Монографии
 • Условното предсрочно освобождаване като средство за борба с пренаселеността в местата за лишаване от свобода, 2009
 • Проблеми на системата на наказанията , 2018
 • Понятието "длъжностно лице" в българското наказателно право, 2014

 

Студии
 • Доброволни пробационни служители - сравнителен анализ на изпълнението на наказанието пробация в Европа и Азия, Юридически сборник, 2018
 • Понятието "длъжностнолице" в проекта за нов наказателен кодекс, сп. Теза, 2015
 • За необходимостта от реформа на понятието "длъжностно лице", БСУ, 2012
 • Оптимизирането на условното предсрочно освобождаване като средство за борба с пренаселеността в българските затвори, изд. Бряг, 2009

 

Статии
 • По въпроса за обхвата на една модерна и ефективна наказателна политика в правовата държава, Юридически сборник, ЦЮН, 2020
 • Drunk driving laws in Bulgaria and European Union’, World Science, Vol.8, No6 (34), р. 51-54, 2018
 • Notion of public official, Web of Scholar, Vol. 5, No 4(22), 2018. p. 44-50, 2018
 • Community participation in execution of punishments. Informal control theory, World Science, Vol.8, No5(33), p. 62-65, 2018
 • наказателноправна защита срещу незаконната миграция, Юридически сборник, 2019
 • Наказанието обществено порицание , 50 години Наказателен кодекс, 2018
 • Наказанията за компютърни престъпления в българското наказателно право и съответствието им с Директива 2013/40/ЕС, Сборник конференция"Право и интернет", 2016
 • По някои въпроси за правото на образование на чужденци в местата за лишаванеотсвобода, Сборник "Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев", 2016
 • Понятието "длъжностно лице" в българското наказателно право, сп. Теза, Асоциация на прокурорите в България, 2015
 • Противодействие на битовата престъпност в малките населени места, Юридически сборник БСУ, 2014
 • Още веднъж длъжностни лица ли са лекарите, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2012
 • Понятието "длъжностно лице" в практиката на ВКС, БСУ, 2011
 • Развитие сотрудничества государств-членов Европейского союза в сфере уголовного судопроизводства, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 2010
 • Разграничение понятий „должностное лицо” и „государственный служащий” , Генеральная прокуратура Республики Беларусь, 2010
 • Предизвикателствата пред новия закон за развитието на академичния състав, БСУ, 2010
 • Проблеми във връзка с постановяването на пробационни мерки при условно осъждане е условно предсрочно освобождаване, сборник от конференция, 2009
 • Legal educatoin and practice in Bulgaria, Turkie Barolar Birligi, Ankara, 2008
 • Международни актове за борба с корупцията, БСУ, 2008
 • Актуални проблеми на понятието "длъжностно лице", Теория и практика на финансовите престъпления, 2007
 • За вредите при престъпления от частен характер, Сборник от конференция, 2006
 • Длъжностни лица ли са лекарите по смисъла на чл. 93, т. 1 от НК, Юридически сборник, 2006
 • За престъплението по чл.256, Адвокатски преглед, 2005
 • Необходимостта от съществуване на правни клиники, Сборник от конференция "Съвременни управленски пра, 2005
 • По някои въпроси за тълкуването на чл. 67, ал. 3 от НК, Сборник от конференция, 2004

 

