Монографии
 • Мултимедийни библиотеки: Стандарти, методи и модели, 2018
 • Grasp and Gait Rehabilitation, 2017
 • Training Safety and Security in Tourism - Aspects:Comparative Analysis for Bulgaria, Czech Republic, Latvia, Romania, 2010
 • Development of Secure and Safe Tourism Services - Training Tool, 2010
 • Security Aspects in Tourism Services Management and Marketing - Training Guide, 2010
 • Key Shop - A New Culture Of Learning. Changes of perspective, Impulses, Structures, 2007

 

Студии
 • Models and Approaches to Modernize Training in Universities , Bulgarian Journal of Business Research, Vol. 1, pp 62-74, 2018
 • Ананлиз на характеристики на акумулаторни устройства, списание "Компютърни мрежи и комуникации", том4, бр.1, ISSN 1314-7846, 2015
 • Бизнес конкурентноспособност чрез наука с помощта на Офис за технологичен трансфер, електронно списание "Компютърни системи и комуникации, Том 4, № 2 (2015), стp. 67-95, ISSN: 1314-7846, 2015
 • Aнализ на характеристики на акумулаторни устройства, списание "Компютърни науки и комуникации", Том 4, № 1, 2015, 2015
 • State of the art and evaluation of the wellness and spa management in Bulgaria, Списание "Бизнес посоки", 2012

 

