентите за учебния процес-важен фактор за повишаване качеството на обучение", Дряново - Научна конференция на тема:"Съвременни технологии 06", 2006
 • Vencislav VALCHEV, Daniela MAREVA "Simulation research of Serial and LLC Resonant Inverters for Induction Heating of Fluids", IEEE XXV International Scientific conference "ELECTRONICS ET'2016", September 12-14, Sozopol 2016, Bulgaria,, 2005
 • Юдов Д., Марева Д., Димитров Ат.- "Изследване на електронно пусково-регулираща апаратура за луминисцентни лампи", Юбилейна научна конференция "60 години Русенски университет "Ангел Кънчев", 2005
 • Юдов Д., Марева Д., Димитров Ат.- "Влияние на инверторен източник за индукционно нагряване върху захранващата мрежа", БСУ - Предизвикателства пред образовението и науката в контекста на глобализацията", 2004
 • Юдов Д., Марева Д., Марев Е. -"Повишаващ двуполярен токоизточник", БСУ - "Съвременни технологии"-03, 2003
 • Юдов,Д.,Марева Д.,Марев Е. - "Двутактен преобразувател", ЕТ - Созопол, 2001
 • Юдов,Д., Марева Д.,Марев Е. - "Развитие и приложение на съвременните импулсни захранващи източници", БСУ - Юбилейна научна конференция с международно участие "Университетът през третото хилядолетие"-том I, 2001

 

Учебници и помагала
 • Разработване на нов курс лекции EN315 "Инженерно оборудване на хотели и ресторанти", 2018
 • Разработване на нов курс лекции ЕN474 "Осветителна и инсталационна техника", 2017
 • Юдов Д., Марева Д." Нискочестотни усилватели" - ръководство за курсово проектиране, 2012
 • Марева Д., Марев Е."Измерване в електротехниката и електрониката"- ръководство за упражнения, 2011
 • Марев Е., Марева Д."Оптични комуникации"- ръководство за упражнения, 2011
 • Даниела Марева "Електротехника и електроника" - ръководство за лабораторни упражнения, 2010
 • Марева Д., Марев Е., Рахнев П."Електронни елементи"-ръководство за лабораторни упражнения, 2010
 • Юдов Д., Марева Д."Електронна схемотехника - ръководство за проектиране, симулации и анализ", 2009
 • Юдов Д., Марева Д."Електронна схемотехника І част"- ръководство за лабораторни упражнения, 2009
 • Юдов Д,, Марева Д.- "Токозахранващи устройства" - ръководство за лабораторни упражнения, 2008
 • Юдов Д., Тодоринов,Марева Д . - "Токозахранващи устройства" - ръководство за лабораторни упражнения, 2003
 • Юдов Д., Марева Д., Марев Е. - "Аналогова схемотехника" - ръководство за лабораторни упражнения - второ допълнено издание , 2003
 • Юдов Д. Марева Д. Марев Е. -"Аналогова схемотехника" - ръководство за лабораторни упражнения , 2002

 

Научно-изследователски проекти
 • "Създаване, импортиране и локализация на езиковите файлове в системата", договор № ДНП 06/52 от 21.12.2017 г. между Фонд "Научни изследвания", ЕИК: 175467353, от една страна и Бургаски Свободен Университет, БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2017 г.
 • Енергийно-ефективен електроизточник, Научно изследователски проект-вътрешно финансиране, БСУ
 • Разработване и изследване на високоефективно зарядно устройство, Научно -изследователски проект, БСУ
 • Изследване възможностите на транзисторните инвертори за индукционно нагряване на флуиди", Научно-изследователски проект,