Монографии
 • Анализ на връзките между конструктивните и експлоатационните параметри на оптичните влакна, 2011

 

Студии
 • АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АКУМУЛАТОРНИ УСТРОЙСТВA, А. Тошков, А. Димитров, Я. Желев, М. Желева, КНК,Том 4, № 1 (2015), 2015
 • ОСНОВНИ РЕЖИМИ НА ЗАРЯД НА ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРИ, А. Димитров, А. Тошков, Я. Желев, М. Желева , КНК, Том 4, № 2 (2015), 2015
 • БИЗНЕС КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ НАУКА С ПОМОЩТА НА ОТТ, Я. Желев, А. Тошков, Е. Николова, М. Желева, , Електронно списание „Компютърни науки и комуникации” , 2015 , 2015
 • Развитие на икономика, базирана на знания и иновации чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (първа част), Желев, Тошков, Николова, Желева,, Списание "Бизнес посоки", 2015 , 2015

 

Статии
 • FOSTERING YOUTH DIGITAL SKILLS THROUGH OPEN EDUCATIONAL RESOURCES , ICERI2019: 12th annual, Web of Science indexed, 2019
 • ENHANCING INNOVATION CAPACITY OF SMES IN BALKAN-MEDITERRANEAN AREA THROUGH REGIONAL BASED CENTERS OF EXCELLENCE AS TECHNOLOGY DRIVERS , ICERI2019: 12th annual , Web of science inexed, 2019
 • FOSTERING THE INNOVATION CAPACITY OF SMES BY ESTABLISHING A CENTRE OF EXCELLENCE AND DEVELOPMENT OF RELATED TOOLS, Списание КНК, кн.1, 2018 г., 2018
 • Изчисляване на коефициента на пречупване въз основа на дължината на вълната и концентрацията на легиращите материали в силициеви оптични влакна , Списание HiTech, 2018
 • ОПИТЪТ НА ОФИСА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР КЪМ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ В АЛФА ТЕСТВАНЕ НА ПРОТОТИПИ, КНК, Том 4, № 3 (2015), 2015
 • БИЗНЕС КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ НАУКА С ПОМОЩТА НА ОТТ, КНК, Том 4, № 2 (2015), 2015
 • ПРИМЕРИ ЗА ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА В ОПТИЧНИ ВЛАКНА, KNK Vol 2 № 2 (2013), 2013
 • МЕТОДИКА ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА СИМЕТРИЧНИ КАБЕЛИ, КНК Vol 2 № 1 (2013), 2013
 • АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА, Електронно списание за компютърни науки и комуникации, Том 2, кн 3, 2013
 • Application of bridge methods for measuring the characteristic resistance Zw and the attenuation constant a of symmetrical and coaxial cable circuits, Elsevier, Sciencedirect.com, Procedia Technology 1 ( 2012 ) 362 – 366, 2012
 • !!! ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ НА ЦЕНТЪРА ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ НА БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, ojs.bfu.bg, Електронно списание за компютърни науки и комуникации, 2012, БСУ-Бургас, 2010
 • ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗВОЙНА СИСТЕМА НА БАЗАТА НА ПРОГРАМИРУЕМИ МАТРИЦИ ОТ ФАМИЛИЯТА XILINX, ХI-та Международна научна конференция"Управление и устойчиво развитие" , 20-22 март 2009, Юндола, 2009
 • РАЗРАБОТКА НА УЧЕБНА РАЗВОЙНА СИСТЕМА ЗА СХЕМИ С ПРОГРАМИРУЕМА ЛОГИКА, ХI-та Международна научна конференция"Управление и устойчиво развитие" , 20-22 март 2009, Юндола, 2009
 • УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА, БСУ, Годишник, 2009 г., 2009
 • SIMULATION OF BASIC TYPES OF MODULATORS FOR OPTICAL LINES, Списание E+E 2009 г. кн. 1-2, 2009
 • ПРОГРАМАТОР ЗА ISP; Ангел Тошков, Марко Иванов, Янчо Иванов, Годишник на БСУ за 2008 г., 2008
 • Реализиране на хибридна оптична мрежа по кръгова топология с възможност за възстановяване на работата на мрежата при отказ на връзката , БСУ, годишник 2007 г., 2007
 • Съвременно състояние и перспективи за развитие на плазмените дисплеи, Res. Commun. Of USB branch Dobrich, vol. 9 2007, 2007
 • Избор на мрежово устройство поддържащо STA за реализиране на хибридна оптична мрежа по кръгова топология, с възможност за въсзтановяване на работата на мрежата при отказ на връзката, БСУ, Годишник 2007 г., 2007
 • Разпределено измерване на температура на базата на оптично влакно., Годишник на БСУ, том XIV - 2006 г., Бургас, БСУ, 2006
