Монографии
 • Влияние на траекторията на натоварване върху пределната степен на пластично формоизменение на листов, 2003

 

Статии
 • Съвременни технологични решения в електроснабдяването, Годишник БСУ, 2018
 • Влияние на повредите на PV-модули върху ефективността на работата им, Годишник БСУ, 2018
 • РЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ, Алманах БСУ, 2017
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ В СРЕДА MATLAB, Алманах, 2017
 • ВЛИЯНИЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ВЪРХУ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ МОДУЛИ, Алманах БСУ, 2017
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ДАННИ В MATLAB ЗА ОЦЕНКА НА СПЕСТЕНИ ЕМИСИИ ВРЕДНИ АТМОСФЕРНИ ГАЗОВЕ, Алманах БСУ, 2017
 • СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА УЧЕБНА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА В СРЕДА НА MATLAB , Алманах БСУ, 2017
 • СЪЗДАВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТ МОДЕЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ В УСТАНОВЕНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА, БСУ, Алманах 2016, 2016
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА НА СТОЙНОСТТА НА ЗАЩИТНИЯ КОНДЕНЗАТОР ОТ ДИНАМИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА СИМИСТОРА И НА ТОВАРА, БСУ, Алманах 2016, 2016
 • РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИСКРЕТЕН МОДЕЛ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ В СИНХРОНИЗИРАНА С ПОЛЕТО КООРДИНАТНА СИСТЕМА, БСУ,Алманах 2016, 2016
 • ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛЪНЧЕВО-ВОДОРОДНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ, Годишник БСУ, 2015
 • ОТНОСНО ЗАВИСИМОСТТА НА СТОЙНОСТТА НА ЗАЩИТНИЯ КОНДЕНЗАТОР ОТ ДИНАМИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА СИМИСТОРА И НА ТОВАРА, Годишник БСУ, 2015
 • ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ ТЕОРИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ С ОРИЕНТАЦИЯ НА МАГНИТНОТО ПОЛЕ, Годишник БСУ, 2015
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВЪЗОБНОВЯЕМ ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛА ВОДА , Годишник БСУ, 2015
 • Изследване на дактилоскопни следи на пръстови отпечатъци с използване на цианакрилатни пари, БСУ, Годишник 2014, 2014
 • Renewable Energy Sources and Pricing of Electrical Power, ournal of Energy and Power Engineering is published monthly in hard copy (ISSN1934-8975) and online (ISSN 1934-7367) by David Publishing Company, US, 2014
 • Система за мониторинг и оценка на енергийния потенциал от слънчева енергия, БСУ, Годишник 2014, 2014
 • Изследване на дактилоскопни следи на пръстови отпечатъци с използване на магнитни прахове, БСУ, Годишник 2014, 2014
 • Системи за визуализация на информацията - възможности и перспективи, Годишник БСУ, 2013
 • Информационно-справочна система (електронно табло) на база LCD дисплеи, Годишник БСУ, 2013
 • TECHNOLOGY STEPS OF POWER THIN FILM RESISTORS, НВУ " В. Левски" - В. Търново, 2012
 • TECHNOLOGY FOR FILM INDUCTANCES AND PCB TRANSFORMERS, НВУ "В. Левски"-В.Търново, 2012
 • Лабораторен стенд за изпитване на дефектно токови защити, Международната НК "МАТТЕХ 2012", ШУ "Епископ Константин Преславски", 2012
 • Интелигентно светодиодно осветление, Международната НК "МАТТЕХ 2012", ШУ "Епископ Константин Преславски", 2012
 • Енергоефективно светодиодно осветление с възобновяем източник на енергия, Годишник БСУ, 2012
 • Възможности за модифициране на действащите тарифи за заплащане на електрическата енергия, Годишник БСУ, 2012
 • Повишаване ефективността на тарифната политика в електроенергийната система на България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ, 2012
 • Образуване на цените на електрическата енергия в България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ, 2012
