Монографии
 • САЩ и Европа. Европейската политика на Вашингтон, 2013

 

Студии
 • Странният военновременен съюз: Европейската политика на САЩ по време на Втората световна война, Модерният историк. Т. 2. В. Търново, с. 243-268 , 2011
 • Глобализацията, миграционните потоци и интеграцията на малцинствените общности в Обединена Европа, България и Европа през съвременната епоха.В.Търново, с. , 2010
 • По пътя към дистанцираното сътрудничество: Европейската политика на САЩ, Международни отношения, кн. 1-2, с. 137-170, 2010
 • Различните визии за Европа, Геополитика & геостратегия, кн. 3, с. 52-75, 2009
 • Корените на американско-европейското (не)разбирателство, Международни отношения, кн. 2, с. 29-48, 2009
 • Субрегионалната Организация за черноморско икономическо сътрудничество, Европа между средновековието и съвременността.В.Търново, с. , 2009
 • The Organization for Blask Sea Economic Cooperation - from Scepticism to Hope, Etudes Balkaniques, № 2, р. 3-53, 2008
 • Съзряване на европеизма (от началото на Първата до края на Втората световна война), Исторически преглед, кн. 1-2, с. 124-159, 2008
 • Балканският геополитически възел и великите сили, Геополитика & геостратегия, кн. 1, с. 28-65, 2008
 • Балканите - традиционно поле на световни съперничества, Историкии, т. 2, Шумен, с. 627-659, 2007
 • La lutte pour les Balkans - l etape consecutive, Bulgarian Historical Review, N 3-4, pp. 3-37, 2007
 • Неправителствените организации в България в условията на тоталитарната държава и на транзитното общество, Юридически сборник, т. ХV, с. 88-128, 2007
 • Движение на идеите в европеизма (От Великата френска революция до Първата световна война), Исторически преглед, кн. 5-6, с. 85-118, 2007
 • Западноевропейският съюз - индикатор за състоянието на трансатлантическите отношения, Международни отношения, кн. 4, с. 5-34, 2007
 • Балканската политика на Република България, Международни отношения, кн. 1, с. 55-96, 2006
 • Изворите на европеизма: възникване на европейската идея и нейното развитие до Великата френска революция., Исторически преглед, кн. 3-4, с. 132-181, 2006
 • Българските неправителствени организации - възникване и установяване на традициите, Юридически сборник, т. ХІV, с. 151-175, 2005

 

Статии
 • Държавата и предизвикателствата на ХХІ век, Геополитика & геостратегия, кн. 3, с. 152-168, 2010
 • Дългият път на еманципация на народопсихологията като комплексна наука, Съвременна хуманитаристика, кн. 2, с. 96-115, 2010
 • Трансформацията на Запада и еманципацията на Европа, Списание на БАН, кн. 1, с. 43-54, 2008
 • Българската народопсихология в митове, Минало, кн. 3, с. 82-92, 2007
 • Европейската идентичност, Геополитика & геостратегия, кн. 4, с. 164-182, 2007
 • Конкуренцията в съвременната европейска архитектура на сигурността, Военен журнал, кн. 2, с. 75-85, 2006
 • Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа - най-ширикообхватен европейски форум, Военноисторически сборник, кн. 1-2, с. 86-94, 2006
 • Неправителствените организации - потребност от ново концептуално осмисляне, Годишник на БСУ, т.ХІ, с. 305-315, 2004
 • Поглед към балканската аграрна политика на Кремъл, Исторически преглед, кн. 1-2, с. 248-253, 2004
 • Iltcho Dimitrov (1931-2002), Bulletin Alumni (Bruxelles), 2002
 • Континуитет и нихилизъм в историографията, Историкът - гражданин и учен. София, с.428-443, 2001
 • Bildungsgewesen und Politik, Ost-Dokumentation Bildungs- Wissenschafts- und Kul, 1999
 • Education, Science, Technologies: General Crisis in the Country Exacerbates Problems. - In: Bulgaria 1997: Almanac. Sofia, pp. 101-102., София-прес, 1997

 

