Монографии
 • Todorov J., V. Valkanov, S. Stoyanov, B.Daskalov, I. Popchev, D., Personal Assistants in a Virtual Education Space, Springer book series, Computational Intelligence, Chapter 6, 2017
 • Обобщено-мрежови модели на интелигентни среди за обучение, автор: Даниела Орозова, 2011
 • Generalized Nets and Information Flow Within a University, A. Shannon, K. Atanassov, D. Orozova, M. Krawczak, E. Sotirova, P. Melo Pinto, I. Petronias, Taekyun Kim, 2007
 • Generalized Net Modelling of University Processes, KvB Monograph No.7, 2005, Australia. A. Shannon, D. Langova-Orozova, E. Sotirova, I. Petronias, K. Atanassov, M. Krawczak, P. Melo Pinto, Taekyun Kim., 2005

 

Студии
 • Релационни и нерелационни бази от данни, БСУ, 2017
 • Извличане на знания от данни в образователно пространство, Годишник на Бургаския свободен университет, 2016
 • THE PREDICATE TRANSFORMER AND ITS APPLICATION IN INTRODUCTION TO PROGRAMMING COURSES, Годишник на Бургаския свободен университет, 2015

 

Статии
 • D. Orozova, M.Todorova, How to follow modern trends in courses in “databases” – Introduction of data mining techniques by example, International Technology, Education and Development,Valence, Spain, 2017, Web of Science, 2017
 • Todorova M., D. Orozova, Verification and synthesis of programs in Introductory courses in functional programming, International Technology, Education and Development,Valence, Spain, 2017, Web of Science, 2017
 • A. Ivanov, S. Deleva, M. Georgieva, D. Orozova, A Conceptual Model of a Virtual Collaboration Space for Bat Scientists, Association for Computing Machinery (ACM) Inc., , 2017
 • D. Orozova, K. Atanassov, M. Todorova, Generalized Net Model of the Process of Personalization and Usage of an e-Learning Environment, Jangjeon Mathematical Society 19 (2016), No. 4, pp. 615 - 624. SJR - 0.282., 2016
 • D. Orozova, Project-based Learning Modelled with a Generalized Net, Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, Vol.12, 2016, ISBN 978-83-61551-13-3., 2016
 • Generalized Net Model of the Process of Project-based Learning, Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Vol.10 , Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, 2015
 • Приложения на „големите данни” , електронно списание „Компютърни науки и комуникации” , 2014
 • Моделиране на процеса на създаване на онтологии, Орозова Д., Е. Сотирова, Годишник на БСУ, 2013
 • Модел на процесите в склад от данни чрез средствата на обобщените мрежи, Орозова Д., стр.43-52., електронно Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 2, № 3 (2013), БСУ, 2013
 • Софтуерни и хардуерни решения за измерване на светлинни характеристики, А.Маринов, В.Христов, Д.Орозова., Годишник на секция „Информатика” към Съюз на учените в България, София, 2013
 • Modeing of Electronic Learning Environment with Generalized Nets, Orozova D., pp.119-126., in the book: New Trends in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Foundations and Applications, Academic Publishing House, 2013
 • Generalized Net Model of the Process of Selection and Usage of an Intelligent e-Learning System,591-598., Доклади на БАН, vol. 65, book Nо 5, 2012, the journal Bulgarian Academy of Sciences, 2012
 • Предизвикателства пред електронното и дистанционното обучение, Наука и образование, Сборник доклади , БСУ-ЦИТН, 2012
 • Орозова Даниела, Процес на моделиране на потребителя, Годишник на БСУ, Том XXII, 2011
 • Среда за работа с бази от данни, Годишник на секция "Информатика", Съюз на учените в България, том 4,секция "Информатика", 2011
 • Towards a Model of the Digital University: A Generalized Net Model for Producing Course Timetables and for Evaluating the Quality of Subjects, Shannon, A., D. Orozova,E. Sotirova ..., Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 2010
 • Generalized net model of the phases of the data mining process, Sotirova E., D. Orozova, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2010
 • Generalized Net Model of an Intuitionistic Fuzzy Expert System with Frame-Type Data Bases and Different Forms of Hypotheses Estimations, Atanassov K., D. Orozova, Е. Sotirova, БСУ - Годишник, 2010