Статии
 • Expanding the Knowledge Base and Development of New Skills of Museum Specialists in Line with the Digital Era, Proceedings of the conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" (Vol. VII /2017), pp. 143-159, ISSN 1314-4006, 2017
 • Market relevant vocational education and training on standardization in Bulgaria - needs and requirements, Bulgarian Journal of Business Research, Vol. 3, pp 52-58, 2017
 • Needs and Gaps of Vocational and Educational Training and E-Learning Focused on Standardization in Bulgaria, Proceedings of the 11th international conferenceMAC 2017, 13-14 Oct 2017, Prague, Czech Republic, 2017
 • Digitalizing the Proceedings of the Bulgarian Museums, or How to Rescue from Oblivion Priceless Studies of the Cultiural Heritage , Proceedings of the conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" Vol 6, 2016, pp. 235-240, ISSN 1314-4006, 2016
 • Modernisation of the HE in Engineering Sciences - ACADEMICA Concept and Approach, Annual Tempus Book of the National Erasmus Office - Uzbekistan http://www.erasmusplus.uz, 2016
 • A Model of Curriculum Improvement and Modernization, lnternational Scientific-Practical Conference "Ualikhanov readings - 20" dedicated to the 20th Anniversary of Sh. Ualikhanov Kokshetau State University; 30 September, Kokshetau, Kazakhstan; http://www.kgu.kz/doc/chteniya/20/tom6.pdf - page 135-140, 2016
 • Technology-enhanced Teaching of Exact Science through Art, Proceedings of "Cultural heritage - conservation, presentation and digitization," 24-25 March 2016, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Volume 2, National Library "P. Slaveykov " ISSN 2367-8038, pp. 75-79, 2016
 • Highlighted Needs of Vocational and Educational Training and Medical E-Learning in Bulgaria, Proceedings of 9th International Conference of Education, Research and Innovation; 14th-16th November, Seville, SPAIN; ISBN: 978-84-617-5895-1, 2016
 • European Inintiativesfor Massive Open Online Courses - Challenges and Prospects for Bulgarian Universities, Proceedings of Annual International Conference "New Idea in Education"; 20-21 September, Burgas, Bulgaria, Vol 2., pp 495 - 505, ISBN 978-619-7126-28-0, 2016
 • Guidelines for Higher Education Institutions, BizMOOC project research report, BizMOOC Research Report, 2016
 • Развитие на икономиката, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (втора част), списание "Бизнес посоки", бр. 1, ISSN 1312-6016, 2015
 • Димитров А., А. Тошков, Я. Желев, М. Монова-Желева; Основни режими на заряд на тягови акумулатори, електронно списание "Компютърни системи и комуникации, Том 4, № 2 (2015), стp. 67-95, ISSN: 1314-7846, 2015
 • Дидгиталните колекции на Бургаския музей: създаване на ново дигитално съдържание в интернет, представящо икономическото и културното развитие на региона от древността до наши дни, Сборник статии "Известия на Бургаския музей", Том 5 (2015), ISSN 0407-9477 , 2015
 • Подпомагане на интеграцията на триъгълника на знанието и иновациите чрез изграждането на Офис за технологичен трансфер в Бургаски свободен университет, Годишник на Бургаски свободен университет 2015,, 2015
 • The Orthodox Icons Collection of the Regional Historical Museum-Burgas: A Digital Library for Iconographic Objects, Proceedings of the conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" (V/2015), pp. 157-172, ISSN 1314-4006, 2015
 • Coins from the Burgas Bay: Creation of a New Digital Numismatic Content in the Internet Representing the Economic and Cultural Development of Burgas Region from Ancient Times to the Present Days, IMI-BAS, ISSN 1314-4006, 2014
 • Application of audiovisual media and e-learning technologies in medicine education in the context of the e-EduMed project, Union of Bulgarian Mathematicians, 2014
 • Развитие на икономиката, базирана на знания и иновации, чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (първа част), списание "Бизнес посоки", бр. 2, ISSN 1312-6016, 2014
 • Цифровизиране на музейните фондове - ИТ секторът в помощ на българското културно-историческо наследство, конф."Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", ИСБН 978-954-8468-97-8, 2014
 • Изграждане на виртуална експозиция с икони от фонда на Регионален исторически музей - Бургас, конф."Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", ИСБН 978-954-8468-97-8, 2014
 • Иновативен подход за повишаване на квалификацията на административния персоналв СПА туризма, Межд. Конф. Съвременният модел на ЕС и мястото на България в него", 2013
 • Развитието на ключови умения и компетентности на персонала - предпоставка за устойчиво развитие на спа и уелнес центровете в България, Списание "Управление и устойчиво развитие", 2013
 • Innovative methods and approaches for implementation of the explorative learning and learning-by-doing in geometry, Математика и математическо образование, СМБ, 2013
 • Иновативни подходи и методи за изграждане на умения и компетентности в контекста на проект е-менторинг, Годишник2012 на БСУ, 2012
 • Приложения на виртуалните светове в обучението, М/унар.конф. БСУ, 2011
 • Иновативен подход към обучението във виртуалния свят в контекста на проект AVATAR, Годишник на БСУ, 2011
 • Нови аспекти на обучението по сигурност и безопасност на кадрите в българската индустрия за гостоприемството., межд. конф."Management and Sustainable Development", 2010
 • Безопасност и сигурност в туризма - резултати от проучване мнението на експерти от туристическия сектор, списание"HOREMAG", 2010
 • Подходи, изисквания, критерии и фази на изграждане на среди за е-обучение в МСП, межд. конф. Управленски практики VI, 2009
 • Обучение по сигурност и безопасност в туризма - тенденции и проблеми, межд. научна конф. Смолян, 2009
 • KEYSHOP - Платформа за електронно обучение, колаборативна работа и споделяне на знания в електронен формат, межд. списание "Управление и устойчиво развитие", ЛТУ, 2009
 • Generalized Net Model of Process of the European Awareness Scenario Workshop Method, Межд. конф. Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, 2008
 • Key Shop – New solution in emergency management, межд. конф Management and Sustainable Development, 2008
 • Approaches and methods for integration of personalized e-learning and e-practise in the framework of the Parmenide project, БСУ, научна конф. с межд. участие, 2008
 • Oбучение на персонала в транспортния сектор чрез интелигентни агенти, Int. Conf. "Management and Sustainable Development, 2007
 • Подходи и концептуални решения за индивидуализиране на обучението в бизнес организациите, списание "Бизнес посоки",бр.1, 2007
 • Advanced resources and methodologies for innovative learning and teaching in e-learning environments, междун. конф. Съвременни технологии-07, 2007
 • Подходи и средства за стандартизация на електронното обучение, Годишник на БСУ, 2007
 • Подходи и средства за стандартизация на електронното обучение, БСУ, 2007
 • Paneva D., M Zheleva, Y. Zhelev, eLearning Personalization - Approaches And Models,, HUBUSKA Open Workshop, Austria, , 2006
 • Paneva D., Y. Zhelev, Different Models For Personalization Realization In Contemporary eLearning Systems., "Modern eLearning" MeL, VARNA, 2006
 • Zheleva M., Y. Zhelev, Technological Models and Approaches for Development of Distributed Heterogeneous Business Information Systems, Journal "Business Directions", BFU, 2006
 • Different models for personalization realization in contemporary e-Learning systems., Int. Conf. Modern e-Learning /MeL/, 2006
 • Models, techniques and applications of e-Learning personalization., Int. Journal Knowledge Societies and Technologies", 2006
 • Zheleva M., Y. Zhelev, Data exchange in distributed decentralized learning environments. , In: Anniversary of Burgas Free University , 2005
 • Zhelev Y., M. Zheleva, E-Learning systems - approaches for implementation and functional requirements. , In: Anniversary of Burgas Free University , 2005
 • Zheleva M., Zhelev Y., Simple Sequencing model for interoperable, reusable and adaptive learning content developments, ICT&P, Sofia, 2005
 • Желева М., Я. Желев. Интегрирани системи и среди за обучение., БСУ - Годишниk, 2004
 • Желева М., Я. Желев. Стандарти за електронно обучение., БСУ - Годишниk, 2004
 • Монова-Желева М., Я. Желев. Обучение с развити технологични средства - форми и модели., Международна научна конференция - БСУ, 2004
 • Желев Я., Д. Орозова. Създаване на Web-базирано мултимедийно съдържание чрез Macromedia Flash, Научна конференция - БСУ, 2003
 • Орозова Д., Я. Желев. Класическа методология за разработка на база от данни и преподаването и в к, Научна конференция - БСУ, 2003
 • Желев Я. Развитие на е-бизнеса чрез обучение на работното място на кадри от малки и средни предп, БСУ - Годишниk, 2003
 • Павлов Р., М. Желева, Д. Дочев, Я. Желев. Internet-Based OJT Application For Tourism Business Exp, UNITECH'03, 2003
 • Монова-Желева М., Я. Желев, Системи за Е-учене - структура и функционални изисквания., UNITECH'02, 2002
 • Павлов Р., М. Желева, Я. Желев, Разпределени архитектури за мултимед. телем. в образованието, БСУ - Годишниk, том III, 2000
 • Jeleva M., Y. Jelev, Multimedia data management in Virtual University Environment, Int.Conf. "NA of ICT in TT", 1999
 • Павлов Р., М. Желева, Я. Желев, Компютърнобазирано учене-елементи на образователния модел, БСУ - Годищник, том II, 1999
 • Желев Я., Инфраструктура на виртуален университет, Регионална конференция "НИТОО"- гр. Бургас, 1998

