Монографии
 • Проблеми на системата на наказанията , 2018
 • Понятието "длъжностно лице" в българското наказателно право, 2014

 

Студии
 • Доброволни пробационни служители - сравнителен анализ на изпълнението на наказанието пробация в Европа и Азия, Юридически сборник, 2018
 • Понятието "длъжностнолице" в проекта за нов наказателен кодекс, сп. Теза, 2015
 • За необходимостта от реформа на понятието "длъжностно лице", БСУ, 2012
 • Оптимизирането на условното предсрочно освобождаване като средство за борба с пренаселеността в българските затвори, изд. Бряг, 2009

 

Статии
 • наказателноправна защита срещу незаконната миграция, Юридически сборник, 2019
 • Наказанието обществено порицание , 50 години Наказателен кодекс, 2018
 • Наказанията за компютърни престъпления в българското наказателно право и съответствието им с Директива 2013/40/ЕС, Сборник конференция"Право и интернет", 2016
 • По някои въпроси за правото на образование на чужденци в местата за лишаванеотсвобода, Сборник "Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев", 2016
 • Понятието "длъжностно лице" в българското наказателно право, сп. Теза, Асоциация на прокурорите в България, 2015
 • Противодействие на битовата престъпност в малките населени места, Юридически сборник БСУ, 2014
 • Още веднъж длъжностни лица ли са лекарите, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2012
 • Понятието "длъжностно лице" в практиката на ВКС, БСУ, 2011
 • Предизвикателствата пред новия закон за развитието на академичния състав, БСУ, 2010
 • Разграничение понятий „должностное лицо” и „государственный служащий” , Генеральная прокуратура Республики Беларусь, 2010
 • Развитие сотрудничества государств-членов Европейского союза в сфере уголовного судопроизводства, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 2010
 • Проблеми във връзка с постановяването на пробационни мерки при условно осъждане е условно предсрочно освобождаване, сборник от конференция, 2009
 • Legal educatoin and practice in Bulgaria, Turkie Barolar Birligi, Ankara, 2008
 • Международни актове за борба с корупцията, БСУ, 2008
 • Актуални проблеми на понятието "длъжностно лице", Теория и практика на финансовите престъпления, 2007
 • За вредите при престъпления от частен характер, Сборник от конференция, 2006
 • Длъжностни лица ли са лекарите по смисъла на чл. 93, т. 1 от НК, Юридически сборник, 2006
 • Необходимостта от съществуване на правни клиники, Сборник от конференция "Съвременни управленски пра, 2005
 • За престъплението по чл.256, Адвокатски преглед, 2005
 • По някои въпроси за тълкуването на чл. 67, ал. 3 от НК, Сборник от конференция, 2004

 

Доклади
 • РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ НЕЗАКОННО ПРЕКОСЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, Международна научна конференция „Восточно-европейские исследования: экономика, образование и право“. Одесский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета, Одесса, Украина и Бургаски свободен университет, 2019
 • НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ЗАЩИТА СРЕЩУ МОРСКОТО ПИРАТСТВО В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, Международна научна конференция на тема „Синя икономика и синьо развитие“, 1-2 юни, 2018, Бургаски свободен университет., 2018
 • Наказателноправни мерки за гарантиране на националната сигурност, Научна конференция "Право и сигурност", 2017
 • За правото на образование на чужденци в местата за лишаване от свобода, Научни четения в памет на Н.Долапчиев и В. Ганев, 2016
 • НАКАЗАНИЯТА ЗА КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ДИРЕКТИВА 2013/40ЕС. , Конференция „Право и интернет“, Бургаски свободен университет, 2016
 • Drunk driving laws in Bulgaria and EU, Corrections and Rehabilitation Center of Ryukoku Uiversity Study Meeting, 2015
 • Correctional facilities in Bulgaria, Oslo University, 2012
 • Още веднъж длъжностни лица ли са лекарите, Международна научно-практическа конфереция "Право, управление и медии в ХХІ век", 2012
 • За необходимостта от реформа на понятието "длъжностно лице", Научна конференция по повод деня на Конституцията, ЦЮН, 2011
 • Понятието "длъжностно лице" в практиката на ВКС, БСУ, 2011
 • За необходимостта от ревизия на понятието "длъжностно лице", Пловдивски университет "П.Хилендарски", 2010
 • Предизвикателствата пред новия закон за развитието на академичния състав, Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза: международна конференция, Бургас, 25-26.06.2010 г., Т. 3, 2010
 • Актуальные проблемы понятия „должностное лицо” в болгарском уголовном праве , Седьмая международная научно-практическая конференция "Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке" Московская государственая юридическая академия им. О.Е. Кутафина, Москва, 2010
 • Проблеми във връзка с постановяването на пробационни мерки при условно осъждане и условно предсрочно освобождаване, БСУ, 2009
 • Legal clinic of Burgas Free University, Law education and entrance to the legal profession, Edirne, Turkey, 2008
 • Анализ на международните актове за борба с корупцията, научна конференция "Икономика на знанието-възможности и предизвикателства пред висшето образование", 2008
 • Актуални проблеми на понятието "длъжностно лице", Теория и практика на финансовите престъпления, УНСС, 2007
 • Етика и професионална отговорност, Присъединяването на България към ЕС, 2006
 • Правната клиника на БСУ, "Legal writting and research" Prague, 2005
 • Правните клиники и значението на кредитната система за тяхното развитие, конференция "Правните клиники и кредитната система", 2005
 • За вредите при престъпленията от частен характер, Конференция “Европейска интеграция и конкурентноспособност” БСУ, 2005 г. , 2005
 • Необходимостта от съществуването на правни клиники и мястото им в Уч.пр. на ЮФ, Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията", Бургас, 11-13 юни 2004 : Сборник доклади : Т.3 , 2005
 • Проблеми по прилагането на наказанието "Пробация", конференция - БСУ, 2004
 • По някои въпроси свързани с прилагането на чл.66, ал.3 от Наказат. кодекс, международна конференция БСУ, 2004

 

Учебници и помагала
 • Правна клиника - практическо ръководство , 2006

 

Научно-изследователски проекти
 • Студентски практики BG05M2OP001-2.002-0001, Национален научен или образователен, Министерство на образованието
 • Застъпническа кампания за намаляване пренаселеността и дискриминацията в местата за лишаване от свобода в България, , Асоциация за подпомагане ресоциализацията на лише
 • Изготвяне на модел за обучение на пробационни служители и програми за обществено въздействие, , Министерство на правосъдието
 • Понятието длъжностно лице в практиката на БОС, научно изследване, БСУ
 • Правна клиника по наказателно право, , Американска асоциация на юристите
 • Достъп до правосъдие, ,
 • Европейска карта по международно право, , Европейско общество по международно право
 • Създаване на правна клиника по семейно и наследствено право,, правна програма, Институт "Отворено общество"
 • Достъп до правосъдие по наказателни дела от общ характер, Институт "Отворено общество", 2004 г., научно изследване, Отворено общество
 • Достъп до правосъдие по наказателни дела , Български хелзинкски комитет, 2001 г., научно изследване, Български хелзинкски комитет