Доклади
 • CRIMINAL PROTECTION FOR ILLEGAL MIGRATION UNDER BULGARIAN CRIMINAL LAW (Trestnopr?vna ochrana vo veciach neleg?lnej migr?cie pod?a bulharsk?ho trestn?ho pr?va), AKTU?LNE OT?ZKY AZYLOV?HO PR?VA II, 2020
 • Някои аспекти в наказателноправната защита на информацията, представляваща държавна тайна, ХVIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, ПОСВЕТЕНА НА 70-ГОДИШНИНАТА НА УНИБИТ, 2020
 • За свръхкриминализацията в наказателното право, XII научна конференция с международно участие"Обществото на знанието и хуманизмът в XXI в., 2019
 • РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ НЕЗАКОННО ПРЕКОСЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, Международна научна конференция „Восточно-европейские исследования: экономика, образование и право“. Одесский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета, Одесса, Украина и Бургаски свободен университет, 2019
 • НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ЗАЩИТА СРЕЩУ МОРСКОТО ПИРАТСТВО В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, Международна научна конференция на тема „Синя икономика и синьо развитие“, 1-2 юни, 2018, Бургаски свободен университет., 2018
 • Наказателноправни мерки за гарантиране на националната сигурност, Научна конференция "Право и сигурност", 2017
 • НАКАЗАНИЯТА ЗА КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ДИРЕКТИВА 2013/40ЕС. , Конференция „Право и интернет“, Бургаски свободен университет, 2016
 • За правото на образование на чужденци в местата за лишаване от свобода, Научни четения в памет на Н.Долапчиев и В. Ганев, 2016
 • Drunk driving laws in Bulgaria and EU, Corrections and Rehabilitation Center of Ryukoku Uiversity Study Meeting, 2015
 • Correctional facilities in Bulgaria, Oslo University, 2012
 • Още веднъж длъжностни лица ли са лекарите, Международна научно-практическа конфереция "Право, управление и медии в ХХІ век", 2012
 • За необходимостта от реформа на понятието "длъжностно лице", Научна конференция по повод деня на Конституцията, ЦЮН, 2011
 • Понятието "длъжностно лице" в практиката на ВКС, БСУ, 2011
 • За необходимостта от ревизия на понятието "длъжностно лице", Пловдивски университет "П.Хилендарски", 2010
 • Предизвикателствата пред новия закон за развитието на академичния състав, Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза: международна конференция, Бургас, 25-26.06.2010 г., Т. 3, 2010
 • Актуальные проблемы понятия „должностное лицо” в болгарском уголовном праве , Седьмая международная научно-практическая конференция "Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке" Московская государственая юридическая академия им. О.Е. Кутафина, Москва, 2010
 • Проблеми във връзка с постановяването на пробационни мерки при условно осъждане и условно предсрочно освобождаване, БСУ, 2009
 • Анализ на международните актове за борба с корупцията, научна конференция "Икономика на знанието-възможности и предизвикателства пред висшето образование", 2008
 • Legal clinic of Burgas Free University, Law education and entrance to the legal profession, Edirne, Turkey, 2008
 • Актуални проблеми на понятието "длъжностно лице", Теория и практика на финансовите престъпления, УНСС, 2007
 • Етика и професионална отговорност, Присъединяването на България към ЕС, 2006
 • Правната клиника на БСУ, "Legal writting and research" Prague, 2005
 • Правните клиники и значението на кредитната система за тяхното развитие, конференция "Правните клиники и кредитната система", 2005
 • За вредите при престъпленията от частен характер, Конференция “Европейска интеграция и конкурентноспособност” БСУ, 2005 г. , 2005
 • Необходимостта от съществуването на правни клиники и мястото им в Уч.пр. на ЮФ, Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията", Бургас, 11-13 юни 2004 : Сборник доклади : Т.3 , 2005
 • По някои въпроси свързани с прилагането на чл.66, ал.3 от Наказат. кодекс, международна конференция БСУ, 2004
 • Проблеми по прилагането на наказанието "Пробация", конференция - БСУ, 2004

 

Учебници и помагала
 • Правна клиника - практическо ръководство , 2006

 

Научно-изследователски проекти
 • "Immersive Learning in Information Security (MISSILE)", Международен научен или образователен, „Еразъм+“ КД 2 –„Стратегически партньорства“, сектор "Образование за възрастни"
 • Студентски практики BG05M2OP001-2.002-0001, Национален научен или образователен, Министерство на образованието
 • Застъпническа кампания за намаляване пренаселеността и дискриминацията в местата за лишаване от свобода в България, , Асоциация за подпомагане ресоциализацията на лише
 • Изготвяне на модел за обучение на пробационни служители и програми за обществено въздействие, , Министерство на правосъдието
 • Понятието длъжностно лице в практиката на БОС, научно изследване, БСУ
 • Правна клиника по наказателно право, , Американска асоциация на юристите
 • Достъп до правосъдие, ,
 • Европейска карта по международно право, , Европейско общество по международно право
 • Създаване на правна клиника по семейно и наследствено право,, правна програма, Институт "Отворено общество"
 • Достъп до правосъдие по наказателни дела от общ характер, Институт "Отворено общество", 2004 г., научно изследване, Отворено общество
 • Достъп до правосъдие по наказателни дела , Български хелзинкски комитет, 2001 г., научно изследване, Български хелзинкски комитет

