Монографии
 • Генетични размити системи, 2016
 • Изследване на модели на софт компютинг за управление в реално време , 2013

 

Студии
 • Изследване на организацията и използваните софтуерни среди при преминаване към отдалечено обучение, Годишник на БСУ, 2020
 • Genetic Fuzzy System for Financial Management (in English), Cybernetics and Information Technologies, Vol. 18, No 2 , 2018
 • Гласово разпознаване - историческо развитие и основни техники, Компютърни науки и комуникации, том 6(1), 2017
 • Разпознаване на лица от видео поток в реално време, Компютърни науки и комуникации, том 6 (1) , 2017
 • Application of Artificial Neural Networks in Bulgarian Language Voice Recognition (in English), Hi Tech Journal, Vol. 1, No. 1 , 2017
 • FSSAM: A Fuzzy Rule-Based System for Financial Decision Making in Real Time , Handbook of Fuzzy Sets Comparison, SCIENCE GATE PUBLISHING P.C. , 2016
 • Оптимизиране на параметри с генетични размити системи, Компютърни науки и комуникации, том 4(3), 2015
 • Зелена книга за електронна демокрация в България, БСНГИ, 2015
 • Application of Q-measure in Real Time Fuzzy System for Managing Financial Assets. , International Journal on Soft Computing, vol. 3, no. 4,, 2012
 • Предимства и проблеми при използването на ERP системи в процеса на планиране : приложение на Microsoft Dynamics Nav при реализация на плановата дейност във фирмите. , Флат Бургас, 2010

 

Статии
 • Fuzzy System for Building Energy Flows Management., Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1197. Springer, Cham., 2021
 • Forecasting the Power Production from a Micro Grid PV System., 8th EUROPEAN CONFERENCE on RENEWABLE ENERGY SYSTEMS 2020, 2020
 • Machine learning models for predicting PV generated power., 8th EUROPEAN CONFERENCE on RENEWABLE ENERGY SYSTEMS 2020, 2020
 • KiNation- students’ exploration of a future renewable energy source., 8th EUROPEAN CONFERENCE on RENEWABLE ENERGY SYSTEMS 2020, 2020
 • Методика за оразмеряване на малки фотоволтаични централи , Годишник на БСУ, том XXXVIII , 2019
 • Empirical Bayesian Estimates of Operational Reliability Related to Electronic Items for Medical Purpose. (in English), Khimiya/Chemistry, Vol. 27 , Issue 3, 2018
 • Оптимизиране на база от правила с генетична размита система, Компютърни науки и комуникации”, том 7 (1), 2018
 • Системи за компютърна математика и MOOCs, Компютърни науки и комуникации, том 7 (1), 2018
 • Класификация с конволюционни невронни мрежи НЕВРОННИ МРЕЖИ " , Компютърни науки и комуникации, Том 7 (1), 2018
 • Фрактални модели в биологията, Компютърни науки и комуникации, том 6 (1), 2017
 • Многозначни дискретни логически системи, Годишник на БСУ, 2017
 • Applying FSSAM for Currency Rates Forecasting, Transactions on Machine Learning and Artificial Intelligence, Manchester, SSE UK , 2016
 • Fuzzy Rule-based Systems for Decision-making (in English) , Engineering Sciences, LIII, No. 1 , 2016
 • Краудсорсинг-основни области на приложение, Електронна демокр@ция, 2015
 • A Multi-step procedure for asset allocation in case of limited resources, Cybernetics and information technologies, 15 (3), 2015
 • Настройване на пaраметрите на система FSSAM с генетичен алгоритъм, Компютърни науки и комуникации, том 4(1), 2015
 • Приложение на системата за компютърна алгебра MUPAD в обучението по висша математика, Годишник наБСУ, 2014
 • Генетичните алгоритми като средство за решаване на оптимизационни задачи, Компютърни науки и комуникации, том 2 (3), 2013
 • Сферични епи- и хипоциклоиди от пространствени зъбни предавки. , Фундаментални науки и приложения, Списание на ТУ-София, том 19 (2), 2013
 • Информационни технологии за управление на кредитния риск., Управление и устойчиво развитие, Списание на ЛУ София, том 41 (4), 2013
 • Софтуерен модул за конструиране на портфейли, Компютърни науки и комуникации, том 2 (2), 2013
 • Реализиране на генетични алгоритми в средата MatLab, Годишник на БСУ, том XXIX, 2013
 • Fuzzy Q-measure Model for Managing Financial Investments, Comptes rendus de l'Acade'mie bulgare des Sciences, Vol. 66, No.5 , 2013
 • Светодиодно осветление с вятърна и слънчева енергия, Компютърни науки и комуникации, том 2 (1), 2012
 • Ефективност на системи за сънчево проследяване, Годишник на БСУ, том XXVII, 2012
 • Приложение на софт компютинг за управление на финансови активи, Годишник на БСУ, том XXVIII, 2012
 • Computer System for Navigating a Mobile Robot, IEEE: CFP1163N-CDR, 2011
 • Систематика на сферични циклоиди от пространствени зъбни предавки, Годишник на БСУ, том XXI, 2009
 • Проблеми при управление на финансов инвестиционен портфейл в реално времe, Годишник на БСУ, том XXI, 2009
 • Моделиране на технически индикатори със средствата на размитата логика , Списание „Управление и устойчиво развитие“, ЛУ-София, година 10, vol. 19(1) , 2008
 • Софт компютинг като направление в изкуствения интелект, Годишник на БСУ, том XIX, 2008
 • Мобилен автономен изследовател, Годишник на БСУ, 2007
 • Откриване на закономерности HS, IHS, BT, BB, TT, TB, RT, RB в исторически данни за цени на активи със средствата на размита логика Откриване на закономерности HS, IHS, BT, BB, TT, TB, RT, RB в исторически данни за цени на активи със средствата на размита логика, Годишник на БСУ, 2007
 • Два алтернативни подхода за оценяване на привлекателността на външната среда на фирма, Списание „Управление и устойчиво развитие“, ЛУ-София, година 8, vol. 15 , 2006
 • Приложение на средствата на размитата логика при оценяване на конкурентния статус на фирма, МК "Управление и устойчиво развитие" Юндола, 2005, 2005
 • Минимизиране на риска при управление на инвестиционен портфейл, Бизнес Посоки, бр. 2, 2005