 • Предимства на разпределеното пред точковото измерване на температура, Годишник на БСУ, том XIV - 2006 г., Бургас, БСУ, 2006
 • Оптични мрежи с абонатен достъп. Концепции на развитие, Годишник на БСУ том XIII 2005 г., 2005
 • Класификация на напълно оптичните мрежи, Годишник на БСУ том XIII 2005 г., 2005
 • Потенциален и реален ресурс на оптичните влакна , София, София, Е+Е,2005, 2005
 • Влияние на поляризационната модова дисперсия при предаването на информация по оптични влакна, София, Е+Е, 2005, 2005
 • Математически модел при пресмятане параметрите на проводници с изолация от полиетилен, БСУ - годишник, 2004
 • Анализ на структурата на кабелното производство и производството на съобщителни кабели, БСУ - годишник, 2004
 • Метод за практическо пресмятане на максималната стойност на относителното отклонение на ефективните стъпки на усукване", София, София, Е+Е, 2004, 2004
 • Методика за пресмятане на първичните и вторичните параметри на съобщителни кабели посредством измерване на входното съпротивление на веригата по метода на късо съединение-празен ход, София, Е+Е, 1997, 1997
 • Върху някои въпроси свързани с оптималните стъпки на усукванепри съобщителните кабели три тяхното производство, сп. Машиностроене, София, кн. 4/94 г. сигн. 91, 1991

 

Доклади
 • Factors for smes innovation activity influence on business innovations in Bulgaria, Proceedings of ICERI2020 Conference 9th-10th November 2020, 2020
 • ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР КЪМ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ , доц. д-р Е. Николова, гл.ас. д-р Я. Желев, проф. д-р А. Тошков, Конференция на ОТТ, “Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион” , 2015 , 2015
 • Подпомагане на интеграцията на триъгълника на знанието и иновациите чрез изграждането на Офис за технологичен трансфер в Бургаски свободен университет, Международна научна конференция ХОРИЗОНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЕТО, БСУ,, 2015
 • Макровизуализация на разпространението на светлината в оптично влакно, Публикувана в сборника на "Офис за технологичен трансфер". Научна конференция с международно участие - Знанието- източник на иновации, БСУ, 2013 г., 2013
 • ПРИМЕРИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ПРЕЧУПВАНЕ НА ЯДРОТО И ОБВИВКАТА ПРИ ОПТИЧНИТЕ ВЛАКНА, ТУ-Варна, III-ти международен научен конгрес, 04-06 Октомври, Варна, 2012
 • ПРИМЕРИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА ПОДХОДЯЩИ ЗА СТАНДАРТА G.657, ТУ-Варна, III-ти международен научен конгрес, 04-06 Октомври, Варна, 2012
 • Влияние на глобализацията на познанието върху качеството на обучението в областта на информатиката и комуникационните технологии, Наука и образование, Сборник доклади от семинари по случай 20г. БСУ, Влияние на глобализацията на познанието върху качеството на обучението в областта на информатиката и комуникационните технологии, 2012
 • “Connection between high-school education and curriculum design of bachelor degree of computer sciences, computer systems and technologies and telecommunications systems and technologies”, Angel Toshkov, ICERI2011, Madrid, 2011, ICERI2011, Madrid, 2011, 2011
 • “Application of bridge methods for measuring the characteristic resistance Zw and the attenuation constant ? of symmetrical and coaxial cable circuits, Аngel Toshkov, INSODE 2011, Bahcesehir university, 02-03 September, 2011, Istanbul – Turkey, INSODE 2011, Bahcesehir university, 02-03 September, 2011, Istanbul – Turkey, 2011
 • “The quality of teaching and the quality of management - key factors for the success in the crisis”, Angel Toshkov, GEBA 2011, alexandru ioan cuza university of Iasi, Iasi, Romania, GEBA 2011, alexandru ioan cuza university of Iasi, Iasi, Romania, 2011
 • Influence of globalization of knowledge over the quality of teaching students in Bachelor degrees who are studying in the fields of informatics, computer technics and communication technologies, Angel Toshkov, ICERI2011, Madrid, 2011, ICERI2011, Madrid, 2011, 2011