 • On Generalized Nets and Place Reachability Problem, Krassimir Atanassov, Daniela Orozova, Evelina Koycheva, Elektrotechnica and Elektronica , 2009
 • Електронното и уеб-базираното обучение - развитие и приложения, Д. Орозова, Годишник на БСУ, Том XX, 2009, 2009
 • Generalized Net Model of the Knowledge Discovery in Medical Databases, Orozova D., E. Sotirova, Chountas P., International Journal BIO Automation, Volume 13/4, 2009
 • Възможности на проектно-базираното обучение, Годишник на БСУ, 2008 (под печат), 2008
 • Модел на работата на информационна система чрез обобщена мрежа, Д. Орозова, Е. Сотирова, Годишник нa Съюз на учените в България, 2008
 • Model of the functioning of Web-based information system via Generalized Net, D. Orozova, Issues in Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, 2008
 • Generalized net model of process of the administration servicing in a digital university, Dimitrakiev D., S. Sotirov, E. Sotirova, D. Orozova, A. Shanon, H. Panayotov, Advances in Fuzzy Sets, Polish Academy of Science, 2008
 • D. Orozova, Generalized Net Model of Tutoring System, , Issues In Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalize, 2007
 • Generalized Net Model of E-Learning Evaluation with Intuitionistic Fuzzy Estimations, A. Shannon, D. Orozova , E. Sotirova, K. Atanassov, M. Krawczak, P. Melo-Pinto, T. Kim, , Issues In Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalize, 2007
 • A generalized net model of a training system: a new outlook, A. Shannon, B. Riecan, D. Orozova, E. Sotirova, I. Petrounias, K. Atanassov, M. Krawczak, T. Kim, North Syndey, Australia, 2007
 • Обобщено-мрежови модели, представящи протичането на спортни турнири, БСУ - годишник, 2007
 • A Generalized Net Model of a Training System, A Survey of Generalized Nets, Reffles KvB Monograph N10, Chapter 7, pp 198-207, 2007
 • Sotirova, E., P. Tcheshmedjiev, D. Orozova, Modelling the process of defining Java class using generalized net, Jangjeon Mathematical Society, Vol. 9, No.2, Dece, 2006
 • Java базирана система за консултации, годишник на Бургаски свободен университет,том XIV, 2006
 • Dynamic Evaluation in E-learning Using Intuitionistic Fuzzy Estimations, годишник на Бургаски свободен университет, том XIV, 2006
 • Establishing of a Web-based Information System Using Java Instruments - Practical Course, Academic Open Internet Journal www.acadjournal.com, 2005
 • Generalized Net Model of a Training System, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, 2005
 • Работа със съхранени процедури в Transact SQL, годишник на БСУ, том XIII, 2005
 • E-Learning Dynamic Assessment with Fuzzy Estimations, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, vol., 2005
 • Generalized net model of a university classes schedule, Advanced Studies - Ku-Duk-Press, 2004
 • Generalized net model of information flows in intranet in intranet in an abstract university, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, Vol., 2004
 • Modelling of Intelligent Training System by a Generalized Net, Issues inintuitionistic Fuzzy Set, Warszawa, 2004
 • Generalized Net Model of a Multiuser chat-server realization by Java programming tools, Jangjeon Mathematical Society, Vol.7, 2004
 • Using Java technologies to develop an Internet forum, Jangjeon Mathematical Society, Vol.7, 2004
 • Generalized Net Model Of Intranet In An Abstract University, Jangjeon Mathematical Society, Vol.7, 2004
 • Контрол за цялостност и коректност на релационна база от данни, БСУ - годишник, 2004
 • Съвременни Java-технологии в курсовете по мрежово програмиране, БСУ, Годишник, том IX, 2003
 • Средства за програмиране в системата МАТЕМАТИКА, БСУ, Годишник, том VII, 2002
 • Програмиране чрез преобразуващи правила в системата МАТЕМАТИКА, БСУ, Годишник, том VII, 2002
 • Generalized Net For Machine Learning With Current Estimations, Advanced Studies - Ku-Duk-Press, 2001
 • Психологически модел на диалога между потребител и интелигентна програмна система, Годишник на БСУ, том VI, 2001

 

