Монографии
 • Мултимедийни библиотеки: Стандарти, методи и модели, 2018
 • ACADEMICA Compendium, 2018
 • Academica Compendium Appendix, 2018
 • Grasp and Gait Rehabilitation, 2017
 • Training Safety and Security in Tourism - Aspects:Comparative Analysis for Bulgaria, Czech Republic, Latvia, Romania, 2010
 • Development of Secure and Safe Tourism Services - Training Tool, 2010
 • Security Aspects in Tourism Services Management and Marketing - Training Guide, 2010
 • Key Shop - A New Culture Of Learning. Changes of perspective, Impulses, Structures, 2007

 

Студии
 • Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business: Guidelines for Higher Education Institutions, BizMOOC 562286-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-KA, 2016
 • Ананлиз на характеристики на акумулаторни устройства, списание "Компютърни мрежи и комуникации", том4, бр.1, ISSN 1314-7846, 2015
 • Бизнес конкурентноспособност чрез наука с помощта на Офис за технологичен трансфер, електронно списание "Компютърни системи и комуникации, Том 4, № 2 (2015), стp. 67-95, ISSN: 1314-7846, 2015
 • Aнализ на характеристики на акумулаторни устройства, списание "Компютърни науки и комуникации", Том 4, № 2, 2015

 