 

Цитирания
 • Косева, Дарина. Безстопанственост, 2021
 • Груев, Лазар. Наказанието за престъпление, 2020
 • Грошев, Чавдар. Предсрочно освобождаване от изтърпяване на наказание, 2020
 • Neykova, M.. PR?VO NA AZYL, NELEG?LNA MIGR?CIAA HROZBY PRE N?RODN? BEZPE?NOS?, 2020
 • Neykova, M.. PR?VO NA AZYL, NELEG?LNA MIGR?CIAA HROZBY PRE N?RODN? BEZPE?NOS?, 2020
 • Матеева, Юлиана. ЗАКОНОДАТЕЛНА ТЕХНИКА ПРИ ОЧЕРТАВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИЯ СУБЕКТ, 2020
 • Маргаритова, Светла. Проблемите на съвременната законодателна политика, 2020
 • Маргаритова, Светла. Проблемите на съвременната законодателна политика, 2020
 • Косева, Дарина. Длъжностното присвояване според българското наказателно право. Сиела, С., 2019. ISBN 978-954-28-3005-4 (монография), 2019
 • MUSTAFA AYHAN TEK?NSOY, MEHMET ?NAN?. Sanal E?itim Ortamlar?n?n Kullan?lmas?n?n ?dari Yarg?lama Usul? Hukuku E?itimine Etkileri, 2019
 • Котлярова, О.В.. Русская языковая картина мира. Культурно значимые концепты, 2018
 • Костадинова, Р.. Условното осъждане по българското наказателно право. стр.97, стр. 259, , 2019
 • Костадинова, Р.. Условното осъждане по българското наказателно право. стр. 170 , 2019
 • Кошичярова, С.. Конституционноправни аспекти на транспонирането на член 23 от директива 2013/32/EC на Европейския парламент и на съвета в Република Словакия, 2019
 • Ivanova, M.. Recognition, enforcement and forwarding of judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions. , May, 2018, 4(11) (едно цитиране, с. 60, бележка [6]) , 2018
 • Kosiciarova, Sona . Principy spravneho trestania, Vydavatelstvi a nakladatelstvi Ales Cenek, s.r.o., стр. 49, стр.338 , 2017
 • Kocicarova, Sona. Principy sprivneho trestania, Vydavatelstvi a nakladatelstvi Ales Cenek, s.r.o., 2017. стр. 177 , стр.338 , 2017
 • Костадинова, Р. . Трансфер на пробационни мерки в Европейския Съюз. Сборник 25 години департамент Право, Нов български университет, с. 197-205. Цитирането е на страница с. 198 , 2017
 • Basozen, A. . New Method in Turkish Legal Education: Internship during the Law Faculty. (6 цитирания в бележки [1],[3],[4], [6],[8],[9]. I, 2017
 • Korap, B.O.. An Evaluation with Regard to Sufficiency of Associate’s Degree Education in the Field of Law and Sufficiency of Legal Education at Vocational Schools of Justice in Turkey. (1 цитиране, с. 28, използвана литература) , 2017
 • Uyumaz, A., Erdogan, K. . The theory of legal clinic in education of law. (1 цитиране в бележи под линия стр. 2121) , 2015
 • Uyumaz, A., Erdogan, K.. KARSILASTIRMALI HUKUKTA VE TURK HUKUKUNDA HUKUK EGITIMI VE HUKUK KLINIGI Legal Education and Legal Clinic in the Field of Comparative and Turkish Law. 64 (2). (8 цитирания в бележки под линия [7] с. 463; [16] с.465; [20] с.466; [29] с. 468; [34] с.469; [44], [45] с. 470; [141] с. 494). , 2015