Доклади
 • D. Orozova, M. Todorova, Applying reactive blocks in courses of internet of things, ICERI2017, 10th International Conference of Education, Research and Innovation. Seville (Spain) - 16th, 17th and 18th of November, 2017, Web of Science, 2017
 • M. Todorova, D. Orozova, Applying deductive verification to bachelor degree courses in programming, ICERI2017, 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain) - 16th, 17th and 18th of November, 2017, Web of Science, 2017
 • A. Ivanov, S. Deleva, D. Orozova, Intelligent virtual personal assistant for bat scientists, In Donostia, Basque country, 1-5 august 2017., 2017
 • M.Todorova, D.Orozova, How to Build up Contemporary Computer ScienceSpecialists - Formal Methods of Verification and Synthesis of Programs in Introduction Courses on Programming, , Proceedings of 9th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, 2016
 • Daniela Orozova, Milena Georgieva, A model of the process of Big Data with Generalized Net., Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), 2016 19th International Symposium, Bourgas,, 2016
 • С.Стоянов, Д.Орозова, И.Попчев, Виртуално образователно пространство - настояще и бъдеще, Юбилейна конференция на БСУ, том. II., 2016
 • Daniela Orozova, Milena Georgieva, A model of the process of Big Data with generalized net, URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7737402&isnumber=7737387. , Intelligent Systems (IS), 2016 IEEE 8th International Conference on 4-6 Sept. 2016, , 2016
 • Виртуално пространство за продължаващо обучение, С. Стоянов, Д.Орозова, И. Попчев, Е. Дойчев, БСУ - Научна конференция с международно участие, 2015
 • „Когнитивна роботика" за продължаващо обучение, А. Тоскова, Б. Тосков, С. Стоянов, Д. Орозова, БСУ - Научна конференция с международно участие, 2015
 • Възможности пред студентите от Центъра по информатика и технически науки в Бургаския свободен университет”, Юбилейна конференция на Великотърновския университет, 2015
 • Big data application, D.Orozova, M. Georgieva, Конференция на ОТТ, “Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион”, 2015
 • Personalisation of learning environment for delivery of electronic services and electronic content, Proceedings of the Ninth International Conference Information Systems & Grid Technologies, 2015
 • Software protection integrating registration-number and anti-debugging protections, Proceedings of the Ninth International Conference Information Systems & Grid Technologies, 2015
 • Стъпки към виртуалното образователно пространство, Международна конференция “From DeLC to VelSpace@, Пловдив, 2014
 • Проектиране и разработване на електронно учебно съдържание, базирано на SCORM стандарта, V-та национална конференция по електронно обучение, Русе, стр. 228-234., 2014
 • Орозова Д., Интегриране на data mining средствата в среди за електронно обучение, VII Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество”, Пловдив, стр. 154-160, 2014
 • Modeling of a Learning Management System , XVIII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, pp. 95-98, 2014
 • Д. Орозова, Връзка на учебното съдържание с практиката - въпроси и констатации, Конференция на БСУ, 28-29 ноември, 2014
 • Д. Орозова, Електронни курсове чрез SCORM стандарт, конференция на БСУ, 28-29 ноември, 2014
 • Виртуално образователно пространство, Орозова Д. Ст. Стоянов, И. Попчев, стр.153-159., Научна конференция с международно участие „Знанието – източник на иновации”, БСУ, 2013
 • An Intelligent Approach to Electronic Test Results Evaluation, 293-298, 41 конференция на Съюза на математицитев България, "Математика и математическо образование", 2012
 • Generalized net model of the process of selection and usage of an intelligence e-learning system, 233- 238, 6-th IEEE International Conference, Intelligent Systems, 2012
 • Generalized net model of the process of exploitation of a trainingmanagement system, XVII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies - SIELA 2012, 2012
 • Generalized Net Model of an Object-type Database with Intuitionistic Fuzzy Estimation, Warsaw, Poland, Proceedings of the 10-th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets (IWIFSGN), 2012
 • Generalized Net Model of the Process of Execution of SQL User Queries, Warsaw, Poland, Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Vol.10., 2012
 • Орозова Д., В.Жечева, За добавената стойност на електронните курсове, 104-110, Национална конф. "Образованието в инф.общество", 2011
 • V. Jecheva, D.Orozova, Ontology-Based Electronic Test Results Evaluation, Sprimger, 3rd International Conf. on Software, Services and Semantic Technologies, 2011
 • Атанасова В., Д. Орозова, Проектно-базираното обучение по бази от данни в Wiki среда, 279-286, Международна конференция на БСУ, 2011
 • Generalized Net Model of E-Learning System with Privacy Protection Module, D. Orozova, V. Jecheva, Springer, Technological Developments in Education and Automation, 2010
 • Прилагане на data mining техники в електронното обучение, Сотирова Е, Д.Орозова, БСУ, Международна конференция , 2010
 • Geneneralized net model of using data mining techniques for process of undergraduate matriculation in a digital university, A.Shannon , E.Sotirova, D.Orozova, Eleventh Int. Workshop on GNs and Second Int. Workshop on GNs, IFSs, KE, London , 2010
 • Научноизследователски проекти от университетски фонд научни изследвания на БСУ и ролята им за обучение и провеждане на научни изследвания със студенти, Д. Орозова, И. Стамова, стр. 105-112., Национална конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив , 2009
 • Generalized net model of administrative-information processes in the Bulgarian academy of Sciences, St. Hadjitodorov, D. Orozova, E. Sotirova, Kr. Atanassov,, SIELA 2009, XVI-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, 2009
 • Generalized net model of the process of the prognosis with feedforward neural network,S. Sotirov, D. Orozova, E. Sotirova, SIELA 2009, XVI-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, 2009
