Монографии
 • "Полупроводникови преобразуватели в електродъговото заваряване", 2021

 

Статии
 • „Регулиране на изходната мощност на автономни резонансни инвертори”, Електронно списание "Компютърни науки и комуникации", том VIII, книжка 1, първи брой,, 2021
 • „Съображения при практическото проектиране на понижаващ преобразувател - Buck -1-ва част“, Годишник, БСУ, 2021
 • „Съображения при практическото проектиране на понижаващ преобразувател - Buck -2-ра част“, Годишник, БСУ, 2021
 • „Интегриране на системите за задвижване в автомобилите “, Годишник, БСУ, 2020
 • "Иновации при производството на фотоволтаични панели", Годишник, БСУ, 2019
 • „Comparison of Power Converters for LED Illuminants“, TEM Journal, May2018, Vol.7, No 2 , Serbia,рр 398-404, ISSN:2217-8309, 2018
 • "Нови технологии в LED производството" , Годишник, БСУ, том XXXVIII , стр.160-168, ISSN: 1311-221Х, 2018
 • "Иновации при материалите за производство на LED", Годишник, БСУ, том XXXVIII , стр.152-159, ISSN: 1311-221Х, 2018
 • "Избор на транзистори в зависимост от приложението им в силовите схеми", Годишник,том XXXVI,БСУ, 2017,стр.195-200, 2017
 • "Приложение на нови генерации силови MOSFETs и IGBT в зависимост от приложението им", Годишник, том XXXVI,БСУ, 2017,стр.246-250, 2017
 • "Проектиране на индуктор за нагряване на флуиди ", Годишник том XXVII -БСУ, Бургас 2012 г., стр.285-292, 2012
 • "Съгласуване параметрите на индуктора за нагряване на флуиди с параметрите на автономния инвертор", електронно списание "КНК"- БСУ, Бургас 2012 г. , 2012
 • "Силови полупроводникови елементи в схемите за индукционно нагряване на флуиди", Годишник том XXV -БСУ, Бургас 2011г., стр.47-58, 2011
 • " Развитие на силовите полупроводникови елементи в схемите за индукционно нагряване на флуиди", Годишник том XXV -БСУ, Бургас 2011г.,стр.59-65, 2011
 • "Развитие на индукционно нагряване на флуиди", Годишник том ХХІІІ, БСУ,2010,стр.269-276, 2010
 • "Оптични мрежи с абонатен достъп концепции на развитие", Годишник том VІІІ - БСУ,2005, стр.167-174, 2005
 • "Приложение на еднотактни инвертори за индукционно нагряване на флуиди", Годишник, том VII-БСУ,2002,стр111-116, 2002

 