 

Доклади
 • Невронна мрежа за прогнозиране на количеството генерирана от слънчева радиация енергия, Международна научна конференция ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ, БСУ, 2020
 • Changing the Assessment Process in Mathematics for Students in Engineering, 43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO), Opatija, Croatia, 2020, pp. 1537-1542 (Scopus/Web of Science indexed), 2020
 • Data Cleaning Techniques in Detecting Tendencies in Software Engineering, 43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO), Opatija, Croatia, 2020, pp. 1028-1033 (Scopus/Web of Science indexed), 2020
 • CERTIFICATION IN TEACHING INFORMATION TECHNOLOGIES FOR ENGINEERING GRADUATES ( Web of Science) , ICERI2019, the 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, November, 2019 , 2019
 • TENDENCIES IN SOFTWARE ENGINEERING EDUCATION ( Web of Science) , ICERI2019, the 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, November, 2019 , 2019
 • Fuzzy Models for Managing a Micro Grid PV System (Scopus, IEEE) , 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) , 2019
 • Enhancing Communication Competences through Mathematics in Engineering Curriculum (Scopus, IEEE) , 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) , 2019
 • Parameters of GFSSAM: Coding the Parameters of a Hybrid Genetic Fuzzy System, ICTRS '18 Proceedings of the Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, 2018
 • Системи за компютърна математика и MOOCs, Международна научна конференция СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ, Бургаски свободен университет, Бургас, 1-2 юни 2018, 2018
 • Класификация с конволюционни невронни мрежи, Международна научна конференция СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ, Бургаски свободен университет, Бургас, 1-2 юни 2018, 2018
 • Оптимизиране на база от правила с генетична размита система., Международна научна конференция СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ, Бургаски свободен университет, Бургас, 1-2 юни 2018, 2018
 • About the Bulgarian experience in organizing National Student Olympiad in Computer Mathematics, 24th Conference on Applications of Computer Algebra - ACA, 2018
 • Fault-tolerance of a Laboratory Computer Cluster , 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA) , 2018
 • Laboratory Model for Research on Computer Cluster Systems, 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and , 2018
 • Empirical Bayesian Estimates of Operational Reliability Related to Electronic Items for Medical Purpose, Национален форум по физика "Физиката вечно млада наука", 2017
 • A Genetic Fuzzy System for Asset Allocation , 50. 19th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies , 2016
 • Конструиране на оптимален инвестиционен портфейл с генетичен алгоритъм , "Новата идея в образованието", БСУ, 2016
 • Приложение на генетични размити системи , Авангардни научни инструменти в управлението' 2015, 2015
 • Кодиране на параметрите на размита система, Научна конференция с МУ "Хоризонти на развитието на ЧР и знанието", том II, 2015
 • Ефективно разпределение на финансовите ресурси: два подхода от Софт компютинг, НПКМУ "Времена на несигурност и рискове: Възможности и перспективи за развитие", ПУ, 2014
 • Възможности за развитие на демокрацията на участието в дигиталния свят, НПКМУ "Времена на несигурност и рискове: Възможности и перспективи за развитие", ПУ, 2014
 • Приложение на програмната среда MatLab в обучението по Висша математика, ННПК „Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда, 2014
 • Краудсорсинг – основни области на приложение, "Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион ”, ОТТ към БСУ, 2014
 • Fuzzy Sets Theory and One Application, BIMC, 2013
 • Cardinality Problem in Portfolio Selection, In: Tomassini M., Antonioni A., Daolio F., Buesser P. (eds) Adaptive and Natural Computing Algorithms. ICANNGA 2013, 2013
 • Размита система за изводи за оценка на финансови активи, Международна научна конференция "Знанието - източник на иновации", БСУ, 2013
 • Оценка на капитала при конструиране на инвестиционни портфейли, ММ, година XXI, книга 5, ТУ Варна , 2013
 • Managing Real Time Financial Data, XVIII International Symposium SIELA, vol. 2, 2012