 • Neural network for defining intuitionistic fuzzy sets in е-learning, S.Sotirov, E. Sotirova, D.Orozova, Thirteen Int. Conf. on IFSs, 2009
 • Generalized Net Model of the Applying Data Mining Tools, Orozova D., E. Sotirova, Tenth Int. Workshop on Generalized Nets, Sofia, 2009
 • Електронно изпитване - нова компетентност на бъдещите учители по информатика, стр. 162-167. Е. Николова, Д. Орозова, В. Жечева, , Известия на съюза на учените - Сливен, том 14, 2008
 • A method for ordering of university subjects using intuitionistic fuzzy evaluation, , Twelfth Int. Conf. on IFSs, Sofia, 17-18 May 2008, NIFS Vol. 14 (2008) , 2008
 • Generalized net model of system for electronic student-teacher interactions, D. Orozova, G. Petkov , Proceedings of the Thirty Seventh Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematician, Borovets, 2008, pp. 221-226. , 2008
 • Интегриране на технологиите бази от данни и Web в обучението по информатика, международна конференция БСУ, 13-14 юни , 2008
 • Възможности на мобилното обучение (m-learning), международна конференция БСУ, 13-14 юни , 2008
 • Modelling of the activity of a travel agency, H. Stoychev, D. Orozova, Proceedings of the Ninth International Workshop on Generalized Nets, Sofia, pp. 80-84, 2008
 • Generalized net model of electronic payment processes via internet, IEEE-IS 08, 2008
 • Тowards a model of digital university - a Generalized net model of Update Existing Timetable, Proceedings of the Ninth International Workshop on Generalized Nets, Sofia, vol.2, pp. 71-80, 2008
 • Model of the functioning of web-based information system via Generalized Net,D. Orozova, Advances in Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Applications. Vol. 2, System Research Institute, Polish Academy of Science, 2008
 • A Generalized Net Model of a Training System, A Survey of Generalized Nets, Reffles KvB Monograph N 10, Chapter 7, pp 198-207, 2007
 • Electronic Student-Teacher Interactions System With Intuitionistic Fuzzy Estimations, A. Shannon, D. Orozova , E. Sotirova, K. Atanassov, M. Krawczak, P. Melo-Pinto, T. Kim., Eleventh Int. Conf. on IFSs, Sofia, 28-30 April 2007, NIFS 13 (2007), 2, 81-87., 2007
 • Generalized net modeling of a real estate brokerage, T. Evtimova, D. Orozova, Proceedings of the Eight International Workshop on Generalized Nets, Sofia, 26 June., 2007., 2007
 • Формиране на компетентности в бъдещите учители по информатика и обучението им в Бургаски свободен университет, Д. Орозова, Е. Николова, доклад на семинр "Обучението по математика и информатика", Благоевград, 10-12. септември, 2007, 2007
 • Д. Орозова, Преобразуване на курс за обучение в дистанционен курс, Конференция на ЦИТН на БСУ, 2007
 • Generalized net model of expert system validity testing process, K. Atanassov, D. Orozova, E. Sotirova P. Chountas V. Tasseva , Конференция на ЦИТН на БСУ, 2007
 • Generalized Net Model Of An Expert Systems With Frame-Type Data Bases, Proceedings of the Jangjeon Mathematical Society, Vol. 9 (2006), No.1, 2006
 • A generalized net model of the Separate Information Flow Connections within a University, IEEE, 2006
 • Generalized Net Model Of An Expert Systems With Frame-Type Data Bases with Intuitionistic Fuzzy Estimations, Proceedings of the First Int. Workshop on IFSs, GNs, KE, London, 2006
 • Обобщено-мрежови модел на информационните потоци в datawarehouse, Международна конференция, БСУ, юни, 2006
 • Активни форми за повишаване на качеството в специалност "Информатика и компютърни науки", Конференция "Савременни технологии - 06", Дряново, 2006
 • Някои проблеми на обучението по информатика във висшето училище, Национална конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, 2006
 • Online Consultations System With Intuitionistic Fuzzy Estimations, Tenth Int.Conf. on IFSs, Sofia, NIFS Vol. 12 , 2006
 • Generalized Net Model for Adaptive Electronic Assessment, Using Intuitionistic Fuzzy estimations, Computational Intelligence, Theory and Applications (B. Reusch, Ed.), Springer, Berlin, 2005
 • Generalized Net Model of the Process of Learning, 34 пролетна конференция на СМБ, 2005
 • A Generalized Net Model of a Multiagent System for the Supplying and Servicing, Fourth Int. Workshop on GNs, 2005
 • Generalized net model with intuitionistic fuzzy estimations of the process of obtaining of scientific titles and degrees , Ninth International Conference on Intuitionistic Fuzzy sets, Sofia, Bulgaria, 2005
 • Approach for Dynamic Evaluation in Distance Learning Environment, ICT&P, Varna, 2004
 • Realization of a Study Project "Flight's Inquiry Information System" using JavaS, Elizabethtown, Int. Conf., 2004
 • Implementation of a training project of a system for e-commerce, using Java agents, Elizabethtown, Int. Conf., 2004
 • Generalized Net model of a University Electronic Library, Using Intuitionistic Fuzzy Eztimations, Eight Int. Conf. on Intuitioni, 2004
 • Оценъчни критерии при избор на програмен език, Межд. конф. БСУ, 2004
 • Generalized Net Model of University Electronic Archive, 15th Int. Conf.of the Jangjeon, 2004
 • Generalized net modelling of the process of the process of client-server communi, 10th ISPE Int. Conf., Madeira, 2003
 • Generalized net model of the intranet in a university, using intuitionistic fuzz, Seventh Int. Conf. on Fuzzy Se, 2003
 • Intuitionistic Fuzzy Modal Logic Operations: a New Outlook, Научна комф. "Съврем. техн-'03, 2003
 • Класическа методология за разработка на база от данни и реалното и преподаване в, Научна комф. "Съврем. техн-'03, 2003
 • Създаване на Web-базирано мултимедийно съдържание чрез Macromedia Flash, Научна комф. "Съврем. техн-'03, 2003
 • Обобщено мрежов модел на процеса на машинно обучение с текущи оценки, Юбилейна научна конф. на БСУ, 2001
 • Интелигентни бази от данни и системи за обучение, Юбилейна научна конф. на БСУ, 2001

