Монографии
 • Електротехнически фактори влияещи върху себестойността и цената на електрическата енергия, 2011

 

Студии
 • Електротехнически и философски аспекти на формите на съществуване на материята, ISBN 978-954-760-245-8, "Колор Принт", АД, Варна, 2011

 

Статии
 • Влияние на повредите на PV-модули върху ефективността на работата им, Годишник БСУ, 2018
 • Съвременни технологични решения в електроснабдяването, Годишник БСУ, 2018
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ДАННИ В MATLAB ЗА ОЦЕНКА НА СПЕСТЕНИ ЕМИСИИ ВРЕДНИ АТМОСФЕРНИ ГАЗОВЕ, Годишник БСУ, 2017
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ В СРЕДА MATLAB, Годишник БСУ, 2017
 • ВЛИЯНИЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ВЪРХУ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ МОДУЛИ, Годишник БСУ, 2017
 • СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА УЧЕБНА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА В СРЕДА НА MATLAB , Годишник БСУ, 2017
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА НА СТОЙНОСТТА НА ЗАЩИТНИЯ КОНДЕНЗАТОР ОТ ДИНАМИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА СИМИСТОРА И НА ТОВАРА, БСУ, Алманах, 2016
 • СЪЗДАВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТ МОДЕЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ В УСТАНОВЕНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА, БСУ, Алманах 2016, 2016
 • РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИСКРЕТЕН МОДЕЛ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ В СИНХРОНИЗИРАНА С ПОЛЕТО КООРДИНАТНА СИСТЕМА, БСУ, Алманах 2016, 2016
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВЪЗОБНОВЯЕМ ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛА ВОДА , БСУ, Годишник 2015, 2015
 • ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ ТЕОРИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ С ОРИЕНТАЦИЯ НА МАГНИТНОТО ПОЛЕ, БСУ, Годишник 2015, 2015
 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИФАЗЕН АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ, БСУ, Годишник 2015, 2015
 • ОТНОСНО ЗАВИСИМОСТТА НА СТОЙНОСТТА НА ЗАЩИТНИЯ КОНДЕНЗАТОР ОТ ДИНАМИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА СИМИСТОРА И НА ТОВАРА, БСУ, Годишник 2015, 2015
 • ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛЪНЧЕВО-ВОДОРОДНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ, БСУ, Годишник 2015, 2015
 • ВАРИАНТНО РЕШЕНИЕ НА КОНТУР ЗА РЕШАВАНЕ НА МОДУЛА НА ВЕКТОРА НА ГЛАВНОТО ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЕ НА ТРИФАЗЕН АСИНХРОНЕН ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ, БСУ, Годишник 2014, 2014
 • ПАРАМЕТРИ НА РЕЗИСТИВНИ СЛОЕВЕ ОТ НИХРОМ И ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ТЯХНОТО ОТЛАГАНЕ, БСУ, Годишник 2014, 2014
 • СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ОТ СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ, БСУ, Годишник 2014, 2014
 • Renewable Energy Sources and Pricing of Electrical Power , Journal of Energy and Power Engineering is published monthly in hard copy (ISSN1934-8975) and online (ISSN 1934-7367) by David Publishing Company, US, 2014
 • Образуване на цените на електрическата енергия в България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ, 2012
 • Състояние на тарифната политика в електроенергийната система на България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ, 2012
 • Повишаване ефективността на тарифната политика в електроенергийната система на България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ, 2012
 • Отразяване характеристиките на качеството на електрическата енергия при тарифиране, Годишник БСУ, 2012
 • Интелигентно светодиодно осветление, Международната НК "МАТТЕХ 2012", ШУ "Епископ Константин Преславски" , 2012
 • Лабораторен стенд за изпитване на дефектно токови защити, Международната НК "МАТТЕХ 2012", ШУ "Епископ Константин Преславски" , 2012
 • TECHNOLOGY STEPS OF POWER THIN FILM RESISTORS, НВУ " В. Левски" - В. Търново, 2012
 • TECHNOLOGY FOR FILM INDUCTANCES AND PCB TRANSFORMERS, НВУ " В. Левски" - ВV Търново, 2012
 • TRIMMING THE FILM RESISTORS FOR HIGH VOLTAGE AND HIGH CURRENT (POWER) APPLICATION , 15th International Symposium on Power Electronics - Ee2009, 2009
 • USING OPTICAL ANALYZER FOR STUDENT EDUCATION , Siela 2009, 2009
 • The strukture of ferromagnetic materials - metallographical study, ISSN 1109-1606, Institute of Communication and Computer Sistems, Athens, Greece, 2000

