Статии
 • „Comparison of Power Converters for LED Illuminants“ , TEM Journal, November 2017, Vol.6, No 4 , Serbia,рр 398-404, 2017
 • Пропектиране на индуктор за нагряване на флуиди" , Годишник БСУ ,том XXV,2012, стр.285-292. , 2012
 • 'Съгласуване параметрите на индуктор за нагряване на флуиди с параметрите на автономния инвертор" , електр. списание "КНК" 2012 г., 2012
 • Combinet Regulasion of Inverter for Induction Heating, БСУ-конференция, 2011
 • Несиметрия в двузвенен DC/DC преобразувателза заряд нз тягови акумулаторни батерии, Съюз по електроника, електротехника и съобщение, 2009
 • Несиметрия в двузвенен DC/DC преобразувател., E+E бр.1-2 2009, 2009
 • T. Fichev, P.Wheeler, J. Clare, D.Yudov, V. Valchev, A. Van dsn Bosshe., A LCL Resonant DC-DC for Elektrical Power Distribution Sistems., EPE -REMC 2004 Riga, Latvia, 2007
 • Van Den Bossche Alex, Ghent University, Belgium,Filchev T., Valchev V.,Yudov D, Technical University-Varna., Test Platformfor Resonant Converters ., "EPE 2003" 2-4 sept.2003 Toulouse- France, 2003
 • Toshkov G.P.,D.D,Yudov, V. Y. Borisov, D.G.Toshkovd., EliktricalMode Analysis of Autonomous Inverter ARS Welding., International Scientific Jurnal Published-1, 2003
 • Toshkov G.P.,D.D,Yudov, P. V. Parushev, A.D. Seykov., Autonomous Inverter for induction heating with energy dosing., Ovidius Uneversity Annals of MechanicalEngineerin, 2003
 • Приложение на автономните инвертори за индукционно нагряване на флоиди., Годишник на БСУ-Бургас, 2002
 • J.S. Batchvarov, V.C. Valchev, D.D. Yudov-Technical University of Varna, Bulgaria; J.L. Duarte University of Technology, Eindhoven, The Netherlands., Investigation of Chaos in Interleaved Power Converters ., IEEE - Varna, 2002

 