 • “Open platform for conference organization, based on the “Open conference system”, realized under a research project of Burgas free university, D.Minchev, D.Binev, Angel Toshkov, ICERI2011, Madrid, 2011, ICERI2011, Madrid, 2011, 2011
 • Internet-based system for e-journals, based on the “Open journal system”, realized under a research project of Burgas free university”, Angel Toshkov, D. Binev, D. Minchev ICERI2011, Madrid, 2011, ICERI2011, Madrid, 2011, 2011
 • “Нелинейни ефекти на Раман и Брилюен в оптичните влакна”, Ангел З. Тошков, БСУ, Международна научна конференция „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения”, Бургас, БСУ, 2011, БСУ, 2011
 • „Нелинейни ефекти в оптичните влакна и тяхното влияние върху параметрите на предаване”, Ангел З. Тошков, БСУ, Международна научна конференция „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения”, Бургас, БСУ, 2011, Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения, 2011
 • „Електронни интернет-базирани системи за организиране на конференции и публикуване на електронни издания” , Ангел Тошков, Димитър Минчев, Димитър Бинев, БСУ, Международна научна конференция „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения”, Бургас, БСУ, 2011, БСУ, 2011
 • Изглаждане на дискретни данни в реално време при снемане на сигнал от OTDR върху паралелна конфигурация с топология на n-мерен хиперкуб, Динко В. Гичев , Ангел. З. Тошков , БСУ - Научна конференция с международно участие - "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", 25-26 юни 2010 г., 2010
 • Сравнителен анализ на изпълнението на задачата за изглаждане на данни от OTDR в реално време върху паралелна виртуална ram, Динко В. Гичев , Ангел З. Тошков , БСУ - Научна конференция с международно участие - "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", 25-26 юни 2010 г., 2010
 • "Oстровна система" за автономно захранване от възстановяеми източници на енергия, Ангел З. Тошков, Димитър Юдов , БСУ - Научна конференция с международно участие - "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", 25-26 юни 2010 г., 2010
 • Mетод за снемане на акустични вълни, модулиращи оптичен сигнал в оптично влакно, доц. д-р А. Тошков, доц. д-р Д. Гичев, , БСУ - Научна конференция на тема " Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", 2010
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПЕКТЪРА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ИЗЛЪЧВАНИЯ, ТЕЛЕКОМ 2009, 8-9 октомври 2009г. МДУ - Ф.Ж.Кюри, Варна, 2009
 • ENHANCING THE QUALITY OF STUDENTS EDUCATION BY USING A NEW METHOD FOR DESIGNING OPTICAL FIBERS AND ANALYSIS OF THEIR PARAMETERS, SIELA 2009, 4-6 June 2009, Burgas, 2009
 • ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА ЕЛЕКТРО МАГНИТНОТО ПОЛЕ ВЪРХУ ЧОВЕКА. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ И ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ, ТЕЛЕКОМ 2009, 8-9 октомври 2009г. МДУ - Ф.Ж.Кюри, Варна, 2009
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ, ТЕЛЕКОМ 2009, МДУ "Ф.Ж.Кюри", Варна, 2009
 • FIBER OPTIC DISTRIBUTED SENSING SYSTEMS FOR INCREASING METROPOLITAN RAILWAY SAFETY., SIELA 2009, 4-6 June 2009, Burgas, 2009
 • Разпределено или точково измерване на температура, Ангел Тошков, , Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2008, София, 29-30 май 2008 г, 2008
 • Подобряване на точността при разпределено измерване на температура, “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2008, 2008
 • Принцип на разпределеното измерване на физични величини, “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2008, 2008
 • Използване на оптичните влакна като сензори за измерване на физични величини, Ангел Тошков, Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2008, София, 29-30 май 2008 г.;, 2008
