Монографии
 • Припознаване на дете по българското право, 2017

 

Студии
 • Исторически и сравнителен преглед на уредбата на припознаването - в Римското право, в Германския граждански законник и в СК на Руската федерация, Юридически сборник-БСУ, 2012

 

Статии
 • Българското семейно право през последните 25 години-развитие и перспективи, БСУ, 2016
 • Дееспособност за извършване на припознаване, сп.Съвременно право, 2015
 • Заобикалянето на закона като основание за нищожност на гражданско-правните сделки и ТР №5 от 2012г. на ОСГК на ВКС, Сборник от научна сесия, Благоевград, 2014
 • Допустимо ли е припознаване на осиновен?, Норма - Сиела, 2014
 • Съпоставка и съотношение на припознаването със сходни правни фигури, Юридически сборник, БСУ, 2014
 • Действителен ли е бракът, сключен не с цел "създаване на семейство", Сборник от научна конференция на БСУ, 2013
 • Исторически и сравнителен преглед на уредбата на припознаването, сп. Юридически сборник, т.19, 2012
 • За наследяването при двубрачие, Юридически сборник на ЦЮН при БСУ, 2011
 • Правно действие на припознаването по време - възприетите теоретични разрешения и Семейният кодекс от 2009г., Сборник от научна конференция на БСУ, 2011
 • Отказ от оспорване на припознаване по чл.66, ал.3 СК, Сборник от международна конференция на БСУ - м.юни 2010г., 2010
 • Регистрираното фактическо съпружеско съжителство според проекта за Семеен кодекс-някои проблеми, Сборник на БСУ, 2008
 • Legal Aspects of the Bulgarian Real Estate Market, International Bar Association, 2008
 • За приложното поле на чл.66, ал.1 от Закона за собствеността, Юридически сборник т.13, 2004
 • Новите правни възможности, които Законът за електронния документ и електронния подпис предоставя, Сборник от международна конференция на БСУ, 2004
 • Приложното поле на чл.66, ал.3 от Закона за собствеността, Собственост и право, бр.11/2004г., 2004

 

Доклади
 • Българското семейно право през последните 25 години - развитие и перспективи, Юбилейна научна конференция, 2016
 • Конвенцията за правата на зетето на ООН и действащата нормативна уредба на припознаването в СК на РБ, Международна научна конференция на БСУ, 2015
 • Осиновяването като пречка за извършване на припознаване, ЮЗУ, 2014
 • Действителен ли е бракът, сключен не с цел "Създаване на семейство", БСУ, 2013
 • Заобикалянето на закона като основание за недействителност на гражданско-правните сделки и Тълкувателно решение №5 от 2012г. на ОСГК на ВКС, ЮЗУ, 2013
 • Правно действие на припознаването по време - възприетите теоретични разрешения и Семейният кодекс от 2009г., Научна конференция на БСУ, 2011
 • За наследяването при двубрачие, Научна конференция по повод Деня на Конституцията и юриста, 2011
 • Отказ от оспорване на припознаване по чл.66, ал.3 от СК, Международна конференция на БСУ - м.юни 2010г., 2010
 • Нови правни положения в проекта за Семеен кодекс. Фактическото съпружеско съжителство., 2008
 • Втората поправка на Конституцията - чл.22, конференция ЦЮН, 2005
 • Новите правни възможности, които ЗЕДЕП предоставя, международна конференция БСУ, 2004
 • The Agricultural reform in Bulgaria after the 1989 and the Restitution of the Ag, межд.сравнит.изследване, 2003
 • The Administrative Reform in Bulgaria. Ruling of the Municipalities in respect t, межд.сравнит.изследване, 2003

 

Научно-изследователски проекти
 • Икономически и социални трансформации в селото в периода на преход, , Германско изследователско друж