Доклади
 • "Two-stage inverter supply for pulse arc welding ", XX- th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2018, 3-6 June 2018, Bourgas,, 2018
 • "Inverter Current Source for Pulse-Arc Welding with Improved Parameters", MIPRO, 2017, pp138-143, 2017
 • „Analysis and Improvements of a Buck Converter Based LED Driver“, IEEE XXVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRONICS ET 2017 IEEE CONFERENCE RECORD #41615, September 13 - 15, 2017 Sozopol, Bulgaria, рр237-240, 2017
 • "Emergency procedures in invertor for induction heating of fluids", XIX- th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2016, 29-1 June 2016, Bourgas, Bulgaria, pp.231-234, 2016
 • "Design considerations of inductors for induction heating of fluids"-, XIX- th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2016, 29-1 June 2016, Bourgas, Bulgaria, pp.217-219, 2016
 • . "Регулиране на температурата при индукционно нагряване на вода", Научна конференция с международно участие „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието”, (12-14 юни 2015г.), БСУ, Бургас, 2015
 • "Single-Ended Inverters For Induction Heating Of Fluids", XVIII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2014, 29-31 May 2014, Bourgas, Bulgaria, рр.69-70, 2014
 • "Simulation research of Serial and LLC Resonant Inverters for Induction Heating of Fluids", The XXІІ International conference “ELECTRONICS ET’2013”, Sozopol 2013,Annual journal of Electronics, 2013, volume 7, pp.148-151, 2013
 • "Изследване на LLC инвертор за индукционно нагряване на флуиди", Научна конференция с международно участие„Знанието – източник на иновации”, (14-15 юни ) - БСУ, Бургас 2013г., стр.87-96,, 2013
 • “Electronic transformer for a small photovoltaic plant”, SIELA 28-30 May 2012, XVII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies,Bourgas, Bulgaria, volume 1, pp.210-217, 2012
 • „Инвертор за индукционно нагряване на флуиди с подобрени енергийни показатели” , Трети международен научен конгрес „50 години ТУ- Варна”, 04-06 октомври 2012г., стр. 180-184, 2012
 • LLCC инвертор за индукционно нагряване на флуиди”, Научна конференция с международно участие „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения”, (24-25 юни 2011г.), том.III, БСУ, Бургас, стр.126-132, 2011
 • “Combined Regulation of Inverter for Induction Heating” , The XX International conference “ELECTRONICS ET’2011”,Sozopol 2011, volume 5,number1, b1, pр.208-211, 2011
 • “Регулиране на изходната мощност на автономен инвертор за индукционно нагряване на вода”, Научна конференция с международно участие “Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза” , (25?26 юни 2010г.), том III, БСУ, Бургас, стр.18-23, 2010
 • . “Автономен инвертор за индукционно нагряване на вода” , Научна конференция с международно участие “Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, (25?26 юни 2010г.), том III, БСУ, Бургас, стр.138-145, 2010
 • Тошков А; Д. Юдов 'Островна система 'за автоматично захранване от ВЕИ, БСУ, Предизв.пред ВО и научн изследв., 25,26. 06. 2010, 2010
 • ” Inverter for Induction Heating of Fluids” , The XIX International conference “ELECTRONICS ET’2010”, volume 4, number1, Sozopol 2010,b1 pр.204-207, 2010
 • ”Inverter for induction heating with improved power factor correction” , XVI-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 4-6 June 2009, Bourgas, Bulgaria, рр.201-207, 2009
 • Изследване плътноста на електромагнитни излъчвания в град Бургас, ТЕЛЕКОМ2009, 2009
 • Оценка на влиянието на електромагнитното поле върху човека. Сравнение между препоръчителни и измерени стойности., ТЕЛЕКОМ2009, 2009
 • Изследване спектъра на електромагнитните излъчвания в град Бургас, ТЕЛЕКОМ2009, 2009
 • Мултирезонансен преобразувател при работа на противо е.д.н.,, БСУ, НК 'Икономика на знанието', 2008
 • Магнитни компоненти за силовата електроника, проблеми и тенденции, БСУ, НК "Икономика на знанието", 2008
 • Power losses and Aplikations of Nanokristaline Magnetik Materials, ICEST2007, Ohrid, Makedoniya, str.735, 2007
 • Многозвенен инвертор в система за индукционно нагряване на флоиди, НК "Съвременни технологии-07", БСУ, стр.143, 2007
 • Автономна система за слънцеследена при фотоволтаични панели, НК "Съвременни технологии-07" БСУ, стр.46, 2007
 • Микропроцесорна система за дистанционно управление и контрол на преобразуватели, НК"Съвременни технологии-07"БСУ, 2007
 • Юдов Д, А. Димитров, Г. Тошков "Инверторен токоизточник с две резонансни честоти" 9-10.06.06 БСУ, БСУ, 2006
 • Yudov D., A. Dimitrov, V. Valchev, Transition Processes in a DC/DC Converter for Battery Charging. Electronics 2006, 21-23 september 06. том 2 стр.216 -222, БСУ, 2006
 • "Инверторен токоизточник за импулснодъгово заваряване" , Научна конференция с международно участие “Присъединяването на България към Европейския съюз-предизвикателства, проблеми, перспективи” ,(9?11 юни) , том III, БСУ-2006г., стр.279-285,, 2006