 • Отразяване характеристиките на качеството на електрическата енергия при тарифиране, Годишник бСУ, 2012
 • СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ТАРИФИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, Годишник БСУ, 2011
 • ТЕХНИЧЕСКИ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ СЕБЕСТОЙНОСТТА И ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, Годишник БСУ, 2011
 • НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА КРИМИНАЛИСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ, ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ, Годишник БСУ, 2011
 • ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ДИСТАНЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, Годишник БСУ, 2011
 • Технологии и тенденции на дистанционното обучение във висшето образование, Иновации в образованието, ШУ"Еп.К. Преславски"ISBN 978-954-400-298-5, 2010 г., 2010
 • Съвременно състояние на системата за дистанционно обучение, Иновации в образованието, ШУ"Епископ К. Преславски",ISBN 978-954-400-298-5, 2010 г, 2010
 • Непрекъснат модел на състоянието на асинхронен двигател в установена координатна система с оси алфа и бета, Годишник БСУ, 2007, 2007
 • An Influence of Loading Paths in Sheet Metal Forming in the Biaxial Stress State Condition onto Limit Strains, Journal of the mechanical behavior of materials, F, 2007
 • Непрекъснат модел на състоянието на асинхронен двигател в синхронизирана с полето координатна система с оси d и q, Годишник БСУ, 2007, 2007
 • Electrical and mechanical parameters of boron carbide, списание Машиностроене и Машинознание, година II, , 2007
 • ГЕРМАНИЕВИ ФОТОПРИЕМНИЦИ ЗА ИНФРАЧЕРВЕНАТА ОБЛАСТ, Годишник БСУ, 2007, 2007
 • К. Сейменлийски, П. Георгиев, С. Лецковска, П. Рахнев, Вариантно решение на крайно стъпало за широчинно - импулсно регулиране на скоростта на постояннотоков двигател , БСУ, годишник, 2006
 • Технологии и тенденции на дистанционното обучение във висшето образование, Иновации в образованието, ШУ"Еп.Константин Преславски", ISBN 978-954-400-298-5, 2010 г, 2005
 • Лецковска С.,Генов Й., Loading paths in the realization of plastic deform..., ТУ - София,, 2003
 • Letskovska S., P. Georgieva, The influence of the technologocal parameters of oscillating ...., сп."Машиностроителни технологии.", 2002
 • Лецковска С., Автореф дисертация-Влияние на траект. на натоварв. в/у степ. на пл. формоизменение, Орел, Русия, 2001
 • Иванчева, В., П.Белев, С. Лецковска, Изследване влиянието на равновестните константи и ..., ELECTRONICS ET-2001, Созопол, 2001
 • Лецковска, С. и автори. Регулатор на температурата в технологични системи, ТУ-Варна - годишник, 2001
 • Лецковска, С. и автори. Изготвяне на силицидни (сихромни) резистори, ТУ-Варна - годишник, 2001
 • Лецковска,С. и автори. Контактно съпротивление при слойни резистори, ТУ-Варна - годишник, 2001
 • Стружанов, В., В.Башуров, С.Лецковска. Устойчивост на равновесието на еластично-пластични..., ТУ-Варна - годишник, 2001
 • Мазеин, П., Д.Прусаков, С.Лецковска. Моделиране на остатъчните напрежения и деформации ..., БСУ - годишник том VI, 2001
 • Лецковска, С. Работа за деформация при пластично деформ. на тела от уяквящятя се среда, ТУ-Варна - годишник, 2001
 • Симеонов Ст., С.Лецковска, К.Семенлийски, Ц.Цанев, Микропроцесорна система за изследване ...., БСУ - годишник, том IV, 2000
 • Семенлийски К., Ц.Цанев, С.Лецковска, Заместваща схема на системата захранваща мрежа ....., БСУ - годишник, том IV, 2000
 • Letskovska S., P. Georgieva, A study of oscillating surface plastic deformation influence ...., МНТК - гр. Орел, 2000
 • Seimenliyski K, S. Letskovska, The strukture of ferr. materials - methallogr. stady, JAE Athens, Greece, 2000
 • Раканова С.(Лецковска),Семенлийски, Апар. и метод. за металог. изсл. на структ. на фер. матер, БСУ - годишник, том II, 1999
