Монографии
 • Правно регулиране на борбата с незаконната миграция в Европейския съюз, 2016

 

Студии
 • Възникване и развитие на компетентността на ЕО и ЕС в областта на имиграцията., Годишник БСУ, том ХХIХ, 2013, стр.286, 2013

 

Статии
 • Интегрирано морско наблюдение на ЕС, Юридически сборник, том XXV, 2018
 • "Понятието " незаконна миграция" в правото на Европейския съюз", Сборник доклади от научна конференция с международно участие, БСУ, 2013, 2013
 • Хартата на основните права на Европейския съюз и гражданите на трети страни, Годишник БСУ, 2012
 • Институционална система на Европейския съюз, сп. Управление и устойчиво развитие, година 11, volume 24, стр.198, 2009
 • Правен режим за влизане, пребиваване и напускане на РБ на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, ЛТУ, Научна конференция "Управление и устойчиво ра, 2007
 • Икономическа и валутна политика на ЕС, БСУ, Научна конференция"Съвременни управленски пра, 2005
 • Осиновяване на български гражданин от чужденец, БСУ, Международна конференция"Предизвикателствата , 2004
 • Новите прочени във връзка с международното осиновяване в семейния кодекс, сборник на БСУ, 2004
 • Договор за наем на кораб, Ирита принт ООД, 2000
 • Регистрационните актове и издаване на лицензии по новия Валутен закон, Ирита Принт ООД, 2000

 

Доклади
 • Предизвикателствата пред морската сигурност в контекста на Интегрираната морска политика на ЕС, Лятна научна сесия ВСУ " Ч. Храбър", 2018
 • Интегрираната морска политика на ЕС като модел за планиране в РБългария, Межд. научна конференция " Синя икономика и синъо развитие", 2018
 • Европейският съюз и бежанската криза, Международна конференция " ЕС на две скорости"- катедра " Европеистика" -СУ " СВ. Климент Охридски", 2017
 • Европейският съюз и бежанската криза, Международна конференция " ЕС на две скорости"- катедра " Европеистика - СУ " Св.Климен Охридски", 2017
 • Интегрираната морска политкика на ЕС като гаранция за националната сигурност на държавите-членки, Международна конференция " Право и сигурност" - БСУ, 2017
 • Интегрирано морско наблюдение на ЕС, Международна конференция - ЮФ на УНСС, 2017
 • СъздаваненаправнарамканаинтеграциязахораспредоставенамеждународназакрилавРБългария, МНК10годиниБългариявЕСИДПнаБАН, 2017
 • Становище по Тълкувателно дело №2 /2015 година на Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС, 2016
 • Процедурата за подкрепено вземане на решения и промяна в правата на хората с увреждания, Юбилейна конференция " Право и бизнес"- УНСС, 2016
 • За въможната промяна на "невъзможния" избор на обществени посредници в България, Конференция- БСУ, 2016
 • Издаване на разрешения за работа на граждани на трети страни според новия Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, Лятна научна сесия - ВСУ, 2016
 • Новата законодателна уредба на трудовата мобилност за гражданите на трети държави в РБългария, Лятна научна сесия ВСУ " Ч. Храбър", 2016
 • Хармонизация на българското законодателство с Правото на ЕС в областта на международната закрила на чужденците, Сборник доклади от Международна конференция " Европейския съюз на кръстопът" , СУ " Св. Климен Охридски", 2014
 • Споразуменията за обратно приемане- средство за сътрудничество между държавите- членки на ЕС в борбата с незаконнта миграция, Сборник доклади от Юбилейна научна конференция " Бобчеви Четения" Издателски комплекс УНСС, 2014
 • "Създаване на общи стандарти и процедури за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни", Лятна научна сесия на ЮФ на ВСУ " Ч. Храбър", 2014
 • Основни права на незаконните мигранти в Европейския съюз, ВСУ "Ч. Храбър", 2013
 • Понятието " незаконна миграция" в правото на Европейския съюз, БСУ, 2013
 • Споразуменията за реадмисия- средство за сътрудничество между държавите-членки на ЕС, Научна конференция- ЮЗУ"Н. Рилски"- Благовград, 2012
 • Незаконната имиграция и Програмата от Стокхолм, Конференция Съвременни управленски практики VІІ- БСУ, 2012
 • Политика на ЕС в областта на незаконната имиграция, Научна конференция " Управление и устойчиво развитие" , 2012
 • Ограничения в свободното движение на хора в ЕС, конференция БСУ, 2011
 • Някои проблеми в прилагането на Директива 38/2004/ЕО и свобдоното движение на хора в Правото на ЕС, конференция ЦЮН, 2011
 • Историческо развитие на нормативната уредба на международното осиновяване, конференция БСУ 2010, 2010
 • Мерките за държавни помощи към финансовите институции в ЕС в контекста на световната икономическа криза, конференция " Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване"- ИУ- Варна, 2009
 • Някои особености на изключителната компетентност и уговорената компетентност по Регламент 44/2001, сп.Управление и устойчиво развитие, 2008
 • Договорът за реформа и промяната в институционалната рамка на ЕС, 2008
 • Изрична компетентност и уговорена компетентност по Регламент(ЕО)44/2001, " Наука и икономика", Сборник доклади от научна конференция на катедра " Стопанско управление" , стр. 210, 2007
 • Правен режим за влизане, пребиваване и напускане на Република България на гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства, сп. Управление и устойчиво развитие, година 9, volume 18 , стр.71, 2007
 • Някои аспекти на Икономическия и валутен съюз в процеса на европейска интеграция, конференция ЦЮН, 2005
 • Условия за даване на съгласие по чл.136 СК, конференция, 2004
 • Осиновяване на български гражданин от чужденец, международна конференция БСУ, 2004
 • Регистрационните актове и издаване на лицензии по новия Валутен закон, Научна конференция, 2000
 • Договор за наем на кораб, научна конференция, 1999

 

Научно-изследователски проекти
 • Проект " Студентски практики", ,
 • E-TRAWELSPA, международен проект, ЕАСЕА
 • Проект" Сигурност и безопасност в туризма", Изготвяне на писмено проучване на действащата нормативан уредба,