Студии
 • АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АКУМУЛАТОРНИ УСТРОЙСТВА, Том 4, книга 1, Януари-март,с.33-56, ISSN: 1314-7846, Електронно списание "Компютърни науки и комуникации", 2015
 • Проблеми и съвременно състояние на изследователските мобилни роботи, Том 4, книга 2, Април-Юни, с. 3-35, ISSN: 1314-7846, Електронно списание "Компютърни науки и комуникации", 2015

 

Статии
 • SAR/ISAR Advanced Image Reconstruction Algorithms, http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/208, Computer Sciences and Communications, ISSN: 1314-7846,, 2018
 • IoT Platform for Efficient Management of Power Devices, http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/211, Computer Sciences and Communications, ISSN: 1314-7846, 2018
 • Ultrasonic Positioning System Implementation and Dynamic 3D Visualization, CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES . Volume 17, No 2, 2017
 • ВГРАЖДАНЕ НА CDC ХОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 2D ЛАЗЕРЕН СКЕНЕР С ПРИЛОЖЕНИЕ В МОБИЛНАТА РОБОТИКА, Годишник на БСУ, 2017
 • Основни режими на заряд на тягови акумулатори, Том 4, книга 2, Април-Юни, с.45-58, ISSN: 1314-7846, Електронно списание "Компютърни науки и комуникации", 2015
 • Tracked locomotion and manipulation robots, Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, IICT-BAS, vol. 65, pp.75-84, , 2012
 • Несиметрия в двузвенен DC-DC преобразувател предназначен за заряд на тягови акумулаторни батерии , Електротехника и Електроника 1-2/2009 стр. 57-63, 2009
 • Активна корекция на фактора на мощност в устройства за заряд на акумулаторни батерии, БСУ Годишник том XIII, 2005

 

Доклади
 • COMPLEX SAR SIGNAL MODELING AND IMAGE RECONSTRUCTION , In Proceedings of ICTR'18, 8-9 October 2018, Barcelona, Span, pp. 75-81, 2018
 • INTERFEROMETRIC SAR MODELING OF GEOPHYSICS MEASUREMENTS , International Conference "Contemporary Problems of Geography and Geology", (Dedicated to the 100th anniversary of the Yerevan State University), September 27-29,2018, Yerevan, Armenia, 2018
 • HOME AUTOMATION SYSTEM BASED ON ESP8266 , Сиела 2018, 3-6 Юни, Бургас, 2018
 • SAR/ISAR ADVANCED IMAGE RECONSTRUCTION ALGORITHMS, МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ", БСУ, 1 и 2 юни 2018г, 2018
 • ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНСУМАТОРИ, МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ", БСУ, 1 и 2 юни 2018г, 2018
 • Kalman Tracking Filter in 3-D Space, ISBN 978-3-7369-9542-0, IRS, Prague, 2017, 2017
 • A FUZZY LOGIC CONTROLLER FOR OBSTACLE AVOIDANCE AND PATH PLANNING FOR AN AUTONOMOUS FARM TRACTOR, InfoTech-2016, PROCEEDINGS of the International Conference InfoTech-2016. 20-21 September, pp. 301-309, 2016, 2016
 • Ultrasonic sensor explorer, Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), 2016 19th International Symposium on, 29 May-1 June 2016, 2016
 • Димитров Ат., Заманов Вл., Телеуправление на изследователски мобилен робот, Международна конференция АВТОМАТИКА'2014', 13-15 Юни 2014г. Созопол, България, 2014
 • 3D сканиране с мобилен робот и 2D лазерен далекомер, Сборник с доклади от Международна научна конференция "Дни на механиката 2013", 9-11 Септември 2013, Варна, България,, 2013
 • Интерфейс на изследователски мобилен робот, Сборник с доклади от МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА'2013, ФА, 14-16 Юни, том 63, книга 2, 2013 г., Созопол, България, с.59-68, 2013
 • Области на приложение на мобилните роботи, Сборник с доклади от XXII МЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "АДП-2013", 1-3 Юни 2013, Созопол, България, с.290-297, 2013
 • Развитие на сензорната система на изследователски мобилен робот, МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА'2012, ФА, 1-4 Юни, том 62, книга 2, 2012 г.,pp.303-312, Созопол, Бъгария, 2012
 • Ranging system of remote control tracked robot, Robotics, Automation and Mechatronics'12, Sofia, 15-17 October, 2012, pp. r1-r4, 2012
 • Mobile robots in rescue and hazardous environments, XXVII Int. scientific conference FIT'2012, 18-20 October, 2012, pp.503-508, 2012
 • Самонавигираща се автономна роботизирана система, Конференция, БСУ, ISBN 987-954-9370-80-5, том III, стр.48-537, 2011, 2011
 • Верижна мобилна платформа с безжично дистанционно управление, RAM'11, 2011
 • Високомобилни наземни роботи, RAM'11, 2011
 • Computer System for Navigating a Mobile Robot, IEEE Symposium on Computer and Informatics (ISCI 2011), Kuala Lumpur, Malaysia, ISBN: 978-1-61284-690-3, p.183-187, 2011, 2011
 • Development of Graphical Interface for Visually Impaired People Based on Bi-Stable Solenoids, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 19 – 20 November 2010, GABROVO, pp. I-383 - I-388, 2010
 • General Architecture of computer based interface for blind people, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 19 – 20, November 2010, GABROVO pp. I-365 - I-370, 2010
 • Зарядни устройства за тягови акумулаторни батерии - проблеми и решения, Научна Конф. - БСУ, 25 - 26 юни, 2010, 2010
 • Концепция за разработване на графичен интерфейс за незрящи, Научна конф. - БСУ, 25 -26 юни, 2010 г., 2010
 • 3KW мостов DC-DC преобразувател за заряд на акумулаторни батерии., "Икономика на знанието" 13-14 юни, 2008, БСУ, Бургас, 2008
 • Изследване на електрическите процеси в електронен баласт при промяна големината на тока през товара, Съвременни Технологии 2007,5-6 юли, БСУ, Бургас, 2007
 • Микропроцесорна система за дистанционно управление и контрол на преобразуватели, Съвременни Технологии 2007,5-6 юли, БСУ, Бургас, 2007
 • Multi level Electronic Transformer, ICEST 2007, p. 735-738, 24-27 юни, Охрид, 2007
 • Transition processes in DC/DC converter for battery charging, Electronics ET'2006, 20-22 септември, Созопол, book II, стр.216-221, 2006
 • Инверторен заваръчен източник с две резонансни честоти, БСУ Научна конференция, 9-11 юни, Бургас, 2006
 • Многозвенен понижаващ DC-DC преобразувател при работа на противо Е.Д.Н., Електроника '2006, 1-2 юни, София, 2006
 • Понижаващ преобразувател при работа на противо Е.Д.Н., БСУ Научна конф. Съвременнии технологии '06, 27-28 април, Дряново, 2006
 • Изследване на електронно пусково-регулираща апаратура за луминесцентни лампи, РУ "Ангел Кънчев - Научни трудове" том 44 серия 3.1, 2005
 • Изследване фактора на мощност на понижаващ конвертор, ЕЛЕКТРОНИКА -2004, 21-22 май, стр. 389-394, София, 2004
 • Влияние на инверторен източник за индукционно нагряване на флуиди върху захранващата мрежа, Год.научна конф. с межд.участие 11-13 юни, БСУ, том3, стр. 262-267, Бургас, 2004
 • A step-down pulse converter, ELECTRONICS ET2004, 22-24 септември, Созопол, 2004
 • Изследване комутационните загуби в прав преобразувател, Съвременни техн.-03, 16-17 октомври стр. 138-144, БСУ, Бургас, 2003