 • Еквидистанти на сферични циклоиди „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения", Международна конференция „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения", 2011
 • Целесъобразност от използването на ERP системи при управлението на фирмите в условия на икономическа криза , МНПК „Икономика и мениджмънт“, ТУ Варна, 2010
 • Математически модел на конусовидни циклоиди от пространствени зъбни предавки. , Международна конференция по Общо машиностроително конструиране, Русе, 2009
 • Хибридна система за предвиждане на пазарни цени на активи , XI МНК „Управление и устойчиво развитие”, Юндола, 2009
 • Оценка на характеристиките на инвестиционен портфейл, конструиран със средствата на софт компютинг. , Съвременни управленски практики VI, 2009
 • Distributions of Financial Assets Characteristics. , XVI International Symposium SIELA, vol. 1, 2009
 • Основна механична конструкция на специализиран механичен робот. , МНК AMTECH‘07, Габрово, 2007
 • Размита система за управление и контрол на базисни движения на мобилен робот. , МНК UNITECH, ТУ Габрово,, 2007
 • Приложение на размита логика при решаване на многокритериални задачи за взимане на инвестиционни решения, Съвременни технологии, БСУ, 2007
 • Размита логика за навигация на мобилен робот., Съвременни технологии, БСУ, 2007
 • Анализ на характеристиките на вероятностните разпределения на финансови активи. , "Съвременни управленски практики IV", Бургаc, 2006
 • Модел за оценка на инвестиционен портфейл, реализиран на паралелна компютърна система. , "Съвременни технологии" 06, 2006
 • Дейта майнинг и възможност за приложения в техническия анализ. , НКМУ „Присъединяване на България към ЕС“, 2006
 • Концептуален модел за управление на финансов портфейл с паралелна компютърна система., "Съвременни управленски практики IV", Бургаc, 2006
 • Проучване на някои закономерности на пазара на акции със средствата на размитата логика., "Съвременни управленски практики III", том 2, 2005
 • Examining autocorrelations in some indicators of service quality in public passengers transport system. , International Congress “Automotive and Environment”, Pitesti, 2005
 • Оценка на надеждността на системата "ООценка на надеждността на системата "Обществен пътнически транспорт". , IV Международен конгрес "Машиностроителни технологии ", Варна, 2004
 • INTERNET в обучението по висша математика, МК" Предизвикателствата пред обра..." Бургас, 2004
 • Управление на финансови активи със средствата на размитата логика, Годишна конференция на БСУ, 2004, 2004
 • Оценяване на тенденции при изменение на цени на акции с използване на размита логика. , Съвременни управленски практики II, том I, 2004
 • Статистически модел на престоя на спирките и интервала на движението на автобусите в системата "ОПТ", НК "Съвременни технологии’03", Бургас, 2003
 • Изследване на характеристиките на автобусните транспортни потоци., Девета научно-техническа конференция с международно участие Транспорт, екология -устойчиво развитие, том 10, 2003
 • Изследване на отклоненията от интервала на движение на автобусите и времето за престой на спирките в системата на масовия градски пътнически транспорт., Девета научно-техническа конференция с международно участие Транспорт, екология -устойчиво развитие, том 10, 2003
 • Определяне на застрахователната премия по достоверност., НК "Съвременни подходи при управление на икономически структури", 2003
 • Stability of plastic deformation. , „Fundamental and applied technological problems of machine building”, “Technology - 2001”, Орел, Русия, Сборник научных трудов, УДК 621.002, Oryol State University , 2001
 • Тhe influence of the technological parameters of oscillating surface plastic deformation over the level of hardening. , VII Международная научно–техническая конференция “Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века”, Севастополь, Сборник трудов, Technopolis, , 2000
 • А study of oscillating surface plastic deformation influence over the surface hardness of cylindrical details., International Scientific – technical Conference “Fundamental and applied technological problems of machine building” – “Technology – 2000”, Оryol Technical State University, part 2, , 2000

