Студии
  • Политическата система на обществата в преход, Юридически сборник т.13, 2004
  • Трансформационна теория и трансформационна практика в кн." Историкът- гражданин и учен", София СУ "Св.Кл. Охридски", 2001

 

Статии
  • Демокрацията, държавата, свободата, годишник на БСУ, 2009
  • Преходът от държ. социализъм съм демокрация, Юридически сборник, 2002
  • Трансформационна теория и трансформационна практика, БСУ Юрид.сборник т.12, 2001

 

Доклади
  • Политически партии и групи за натиск при представителната демокрация, сп. Юридически сборник т.15, 2007
  • Постмодерна или глобална епоха , теорет. конференция, 2006
  • Националната държава в условията на глобализаци, международна конференция, 2004
  • Славянските народи пред изпитанията на новия преход, межд. конференция -НДК, 2004
  • Трансгранично сътрудничество н борбата срещу тероризма, конференция, 2003