Доклади
 • “Енергетични характеристики на електронен трансформатор”, Международна научна конференция по случай 30г от създаването на БСУ „ „Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията”, 2021
 • “Енергетични характеристики на многопостов инверторен заваръчен източник”, Международна научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване ”, (5-6 юни 2020г.), БСУ, 2020
 • “ Енергетични характеристики в заваръчни регулатори на ток”, Международна научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване ”, (5-6 юни 2020г.), БСУ, 2020
 • "Two-stage inverter supply for pulse arc welding ", XX- th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2018, 3-6 June 2018, Bourgas, pp287-290, 2018
 • "TENDENCIES IN THE OPERATION OF IMPULSE ARC WELDING", INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "BLUE ECONOMY AND BLUE DEVELOPMENT", Bourgas Free University, 1-2 June 2018, Bourgas, рр 163-169, 2018
 • "Inverter Current Source for Pulse-Arc Welding with Improved Parameters", MIPRO, 2017, Mai 22-26, Opatija, Croatia, pp 138-143 , 2017
 • "Analysis and Improvements of a Buck Converter Based LED Driver", IEEE XXVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRONICS ET 2017 IEEE CONFERENCE RECORD #41615, September 13 - 15, 2017 Sozopol, pp 237-240, 2017
 • "Considerations for components celection of inverter for induction heating", IEEE XXV International Scientific conference "ELECTRONICS ET'2016", September 12-14, Sozopol 2016, Bulgaria, pp.242-245, 2016
 • "Design considerations of inductors for induction heating of fluids", XIX- th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2016, 29-1 June 2016, Bourgas, Bulgaria, рр 217-219, 2016
 • "Енергийна ефективност на инверторен източник за индукционно нагряване на флуиди", БСУ, НК2016, том II,стр.535-544, 2016
 • "Emergency procedures in invertor for induction heating of fluids", XIX- th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2016, 29-1 June 2016, Bourgas, Bulgaria, рр 231-234, 2016
 • . "Регулиране на температурата при индукционно нагряване на вода", НК 12-13 юни, БСУ, Бургас, 2015, том II,стр.542-550, 2015
 • "Single-Ended Inverters For Induction Heating Of Fluids", XVIII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2014, 29-31 May 2014, Bourgas, Bulgaria,рp.69-70, 2014
 • ”Практическа насоченост на учебната програма, подобряваща постиженията на студентите”, Национална научно-практическа конференция"Новите идеи в образованието-инвестиция в бъдещето", БСУ, гр. Бургас, 28-29 ноември 2014 г., стр.204-211, 2014
 • Изследване на LLC инвертор за индукционно нагряване на флуиди , Научна канференция БСУ, 2013, стр.87-96 , 2013
 • “Simulation research of Serial and LLC Resonant Inverters for Induction Heating of Fluids” , “ELECTRONICS ET’2013”,Sozopol, volume7,рр 148-151 , 2013
 • "Electronic transformer for a small photovoltaic plant", SIELA 28-30 May 2012XVII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies,Bourgas, Bulgaria,volume1, рр 210-217, 2012
 • "Инвертор за индукционно нагряване на флуиди с подобрени енергийни показатели", Трети международен научен конгрес "50 години ТУ- Варна", 04-06 октомври 2012г., стр180-184, 2012
 • . " LLCC инвертор за индукционно нагряване на флуиди", БСУ, томIII,стр.126-132, 2011
 • . " Изследване на чувствителността на LLCC инвертор за индукционно нагряване ", БСУ, томIII,стр.133-140, 2011
 • "Combined Regulation of Inverter for Induction Heating" , The XX International conference "ELECTRONICS ET'2011",Sozopol 2011,b1, рр 208-211, 2011
 • ."Автономен инвертор за индукционно нагряване на вода", БСУ, 25-26 юни, 2010 том III,стр.138-145, 2010
 • "Регулиране на изходната мощност на автономен инвертор за индукционно нагряване на вода", БСУ, 25-26 юни, 2010 том III,стр.18-23, 2010
 • "Inverter for Induction Heating of Fluids", ET 2010-Sozopol, book1, pp 204-207, 2010
 • Inverter for induction heating with improved power factor correction, SIELA 2009, XVI-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies , SIELA 4-6 June, pp201-207, 2009
 • "Мултирезонансен преобразувател за работа при противо Е.Д.Н.", БСУ-Научна конференция"Икономика на знанието"2008, том III, стр.151-156, 2008
 • "Многозвенен инвертор в система за индукционно нагряване на флуиди ", БСУ - Научна конференция на тема:"Съвременни технологии 07"стр.143-148, 2007
 • "Провокиране на самостоятелност при практическата работа на студента", Дряново - Научна конференция на тема:"Съвременни технологии 06", стр.111-115, 2006
 • ."Инверторен токоизточник в система за индукционно нагряване на флуиди", НК"Съвременни технологии 06",Дряново 2006, стр.58-65, 2006
 • "Инверторен токоизточник с импулсно-дъгово заваряване", БСУ, НК, 9-11 юни 2006, том III, стр.279-285, 2006
 • "Инверторен заваръчен токоизточник с две резонансни честоти", БСУ, НК, 9-11 юни 2006, том III, стр.271-278, 2006
 • "Изследване на електронно пусково-регулираща апаратура за луминисцентни лампи", Русенски университет, 10-12 ноември 2005,том44, серия 3.1, стр. 167-171, 2005
 • . "Влияние на инверторен източник за индукционно нагряване върху захранващата мрежа", БСУ,11-13 юни, 2004, стр.262-267, 2004
 • . "Повишаващ двуполярен токоизточник", БСУ - "Съвременни технологии"-03, стр.145-153, 2003
 • "Развитие и приложение на съвременните импулсни захранващи източници", БСУ - Юбилейна научна конференция с международно участие "Университетът през третото хилядолетие"-том I, стр.117-123, 2001
 • ."Двутактен преобразувател", ЕТ2001 - Sozopol, book 3, стр148-152, , 2001

 

