Статии
 • Програмни средства за реално време при разработване на комуникационен възел за интерактивен интерфейс за незрящи, БСУ-Годишник, ISSN 1311-221-X, 2012
 • Web базиран интерфейс за voip телефон linphone, БСУ-Годишник, ISSN 1311-221-X, 2012
 • Класификация на роботизирани системи за взаимодействие с обекти в околната среда, БСУ-Годишник, ISSN 1311-221-X, 2011
 • Standart Linux OS with Real-Time Support, Годишник, БСУ, ISSN: 1311-221-X, стр.277-286, 2010
 • Сравнение на Линукс решения за реално време, Годишник, БСУ, ISSN 1311-221-X, стр.285-292, 2008
 • Мобилен автономен изследовател, Годишник, БСУ, ISSN 1311-221-X, стр.388-394, 2007
 • Анализ на FAT файлова система, Годишник, БСУ, ISSN 1311-221-X, стр.360-366, 2007

 

Доклади
 • Concept of speech interface for visually impaired people, International Conference UNITECH'11, Gabrovo, ISSN 1313-230X, 2011
 • Building minimized RTAI for eBox 2300, 6th International Science Conference - Computer Science 2011, Ohrid, Macedonia, ISBN: 978-954-437-914-7, 2011
 • Graphical interface for visually imaired people based on solenoids, John Atanasoff celebration days Robotics, automation and mechatronics’11, Sofia, ISSN 1314-4634, 2011
 • Simple voice interface for visually ipaired people, John Atanasoff celebration days Robotics, automation and mechatronics’11, Sofia, ISSN 1314-4634, 2011
 • Самонавигираща се автономна роботизирана система, Конференция, БСУ, ISBN 987-954-9370-80-5, том III, стр.48-537, 2011
 • Computer System for Navigating a Mobile Robot, IEEE Symposium on Computer and Informatics (ISCI 2011), Kuala Lumpur, Malaysia, ISBN: 978-1-61284-690-3, p.183-187, 2011
 • Концепция за разработване на графичен интерфейс за незрящи, Конференция, БСУ, ISBN 987-954-9370-72-0, том III, стр.130-137, 2010
 • Development of Graphical Interface for Visually Impaired People Based on Bi-Stable Solenoids, UNITECH - ТУ-Габрово, ISSN 1313-230X, p.I-383-388, 2010
 • Linux Solutions for Real-Time Environment, UNITECH - ТУ-Габрово, ISSN 1313-230X, p.I-371-376, 2010
 • General Architecture of Computer Based Interface for Blind People, UNITECH - ТУ-Габрово, ISSN 1313-230X, p.I-365-370, 2010
 • Компютърен интерфейс за незрящи, Конференция, БСУ, ISBN 978-954-9370-72-0, том III, стр. 239-247, 2010
 • Анализ на EXT3 файлова система, Конференция, БСУ, ISBN 978-954-9370-63-8, стр.280-286, 2008
 • Работа на Линукс в реално време при вградени системи, Конференция, БСУ, ISBN 978-954-9370-63-8, стр.306-310, 2008
 • Комуникационна структура в бизнес системи, Управление и устойчиво развитие, Юндола, ISSN 1311-4506, стр. 381-384, 2008
 • Устойчива комуникация в бизнес системи, Управление и устойчиво развитие, Юндола, ISSN 1311-4506, стр. 385-390, 2008
 • Основна механична конструкция на специализиран мобилен робот, AMTECH - ТУ-Габрово, ISBN 978-954-683-384-6, стр. 157-161, 2007
 • Разпределена система за управление на мобилен робот, Съвременни технологии - БСУ, ISSN 1313-2407, стр. 204-209, 2007
 • Базова конструкция на мобилен робот, Съвременни технологии - БСУ, ISSN 1313-2407, стр.174-180, 2007
 • Размита логика за навигация на мобилен робот, Съвременни технологии - БСУ, ISSN 1313-2407, стр.187-191, 2007
 • Размита система за управление и контрол на базисни движения на мобилен робот, UNITECH - ТУ-Габрово, ISSN 1313-230X, стр.474-477, 2007
 • Mathematical model of speech system for blind people, Съвременни технологии - Дряново, ISBN 954-90611-9-1, стр. 11-17, 2006
 • Multilanguage speech system for Bulgarian blind people, SAER-2006, VARNA, ISBN 954-438-575-4, p.36-41, 2006
 • Linux for blind, MIPRO-2006, CROATIA, ISBN 953-233-020-8, p.178-181, 2006

 

Научно-изследователски проекти
 • Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение, изследователски, НФНИ-МОМН
 • Етнопсихо и социолингвистични особености на медийния език на пресата в България, изследователски, НФНИ-МОМН
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ /УЦДО/ - възможност за учене през целия живот, изследователски, НФНИ-МОМН
 • Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение, изследователски, НФНИ-МОМН
 • Обучение на изкуствена роботизирана ръка, Изследователски - НИД, БСУ
 • Създаване на Център за изследване и развитие на вградени мобилни устройства, инфраструктурен, НФНИ-МОМН
 • Етнопсихо и социолингвистични особености на медийния език на пресата в България, изследователски, НФНИ-МОМН
 • Реализация и управление на автономна роботизирана отворена система BFU_ROBIC-2, Научноизследователски проект, БСУ
 • Етнопсихо и социолингвистични особености на медийния език на пресата в България, Научноизследователски проект, НФНИ-МОМН
 • Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение, Научноизследователски проект, НФНИ-МОМН
 • Създаване на Център за изследване и развитие на вградени мобилни устройства, Инфраструктурен, НФНИ-МОМН
 • IP-телефонив в университетски условия, Научноизследователски проект, БСУ
 • Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла, ЕСФ - Оперативна програма РЧР, ДРСЗ
 • Отворена система e-Academy за автоматизирано разпределение на приложенията на Microsoft, Научноизследователски проект, БСУ
 • Създаване на универсална библиотека "Размита логика", Научноизследователски, БСУ
 • Изледване на инструментални средства за разработка на програмно осигуряване за вградени системи при управление на обекти в реално време, Научноизследователски проект, БСУ
 • Роботизирана отворена система за моделиране и технически разработки (Робот: BFU_ROBIC-1), Научноизследователски, БСУ
 • Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла, Европейски социален фонд, ДРСЗ
 • Стъпка към светлината (A Step Toward the Light), LEONARDO da VINCI Program, European Comission
 • Стъпка към светлината (A step toward the Light), LEONARDO da VINCI Program, European Comission
 • Autonomous Explorer LAUREN, ImagineCup2007-Състезание, MSDNAA Microsoft
 • Роботизирана отворена система за моделиране и технически разработки (Робот: BFU_ROBIC-1), Научноизследователски проект, БСУ
 • Посещение на Технически университет Кемнитц-Германия и участие в научни семинари, Mеждународна програма ЕРАЗМУС/СОКРАТЕС, БСУ/СОКРАТЕС
 • Реализация на система за говор с помощта на системи с отворен код, Научноизследователски проект, БСУ
 • Посещение на Технически университет Кемнитц-Германия и участие в научни семинари, Mеждународна програма ЕРАЗМУС/СОКРАТЕС, БСУ/СОКРАТЕС
 • Линукс за слепи, Научноизследователски проект, БСУ

 

Цитирания
 • Stanislav Simeonov. Simple Interactive Communication for Blind People Interface, 2012