 • Юдов Д, А. Димитров, "Еднотактен преобразувател при работа на противо е.д.н." - "Електронна техника" 1-2.06.06 София, Електронна техника, 2006
 • Georgi T. Nikolov, Vencislav C. Valchev, Dimitre D. Yudov, Georgi Toshkov "COMPARISON OF NANOCRYSTALLINE AND FERRITE MAGNETIC MATERIALS IN APPLICATIONS FOR POWER ELECTRONICS" н.к. "Съвременни технилогии 06" 27-28.04.06 БСУ, стр.39-45 , БСУ, 2006
 • Юдов Д, А. Димитров, В. Вълчев "ПОНИЖАВАЩ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ПРИ РАБОТА НА ПРОТИВО Е.Д.Н." н.к. "Съвременни технилогии 06" 27-28.04.06 БСУ, стр.50 -58, БСУ, 2006
 • Юдов Д., "Подходи при качеството на обучение в Центъра по информатика и технически науки на Бургаския свободен университет" н.к. "Съвременни технилогии 06" 27-28.04.06 БСУ, стр. 89 -96., БСУ, 2006
 • "Инверторен токоизточник в система за индукционно нагряване на флоиди", н.к. "Съвременни технилогии 06" 27-28.04.06 БСУ, стр.58 -65., 2006
 • Inverterfor induction heating improved power factor correction, SIELA 2009, 2005
 • Вълчев В., Г. Георгиев, Д.Юдов - "Метод за изчисляване на загубите от вихрови токове в намотките на магнитна компоненти" - списание "Електротехника и Електроника", 2005, Електротехника и Електроника, 2005
 • “Изследване на електронно пусково-регулираща апаратура за луминисцентни лампи”, Юбилейна научна конференция “60 години Русенски университет “Ангел Кънчев” -2005г.,(10?12 ноември), Том 44, серия 3.1, стр.167?171, 2005
 • Вълчев В., Т.Филчев, Д.Юдов " Електронен трансформатор на средно висока честота в системата за електроснабдяване и електропренасяне" Енергиен форум-05, Енергиен форум-05, 2005
 • Vencislav C. Valchev, Todor A. Filchev, Dimitre D. Yudov, Dobrin A. Ivanov "Phase shift control and switching loss investigation of resonant DC-DC Converter" Electronics 2005, 21-22 september 05, БСУ, 2005
 • Изследване на актора на мощност на понижаващ конвертот, Научна конференция, 2004
 • Юдов Д., Димитров А., Влияние на DC-DC преобразувател върху захранващата мрежа., Електроника - София, 2004
 • Влияние на инверторен източник за индукционно нагряване върху захранващата мрежа., Предизвикателства пред образовението и науката в контекста на глобализацията” - Бургас 2004г.(11?13 юни), том III, стр.262-267, 2004
 • Беков Е., Генов П, Юдов Д., Регистарция на пулсова вълна., Акустика ТУ-Варна, 2004
 • Беков Е., Юдов Д., Генов П., Симулация на ултразвуков трансдюсер., Акустика ТУ-Варна, 2004
 • Беков Е., П. Пенчев, Д .Юдов., Заместващи схеми на PVDF материали., Научна конференция на ТУ-Варна, 2004
 • Yudov D., Dimitrov A., A step-down pulse converter., ELECTRONICS - Sozopol, 2004
 • T. Fichev, D.Yudov, V. Valchev, An Investigation of DC-DC resonant converter for power distribution aplikations., ELECTRONICS - Sozopol, 2004
 • T Filchev, D Yudov, V Valchev, P Wheeler*, J Clare., A NEW LCL RESONANT DC-DC CONVERTER WITH BI-DIRECTIONAL POWER FLOW., Конф. ТУ -Варна X, 2003
 • “Повишаващ двуполярен токоизточник”, ”Съвременни технологии-‘03, Бургас 2003г.(16?17 октомври), стр.145?153, 2003
 • Analysis oj dc-dc converters in dcm mode, SIELA 2003, Пловдив, 2003
 • Димитров Д., Юдов Д., Иванов Д., Полупроводников пусковорегулиращ апарат за газоразрядни източници на светлина в режим на несиметрична проводимост., Електронна техника - Созопол, 2001
 • ,Двутактен преобразувател, Electronics ET'2001 Sozopol, 26- 28 September 2001, Book3 , стр.148-152,, 2001
 • Юдов Д., Бъчваров Ж., Изследване на динамичните свойства на сериен резонансен инвертор с помощта на Pspice., Електронна техника - Созопол, 2001
 • Юдов,Д.Д.,Г.П.Тошков. В.Й. Борисов., Математическо моделиране и проектиране на транзисторен източник за заваряване., Годишник на БСУ-Бургас, том IV, 2001
 • V T Vatchev, A Van Den Bossche, J Melkebeek and D D Yudov., Desing considerations and loss analysis of zero voltage switching boost converter., IEE Proceedings - Electric Power Applications .vol148, 2001
 • “Развитие и приложение на съвременните импулсни захранващи източници”, Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът през третото хилядолетие”- том I- БСУ, Бургас 2001г., стр.117-123, 2001
 • Индукционно нагряване на флоиди., Електронна техника - Созопол, 2000
 • Вълчев В., Георгиева Н., Юдов Д., Георгиев А., Беков Е., Проблеми при проектирането на автономна система за преобразуване на енергията на вятъра и слънцето., Електроника - Ботевград, 2000
 • Бъчваров Ж., Юдов Д., Вълчев В., Анализ на заваръчен токоизточник с подобрени параметри., Електроника - Ботевград, 2000
 • Бъчваров Ж., Юдов Д., Вълчев В.,Заваръчен източник с подобрени параметри., Електроника - Ботевград, 2000
 • Бъчваров Ж., Юдов Д., Вълчев В.,Анализ на DC/DC конвертор използващ многотактен преобразувател като източник на ток., Електронна техника - Созопол, 2000
 • Юдов Д., Филчев Т., Вълчев В., Приложение на инверторен източник в система за индукционно нагряване на вода., Електронна техника - Созопол, 2000