Учебници и помагала
 • Разработване на нов курс лекции EN315 "Инженерно оборудване на хотели и ресторанти", 2018
 • Разработване на нов курс лекции ЕN474 "Осветителна и инсталационна техника", 2017
 • "Нискочестотни усилватели" - ръководство за курсово проектиране, 2012
 • "Измерване в електротехниката и електрониката"- ръководство за упражнения, 2011
 • "Оптични комуникации"- ръководство за упражнения, 2011
 • "Електротехника и електроника" - ръководство за лабораторни упражнения, 2010
 • "Електронни елементи"-ръководство за лабораторни упражнения, 2010
 • "Електронна схемотехника - ръководство за проектиране, симулации и анализ", 2009
 • "Електронна схемотехника І част"- ръководство за лабораторни упражнения, 2009
 • "Токозахранващи устройства" - ръководство за лабораторни упражнения, 2008
 • "Токозахранващи устройства" - ръководство за лабораторни упражнения, 2003
 • "Аналогова схемотехника" - ръководство за лабораторни упражнения - второ допълнено издание, 2003
 • "Аналогова схемотехника" - ръководство за лабораторни упражнения, 2002

 

Научно-изследователски проекти
 • “Development of Innovative Learning and Practicing Modules, Implemented in Cloud Computing and IoT in Digital Industry”, Национален друг, по договор ERASMUS+ Programme KA2 Strategic Partnerships for vocational education and training, PROJECT № 2019-1-TR01-KA202-074370
 • "Създаване, импортиране и локализация на езиковите файлове в системата", договор № ДНП 06/52 от 21.12.2017 г. между Фонд "Научни изследвания", ЕИК: 175467353, от една страна и Бургаски Свободен Университет, БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2017 г.
 • Енергийно-ефективен електроизточник, Научно изследователски проект-вътрешно финансиране, БСУ
 • Разработване и изследване на високоефективно зарядно устройство, Научно -изследователски проект, БСУ
 • Изследване възможностите на транзисторните инвертори за индукционно нагряване на флуиди", Научно-изследователски проект,

 

Цитирания
 • Tsvetana Grigorova Grigorova; Aleksandar Stoyanov Vuchev. "Output and Control Characteristics of an LLC DC-DC Converter Operating above Resonant Frequency based on State Plane Analysis", 2021
 • Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Радослав Симионов. „ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МИКРО ВЕИ ЦЕНТРАЛИ ЗА СГРАДИ С ПОЧТИ НУЛЕВА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ“Международна научна конференция по случай 30г. от създаването на БСУ „ „Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията”, (4-5 юни 2021г.), БСУ, стр.59, ISBN 978-619-253-003-7 [8]., 2021
 • Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Радослав Симионов. „ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МИКРО ВЕИ ЦЕНТРАЛИ ЗА СГРАДИ С ПОЧТИ НУЛЕВА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ“Международна научна конференция по случай 30г. от създаването на БСУ „ „Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията”, (4-5 юни 2021г.), БСУ, стр.59, ISBN 978-619-253-003-7 [8]., 2021
 • H. E. Ahmed Sherwali William G. Dunford. Evaluation of Heating Water by Electromagnetic Induction Conference Paper May 2019 Conference: 2019 IEEE Canadian Conference of Electrical and Computer Engineering (CCECE), 2019
 • H. E. Ahmed Sherwali, William G. Dunford. Evaluation of Heating Water by Electromagnetic Induction Conference Paper May 2019 Conference: 2019 IEEE Canadian Conference of Electrical and Computer Engineering (CCECE), 2019
 • H. Murat Unver Umit Unver Alper Kelesoglu. "Introduction of a Novel Design Approach for Tunnel-Type Induction Furnace Coil for Aluminium Billet Heating" Article Jul 2017 Arabian Journal for Science and Engineering volume 43, pages 1103–1111 (2018) DOI https://doi.org/10.1007/s13369-017-2743-4, 2018
 • Delacroix, J., Piluso, P., Chikhi, N., Fouquart, P.. Induction heating of cylindrical loads of arbitrary skin-depth by “current-sheet” inductors , 2018
 • Unver, H.M., Unver, U., Kelesoglu, A. Introduction of a Novel Design Approach for Tunnel-Type Induction Furnace Coil for Aluminium Billet Heating , 2018
 • Hranov, T.H., Hinov, N.L. . Modeling of electronic energy converter for induction heating using LabVIEW , 2017
 • Hranov, T.H., Hinov, N.L. . Modeling of electronic energy converter for induction heating using LabVIEW , 2017
 • Hranov, T.H., Hinov, N.L. . Modeling of electronic energy converter for induction heating using LabVIEW , 2017
 • Grozdanov, D.N., Hinov, N.L.. Industrial application of induction brazing systems , 2016
 • Grozdanov, D.N., Hinov, N.L. Industrial application of induction brazing systems , 2016
 • Georgiev, A., Papanchev, T., Nikolov, N. . Reliability assessment of power semiconductor devices , 2016