 • Георгиев Д., Раканова С. (Лецковска),, Изследване влиянието на режимите на вибрационно ППД, БСУ, Годишник, Том I, 1998
 • Georgieva, P., S.Letskovska. Stability of plastic deformation, БСУ - Годишник, т.I, 1998

 

Доклади
 • ELECTRICAL EQUIPMENT IMPACT ON THE ENVIRONMENT AND QUANTITY FACTOR MEASUREMENT, ICTRS 2018 : Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, Barcelona, Spain, 2018 (Scopus), 2019
 • ENVIRONMENTAL INFLUENCE ON RENEWABLE SOURCES PRODUCTIVITY, International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH 2018, 2018
 • REDUCING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF ELECTRICAL INSTALLATIONS, International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH 2018, 2018
 • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, МНК Синя икономика и синьо развитие, БСУ, 2018, 2018
 • Сreating Laboratory Models for Auto Backup Power, 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – Serbia, Ni?, June 28 – 30, 2017., 2017
 • Laboratory Classes for Saved Emissions of Greenhouse Gases, 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – Serbia, Ni?, June 28 – 30, 2017., 2017
 • TECHNOLOGY OF CIGS SOLAR CELLS FOR TEXTIL/CLODES APPLICATION, XIX National Textile Conference NTC , 2017
 • ORGANIC PIEZO MATERIALS AND APPLICATION IN CLODES, XIX National Textile Conference NTC , 2017
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАБОТА НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, Юбилейна научна конференция с международно участие"Новата идея в образованието", БСУ, 20-21 септември 2016 г, 2016
 • DETERMINATION OF HARMONICS LEVEL IN LOCAL ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, ICEST 2016 - INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, June 2016, Ohrid, Macedonia, 2016
 • LABORATORY EQUIPMENT FOR ENERGY ACCUMULATION FROM RENEWABLE SOURCES, ICEST 2016 - INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, June 2016, Ohrid, Macedonia, 2016
 • ELECTRONICS INTEGRATED IN TEXTIL MATERIALS, XVIII National Textile Conference NTC 2016, 2016
 • SOLAR CELLS ON TEXTIL MATERIALS, XVIII National Textile Conference NTC 2016, 2016
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА АВАРИИ НА АСИНХРОННО ЕЛЕКТРО ЗАДВИЖВАНЕ, Юбилейна научна конференция с международно участие"Новата идея в образованието", БСУ, 20-21 септември 2016 г, 2016
 • БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ-ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕНЕРГИЯ, НК с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието",Бургас, 2015, 2015
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК, НК с международно участие - Сливен 2015 - Известия на СУ - Сливен, том 29, кн.2, стр. 64-67, 2015
 • Laboratory Equipment for Hydrogen Energy Education, ICEST 2014 - XLIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Serbia, Nis, June 25 - 27, 2014 , 2014
 • Preparation of Germanium Photo Detectors and Photovoltaic, ICEST 2014 - XLIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Serbia, Nis, June 25 - 27, 2014 , 2014
 • Организация на практическото обучение за специалисти по възобновяема енергетика, НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ,БСУ, 2014
 • Sputtering of Thin Films on Flexible Substrates, XLVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ICEST 2013 - Macedonia, 2013
 • Водородът като възобновяем източник - промишлен добив и употреба, НК Знанието-източник на иновации, БСУ, 2013, 2013
 • Технология на слойни индуктивности и трансформатори, НК - НВУ-2012, 2013
 • Технологични етапи при изготвяне на мощни тънкослойни резистори, Юбилейна НК НВУ-2012, 2013
 • Metal – Polymer Based Power Bulk Resistors, XLVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ICEST 2013 - Macedonia, 2013
