Монографии
 • Engineering the Computer Science and IT, The Decoding Algorithms as Techniques for Creation the Anomaly Based Intrusion Detection Systems, 2009

 

Статии
 • FOSTERING THE INNOVATION CAPACITY OF SMES BY ESTABLISHING A CENTRE OF EXCELLENCE AND DEVELOPMENT OF RELATED TOOLS, сп."Компютърни науки и комуникации", Vol 7 № 1 (2018), стр.29-38, 2018
 • Some Clustering-Based Methodology Applications to Anomaly Intrusion Detection Systems , International Journal of Security and Its Applications, Vol. 10, No. 1 (2016), pp.215-228, 2016
 • An adaptive approach of clustering application in the intrusion detection systems, Open Journal of Information Security and Applications, Volume 1, Number 3, pp.1-10, 2014
 • CLASSIFICATION TREE AND KULLBACK-LEIBLER DISTANCE-BASED ANOMALY INTRUSION DETECTION APPROACH, Компютърни науки и комуникации, Том 3, № 1 (2014), стр.33-39, 2014
 • ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, ОСНОВАНИ НА КЛАСИФИКАЦИОННИ ДЪРВЕТА И РАЗСТОЯНИЕ НА КУЛБЕК-ЛЕЙБЛЕР, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 2, No 2 (2013), стр.62-68, БСУ, Бургас, 2013
 • A Semi-Supervised Clustering Methodology for Anomaly Based Intrusion Detection, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS & DATA COMMUNICATION, vol.3, No. 3, 20 Oct., 2013, pp. 40-46., 2013
 • Evaluation of the Effectiveness of Anomaly IDS Based on the Clustering Algorithm and Data Mining Techniques, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 2, No 3 (2013), стр.24-30, БСУ, Бургас, 2013
 • Приложение на техники от клъстерния анализ в системите за откриване на нарушения, сп."Компютърни науки и комуникации", бр.1/2012, стр.42-47, БСУ, Бургас, 2012
 • Жечева В., Е.Николова, Приложение на техники от клъстерния анализ в системите за откриване на нарушения, сп."Компютърни науки и комуникации", бр.1/2012, 2012
 • Some similarity coefficients and application of data mining techniques to the anomaly-based IDS, Telecommunication Systems,vol.50, issue 2 (2012), Springer, 2012
 • Предизвикателства пред електронното и дистанционното обучение, "Наука и образование" - сборник на ЦИТН, pp.85-93, 2012
 • E.Nikolova, V.Jecheva, Evaluations of the Effectiveness of Anomaly Based Intrusion Detection Systems Based on an Adaptive KNN algorithm, Годишник БСУ, 2011
 • Jecheva V., E.Nikolova, Evaluation of the Effectiveness of Anomaly IDS Based on the Max-log MAP Algorithm, E+E, бр.1-2, 2009
 • Classification Trees as a Technique for Creating Anomaly-Based Intrusion Detection Systems, Serdica Journal of Computing, Vol.3, Num.4, 2009
 • An Adaptive Approach to Anomaly Intrusion Detection Based on Data Mining and String Metrics, International Review on Computers and Software , 2008
 • Anomaly Based Intrusion Detection Based on the Junction Tree Algorithm, Journal of Information Assurance and Security, vol. 2 (207), pp.184-188, 2007
 • Learning Problem and BCJR Decoding Algorithm in Anomaly-based Intrusion Detection Systems, Journal of Software, 2007
 • Модел на архитектура и защитни механизми на система за електронна търговия, Годишник на БСУ, 2003
 • Формален модел и оценка на сигурността на софтуерните системи, Годишник на БСУ, том VII, 2002
 • Информационна сигурност при online разплащанията, сп. "Алтернативи", 2001
 • Заплахи за сигурността на компютърните системи, Годишник на БСУ, 2001
 • Механизми за защита на компютърните системи, Годишник на БСУ, 2000
 • Развитие и предизвикателства пред Интернет търговията, Сч. къща "АСКАНА", 2000
 • Защита на информацията при Web - банкирането, сп."Банки, инвестиции, пазари", 2000
 • Защита на информацията в съвременните системи, БСУ - Годишник, 1999