 

Учебници и помагала
 • Ръководство за разработване на електронни курсове за дидтанционно обучение, 2014
 • Анализ и проектиране на бази от данни и знания, автор Даниела Орозова, 2012
 • Бази от данни - учебник, автор Даниела Орозова, 2011
 • Електронно и дистанционно обучение чрез системата Moodle, В. Жечева, Н. Николов, Д. Орозова, 2010
 • Електронно обучение - Ръководство за учители по информатика и информационни технологии, Д. Дурева, Е. Николова, Д. Орозова, , 2009
 • Ръководство за работа с езика SQL към курса по бази от данни, 2005
 • Ръководство по програмни езици, 2004

 

Научно-изследователски проекти
 • Лятна IT Академия, Външен проект, Община Бургас
 • Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ , Национален проект, МОН
 • Иновативни фундаментални и приложни научни изследвания по компютърни науки, НИД-БСУ, БСУ
 • Персонализиране на средата за електронно обучение на Бургаския свободен университет, Вътрешно-университетски, БСУ
 • High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet), COST Action № IC1406, Европейска програма
 • Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в БСУ, ОП "РЧР", МОН
 • Лаборатория по моделиране, НИД вътрешноуниверситетски проект, БСУ
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за улесняване на ученето през целия живот, ОП "РЧР", , МОМН
 • Уни-Съвършенство - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет, ОП "РЧР", , МОМН
 • Проект BG051PO 001-3.3.07-0002 "Студентски практики", , МОМН
 • Управление и моделиране на биомедицински процеси и информация с приложение на обобщени мрежи и свързани данни, национален, БАН - ИБФБМИ
 • Young Engineers and Sustainability: Innovative entrepreneurship network (YES), , South East Europe
 • Изследване на възможностите за използване на Data Mining за управление на процеси в електронен университет, НИД, Университет "проф. А. Златаров"
 • Електронно и дистанционно обучение в БСУ, НИД , БСУ
 • Използване на невронни мрежи и обобщени мрежи за обучение и провеждане на аналитични и приложни изследвания, НИД, БСУ
 • Електронното обучение в БСУ. Разработване на електронни курсове и тяхното интегриране в обучението., НИД , БСУ
 • Формиране на компетентност в бъдещите учители по информатика и информационни технологии за ползване на системите за управление на обучението., НИД, БСУ
 • Java базирана система за е-консултации, НИД, БСУ
 • Научни изследвания и обучение по мрежово програмиране със средствата на Java, НИД, БСУ
 • Научни изследвания и обучение с използване на средства за компютърна алгебра, НИД, БСУ