 

Доклади
 • Digital transformation of Higher Education - ACADEMICA Project Approach, International Conference"Turkmenistanin the Hearth of the Silk Road", 2018
 • Massive Open Online Courses - Transformation of the Higher Education Paradigm, International Conference" Blue Economy and Blue Development", 2018
 • A model ofcurriculum improvement and modernization, International Scientific Conference «Уалихановские чтения-20», Vol 6 (2016), 2016
 • The Orthodox Icons Collection of the Regional Historical Museum—Burgas: A Digital Library for Iconographic Objects, международна конференция "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" (V/2015), 2015
 • Digitalizing the Proceedings of the BulgarianMUseums, or How to Rescue from Oblivion Priceless Studies of the Cultiural Heritage, международна конференция "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" Vol 6, 2016, 2015
 • Монова-Желева М., Я. Желев; Методология за обучение по математика в 3D среда, научна-практическа конференция "Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение", 28-29 ноември 2014, 2014
 • Монова-Желева М., Я. Желев, Р. Стюърт; Изграждане на виртуална експозиция икони от фонда на Регионален исторически музей - Бургас, научна-практическа конференция "Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", 20 ноември 2014, 2014
 • Монова-Желева М., Я. Желев, Р. Стюърт; Цифровизиране на музейните форндове - ИТ секторът в помощ на българското културно-историческо наследство, научна-практическа конференция "Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", 20 ноември 2014, 2014
 • Training Maths through Innovative Approaches and Content (TALETE Project), Int. Conf. DiPP 2013, 2013
 • Развитието на ключови умения и компетентности на персонала - предпоставка за устойчиво развитие на спа и уелнес центровете в България, межд. конф. "УПравление и устойчиво развитие", 2013
 • Съвременни методи и подходи за обучение на специалисти в областта на туристическите услуги и физиотерапията, межд. конф. "Управление и устойчиво развитие", 2012
 • Иновативни подходи и методи за обучение по математика в контекста на проект TALETE, Национален ден за дисеминация - БСУ, Бургас, 2012
 • Иновативни подходи и методи за обучение по математика в контекста на проект TALETE, Ден за дисеминация - РИО, Сливен, 2012
 • KEYSHOP - Platform for E-Learning, Collaborative Work, Knowledge Sharing and Electronic Materials, мажд. конф. Management and Sustainable Development, 2009
 • Training Safety and Security in Tourism – Trends and Problems, межд. конф Тенденции в развитието на съвременния туризъм, 2009
 • Обучение сразвити технологични средства - форми и модели, Международна конференция, 2004
 • Създаване на Web-базирано мултимедийно съдържание чрез Macromedia Flash, Научна конференция, 2003
 • Оn-The-Job-Training for Tourism Business Expaansion in the Global Information Networks, Международна конференция, 2003
 • Желев, Я., М. Желева, Системи за е-учене- структура и функционални изисквания, Научна конференция, Габрово, 2002
 • Управление на мултимедийни данни във виртуална университетска среда за обучение, Международна конференция, 1999