 

Доклади
 • "FOSTERING THE INNOVATION CAPACITY OF SMES BY ESTABLISHING A CENTRE OF EXCELLENCE AND DEVELOPMENT OF RELATED TOOLS " , MK "Синя икономика и синьо развитие", Бургас, pp.77-86, 2018
 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, Юбилейна НК "Новата идея в образованието", БСУ, 2016
 • Applications of Clustering Methods to Anomaly-Based Intrusion Detection Systems, The 4th International Conference on Digital Contents and Applications (DTA 2015), Corea, doi:10.1109/DTA.2015.19, pp.37-41, 2015
 • ELECTRONIC AND BLENDED LEARNING APPROACHES TO TRAINING IN STRATEGIC BUSINESS DECISION-MAKING, 18th international Information Society – IS 2015 multiconference, COGNITONICS, Ljubljana, Slovenia, ISBN 978-961-264-089-7, pp.33-37, 2015
 • Web-Based and Blended Learning for Interdisciplinary Studies in Universities , Proceedings of Multimedia, Computer Graphics and Broadcasting (MulGraB), December 20-23, 2014, Hainan, China, IEEE, pp.13-16., 2014
 • Обучение на преподаватели по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ, НПК "Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето", БСУ, 2014, 2014
 • Търсене и споделяне на научна информация в Интернет. Достъп и работа с бази данни с научни публикации, НПК "Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето", БСУ, 2014, 2014
 • Софтуерни решения при реализиране на електронни форми на дистанционно обучение във висшето образование, НПК "Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение", БСУ, 2014, 2014
 • Технологии и средства, подпомагащи електронните форми на дистанционно обучение в Бургаския свободен университет, Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, РУ, 15-17.05.2014, 2014
 • Classification tree and Kullback-Leibler distance based anomaly intrusion detection approach, Научна конференция с международно участие „Знанието-традиции, иновации, перспективи”, 14-15.06.2013, БСУ, стр.160-166, 2013
 • A Clustering-Based Unsupervised Approach to Anomaly Intrusion Detection, 2nd International Symposium on Computer, Communication, Control and Automation (3CA 2013), December 1-2, 2013, Singapore, pp.154-160, 2013
 • Orozova D., V.Jecheva, An intelligent approach to electronic test results evaluation, 41 Пролетна Конф. на СМБ, pp.293-298, 2012
 • Жечева В., Д. Орозова, Предизвикателства пред електронното и дистанционното обучение, БСУ, сборник доклади "Наука и образование", pp.85-93, 2012
 • Орозова Д., В.Жечева, За добавената стойност на електронните курсове, НК "Образованието в инф.общество", 2011
 • V. Jecheva, E. Nikolova, An adaptive knn algorithm for anomaly intrusion detection, МК БСУ, 2011
 • V. Jecheva, D.Orozova, Ontology-Based Electronic Test Results Evaluation, 3rd International Conf.on Software, Services and Semantic Technologies, 2011
 • The Bayesian Receiver Operating Characteristics Curve – an Effective Approach to Evaluate the IDS Performance, Межд.конф.БСУ, 2010
 • Generalized Net Model of E-learning System with Privacy Protection Module, Technological Developments in Education and Automation, Springer, 2010
 • Nikolova E., V. Jecheva, An Application of Dice Coefficient and Data Mining to Anomaly-based Intrusion Detection Systems, XVI-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA 2009), 2009
 • An Adaptive Approach of String Metrics Application in the Intrusion Detection Systems, 2009 World Congress on Computer Science and Information Engineering (CSIE 2009), Los Angeles, USA, 2009
 • Nikolova E., V. Jecheva, Anomaly Based Intrusion Detection Using Data Mining and String Metrics, International Conference on Communications and Mobile Computing, CMC 2009, Kunming, China, 2009