 

Учебници и помагала
 • Методика на обучението по математика с училищен курс, 2020
 • Методика на обучението по математика в прогимназиален и гимназиален етап, 2019
 • Числени методи - второ преработено издание, 2019
 • Формули по висша математика. Трето преработено и допълнено издание., 2018
 • Векторни функции. Функции на две и повече променливи. Задачи +MatLab. Второ преработено и допълнено издание., 2017
 • Диференциално и интегрално смятане. Задачи. Второ издание. , 2017
 • Числени методи , 2016
 • Практическо ръководство по тримерен печат. Асемблиране, настройки, принтиране. , 2015
 • Диференциално и интегрално смятане. Задачи. , 2015
 • Векторни функции. Функции на две и повече променливи. Задачи +MatLab., 2015
 • Справочник формули по висша математика. Второ преработено и допълнено издание., 2013
 • Справочник по математика. , 2008
 • Формули по математика. , 2005
 • Математика. , 2003
 • Математически формули , 2003

 

Научно-изследователски проекти
 • PEARL PV (CA16235) Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluation of Large-Scale Monitoring Data, Международен научен или образователен, COST
 • ПРОГНОЗИРАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА С МЕТОДИ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ, Национален научен или образователен, ФНИ
 • Прогнозиране на характеристики и оптимизация на фотоволтаична система с методи на изкуствения интелект , Национален научен или образователен, Фонд “Научни изследвания“, МОН
 • Лабораторен модел на високопроизводителен отказоустойчив компютърен клъстер, научно-приложен, БСУ
 • International Standards training in VET for promotion of market relevant education (ISTRA), Strategic Partnership, Erasmus+
 • PEARL PV (CA16235). Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale , научен, COST
 • Оптимизационни техники при създаване на симулационни модели, научно-изследователски, БСУ
 • Enhancing E-democracy in Bulgaria – Learning from Iceland, , Iceland/Norway/Lichtenstein program for assisting Bulgarian NGOs
 • Mathematical Support Systems for Efficient and Robust Energy Networks, , COST
 • Enhancing E-democracy in Bulgaria – Learning from Iceland, , Iceland/Norway/Lichtenstein program for assisting Bulgarian NGOs
 • „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, , МОН
 • Фотоволтаичен панел с механичен тракер за следване на слънчева орбита, научно изследователски, БСУ
 • Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение, изследователски, НФНИ-МОМН
 • Създаване на Център за изследване и развитие на вградени мобилни устройства, инфраструктурен, НФНИ-МОМН
 • Изследване алтернативни измервания на разстояния и обекти на база близко обхватни сензори за позициониране, изследователски, БСУ
 • Реализация и управление на автономна роботизирана отворена система BFU_ROBIC-2 , научно-приложен, БСУ
 • Изследване на инструментални средства за разработка на програмно осигуряване за вградени системи при управление на обекти в реално време, Научно-изследователски, БСУ
 • Създаване на универсална библиотека "Размита логика", Научно-изследователски, БСУ
 • Стъпка към светлината, Ленардо да Винчи – Турция, Ленардо да Винчи – Турция
 • Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла, ЕСФ, Агенция по заетостта
 • Конструиране на инвестиционен портфейл със средствата на размитата логика и паралелното програмиране, , БСУ
 • Мобилно ориентиране на хора с увредено зрение, , БСУ
 • „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, , МОН
 • Обучение на преподавателите и студентите от ЦИТН и ЦИУН на БСУ за провеждане на научни , научно-изследователски, БСУ
 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАКЕТА STATISTICA за обучение и придобиване на практически навици, , БСУ

 