 • Някои приложения на оптичните влакна в измервателната техника, Съвременни технилогии 07 - 05-06 юли 2007 г. БСУ, 2007
 • Автономна система за слънцеследене при фотоволтаични панели за производство на електроенергия, Съвременни технилогии 07 - 05-06 юли 2007 г. БСУ, 2007
 • Application of Baye­sian Techniques to Reliability Prediction of the Structural Elements of the Electronic Apparatus, Anton Sl. Georgiev, Angel Z. Toshkov, TEHNONAV 2006, Ovidius University premises in Constanta, Romania, 19-21 May 2006., 2006
 • Practical determination of electrical parameters of cables of communication in the production. Angel. Z. Toshkov, N. Georgieva, TEHNONAV 2006, Ovidius University premises in Constanta, Romania, 19-21 May 2006., 2006
 • Изследване на някои неосновни загуби в оптичните влакна, Присъединяването на България към Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, перспективи, 2006, Бургас, БСУ, 2006
 • Технически параметри на някои от основните типове модулатори подходщи за използуване в системи за симулация на оптични линии за целите на телекомуникациите, Научна конференция "Съвременни технологии 2006', гр. Дряново, 2006
 • Оптични модулатори. Преглед на подходщите модулатори за използуване в системи за симулация на оптични линии за целите на телекомуникациите, Научна конференция "Съвременни технологии 2006', гр. Дряново, 2006
 • Подобряване на точността при разпределено измерване на температура, “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2008, 2005
 • Application of bridge methods for measuring the characteristic resistance Zw and the attenuation constant ? of symmetrical and coaxial cable circuits, Elsevier, Procedia Technology 1 ( 2012 ) 362 – 366, 2005
 • Globalization, the ongoing financial, economic and demographic crisis and their impact on the quality of university education in Bulgaria”, Angel Toshkov, GEBA 2011, alexandru ioan cuza university of Iasi, Iasi, Romania, GEBA 2011, alexandru ioan cuza university of Iasi, Iasi, Romania, 2005
 • Оптимизация на сателитни приемни системи по отношение на качеството на телевизионния прием, Национална конференция, Предизвикателствата пред образованието и науката в контекста на глобализацията ", Свободен университет, Бургас, 2004, 2004
 • Angel Zahariev Toshkov, Increasing the quality of teaching of the students by a new method of design of optic fibres and analysis of their parameters, ELECTRONICS'2004, 22-24 September, Sozopol, BULGARIA, 2004
 • Analysis on the influence of some constructive parameters on the value of the working capacity in cables of paper isolation, ELECTRONICS'2004, 22-24 September, Sozopol, BULGARIA, 2004
 • Analysis of relation between the diameter of the core of silicia optic fibers and the bending losses, V Международной научно-технической конференции по квантовой электронике - 22-25 ноября 2004 г., г. Минск., Беларус, 2004
 • Localization and measurement of the frequency of the critical non-periodical signal, ELECTRONICS'2004, 22-24 September, Sozopol, BULGARIA, 2004
 • Оптични влакна с компенсирана хроматична дисперсия, Съвременни технологии - 03", Свободен университет, Бургас, 2003, 2003
 • Анализ на влиянието на диаметъра на сърцевината на едномодови оптични влакна върху затихването от мaкроогъвания, , Бургас, Свободен университет, годишник , том IX, 2003, 2003
 • Анализ на влиянието на диаметъра на сърцевината на едномодови оптични влакнавърху затихването от микроогъвания, , Бургас, Свободен университет, годишник , том IX, 2003, 2003
 • Оптични влакна с отместена нулева точка на хроматичната дисперсия, Съвременни технологии - 03", Свободен университет, Бургас, 2003, 2003
 • Аnalysis on the influence of the coefficient on the axial overlapping ka, the thickness of the band of paper dл and the step of a rest of the band of paper hл on the value of the working capacity between the conductors of the working chain, Burgas Free University, Аnnual, Volume VII, Burgas, 2002, 2002