 • Николова Е., Д. Орозова , В.Жечева, Електронно изпитване - нова компетентност на бъдещите учители по информатика , 4 НК с МУ "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2008" Сливен, 2008
 • Орозова Д., В. Жечева, Интегриране на технологиите Бази от данни и Web в обучението по информатика, НК "Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование", БСУ, 2008
 • Some Evaluations of the Effectiveness of Anomaly Based Intrusion Detection Systems Based on the Junction Tree Algorithm, IMETI 2008, CITSA 2008, Orlando, Florida, 2008
 • An Application of Learning Problem in Anomaly-based Intrusion Detection Systems, Second International Conference of Availability, Reliability and Security ARES 2007, Vienna, 2007
 • Decoding Efficiency of the MAP and the Max-Log MAP Algorithm as a Strategy in Anomaly-Based Intrusion Detection Systems, CompSysTech'07, 2007
 • Anomaly Based Intrusion Detection Based on the Junction Tree Algorithm, International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisla, Poland, 2007
 • The intrusion detection using the max log-MAP decoding algorithm, Optimal Codes 2007, 2007
 • BCJR Algorithm, Gradient Method and Anomaly Based Intrusion Detection Systems, Пролетна конференция на СМБ, 2007
 • Избор на характеристики при проектиране на система за откриване на нарушения, Научна конференция "Съвременни технологии 07", БСУ, 2007
 • An application of two decoding algorithms in anomaly-based intrusion detection , Annual Workshop Coding theory and applications, 2006
 • The Learning Problem in Hidden Markov Model and Some Approaches to Its Solving , НК с МУ Бургас, БСУ, 2006
 • About Some Applications of Hidden Markov Model in Intrusion Detection Systems, Proceedings of the International conference CompSysTech 06, Veliko Tarnovo,15-16 June, pp.IIIA.9-1 - IIIA.9-6, 2006
 • Hidden Markov Model and Related Problems and Algorithms, Конференция "Съвр.технологии 06" Дряново, 2006
 • About Some Applications of Raviv Algorithm in Anomaly Based Intrusion Detection Systems, МНП Конференция, В. Търново, 2006
 • A Hidden Markov Model and Simulation Experiments for E-commerce System Exposed to DoS Attacks, 30th Intern.Conf.ICT&P 2005, 2005
 • Виртуални частни бази данни и тяхната реализация в Oracle 9iR2, НК Бургас, 2004
 • Development and Trends of Private Information Retrieval, 29th Intern.Conf.ICT&P 2004, 2004
 • About Some Research of E-commerce System Exposed to DoS Attacks, Доклади на БАН, 2003
 • Метод за оценка ефективността на защитата на системата, 5-та НК с МУ, Велико Търново, 2002
 • Архитектура на защитена система за електронна търговия, Симпозиум, Варна, 2002
 • Информационни потоци и сигурност на информацията в софтуерните системи, 5-та НК с МУ, Велико Търново, 2002
 • Методи за оценка на ценността на информацията в компютърните системи, Юбилейна НК - Бургас, 2002
 • Архитектура на защитена система за електронна търговия, 4-та НК с МУ, Велико Търново, 2001
 • Обща архитектура на система за електронна търговия, 4-та НК с МУ, Велико Търново, 2001
 • Secure Channel Parameters Agreement in VPN, International Conference Bansko, 2001
 • VPN Anvantages and Implementations in E-commerce, Intern. Conf., Bansko, 2001
 • Същност и аспекти на развитие на електронната търговия, ИУ - Варна, 2000
 • Някои аспекти и предизв. пред развитието на междуфирм. електр. търговия, 2 Бълг.-егип. конф., Свищов, 2000
 • Risk in remote controlling of computers and networks, INFSEC Conference, 1999
 • Информационна сигурност при Web-банкирането - аспекти по препод. по Банки ..., Съвр. и трад. ..., Бургас, 1999