 • Renewable Energy Sources and Tariffng of Electrical Power, XLVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ICEST 2013 - Macedonia, 2013
 • СЛЪНЧЕВИТЕ ПАНЕЛИ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ, МНК на БСУ“ Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”. , 2010
 • ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВУЗОВE, МНК"“ Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”. , 2010
 • Проблеми на дистанционното образование, Известия на съюза на учените - Сливен, т.17, 2010, 2010
 • Температурни зависимости при соларните клетки, Известия на съюза на учените - Сливен, т.17, 2010, 2010
 • Web-базирана среда за обучение на студенти в инженерните специалности, Известия на съюза на учените - Сливен, т.17, 2010, 2010
 • POWER RESISTORS FOR HIGH FREQUENCY APPLICATION, XV Mejunarodni simpozijum Energetska elektronika - Ee 2009, Novi Sad, Serbia, 2009
 • Системи за анализ на микроскопски изображения в образователния процес, Известия на съюза на учените, т.15, 2009, 2009
 • Компютърна микроскопия - анализ и възможности, Известия на съюза на учените, т.15, 2009, 2009
 • TRIMMING THE FILM RESISTORS FOR HIGH VOLTAGE AND HIGH CURRENT (POWER) APPLICATION, XV Mejunarodni simpozijum Energetska elektronika - Ee 2009, Novi Sad, Serbia, 2009
 • Комплексът микроскоп-компютър като средство за изследване и образователна дейност(представен 2008 г., публикуван в сборник през 2009 г., поради което се отчита през 2009 г.), ТУ - София, ИПФ- Сливен, НК С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2009", 2009
 • ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЛАРНИ КЛЕТКИ(представен 2008 г., публикуван в сборник през 2009 г., поради което се отчита през 2009 г.), ТУ - София, ИПФ- Сливен, НК С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2008", 2009
 • Using Optical Analyzer for Student Education , , SIELA 2009 ISBN 978-954-323-530-8, 2009
 • PROBLEM IN USING POLYMER SUBSTRATES FOR SOLAR CELLS, SIELA 2009, ISBN 978-954-323-530-8, 2009
 • Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Germanium Photo Detectors, XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2008, Nis, Serbia, 2008
 • Непосредствен честотопреобразувател с векторна модулация, БСУ - НК с междунаридна участие, "Икономика на знанието-възможности и предизвикателства пред висшето образованиеи, 2008
 • Silvija Letskovska, Pavlik Rahnev, Computers Optic Microscopy for Education Electronics , XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2008, Nis, Serbia, 2008
 • Power Resistors With Low Parasitic Inductance, XLII ICEST 2007, Ohrid, Macedonia , 2007
 • Mechanical Properties of Thin Electrical Films,, XLII, ICEST 2007, Ohrid, Macedonia , 2007
 • С. Лецковска, П. Рахнев, К. Сейменлийски, Кредитна система и трансфер на кредити. Състояние и перспективи Болонският процес - повод за размишления, Юбилейна научна конференция, 20 години ИПФ Сливен, 20-21.10.2006 г., 2006
 • К. Сейменлийски, С. Лецковска, Полупроводникови преобразуватели в режим на постоянна безтокова пауза, Научна конференция с международно участие "Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи", БСУ, Бургас,, 2006
 • К. Сейменлийски, С. Лецковска,Взаимодействие на преобразувателни устройства със захранващата мрежа в режим на управление на безтоковата пауза , Юбилейна научна конференция, 20 години ИПФ Сливен, 20-21.10.2006 г., 2006
 • П. Рахнев, С. Лецковска, К. Сейменлийски, Топлопроводящи пасти за монтаж за електронните елементи ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ , Юбилейна научна конференция, 20 години ИПФ Сливен, 20-21.10.2006 г., 2006
 • Pavlic Rachnev, Neli Simeonova, Silvija Letskovska, Thermoconductivity of contact pastes for electronics, TECHNOMER 2005-Germany, 2005