 • Investigating on the influence of the step of a rest ot the thread of paper hk and the thickness of the band of paper d/к on value of the capacity of working between the conductors of the working chain, Burgas Free University, Аnnual, Volume VII, Burgas, 2002, 2002
 • Пресмятане на коефициента на електромагнина връзка за различни конструкции съобщителни кабели, София, Национална конференция с международно участие - Електроника '2002', 2002, 2002
 • Метод за определяне на стойността на постоянната съставяща на коефициента на електромагнитна връзка, София, Национална конференция с международно участие - Електроника '2002', 2002, 2002
 • Някои възможности за повишаване на надеждността на мултиплексните системи, София, Национална конференция с международно участие - Електроника '2002', 2002, 2002
 • Оптимизиране на резервирането в електронните системи, София, Национална конференция с международно участие - Електроника '2002', 2002, 2002
 • Някои проблеми при проектирането и оптимизацията на симетрични съобщителни кабели, Автореферат на дисертация за получаване на научна степен доктор, 1996
 • Върху някои характеристикина еднопроводни линии с повърхностна вълна след 15 годишна експлоатация, ТУ- Габрово, Научна конференция, 23-25 октомври 1991, 1991
 • Технология за монтаж на оптични кабел, Берлин KWO - 22-28 юни, 1990 г., Германия, 1990
 • Автоматизирано създаване и поддържане на нормативно-справочната база на система за управление на многономенклатурно производство, Четвърта национална младежка школа с международно участие. Системи за автоматизация на инженерния труд и научните изследвания, Албена,01-06 октомври, 1990, 1990
 • Система за автоматизирано проектиране на кабелни изделия, Четвърта национална младежка школа с международно участие. Системи за автоматизация на инженерния труд и научните изследвания, Албена,01-06 октомври, 1990, 1990
 • Оптимизацията в система за автоматизирано проектиране на кабелни изделия,, Четвърта национална младежка школа с международно участие. Системи за автоматизация на инженерния труд и научните изследвания, Албена,01-06 октомври, 1990, 1990
 • Оптимизация на избора на радиотехнически елементи, XXV научна сесия " Ден на радиото '90", София, Май, 1990, 1990
 • Комплекс програми за оптимизация на инженерни решения, XXV научна сесия " Ден на радиото '90", София, Май, 1990, 1990
 • Използуване на система „Батусер", Висш политехнически институт - Томск, Русия, СИБКАБЕЛ,10-16.април.1989 г. , Томск. Русия, 1989
 • Разработка на система за автоматизирано проектиране на кабели и проводници САПКИ, Висш политехнически институт - Томск, Русия, СИБКАБЕЛ,10-16.април.1989 г. , Томск. Русия, 1989
 • Полагане на вълнообразен метален екран, Институт по кабели - Варшава - 17-23.октомври.1988 г. Полша, 1988
 • Кабели с надлъжно положен метален екран, Институт по кабели - Варшава - 17-23.октомври.1988 г. Полша, 1988
 • Методи за измерване на оптични влакна и оптични кабели, Берлин - KWO - 14-20.09.1987 г. Германия, 1988
 • Програмно-технически средства на САПКИ, НТК с международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988, 1988
 • Относно описването на кабелните изделия посредством последователност от технологични операции, НТК с международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988, 1988
 • Нормиране на разхода на труд на базата на операционния подход в системата за автоматизирано проектиране, НТК с международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988, 1988
 • Изследване в областта на създаване на симетрични конструкции кабели. кабели за уплътняване с вторични цифрови системи, НТК с международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988, 1988
 • Организация на разчетните модули в системата за автоматизирано проектиране, НТК с международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988, 1988
 • По някои въпроси на системата за автоматизирано проектиране на кабелни изделия, НТК с международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988, 1988
