Монографии
 • Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани в наказателния процес, и механизмите за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, 2018

 

Студии
 • Правата на пострадалия в производството по обжалване на постановлението за прекратяване, Годишник на БСУ, 2010
 • Пострадалите от престъпление и минималните стандарти на европейската общност, сп. "Юридически свят" бр. 2, 2004

 

Статии
 • Европейска заповед за разследване, Юридически сборник БСУ, Бургас, т. ХХV, 2018
 • Recognition, enforcement and forwarding of judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions, Science Review.RS Global, may 2018, 4 (11), р. 55-60., 2018
 • Recognition, execution and transmitting of confiscation or seizure decisions and decisions imposing financial penalties, Science Review.RS Global, may 2018, 4 (11), р. 48-55., 2018
 • Expediting criminal proceedings - guarantee of the reasonable time, Science Review.RS Global, may 2018, 4 (11), р. 43-48., 2018
 • Assistance and financial compensation of victims of criminal offences in accordance with the legislation of the republic of Bulgaria, World science (Multidisciplinary Scientific Edition), RS Global, april 2018, 4 (32), р. 27-31., 2018
 • Правата на пострадалия: Да бъде уведомен за правата си в наказателното производство и да бъде информиран за хода на наказателното производство, сп. Юридически сборник, т. 19, 2012
 • Предпоставките за конституиране на пострадалия в досъдебното производство, Годишник на БСУ, 2012
 • Прекратяване на досъдебно производство срещу лица, когато в друга държава има влязла в сила присъда с наложена наказание, което вече се изтърпява, за същото деяние, Юридически сборник БСУ, 2009
 • Съкратено съдебно следствие, Годишник на БСУ, 2009
 • Основанията за прекратяване на наказателното производство по чл.24, ал.1, т.6 и 8 и правата на пострадалия във връзка с тях, сп.Управление и устойчиво развитие, 2007
 • Правата на пострадалия приреабилитиращите основания за прекратяване на наказателното производство в досъдебната фаза, Годишник на БСУ, т.12, 2005
 • Пострадалият в досъдебното производство (съавторство), сп. Съвременно право, 2005
 • Съществените процесуални нарушения по наказателни дела, Годишник на БСУ, т.11, 2004
 • Прекратяване на наказателното производство от прокурора, Адвокатски преглед кн.1, 2002
 • Независимостта на съда и органите на предварителното производство, Годишник на БСУ, 2001
 • Споразумението в наказателния процес, Ирита Принт ООД, 2000
 • Изменение на обвинението, Съвременно право бр.5, 2000

 

Доклади
 • References for preliminary ruling in criminal matters , International Scientific Conference "Eastern European Studies: Economics, Education and Law", June 7-8, Odessa, 2018
 • Признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество, Международна научна конференция на БСУ "Синя икономика и синьо развитие", 2018
 • Признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане, кръгла маса "Административно право - съвремени тенденции в правораздаването и доктрината", 20 април, Варна, 2018
 • Правата на пострадалия в производството по обжалване на постановлението за спиране, конференция на БСУ, 2010
 • Основанието за прекратяване на наказателното производство по чл.24, ал.1, т.10 НПК и правата на пострадалия във връзка с него, сборник конференция БСУ, 2008
 • Правата на пострадалия при основания за прекратяване на наказателното производство по чл. 24, ал.1 т.2-5 НПК, научна конференция БСУ, 2006
 • Необходимостта от съществуването на правни клиники и мястото им в уч. пр. на ЮФ, конференция БСУ, 2005
 • За вредите при престъпленията от частен характер (съавторство), конференция ЦЮН, 2005
 • Наказателни производства от частно-публичен и публично-частен характер, международна конференция БСУ, 2004
 • Разкриване на истината за вредите причинени от престъплението, като елемент от задачата на НП, конференция СЮБ, 2004

 

Учебници и помагала
 • Решения на Конституционния съд по въпроси на наказателния процес - сборник, изработен съвместно с проф. М. Чинова, 2010

 

Научно-изследователски проекти
 • Пострадалият в наказателния процес, научно изследване,