Цитирания
 • Todor Stoilov, Krasimira Stoilova, Miroslav Vladimirov. Analytical Overview and Applications of Modified Black- Litterman Model for Portfolio Optimization, 2020
 • JOHN MWANGI KARIUKI. RESOURCE ALLOCATION IN COUNTY GOVERNMENTS: A CASE OF LAIKIPIA COUNTY, 2020
 • Giorgi Sikharulidze. FINANCIAL ANALYSIS AND VALUATION OF TESLA INC., 2020
 • Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски. СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ИНТЕЛИГЕНТНА ЛАБОРАТОРНА БАЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И МЕНИДЖМЪНТ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, 2020
 • Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски. СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ИНТЕЛИГЕНТНА ЛАБОРАТОРНА БАЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И МЕНИДЖМЪНТ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, 2020
 • Hernandez-Julio, Y. F et al.,. Fuzzy-genetic approaches to knowledge discovery and decision making: Estimation of the cloacal temperature of chicks exposed to different thermal conditions, 2020
 • C. Amuthadevi & Gayathri Monicka Subarnan. Development of fuzzy approach to predict the fetus safety and growth using AFI, The Journal of Supercomputing volume 76, pages5981–5995, 2020
 • Todor Stoilov, Krasimira Stoilova, Miroslav Vladimirov. Analytical Overview and Applications of Modified Black- Litterman Model for Portfolio Optimization, 2020
 • R. Simionov, S. Mollova and R. Dolchinkov. Integrated laboratory complex, 2020
 • R. Simionov, S. Mollova and R. Dolchinkov. Integrated laboratory complex, 2020
 • R. Simionov, S. Mollova and R. Dolchinkov. Integrated laboratory complex, 2020
 • R. Simionov, S. Mollova and R. Dolchinkov. Integrated laboratory complex, 2020
 • R. Simionov, S. Mollova and R. Dolchinkov. Integrated laboratory complex, 2020
 • R. Simionov, S. Mollova and R. Dolchinkov. Integrated laboratory complex, 2020
 • Humaira Humaira; Rasyidah Rasyidah; Indri Rahmayuni. Designing Mamdani Fuzzy Inference Systems for Decision Support Systems, 2019
 • Humaira Humaira; Rasyidah Rasyidah; Indri Rahmayuni. esigning Mamdani Fuzzy Inference Systems for Decision Support Systems, 2019
 • ANDRE WAHYU PRATAMA, RADEN RORO HAPSARI PENI AGUSTI. DETEKSI TINGKAT KEJERNIHAN AIR MENGGUNAKAN FUZZY LOGIC BERBASIS PENGOLAHAN CITRA SEBAGAI INFORMASI MANAJEMEN PERUSAHAAN AIR MINUM, 2019
 • Beklaryan, G. L., Akopov, A. S., & Khachatryan, N. K. . Optimisation of system dynamics models using a real-coded genetic algorithm with fuzzy control. , 2019
 • S Letskovska, K Seymenliyski, E Zaerov. СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ ОТ ЕНЕРГИЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС. , 2019
 • S Letskovska, K Seymenliyski, E Zaerov, . СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ ОТ ЕНЕРГИЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС. , 2019