 

Учебници и помагала
 • ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО ТРИМЕРЕН ПЕЧАТ - Асемблиране, настройки, принтиране, ISBN 978-619-7126-17-4, 2015
 • РЪКОВОДСТВО ПО РОБОТИКА. Lego Mindstorm NXT2 комплекти 9797 и 9695, ISBN 978-619-7126-18-1, 2015
 • Владимир В. Заманов, Атанас Ив. Димитров, Мобилни роботи. Приложения, 2013
 • Юдов Д., Димитров Ат., Проектиране и изследване на токозахранващи устройства , 2010
 • Димитров Ат., Лецковска С. Protel 99 SE - Ръководство за учебна практика, 2004

 

Научно-изследователски проекти
 • Разработване на иновативен продукт – Интелигентна система за приоритетно разпределение на алтернативната електрическа енергия към собствен консуматор, Научно-приложен, Солвентер ООД по ОП BG16RFOP002-1.002-0230 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"
 • Школа по роботика в БСУ, , БСУ
 • Мобилна изследователска платформа с безжично управление, Научно-изследователски, НФНИ - МОМН: договор ДДВУ02/56 2010 г.
 • Изследване алтернативни измервания на разстояния и обекти с близкообхватни сензори за позициониране, изследователски, БСУ
 • Създаване на Център за изследване и развитие на вградени мобилни устройства, инфраструктурен, НФНИ-МОМН
 • Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение, изследователски, НФНИ-МОМН
 • Реализация и управление на автономна роботизирана система BFU_ROBIC-2, Изследователски, БСУ
 • Създаване на център за изследване и развитие на вградени мобилни устройства, инфраструктурен, НФНИ-МОМН
 • Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение, изследователски, НФНИ-МОМН
 • Микропроцесорна система за диагностика и управление на DC-DC преобразуватели, НИД, БСУ
 • Изследване и разработка на високоефективно зарядно устройство, НИД, БСУ
 • Зарядно устройство с подобрени функционални възможности и параметри, НИД, БСУ
 • Информационно-комутационна система за управление, използваща електропреносната мрежа посредством широколентова модулация, НИД, МОН