Статии
 • International Framework for Modernization of Higher Education: The Academica Approach, Юбилейна международна конференция "съвременни управленски практики" Х, 7-8 юни 2019 , Бургас, България , 2019
 • An Approach for Valorisation of the Emerging Tacit Knowledge and Cultural Heritage in Rural and Peripheral Communities, International UNESCO driven conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" (Vol. 9), Referred in SCOPUS and Web of Science, 2019
 • The Massive Open Online Courses Paradigm – Challenges and Opportunities for the Higher Education, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. №3 (51); Свидетельство выдано Министерством культуры и информации Республики Казахстан, Подписной индекс 74081, 2018
 • ORCHIS - Technology in Help of Botanists and Foresters on Both Sides of the Border, DiPP 2018 Conference Proceeding, 2018
 • Improvement of Competences of the Specialista Engaged with the Cultural and Scientific Heritage Digitization in the Information Security and Risk Management Systems:ISTRA Approach, DiPP2018 Conference Proceeding, 2018
 • MOOCs - Transformation of the Higher Education Paradigm, Proceedings International Scientific Conference "Blue Economy and Blue Growth", 2018
 • Approaches and Paradigms for Development of Interoperable, Reusable and Adaptive Learning Conten, proceeding of international conference «Internationalization of Higher Education: Experience of the Realization of Joint European Projects», Sh. Ualikhanov KSU, September 14, 2018, Kokshetau, Kazakhstan, 2018
 • Needs and Gaps of Vocational and Educational Training and E-Learning Focused on Standardization in Bulgaria, Proceedings of the 11th international conference MAC 2017, 13-14 Oct 2017, Prague, 2018
 • Models And Approaches to Modernize Training in Universities , Bulgarian Journal of Business Research, Vol. 1, 2018
 • Expanding the Knowledge Base and Development of New Skills of Museum Specialists in Line with the Digital Era (Best Paper Award), Proceedings of the conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" Vol. VII, 2017
 • Market relevant vocational education and training on standardization in Bulgaria - needs and requirements, Bulgarian Journal of Business Research, Vol. 3, , 2017
 • Highlighted Needs of Vocational and Educational Training and Medical E-Learning in Bulgaria, Proceedings of 9th International Conference of Education, Research and Innovation; 14th-16th November, Seville, SPAIN, 2016
 • A Model of Curriculum Improvement and Modernization, lnternational Scientific-Practical Conference "Ualikhanov readings - 20" dedicated to the 20th Anniversary of Sh. Ualikhanov Kokshetau State University; 30 September, Kokshetau, Kazakhstan, 2016
 • Modernisation of the HE in Engineering Sciences - ACADEMICA Concept and Approach, Annual Tempus Book of the National Erasmus Office - Uzbekistan http://www.erasmusplus.uz, 2016
 • Technology-enhanced Teaching of Exact Science through Art, Proceedings of "Cultural heritage - conservation, presentation and digitization," 24-25 March 2016, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Volume 2, National Library "P. Slaveykov " ISSN 2367-8038, pp. 75-79, 2016
 • European Inintiativesfor Massive Open Online Courses - Challenges and Prospects for Bulgarian Universities, Proceedings of Annual International Conference "New Idea in Education"; 20-21 September, Burgas, Bulgaria, Vol 2., 2016
 • Digitalizing the Proceedings of the Bulgarian Museums, or How to Rescue from Oblivion Priceless Studies of the Cultiural Heritage , Proceedings of the conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" Vol 6, 2016
 • Guidelines for Higher Education Institutions, BizMOOC project research report, BizMOOC Research Report, 2016
 • Развитие на икономиката, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (втора част), списание "Бизнес посоки", бр. 1, 2015
 • The Orthodox Icons Collection of the Regional Historical Museum-Burgas: A Digital Library for Iconographic Objects, Proceedings of the conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" (V/2015), pp. 157-172, ISSN 1314-4006, 2015
 • Подпомагане на интеграцията на триъгълника на знанието и иновациите чрез изграждането на Офис за технологичен трансфер в Бургаски свободен университет, Годишник на Бургаски свободен университет , 2015
 • Дидгиталните колекции на Бургаския музей: създаване на ново дигитално съдържание в интернет, представящо икономическото и културното развитие на региона от древността до наши дни, Сборник статии "Известия на Бургаския музей", Том 5 (2015), ISSN 0407-9477 , 2015
 • Основни режими на заряд на тягови акумулатори, електронно списание "Компютърни системи и комуникации, Том 4, № 2 , 2015
 • Развитие на икономиката, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (първа част), списание "Бизнес посоки", бр. 2, 2014
 • Application of audiovisual media and e-learning technologies in medicine education in the context of the e-EduMed project, Union of Bulgarian Mathematicians, 2014
 • Цифровизиране на музейните фондове - ИТ секторът в помощ на българското културно-историческо наследство, конф."Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", 2014
 • Coins from the Burgas Bay: Creation of a New Digital Numismatic Content in the Internet Representing the Economic and Cultural Development of Burgas Region from Ancient Times to the Present Days, International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage /DiPP/, 2014
 • Teaching Math through 3D Serious Games, Международна цонф. conference “Innovations in the Application of Electronic Forms of Distance Education, 28-29 November, 2014
 • Изграждане на виртуална експозиция с икони от фонда на Регионален исторически музей - Бургас, конф."Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", 2014
 • Innovative methods and approaches for implementation of the explorative learning and learning-by-doing in geometry, Математика и математическо образование, СМБ, 2013
 • State of the art and evaluation of the wellness and spa management in Bulgaria, Списание "Бизнес посоки" т.2, 2013
 • Иновативен подход за повишаване на квалификацията на административния персоналв СПА туризма, Межд. Конф. Съвременният модел на ЕС и мястото на България в него", 2013
 • Развитието на ключови умения и компетентности на персонала - предпоставка за устойчиво развитие на спа и уелнес центровете в България, Списание "Управление и устойчиво развитие", 2013
 • Иновативни подходи и методи за изграждане на умения и компетентности в контекста на проект е-менторинг, Годишник на БСУ, 2012
 • Приложения на виртуалните светове в обучението, М/унар.конф. БСУ „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения”, 2011
 • Иновативен подход към обучението във виртуалния свят в контекста на проект AVATAR, Годишник на БСУ, 2011
 • Нови аспекти на обучението по сигурност и безопасност на кадрите в българската индустрия за гостоприемството., межд. конф."Management and Sustainable Development", 2010
 • Безопасност и сигурност в туризма - резултати от проучване мнението на експерти от туристическия сектор, списание"HOREMAG", 2010
 • KEYSHOP - Платформа за електронно обучение, колаборативна работа и споделяне на знания в електронен формат, межд. списание "Управление и устойчиво развитие", ЛТУ, 2009
 • Обучение по сигурност и безопасност в туризма - тенденции и проблеми, межд. научна конф. Смолян, 2009
 • Подходи, изисквания, критерии и фази на изграждане на среди за е-обучение в МСП, межд. конф. Управленски практики VI, БСУ, 2009
 • Approaches and methods for integration of personalized e-learning and e-practise in the framework of the Parmenide project, БСУ, научна конф. с межд. участие, 2008
 • Key Shop – New solution in emergency management, межд. конф Management and Sustainable Development, 2008
 • Generalized Net Model of Process of the European Awareness Scenario Workshop Method, Межд. конф. Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, 2008
 • Different models for personalization realization in contemporary e-Learning systems., Int. Conf. Modern e-Learning /MeL/, 2008
 • Подходи и средства за стандартизация на електронното обучение, Годишник на БСУ, 2007
 • Advanced resources and methodologies for innovative learning and teaching in e-learning environments, междун. конф. Съвременни технологии-07, 2007
 • Подходи и концептуални решения за индивидуализиране на обучението в бизнес организациите, списание "Бизнес посоки",бр.1, 2007
 • Oбучение на персонала в транспортния сектор чрез интелигентни агенти, Int. Conf. "Management and Sustainable Development, 2007
 • Models, techniques and applications of e-Learning personalization., Int. Journal Knowledge Societies and Technologies", 2006
 • eLearning Personalization - Approaches And Models,, HUBUSKA Open Workshop, Austria, , 2006
 • Different Models For Personalization Realization In Contemporary eLearning Systems., Международна конференция "Modern eLearning" /MeL/, VARNA, 2006
 • Technological Models and Approaches for Development of Distributed Heterogeneous Business Information Systems, Journal "Business Directions", BFU, 2006
 • Обмен на данни в разпределени децентрализирани обучаващи среди, Годишник на БСУ, 2005
 • Системи за електронно обучрние- подходи за изграждане и функционални изисквания, Годишник на БСУ, 2005
 • Simple Sequencing model for interoperable, reusable and adaptive learning content developments, International Conference “Information and Communication Technologies and Programming”/ICT&P/, 2005
 • Обучение с развити технологични средства - форми и модели., Международна научна конференция - БСУ, 2004
 • Стандарти за електронно обучение., БСУ - Годишниk, 2004
 • Интегрирани системи и среди за обучение., БСУ - Годишниk, 2004
 • On-The-Job-Training for Tourism Business Expansion in the Global Information Networks, UNITECH'03, 2003
 • Развитие на е-бизнеса чрез обучение на работното място на кадри от малки и средни предприятия, БСУ - Годишниk, 2003
 • Създаване на Web-базирано мултимедийно съдържание чрез Macromedia Flash, Научна конференция - БСУ, 2003
 • Системи за Е-учене - структура и функционални изисквания., UNITECH'02, 2002
 • Разпределени архитектури за мултимед. телем. в образованието, БСУ - Годишниk, т. 3, 2000
 • Компютърнобазирано учене-елементи на образователния модел, Годишник на БСУ, т. 2, 1999
 • Multimedia data management in Virtual University Environment, Proceedings of International Conference” New Approaches of ICT in Teachers Training”, 5-6 February, Sofia, Bulgaria, 1999
 • Инфраструктура на виртуален университет, Международна конф. ”New Approaches of ICT in Teachers Training”, 5-6 February, Sofia, Bulgaria, 1998