 

Учебници и помагала
 • Разработване на нов курс лекции ЕN474 "Осветителна и инсталационна техника", 2017
 • "Нискочестотни усилватели-ръководство за курсово проектиране" Бургас, 2012 г. , 2012
 • Анализ, изследване и проектиране на елактронни устройства, 2011
 • Преобразувателна електронна техника за ВЕИ, 2011
 • Юдов Д., А. Димитров "Проектиране и изследване на токозахранващи устройстваяя"- 158 стр., 2010
 • Електронна схемотехника, 2009
 • Електронна схемотехника - проектиране симулация и анализ-153 , 2009
 • Електронна схемотехника I част- ръководство за лаб. упражнение - 94 стр., 2009
 • Юдов Д., В. Вълчев " Токозахранващи устройства"- 374 стр, 2008
 • “Токозахранващи устройства” – ръководство за лабораторни упражнения, 2008
 • Електротехника и Електроника, 2007
 • Юдов Д.Д.,В.Ц.Вълчев "Преобразувателна техника " , 2005
 • Токозахранващи устройства– ръководство за лабораторни упражнения , 2003
 • Аналогова схемотехника-ръководство за лабораторни упражнения -БСУ, второ допълнено издание, 2003
 • Юдов Д., Токозхранващи ъстройства, 2003
 • Аналогова схемотехника - ръков. за лаб. упражнения, 2002
 • Аналогова схемотехника , 2002

 

Научно-изследователски проекти
 • English for special purposes, НИД, БСУ
 • Информационно-комуникационна система за управление използваща електропреносната мрежа, МОП, мІу БСУ и Украйна, Киев, Технически университ, МОН
 • Микропроцесорна система за управление на DC/DC преобразуватели, ведомствен, БСУ
 • Електронен трансформастор, докторска разработка, МОН
 • Внедряване на нови материали в медицинската техника, докторска разработка, ТУ-Варна
 • Устройство за индукционно нагряване - 2002 - БСУ, ,
 • Високо ефективен преобразувател за заваряване - 2004 -ТУ Варна, ,
 • Зарядно устройство с подобрени функционални възможности и параметри - 2005 - БСУ, ,
 • Информационно-комутационна система за управление, използваща електропреносна мпежа посредством широколентова модулация - МОН - НС - НУ - Украйна, ,

 

Цитирания
 • Delacroix, J., Piluso, P., Chikhi, N., Fouquart, P. Induction heating of cylindrical loads of arbitrary skin-depth by “current-sheet” inductors , 2018
 • Unver, H.M., Unver, U., Kelesoglu, A. Introduction of a Novel Design Approach for Tunnel-Type Induction Furnace Coil for Aluminium Billet Heating , 2018
 • Hranov, T.H., Hinov, N.L. . Modeling of electronic energy converter for induction heating using LabVIEW , 2017
 • Hranov, T.H., Hinov, N.L. . Modeling of electronic energy converter for induction heating using LabVIEW , 2017
 • Grozdanov, D.N., Hinov, N.L.. Industrial application of induction brazing systems , 2016
 • Grozdanov, D.N., Hinov, N.L.. Industrial application of induction brazing systems , 2016
 • Georgiev, A., Papanchev, T., Nikolov, N. . Reliability assessment of power semiconductor devices , 2016
 • гл ас. Нина Бенчева- ТУ-Русе, член на научно жури за доцент. , 2011
 • инж. Георги Николов-ТУ-Варна, член на научно жури за д-р. , 2011
 • инж. Владислав Веселинов-ТУ-София, член на научно жури за д-р. , 2011
 • д-р инж Камен Сейменлийски- БСУ, член на научно жури за доцент. , 2011