 • Системният подход при провеждане на анализи на развитието на кабелното производство, НТК с международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988, 1988
 • Присъединителна апаратура и съединители за оптични влакна, FABRIKA KABLOVA, 15-19.06. 1987, Светозарево,Сърбия, 1987
 • Технология на заварка на оптични влакна, FABRIKA KABLOVA, 15-19.06. 1987,Светозарево, Сърбия, 1987

 

Учебници и помагала
 • Основи на компютърната техника и програмирането, 2019
 • Ethernet в оптичните комуникации, 2011
 • Оптични мрежи, 2011
 • Практикум по интернет комуникации , 2011
 • Проектиране и изграждане на оптични мрежи, 2011
 • Оптоелектроника и оптични комуникации - учебник, 2005
 • Оптоелектроника и оптични комуникации - ръководство за упражнения, 2005
 • Измерване в електрониката и електротехниката - учебник, 2004
 • Методическо пособие за лабораторни упражнения по комутационни вериги, 2004
 • Ръководство за лабораторни упражнения по измерване в електрониката и електротехниката - ръководство за упражнения, 2003
 • Методическо пособие за лабораторни упражнения по оптoeлектроника, 2003

 

Научно-изследователски проекти
 • Girls Technology Coding (GITEC), Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2
 • I Tech: youth do digital science, Международен научен или образователен, Erasmus+, К2
 • Innovations Platform and Tools for increasing the innovation capacity of SMEs in the Balkan Mediterenean Area (InnoPlatform), Международен научен или образователен, Balkan-Mediterranean
 • Development of Innovative Learning and Practicing Modules, Implemented in Cloud Computing and IoT in Digital Industry, Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2
 • Digital Heroes, Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2
 • Development and Introduction of a Communication Competencies Model for Enhancing and Maintaining a Business Mentor Network (DICMEM), Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2
 • Immersive Learning in Information Security (MISSILE), Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2
 • EUROSAPIENS - European Sustainable Alternatives for Public Involvement and Engagement in Science, H2020-ISSI-2015-1 , Хоризонт 2020
 • E.C.H.O : European Culture Heritage Observation, Хоризонт 2020, H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
 • In-a-bit: The network of recovered places in support of young leaderships and local communities, H2020-YOUNG-SOCIETY-2015 , Хоризонт 2020
 • ENLIGHTEN - Enabling Innovation in Careers Guidance and make effective the Young Adults Employment through Models from Social Sciences and Humanities, H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015, Хоризонт 2020
 • PRORESCIS: Promoting The Role Of Research Centers In Science Through The Knowledge Sharing, H2020-ISSI-2015-1 , Хоризонт 2020
 • SiLQ: Science for Life Quality, H2020-ISSI-2015-1 , Хоризонт 2020
 • СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ОФИС ЗА ТРАНСФЕР НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН" , BG 161PO0003-1.2.02-0022-С0001 , Оперативна Програма "Развитие на Конкурентноспособността на Българската Икономика
 • Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион , Национален,
 • Teaching maths trough innovative learning approach and content, Международен проект,
 • e-Mentoring - New skills and competencies for new jobs, Международен проект ,
 • Електронна платформа за организиране на конференции, Вътрешно университетски, БСУ, Бургас
 • Интернет базирана система за електронни списания, Вътрешно-университетски, БСУ, Бургас
 • Разработка на периферни устройства управлявани от схеми с програмируема логика, Научно-технически проект, БСУ - Вътрешно университетско финансиране
 • Разработка на програматор за схеми с програмируема логика, Вътрешно-университетски проект, Внедрен, Програматорите се изпозват за обучение на студенти, БСУ