 • Renewable Energy Sources and Tariffng of Electrical Power, XLVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ICEST 2013 - Macedonia, 2005
 • Pavlic Rachnev, Neli Simeonova, Silvija Letskovska, Non inductive Polymer Based Power Resistors, TECHNOMER 2005-Germany, 2005
 • С. A. Лецковска, Hапрежения в тънки и дебели повърхностни покрития, МИУ -2004 Пловдив, 2004
 • Ушева, Лецковска и др.Възможности за обективно оценяване работата на студенти, МК - БСУ Бургас, 2004
 • S. Letskovska and all, Current State Regulator of Asynchronous Motor Command, ISECT,Bitola, Makedonija, 2004
 • S. Letskovska and all,The influence of power converters built with power semi, ISECT,Bitola, Makedonija, 2004
 • С. A. Лецковска, Мех. свойства на тънки слоеве, отложени в/у дебели подложки, МИУ-2004 Пловдив, 2004
 • С. Лецковска и др. Реални интерд. връзки между физика, материалознание и др., НК Благоевград, 2004
 • An influence of loading paths in sheet metal forming in the biaxial stress state conditions onto limit strains , 5th EUROMECH SOLID MECHANICS CONFERENCE ESMC-5 August 17-22,2003, AUT, Thessaloniki, GREECE, 2003
 • P. Rahnev, D. Parashkevov, S. Letskovska, The NiCr Al Combination in Thin Film, MIPRO 2003-Hrvatska Opatija, 2003
 • Ушева М. П., С. А. Лецковска, К. Д. Сейменлийски, Годишните учебни планове, НК -Съвр.технологии, БСУ, 2003
 • P. Rahnev, S. Letskovska,Flexible organic substrates and thin deposited film, TECHNOMER 2003-Germany, 2003
 • P. Rahnev, S. Letskovska, Untersuchung von hochtemperaturbestandingen Polymer, TECHNOMER 2003-Germany, 2003
 • Лецковска С.,Генов Й.,Диков Р., О критериях оценки предельньiх деформации..., NARADIE TOOLS, Slovac republic, 2002
 • Letskovska S. and..., Computer based equipment for measuring of limited ..., XXXVII ISCICEST - Yugoslavia, 2002
 • Парашкевов Д.,Рахнев П.,Лецковска С.,Нихромни и сихромни резистори в ХИС, НК с межд. участие НТС-София, 2002
 • Лецковска С., Пределна интензивност на пластично формоизменение в условия..., БСУ годишник VII-том, 2002
 • Letskovska S. and..., Interaction processes of converts with power network, XXXVII ISCICEST - Yugoslavia, 2002
 • Й. Генов, Л. Милев, С. А. Лецковска, Plastic strain work of sheet metal, Нац.школа-ПМТИ Созопол, 2002
 • Лецковска, С. и автори. Тънки резистивни слоеве в хибридните интегрални схеми, Юбил. сесия на БСУ, 2001
 • В. Иванчева, Рахнев П., С.Лецковска, Перспективи в развитието на пиезокерамиката, БСУ Юб. научна сесия, 2001
 • Рахнев П. Р., В. Иванчева, С. А. Лецковска, Нови технологии в развитиет, БСУ Юб.научна сесия, 2001
 • Letskovska, S. (with et al.) Thyristor Based Thermoregulator for technolog .., MEMIA'2001 Novosibirsk, Russia, 2001
 • Letskovska, S. (with et al.) High-Resistant Thick Silicon Epitaxial Layers, MEMIA'2001 Novosibirsk, Russia, 2001
 • П. Мазеин, С. Лецковска, Многофункционални учебни комплекси(стендове), БСУ Юб. научна сесия, 2001
 • Petrakiev A., S.Letskovska,Application of Lasers and Atomic Spectroanl Methods, 29.EGAS -Berlin, Germany, 1997
 • Petrakiev A., S.Letskovska, Application of Lasers and Atomic Spectroanl Methods, СИАС-1997, МДУ "Фр. Ж. Кюри",, 1997
 • Добруджалиев Д., Раканова С., Автоматизирана система за обучение, ЮС - ВТУ-Русе, 1994
 • С. Раканова (Лецковска), Т. Недкова, Предложение за технология на обучение, МК - Техн.колежи,Бургас, 1992
 • Н. Драгнева,С.(Лецковска,Добр. реклама-необходимост за- новата ф-ма на обучение, МК - Техн.колежи,Бургас, 1992
 • С. Раканова (Лецковска), Т. Недкова,редложение за оценъчна система на знанията, МК - Техн.колежи,Бургас, 1992
 • С. Раканова (Лецковска), Тест.контрол-средство за повишаване ефект.на обучението, НК - Варна, 1991
 • Раканова (Лецковска) С., Т. Недкова, Механична обработка на дълбоки отвори, НПК -Добрич, 1991