Доклади
 • Ще се разтрогне ли "бракът по сметка" на Обединеното кралство с Обединена Европа?, Знанието - традиции, иновации, перспективи. Т. ІІ. Бургас, с. 53-58., 2013
 • САЩ и Европейският съюз, Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения. Т. ІІ. Бургас, БСУ, с. 40-50., 2011
 • САЩ и Европейските общности, Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Т. ІІІ. Бургас, с. 314-329., 2010
 • Европейската политика на САЩ по време на Втората световна война, България - 100 години юридически суверенна държава. Т. 1. С., с. 239-257, 2010
 • Кризата на съвременната държава и стратегиите за изграждане на държавата на бъдещето, Държавата, обществото и историята (Научна конференция с международно участие на ПУ "П. Хилендарски"), с., 2009
 • Migration Streams and Integration of Minority Communities in United Europe, Migration Processes and Globalization Challenges, Burgas, pp. 88-100, 2009
 • Европейската политика на САЩ до началото на ХХ век, Проблеми и предизвикателства на археологическите и култ.-историч. проучвания. Т. ІІ. История. Пловдив, с. 246-274, 2009
 • Европейската политика на САЩ (от избухването на Първата до началото на Втората световна война), Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование. Т. ІІІ. Бургас, 2008, с. 82-96., 2008
 • Балканското направление на външната политика на Република България , България на Балканите и с Европа: минало, настояще и бъдеще. Т. 1. София, УНСС, с. 187-217, 2007
 • Европейската идентичност - мит или реалност?, История на пътя. Варна, с. 224-241, 2007
 • Съдбата на Запада и бъдещето на Европа, Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи. Т. ІІІ. Бургас, с. 69-79, 2006
 • Митове в Българската народопсихология, Историята - начин на употреба. Варна, с. 178-191 , 2006
 • Европейският съюз и европейската архитектура на сигурността, Конкурентноспособност и европейска интеграция. Бургас, с. 11-20, 2005
 • Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа - всеобхватен форум на евро, Черно море между Изтока и Запада: митове, идеология, история, с. 231-239., 2005
 • Визията на Европа - национализъм, конфедерализъм, федерализъм, атлантизъм или гл, Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията": Сборник доклади. Т. ІІ. Бургас, с. 224-229, 2004
 • Западноевропейският съюз и неговото наследство, Историческата, юридическата и икономическата наука в полза на България. Т. 1. С., с. 195-206, 2004
 • Европа в търсене на своята идентичност, Трансгранично сътрудничество: Годишна научна конференция 2003. Бургас, ЦЮН на БСУ - Сдружение "Евроинтеграция", с. 38-48, 2003
 • Организацията за черноморско икономическо сътрудничество - средоточие на общи ин, Черно море между Изтока и Запада: Река Дунав - мост между народи и култури. Варна, с. 93-105, 2003

 

Учебници и помагала
 • Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения. Международна конференция. Т. І-ІІ. (чл. на Редкол.), 2011
 • Конкурентноспособност и европейска интеграция (член на Редакционната колегия), 2005
 • Трансгранично сътрудничество (член на Редакционната колегия), 2003
 • Георги Димитров: Дневник (март 1933 - февруари 1949). Избрано, 2003
 • Историкът - гражданин и учен: Сборник в чест на академик Илчо Димитров (съставителство), 2001

 

Научно-изследователски проекти
 • Най-успешният министър-председател на България, Член на изследоветелския екип, Дружество на политолозите в България
 • сп. "Съвременна хуманитаристика", Член на Редакционния съвет, ЦХН на БСУ
 • Сп. "Геополитика & геостратегия", Член на Редакционния съвет, Българско геополитическо дружество
 • Програмна акредитация на професионално направление История и археология на Шуменския университет, Участие в Експертна група, Национална агенция за оценяване и акредитация
 • Georgi Dimitrov. Gunluk. 1-3., Тритомно документално издание, Tustav (Istanbul)
 • Основни организационни форми на европейското и евроатлантическото партньорство и участието на Република България в тях, Рецензент на студия, Българска асоциация по международно право
 • Ромите и интеграцията им в гражданското общество, Цикъл лекции за постъпващи в МВР роми, Министерски съвет
 • Коминтернът и селските партии на Балканите 1923-1931, Рецензент на голяма докторска дисертация, СНС по Нова и най-нова история при ВАК
 • По повод едно национално честване, Документален филм, излъчен от Канал 1 на БНТ, Национален комитет за честване на 120-годишнината
 • Георги Димитров. Дневник (9 март 1933 - 6 февруари 1949), Документален сборник, Бойко Димитров
 • България, Балканите и Европа, Сборник с научни изследвания, Министерство на образованието, науката и технологи

 

Цитирания
 • проф. д.ист.н. Андрей Пантев. Изследване, неподвластно на конюнктурите (рез. на моногр. на Н. Аврейски "САЩ и Европа". В. Търново, 2013), 2014
 • Димитър Петков. България и съветско-югославският конфликт март 1948 - октомври 1949 г., 2007
 • . Georgi Dimitrov. Journal 1933 - 1949, 2005
 • Христо Мишков. ХІ Понтийски четения (13-14 май 2005, Варна) "Историята - начин на употреба", 2005
 • Нина Попова. Българската историческа книжнина през 2003 година, 2004
 • Живодар Душков. Моят Георги Димитров, 2004
 • Ivo Banac. The Diary of Georgi Dimitrov 1933-1949, 2003
 • Искра Баева. Американското издание на дневника на Георги Димитров, 2003
 • Николай Поппетров. Георги Димитров между възхвалата и отрицанието, 2003
 • 0. Georgi Dimitrov. Diario. Gli anni di Mosca /1934-1945/, 2002
 • Апостолос Христакудис. Многостранното сътрудничество в Югоизточна Европа и европейската интеграция: история и съвременност, с. 31-33, 2002
 • Aldo Agosti. Passato e presente, 2002
 • Г. И. Чернявский. Дневник Г. М. Димитрова, 2001
 • Милен Семков. Георги Димитров, фашизмът, войната и демокрацията, 2001
 • В. В. Марина. Дневник Г. Димитрова, 2000
 • Милен Куманов. Георгий Димитров. Дневник (9 марта 1933 - 6 февраля 1949), 2000
 • Илчо Димитров. Всичко тече..., 2000
 • В.В. Марина. Дневник Г. Димитрова, 2000
 • 0. Georgi Dimitroff Tagebucher 1933-1943, 2000
 • Върбан Тодоров. , 2000
 • 0. Komentare und Materialien zu den Tagebuchern 1933-1943, 2000
 • Ма Сипу. В България бе издаден "Дневник на Георги Димитров" (на кит. ез.), 1998
 • Аркадий Ваксберг. Восемьсот страниц партийного "интима", 1998