 • Изграждане на директна АТМ връзка и реализация на изнесени телефонни постове на учрежденска телефонна централа в отдалечен офис на Първа инвестиционна банка - АД, клон Бургас, Проучване, проектиране и реализация. Внедрен с икономически ефект., Първа инвестиционна банка АД
 • Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на 1.25 Gbit оптична мрежа с кръгова топология за предаване на данни между офиси на ПИБ АД, клон Бургас, Проучване, проектиране и изграждане. Внедрен. с икономически ефект, Първа инвестиционна банка АД
 • Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на 100 Мbit/s оптична линия за предаване на данни между офиси на ПИБ АД клон Бургас, Проучване, проектиране и изграждане. Внедрен. с икономически ефект, Първа инвестиционна банка АД
 • Участие в САПКИ ( Система за Автоматизирано Проектиране на Кабелни Изделия), Програма за съвместно сътрудничество. Внедрена окончателно 2011 г., КЗ-Елкабел - Бургас
 • Измерване на параметрите на съобщителни кабели по време на производство и експлоатация, Програма за съвместно сътрудничество. Внедрена., ЕМКА-Севлиево
 • Изследване на връзката между конструктивните и работните параметри на оптични влакна в процеса на тяхното проектиране, Научно-техническа разработка, БТК
 • Примерна методика за проектиране и изграждане на оптична кабелна линия, Научно-техническа разработка, БТК
 • Градски кабели с надлъжна херметизация, Научно-техническа разработка. Внедрена с икономически ефект., Министерство на съобщенията
 • Междуселищни кабели с надлъжна херметизация, Научно-техническа разработка. Внедрена с икономически ефект., Министерство на съобщенията
 • Оптични градиентни влакна, Научно-техническа разработка, Кабелен завод - Бургас
 • Технология за полагане на вълнообразни екрани „Zetabon", Научно-техническа разработка. Внедрена с икономически ефект., Кабелен завод - Бургас
 • Оптимизиране на конструкциите на съобщителни кабели, Научно-техническа разработка. Внедрена с икономически ефект., Кабелен завод - Бургас
 • Комбинирани кабели с оптични градиентни влакна, Научно-техническа разработка. Внедрена., ИКП-Бургас; к.з."Емка" Севлиево
 • Кабели за системи с ИКМ, Научно-техническа разработка. Внедрена с икономически ефект., Министерство на съобщенията
 • Прогнозиране на потребностите от кабелни изделия, Научно-техническа разработка. Внедрена., Кабелен завод - Бургас
 • Технология за монтаж на оптични кабели, Научно-техническа разработка. Внедрена., Кабелен завод - Бургас
 • Проучване за производство на кабели по VDE, Научно-техническа разработка. Внедрена., Кабелен завод - Бургас
 • Методи за измерване на параметрите на оптични влакна, Научно-техническа разработка. Внедрена., ИКП-Бургас; к-з "Емка" Севлиево
 • Нормиране на разход на труд при операции изолиране, усукване и каблиране, Научно-техническа разработка, Внедрена с икономически ефект., Кабелен завод - Бургас

 

Цитирания
 • Anton Georgiev. "DEVELOPMENT, RESEARCH AND ANALYSIS OF NEW ELECTRONICS DEVICES", 2018
 • P Toncho. A REVIEW OF RELIABILITY MODELING METHODS FOR ELECTRONIC DEVICES, 2018
 • T.H. Papanchev. ОБЗОР НА МЕТОДИТЕ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДЕЛИЯ, 2018
 • Y Zhelev, E Nikolova. Бизнес конкурентноспособност чрез наука с помощта на ОТТ, 2018
 • dissertation for vouchsafe with scientific degree "Doctor of Science" . "DEVELOPMENT, RESEARCH AND ANALYSIS OF NEW ELECTRONIC DEVICES" , 2018
 • инж. Николай Недев . Рецензия на дисертация за придобиване на ОНС - Доктор , 2013
 • доц. д-р Антон Славчев Георгиев. Рецензия на монография - "Нова концепция за повишаване на експлоатационната надеждност на електронни системи” , 2013
 • доц. д-р Христо Иванов Гигов,. Рецензия на учебник по Измервателна електроника , 2013
 • инж. Тофдорка Георгиева. Становище на дисертация за придобиване на ОНС - Доктор, 2013
 • Марко Иванов, Янчо Иванов. Ръководство за работа с Xilinx In System programmable CPLD family, 2011
 • Марко Иванов, Янчо Иванов. Ръководство за работа с Xilinx In System programmable CPLD family, 2011