 

Доклади
 • An Approach for Valorisation of the Emerging Tacit Knowledge and Cultural Heritage in Rural and Peripheral Communities, Proceedings of the conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" (Vol. 9), Referred in SCOPUS and Web of Science, 2019
 • International Framework for Modernization of Higher Education: The Academica Approach, Юбилейна международна конференция "съвременни управленски практики" Х, 7-8 юни 2019 , Бургас, България, 2019
 • Развитието на ключови умения и компетентности на персонала - предпоставка за устойчиво развитие на спа и уелнес центровете в България, межд. конф. "Управление и устойчиво развитие", 2013
 • Съвременни методи и подходи за обучение на специалисти в областта на туристическите услуги и физиотерапията, межд. конф. "Управление и устойчиво развитие", 2012
 • KEYSHOP - Platform for E-Learning, Collaborative Work, Knowledge Sharing and Electronic Materials, мажд. конф. Management and Sustainable Development, 2009
 • Training Safety and Security in Tourism – Trends and Problems, межд. конф Тенденции в развитието на съвременния туризъм, 2009
 • Създаване на Web-базирано мултимедийно съдържание чрез Macromedia Flash, Научна конференция "Съвременни трхнолопгии- 03", 2003
 • Системи за е-учене- структура и функционални изисквания, Научна конференция, Габрово, 2002
 • Управление на мултимедийни данни във виртуална университетска среда за обучение, Международна конференция "New Approaches of ICT in Teachers Training”, 5-6 февруари, София, 1999

 

Учебници и помагала
 • Учебник по Презентационни техники, 2018
 • Ръководство по Уеб Технологии, 2018
 • Ръководство за решаване на задачи по Компютърна графика, 2018
 • Работа с Prezi и Google slides - ръководство за упражнения, 2018
 • Компютърна графика CD, 2004