 

Учебници и помагала
 • THE INVERSION. How to Flip the Classroom with Moodle. A Guidebook on e-Learning for Teachers, 2017
 • Ръководство по програмиране - второ преработено издание, 2016
 • Университетска дидактика А, Б, В ..., 2014
 • Ръководство за разработване на електронни курсове за дистанционно обучение, 2014
 • Електронно и дистанционно обучение чрез системата Moodle, 2010
 • Ръководство по програмиране на базата на езика С++, 2009
 • WWW програмиране, 2007

 

Научно-изследователски проекти
 • I Tech: youth do digital science, международен, Erasmus+, Strategic Partnerships for youth (KA2)
 • Knowledge share: encouraging positive online content creating behaviors, международен, Erasmus+, Youth mobility (KA105)
 • Innovations Platform and Tools for increasing the innovation capacity of SMEs in the Balkan Mediterenean Area (InnoPlatform), международен, Interreg, Balkan-Mediterranean 2014-2020
 • International standards training in VET for promotion of market relevant education (ISTRA), международен, Erasmus+
 • Достъпност и хармонизация на висшето образование в Централна Азия чрез модернизация и развитие на университетските учебни програми (ACADEMICA), международен, Erasmus+
 • PEAK Promoting European Awareness and Key competences, международен, Erasmus+, KA201
 • International standards training in VET for promotion of market relevant education (ISTRA), международен, Еразъм+
 • Достъпност и хармонизация на висшето образование в Централна Азия чрез модернизация и развитие на университетските учебни програми (ACADEMICA), международен, Еразъм+
 • PEAK Promoting European Awareness and Key competences, международен, Еразъм+
 • I Tech: youth do digital science, международен, Erasmus+
 • Innovations Platform and Tools for increasing the innovation capacity of SMEs in the Balkan Mediterenean Area (InnoPlatform), международен, Balkan-Mediterranean
 • Knowledge share: encouraging positive online content creating behaviors, международен, Erasmus+
 • Достъпност и хармонизация на висшето образование в Централна Азия чрез модернизация и развитие на университетските учебни програми (ACADEMICA), международен, Erasmus+
 • PEAK Promoting European Awareness and Key competences, международен, Erasmus+
 • Промотиране на европейско съзнание и развитие на ключови компетенции (PEAK), международен, Еразъм+, КД2
 • Клуб по приложно програмиране в БСУ, Вътрешен, БСУ
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за улесняване на ученето през целия живот, ОП РЧР, МОН
 • "Уни-Съвършенство" - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет, ОП РЧР, МОН
 • Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и награждаване на квалификацията им, ОП РЧР, МОН
 • Приложение на техники от клъстърния анализ в системи за отчитане на нарушения, вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Студентски практики, ОП РЧР, МОН
 • Уни-Съвършенство - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет, ОП РЧР, МОМН
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за улесняване на ученето през целия живот, ОП РЧР, МОМН
 • Young Engineers and Sustainability: Innovative entrepreneurship network (YES), , South East Europe
 • Електронно и дистанционно обучение в БСУ, вътр., БСУ
 • Създаване на електронен вестник в БСУ, Вътр.финансиране, БСУ
 • Електронното обучение в БСУ , Проект, БСУ
 • Процедури за списъчно декодиране за редуциране и извличане на данни при системи за откриване на нарушения , Проект, БСУ
 • Приложение на декодиращи алгоритми и техники за решаване на обучителен проблем при системи за откриване на нарушения, Научно-изследователски проект, БСУ
 • Изграждане на BFUAdmission –система за On_Line регистрация на кандидат – студенти и плащане на такси за изпити през Internet чрез системата за електронно разплащане еPay, Научно-изследователски проект, БСУ
 • Разраб. на Web базирано прил. за разпред. управл. на администр.база данни в БСУ, вътр.финансиран, БСУ