Студии
 • Правата на пострадалия в производството по обжалване на постановлението за прекратяване, Годишник на БСУ, 2010
 • Пострадалите от престъпление и минималните стандарти на европейската общност, сп. "Юридически свят" бр. 2, 2004

 

Статии
 • Предпоставките за конституиране на пострадалия в досъдебното производство, Годишник на БСУ, 2012
 • Правата на пострадалия: Да бъде уведомен за правата си в наказателното производство и да бъде информиран за хода на наказателното производство, сп. Юридически сборник, т. 19, 2012
 • Прекратяване на досъдебно производство срещу лица, когато в друга държава има влязла в сила присъда с наложена наказание, което вече се изтърпява, за същото деяние, Юридически сборник БСУ, 2009
 • Съкратено съдебно следствие, годишник на БСУ, 2009
 • Основанията за прекратяване на наказателното производство по чл.24, ал.1, т.6 и 8 и правата на пострадалия във връзка с тях, сп.Управление и устойчиво развитие, 2007
 • Разкриване на истината за вредите причинени от престъплението, като елемент от задачата на НП, Истина и справедливост в наказателния процес, 2006
 • Пострадалият в досъдебното производство (съавторство), сп. Съвременно право, 2005
 • Правата на пострадалия приреабилитиращите основания за прекратяване на наказателното производство в досъдебната фаза, Годишник на БСУ, т.12, 2005
 • Наказателни производства от частно-публичен и публично-частен характер, сборник БСУ (конференция), 2004
 • Съществените процесуални нарушения по наказателни дела, Годишник на БСУ, т.11, 2004
 • Прекратяване на наказателното производство от прокурора, Адвокатски преглед кн.1, 2002
 • Независимостта на съда и органите на предварителното производство, Годишник на БСУ, 2001
 • Споразумението в наказателния процес, Ирита Принт ООД, 2000
 • Изменение на обвинението, Съвременно право бр.5, 2000

 

Доклади
 • Правата на пострадалия в производството по обжалване на постановлението за спиране, конференция на БСУ, 2010
 • Прекратяване на досъдебно производство срещу лица, когато в друга държава има влязла в сила присъда с наложено наказание, което вече се изтърпява за същото деяние, конференция ЦЮН, 2009
 • ОСНОВАНИЯТА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 6 И Т. 8 НПК И ПРАВАТА НА ПОСТРАДАЛИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ, сборник от конференция в Юндола, 2008
 • Основанието за прекратяване на наказателното производство по чл.24, ал.1, т.10 НПК и правата на пострадалия във връзка с него, сборник конференция БСУ, 2008
 • Правата на пострадалия при основания за прекратяване на наказателното производство по чл. 24, ал.1 т.2-5 НПК, научна конференция БСУ, 2006
 • Необходимостта от съществуването на правни клиники и мястото им в уч. пр. на ЮФ, конференция БСУ, 2005
 • За вредите при престъпленията от частен характер (съавторство), конференция ЦЮН, 2005
 • Международни правни актове в областта на закрила на основните права на човека, семинар Бургас, 2005
 • Наказателни производства от частно-публичен и публично-частен характер, международна конференция БСУ, 2004
 • Разкриване на обективната истина за вредите от престъплението и задачите на нак., конференция СЮБ, 2004
 • Споразумението в наказателния процес, Научна конференция, 2000

 

Учебници и помагала
 • Решения на Конституционния съд по въпроси на наказателния процес - сборник, изработен съвместно с проф. М. Чинова, 2010

 

Научно-изследователски проекти
 • Пострадалият в наказателния процес, научно изследване,