 • Раканова (Лецковска) С.,Техника и аппаратура для металографического исследования, MSK Bratislava, 1980

 

Учебници и помагала
 • Електронно помагало "Хидравилка и пневматика", 2017
 • Електронно учебно помагало " СИСТЕМИ ЗА СЛЪНЧЕВО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ" , 2016
 • Надеждност и контрол на материалите, 2015
 • АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ НА ВЕИ , 2012
 • МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНИКАТА, 2012
 • Материалознание за електрониката, ISBN 978-954-8468-04-6, 2008
 • С. Лецковска, А. Димитров, Ръководство за учебна практика Protel 99SE, 2004
 • Раканова (Лецковска)С., Й. Генов, Материалознание и технология на материалите, 1999

 

Научно-изследователски проекти
 • Изследване на експлоатационната надеждност на електро-механични устройства при захранване с променлива честота, Вътрешноуниверситетски, финансиран от БСУ, БСУ
 • Обучение на преподавателите и студентите от ЦИТН и ЦИУН на БСУ за провеждане на научни изследвания с използване на съвременни софтуерни инженерни продукти , Вътрешноуниверситетски, финансиран от БСУ,
 • Изследване на преходни процеси в съвременното електрообзавеждане, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване на експлоатационната надеждност на електро-механични устройства при захранване с променлива честота, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване на експлоатационната надеждност на електро-механични устройства при захранване с променлива честота, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Студентски практики - фаза I, Националин, МОН
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на топла вода за нуждите на БСУ, Вътрешно-университетски, БСУ
 • Изследване на преходни процеси в съвременното електрообзавеждане, вътрешно-университетски, БСУ
 • Студентски практики - фаза I, национален, МОН
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на топла вода за нуждите на БСУ, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване на производството на водород с горивна клетка и ВЕИ за нуждите на БСУ 2014-2015, вътрешен, БСУ
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на електроенергия за нуждите на БСУ, Вътрешноуниверситетски , БСУ
 • Изследване на производството на водород с горивна клетка и ВЕИ за нуждите на БСУ, Вътрешноуниверситетски , БСУ
 • Партньорство между образование и бизнес, ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0003,Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,, Европейския социален фонд на Европейския съю
 • ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНА СИСТЕМА НА БАЗА LCD ДИСПЛЕИ, Вътрешен НИП- БСУ, БСУ
 • Аварийно алтернативно енергоефективно осветление на база горивна клетка, Вътрешен НИП-БСУ, БСУ
 • Енергоефективно осветление на база възобновяем източник на енергия, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Фотоволтаичен панел с механичен тракер за следене на слънчевата орбита, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Разработване на материали за електронно обучение чрез WEB – базирана среда за нуждите на ЦИТН при БСУ , Вътрешен проект, БСУ
 • АНАЛИЗАТОР НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗА МИКРООБЕКТИ В ДИНАМИЧЕН РЕЖИМ, НАУЧНО - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ, БСУ
 • ОПТИЧЕН (МИКРОСКОПСКИ) АНАЛИЗАТОР НА ИЗОБРАЖЕНИЕ, НАУЧНО - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ, БСУ
 • Изследване на производството на водород с горивна клетка и ВЕИ за нуждите на БСУ, вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване на производството на водород с горивна клетка и ВЕИ за нуждите на БСУ - 2 част, вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване на високотемпературни свръхпроводници., , БСУ
 • Изследване на материали и компоненти за микровълновата техника., , БСУ