 

Учебници и помагала
 • Компютърна графика CD, 2004

 

Научно-изследователски проекти
 • Skills for Corporate Entrepreneurship /SCOPE/, ERASMUS+ Programme| Key Action 2| Strategic Partnership, НА на Австрия
 • Tacit knowledge emerging for a sustainable valorisation of the cultural heritage in rural and peripheral communities / VALoR/ , ERASMUS+ Programme| Key Action 2| Strategic Partnership, НА на Италия
 • International Standards training in VET for promotion of market relevant education (ISTRA), Международен проект, Erasmus+ Strategic Partnership
 • BizMOOC: Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business, международен проект, EC - Erasmus+ KA2 Knowledge Alliances
 • ACADEMICA: Accessibility and Harmonization of Higher Education in Central Asia through Curriculum Modernization and Development, международен проект, EC - Erasmus+ KA2 CBHE
 • Collaborative learning for enhancing practical skills for patient-focussed interventions in gait rehabilitation after orthopedic surgery , международен проект, ERASMUS+|KA2|Strategic Partnership
 • Оценка на техническата и икономическа осъществимост на разработката на зарядни системи за бърз индивидуален поелементен основен и изравнителен заряд на акумулаторни батерии за електрокари, електромобили, автомобили, соларни, енергийни, информационни и електронни системи., национален проект, Национален иновационен фонд
 • Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от югоизточен регион, национален, ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика""
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, национален проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, национален проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • TALETE, межд. проект, EACEA
 • e-TRAVELSPA, межд. проект, EACEA
 • E-WINE, межд. проект, EACEA
 • e-Mentoring, международен проект, ЕК
 • AVATAR, Comenius, EC
 • Training Safety and Security in Tourism, LLP, LdV, Transfer of Innovation, ЕС
 • Key Shop, Multirateral project, LLP
 • Трудова реализация чрез квалификация на безработни и младежи в неравно, национален, МРРБ
 • Knowledge Shop II, международен, SOCRATES- GRUNDTVIG
 • Promoting Advanced Resources and Methodologies for New Teachers in Digital Education (PARMENIDE), Пилотен проект, програма Леонардо да Винчи
 • Knowledge Shop II, международен, SOCRATES- GRUNDTVIG
 • Assessment Tool for the Training of Interpreters, международен, LEONARDO DA VINCI Pilot Pro
 • Бургаски регионален виртуален музей, национален, Министерство на културата
 • Knowledge Shop I, Grundvig 2, Socrates
 • DG XIII - INCO COPERNICUS Science Research Telematics Project PL961060, международен, FP4
 • European Union PHARE Tempus CME Project 03121 Information Technologies in Social, международен, EU
 • IEARN, национален, Фондация "Отворено общество"
 • IEARN, национален, Фондация "Отворено общество"
 • IEARN, национален, Фондация "Отворено общество"