 • S Letskovska, K Seymenliyski, E Zaerov, . СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ ОТ ЕНЕРГИЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС. , 2019
 • A WAHYU PRATAMA. DETEKSI TINGKAT KEJERNIHAN AIR MENGGUNAKAN FUZZY LOGIC BERBASIS PENGOLAHAN CITRA SEBAGAI INFORMASI MANAJEMEN PERUSAHAAN AIR MINUM. , 2019
 • D Kinaneva, G Hristov, J Raychev,. Early Forest Fire Detection Using Drones and Artificial Intelligence. , 2019
 • S Letskovska, K Seymenliyski, E Zaerov. СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ ОТ ЕНЕРГИЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС, 2019
 • Belev, B., Dimitranov, D., Spasov, A., & Ivanov, A. . Application of information technologies and algorithms in ship passage planning. , 2019
 • Olteanu, M., Paraschiv, N., & Koprinkova-Hristova, P. (2019).. Genetic algorithms vs. knowledge-based control of PHB production. , 2019
 • S Mollova, R Simionov, K Seymenliyski. A study of the energy efficiency of a computer cluster. , 2018
 • Молова С., Р. Симионов. ИЗСЛЕДВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЛАБОРАТОРЕН КОМПЮТЪРЕН КЛЪСТЕР. , 2018
 • FERRAZ, Patricia FP et al.. Genetic fuzzy system for prediction of respiratory rate of chicks subject to thermal challenges. , 2018
 • Julia Garipova ; Anton Georgiev ; Toncho Papanchev; . E-Bayesian Point Estimation and Comparative Analysis of , 2018
 • Radeva I.. Multicriteria fuzzy sets application in economic clustering problems, 2017
 • M. Vladimirov, T. Stoilov, K. Stoilova. New Formal Description of Expert Views of Black-Litterman Asset Allocation Model. , 2017
 • Tont G., . Hierarchical Fuzzy Petri Nets Approach of Simultaneous Task Assignment for Autonomous Mobile Robots, 2015
 • Янкова Т.. Математическият анализ в икономическите изследвания , 2015
 • Янкова Т.. Математическият анализ в икономическите изследвания , 2015
 • Marchev A. Jr., A. Marchev,. Investment Portfolio Management from Cybernetic Point of View. , 2013
 • Marchev A. Jr., A. Marchev, . Computer simulation environment for comparative analysis of models for investment portfolio management. , 2013
 • Симеонова Н.. Изследване на динамиката в поведението на роботизирана мобилна верижна платформа, , 2013
 • Костадинов Т, . Реализация на алгоритми за изобразяване при системите с обратен апертурен синтез. , 2013
 • Ангел Марчев. Селекция на модели за управление на инвестиционни портфейли , 2012
 • Angelova V.. Investigations in the Area of Soft Computing Targeted State of the Art Report., 2009
 • Vera Angelova. Investigations in the Area of Soft Computing Targeted State of the Art Report, 2009
 • Silvia Letskovska, Petar Petrov, Jordan Genov. Forming in the Biaxial Stress State Conditions onto Limit Stress, 2006
 • Letskovska S., Petrov P., Genov J.,. An Influence of Loading Paths in Sheet Metal Forming in the Biaxial Stress State Conditions onto Limit Stress. , 2006