 

Доклади
 • ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ В РЕЗУЛТАТ НА ПОЖАР НА ТАНКЕР, МНК Синя икономика и синьо развитие, БСУ, 2018, 2018
 • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, МНК Синя икономика и синьо развитие, БСУ, 2018, 2018
 • REDUCING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF ELECTRICAL INSTALLATIONS, International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH 2018, 2018
 • ENVIRONMENTAL INFLUENCE ON RENEWABLE SOURCES PRODUCTIVITY, International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH 2018, 2018
 • ELECTRICAL EQUIPMENT IMPACT ON THE ENVIRONMENT AND QUANTITY FACTOR MEASUREMENT, ICTRS 2018 : Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, Barcelona, Spain, 2018 (Scopus), 2018
 • A STUDY OF ENERGY EFFICIENCY OF A COMPUTER CLUSTER, ICTRS 2018 : Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, Barcelona, Spain, 2018 (Scopus), 2018
 • Сreating Laboratory Models for Auto Backup Power, 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – Serbia, Nis, June 28 – 30, 2017., 2017
 • Laboratory Classes for Saved Emissions of Greenhouse Gases, 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – Serbia, Nis, June 28 – 30, 2017., 2017
 • TECHNOLOGY OF CIGS SOLAR CELLS FOR TEXTIL/CLODES APPLICATION, XIX National Textile Conference NTC October 2017, Gabrovo, Bulgaria, 2017
 • ORGANIC PIEZO MATERIALS AND APPLICATION IN CLODES, XIX National Textile Conference NTC October 2017, Gabrovo, Bulgaria, 2017
 • SOLAR CELLS ON TEXTIL MATERIALS, XVIII National Textile Conference NTC 2016, 2016
 • DETERMINATION OF HARMONICS LEVEL IN LOCAL ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, ICEST 2016 - INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, June 2016, Ohrid, Macedonia, 2016
 • LABORATORY EQUIPMENT FOR ENERGY ACCUMULATION FROM RENEWABLE SOURCES, ICEST 2016 - INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, June 2016, Ohrid, Macedonia, 2016
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАБОТА НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, Юбилейна научна конференция с международно участие"Новата идея в образованието", БСУ, 20-21 септември 2016 г, 2016
 • ELECTRONICS INTEGRATED IN TEXTIL MATERIALS, XVIII National Textile Conference NTC 2016, 2016
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК, НК с международно участие - Сливен 2015 - Известия на СУ - Сливен, том 29, кн.2, стр. 64-67, 2015
 • БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ-ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕНЕРГИЯ, НК с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието",Бургас, 2015, 2015
 • Организация на практическото обучение за специалисти по възобновяема енергетика, Национална научно-практическа конференция Новите идеи в образованието – инвестиция в бъдещето, БСУ, 2014
 • Preparation of Germanium Photo Detectors and Photovoltaic, ICEST 2014 - XLIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Serbia, Nis, June 25 - 27, 2014 , 2014
 • Laboratory Equipment for Hydrogen Energy Education, ICEST 2014 - XLIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Serbia, Nis, June 25 - 27, 2014 , 2014
 • Системи за визуализация на информацията - възможности и перспективи, Годишник БСУ, 2013
 • Renewable Energy Sources and Tariffng of Electrical Power, XLVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ICEST 2013 - Macedonia, 2013
 • Sputtering of Thin Films on Flexible Substrates, XLVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ICEST 2013 - Macedonia, 2013
 • Водородът като възобновяем източник - промишлен добив и употреба, НК с международно участие Знанието-източник на иновации БСУ, 2013, 2013
 • Технология на слойни индуктивности и трансформатори, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ-2012, 2013
 • Технологични етапи при изготвяне на мощни тънкослойни резистори, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ-2012, 2013
 • Информационно-справочна система (електронно табло) на база LCD дисплеи, Годишник БСУ, 2013
 • REDUCING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF ELECTRICAL INSTALLATIONS, International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH 2018, 2005
 • Georgiev P.V., S. Neykov, P. Rahnev, S.A.Letskovska, K.D. Seymenliyski, M.P.Usheva, Current State Regulator of Asynchronous Motor Commanded by Field Orientation, International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Bitola, Makedonia., 2004
 • Rahnev P. R., D.Parashkevov, S. A. Letskovska, K. D. Seymenliyski, The NiCr - A1 Combination in Thin Film Hybrids, , 26 th convention MIPRO 2003, Opatija, Croatia., 2003
 • Letskovska S. A., P.R.Rahnev, J.G.Genov, K.D.Seymenliyski, Computer based equipment for measuring of limited deformation, International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Faculty of Electronic Engineering, Nis, Yugoslavia., 2002
 • Seymenliyski К. D., P. Rahnev, S. A. Letskovska, Т. Tzanev, Interaction processes of converters with power network, XXXVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Faculty of Electronic Engineering, Nis, Yugoslavia, 2002
 • Tzanev T., K. Seymenliyski, P. Rahnev, S. Letskovska, W. Ivancheva, Thyristor Based Thermoregulator for Technological Ovens, , MEMIA 2001, IEEE, NSTU, Novosibirsk, Russia, 2001
 • Ivancheva W., P. Rahnev, S. Letskovska, K. Seymenliyski, T. Tzanev, High - Resistant Thick Silicon Epitaxial Layers, MEMIA 2001, IEEE, NSTU, Novosibirsk, Russia,, 2001