 

Научно-изследователски проекти
 • “DIALOGOS” - Диалог: програми и средства за боравене с информация и убеждения в епохата на постистината, Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2, Strategic Partnership
 • DIGICULT:Дигитално представяне и опазване на нематериално културно наследство , Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2, Strategic Partnership
 • STUNED: Интегриране на обучение по стандартизация в университетското образование, Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2, Strategic Partnership
 • КЛАДА-БГ Национална интердисциплинарнаизследователскйа инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на Европейската инфраструктура CLA, Национален научен или образователен, МОН
 • VALoR:Tacit knowledge emerging for a sustainable valorisation of the cultural heritage in rural and peripheral communities, Международен научен или образователен, ERASMUS+ Programme| Key Action 2| Strategic Partnership №2017-1-IT02-KA204-036745
 • SCOPE: Skills for Corporate Entrepreneurship , Международен научен или образователен, ERASMUS+ Programme| Key Action 2| Strategic Partnership № 2017-1-AT01-KA202-035043
 • ISTRA: International Standards training in VET for promotion of market relevant education, Международен научен или образователен, Erasmus+ | Key Action 2 | Strategic Partnership № 2016-1-BG01-KA202-023738
 • COR-Skills: Collaborative learning for enhancing practical skills for patient-focussed interventions in gait rehabilitation after orthopedic surgery , Международен научен или образователен, ERASMUS+|KA2|Strategic Partnership, 2015-1RO01-KA202-015230
 • ACADEMICA: Accessibility and Harmonization of Higher Education in Central Asia through Curriculum Modernization and Development, Международен научен или образователен, Key Action 2 | Capacity Building in Higher Education
 • BizMOOC: Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business, Международен научен или образователен, EC - Erasmus+ KA2 Knowledge Alliances
 • Оценка на техническата и икономическа осъществимост на разработката на зарядни системи за бърз индивидуален поелементен основен и изравнителен заряд на акумулаторни батерии за електрокари, електромобили, автомобили, соларни, енергийни, информационни и електронни системи., Национален друг, Национален иновационен фонд
 • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, национален проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, национален проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от югоизточен регион, Национален научен или образователен, ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика""
 • E-WINE, межд. проект, EACEA
 • e-TRAVELSPA:e-Training for Wellness in SPA Services, Международен научен или образователен, EACEA, Services Leonardo da Vinci - “Transfer of Innovation” LLP-LdV-ToI-2011-RO-022
 • TALETE: Teaching Maths Through Innovative Learning Approach And Contents , Международен научен или образователен, EACEA, Leonardo da Vinci, COMENIUS No518518-LLP-1-2011-1-IT-COMENIUS-CMP
 • e-Mentoring: Innovative skills and competences for new job , Международен научен или образователен, ЕС, Leonardo da Vinci | KA3 511579-LLP-1-2010-1-LT-KA3-KA3MP
 • AVATAR-Added Value of Teaching in a Virtual World, Международен научен или образователен, Comenius 502882-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP
 • Training Safety and Security in Tourism /TSST/, Международен научен или образователен, ЕС LLP, LdV, Transfer of Innovation
 • Promoting Advanced Resources and Methodologies for New Teachers in Digital Education (PARMENIDE), Международен научен или образователен, програма Леонардо да Винчи 2005/05/I/PP-154064
 • Key Shop – a new culture of learning, Международен научен или образователен, SOCRATES- GRUNDTVIG 134022-LLP-2007-DE-GRUNDTVIG-GMP
 • Трудова реализация чрез квалификация на безработни и младежи в неравно, Национален научен или образователен, МРРБ
 • Knowledge Shop II GRU-2/2005-1019/0017, Международен научен или образователен, SOCRATES- GRUNDTVIG
 • Knowledge Shop I GRU-2/2004-1705/018, Международен научен или образователен, Socrates
 • Бургаски регионален виртуален музей, национален, Министерство на културата
 • Assessment Tool for the Training of Interpreters, Международен научен или образователен, LEONARDO DA VINCI Pilot Project
 • DG XIII - INCO COPERNICUS Science Research Telematics Project PL961060, международен, FP4
 • European Union PHARE Tempus CME Project 03121 Information Technologies in Social, Международен научен или образователен, EU
 • IEARN, национален, Фондация "Отворено общество"