 • Марко Иванов, Янчо Иванов. Ръководство за работа с Xilinx In System programmable CPLD family, 2011
 • Марко Иванов, Янчо Иванов. Ръководство за работа с Xilinx In System programmable CPLD family, 2011
 • Къдрев В., А. Гушев . "Комутационна и мултиплексна техника", Учебник за студенти, 2011
 • Марко Иванов, Янчо Иванов. Ръководство за работа с Xilinx In System programmable CPLD family, 2011
 • Къдрев В., А. Гушев. "Комутационна и мултиплексна техника", Учебник за студенти , 2011
 • Къдрев В., А. Гушев. "Комутационна и мултиплексна техника", Учебник за студенти , 2011
 • Къдрев В., А. Гушев. "Комутационна и мултиплексна техника", Учебник за студенти , 2011
 • Къдрев В., А. Гушев. "Комутационна и мултиплексна техника", Учебник за студенти , 2011
 • Къдрев В., А. Гушев. "Комутационна и мултиплексна техника", Учебник за студенти , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Марко Иванов, Янчо Иванов. Ръководство за работа с Xilinx In System programmable CPLD family, 2011
 • Т. Андреев. Игра "Alien Scum" реализирана на Microsoft Small Basic", 2011
 • Е.Петров. Разработка на компютърна игра "Метеоритна защита", 2011
 • С. Калъчев. Разработка на компютърна игра 'Пъзел', 2011
 • Адреане Димитрова. Разработка на компютърна игра "WordGame", 2011
 • Е. Орлинова. Създаване на вълнови план за напълно оптична мрежа, 2011
 • Е. Орлинова. Създаване на вълнови план за напълно оптична мрежа, 2011
 • Емил Марев, Даниела Марева. Ръководство за упражнения по измерване в електрониката и електротехниката, 2011
 • Емил Марев, Даниела Марева. Ръководство за упражнения по измерване в електрониката и електротехниката, 2011
 • Емил Марев, Даниела Марева. Ръководство за упражнения по измерване в електрониката и електротехниката, 2011
 • Емил Марев, Даниела Марева. Ръководство за упражнения по измерване в електрониката и електротехниката, 2011
 • Емил Марев, Даниела Марева. Ръководство за упражнения по измерване в електрониката и електротехниката, 2011
 • Емил Марев, Даниела Марева. Ръководство за упражнения по измерване в електрониката и електротехниката, 2011
 • Емил Марев, Даниела Марева. Ръководство за упражнения по измерване в електрониката и електротехниката, 2011
 • Марко Иванов, Янчо Иванов. Ръководство за работа с Xilinx In System programmable CPLD family, 2011
 • Автор доц. д-р инж. Антон Славчев Георгиев. Тестове по Конструиране и технология в електрониката , 2009
 • : проф. д-р Д. Юдов. Електроника и електротехника, 2007
 • А.С. Георгиев. Конструиране и технология на електронна апаратура, III-то преработено издание, 2006
 • доц. д-р инж. Антон Славчев Георгиев. Тестове по Конструиране и технология в електрониката , 2006
 • доц. д-р Инж. А. Георгиев. Рецензия на статия - БЛОКОВА СТРАТЕГИЯ С МИНИМАЛНИ АВАРИЙНИ И ПЪЛНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ, 2005
 • PSPICE СИМУЛАЦИИ НА ОПТОЕЛЕКТРОННИ ИМПУЛСНИ ГЕНЕРАТОРИ БЕЗ РЕАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ. Реценция на статия - д-р. Христо Събев, 2005
 • А.С. Георгиев. Конструиране и технология на електронна апаратура, (тестове за самоподготовка и самооценяване на знанията към III-то издание) , 2005
 • А.С. Георгиев. Конструкция и технология на електронна апаратура, II-ро преработено издание, 2005
 • доц. д-р Инж. А. Георгиев, ТЪ-Варна. Реценция на статия - БЛОКОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ С АВАРИЙНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ, ЧИЙТО ОБЕМ ЗАВИСИ ОТ МОМЕНТА НА НАСТЪПВАНЕ НА ОТКАЗА, 2005
 • А.С. Георгиев. Конструкция и технология на електронна апаратура, 2003
 • Georgiev A. Sl. "The designing of the parallel-coupling filter", 13th INTERNATIONAL Czech-Slovak Scientific CONFERENCE "Radioelektronika 2003". 6-7 May 2003,, 2003
 • Georgiev A. Sl. 'New Possibilities for the Construction of the Microstrip Slot-Line Transformer', International Scientific Journal "Acta Universitatis Pontica Euxinus" , 2003