 

Учебници и помагала
 • Електротехника - електронно помагало, 2012
 • Сейменлийски К.Д., Индивидуален дневник на студента за лабораторни упражнения по теоретична електротехника, ISBN 978-954-760-232- 8, 2011
 • Ушева М. П., К. Д.Сейменлийски, Теоретична електротехника, ISBN 978-954-760-176- 3, 2008
 • Ушева М., Р. Пенова, С. Савов, К. Костадинов, К. Сейменлийски, Теоретична електротехника във въпроси и отговори, БСУ, ISBN 954-731-205-9, 2003
 • Ушева М. П., К. Д. Сейменлийски, Ръководство за лабораторни упражнения по Теоретична Електротехника, ISBN 954-760-006-0, 2001
 • Ушева М. П., К. Д. Сейменлийски, Ръководство за лабораторни упражнения по Електротехника, ISBN 954-760-006-0, "Колор Принт" - АД, Варна, 2001
 • Ушева М. П., К. Д. Сейменлийски, Ръководство за курсова работа по теоретична електротехника - I част (стационарни режими в ЛЕВ), ISBN 954-760-015-Х-(Ч1), 2001
 • Ушева М. П., К. Д.Сейменлийски, Ръководство за курсова работа по теоретична електротехника - II част (преходни процеси в ЛЕВ), ISBN 954-760-015-Х-(Ч1), 2001

 

Научно-изследователски проекти
 • Изследване на експлоатационната надеждност на електро-механични устройства при захранване с променлива честота, ВУ, БСУ
 • Обучение на преподавателите и студентите от ЦИТН и ЦИУН на БСУ за провеждане на научни изследвания с използване на съвременни софтуерни инженерни продукти , ВУ, БСУ
 • Студентски практики - фаза I, Външен, МОН
 • Изследване на преходни процеси в съвременното електрообзавеждане, ВУ, БСУ
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на топла вода за нуждите на БСУ, вътрешно-университетски, БСУ
 • Изследване на преходни процеси в съвременното електрообзавеждане, вътрешно-университетски, БСУ
 • Студентски практики - фаза I, националин, МОН
 • Изследване на производството на водород с горивна клетка и ВЕИ за нуждите на БСУ, вътрешноуниверситетски,
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на топла вода за нуждите на БСУ, вътрешноуниверситетски, БСУ
 • ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0003, външен, БСУ
 • BG051PO001 - 3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”, външен, БСУ
 • BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, външен, БСУ
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на електроенергия за нуждите на БСУ, вътрешен, БСУ
 • Изследване на производството на водород с горивна клетка и ВЕИ за нуждите на БСУ, вътрешен, БСУ
 • Аварийно алтернативно енергоефективно осветление на база горивна клетка, ,
 • ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНА СИСТЕМА НА БАЗА LCD ДИСПЛЕИ, ,
 • Енергоефективно осветление на база възобновяем източник на енергия, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Светодиодно осветление с вятърна и слънчева енергия, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване на преходни процеси в съвременното електрообзавеждане, ВУ, БСУ