Монографии
 • Припознаване на дете по българското право, 2017

 

Студии
 • Исторически и сравнителен преглед на уредбата на припознаването - в Римското право, в Германския граждански законник и в СК на Руската федерация, Юридически сборник-БСУ, 2012

 

Статии
 • Сурогатното майчинство - някои етични и етико-правни въпроси, Studia Iuris, 2020
 • Придобиване на вакантно наследство от държавата и общините по чл.11 от ЗН, Юридически сборник, том 26, 2019
 • За правото на наследяване при заместване поради недостойнство, Сборник научни изследвания в памет на доц.Кристиан Таков. Статии от международна научна конференция в памет на Кристиан Таков, 2019
 • Дееспособност за извършване на припознаване, сп.Съвременно право, 2015
 • Допустимо ли е припознаване на осиновен?, Норма - Сиела, 2014
 • Съпоставка и съотношение на припознаването със сходни правни фигури, Юридически сборник, БСУ, 2014
 • Действителен ли е бракът, сключен не с цел "създаване на семейство", Сборник от научна конференция на БСУ, 2013
 • Исторически и сравнителен преглед на уредбата на припознаването, сп. Юридически сборник, т.19, 2012
 • За наследяването при двубрачие, Юридически сборник на ЦЮН при БСУ, 2011
 • Правно действие на припознаването по време - възприетите теоретични разрешения и Семейният кодекс от 2009г., Сборник от научна конференция на БСУ, 2011
 • Отказ от оспорване на припознаване по чл.66, ал.3 СК, Сборник от международна конференция на БСУ - м.юни 2010г., 2010
 • Регистрираното фактическо съпружеско съжителство според проекта за Семеен кодекс-някои проблеми, Сборник на БСУ, 2008
 • Legal Aspects of the Bulgarian Real Estate Market, International Bar Association, 2008
 • Новите правни възможности, които Законът за електронния документ и електронния подпис предоставя, Сборник от международна конференция на БСУ, 2004
 • Приложното поле на чл.66, ал.3 от Закона за собствеността, Собственост и право, бр.11/2004г., 2004

 

Доклади
 • Сурогатното майчинство - етични и правни проблеми, Научен колоквиум -дискусия с международно участие "Правни проблеми на майчинството - от Древния Рим до наши дни" - Пловдивски университет "Пайсий Хилендарски", 2019
 • За правото на наследяване при заместване поради недостойнство, международна конференция на СУ "Св.Климент Охридски" в памет на доц.Кристиян Таков, 2018
 • ЗУЧК - гаранция за устойчиво развитие на региона, Международна конференция на БСУ "Синя икономика и синьо развитие", 2018
 • Българското семейно право през последните 25 години - развитие и перспективи, Юбилейна научна конференция, 2016
 • Конвенцията за правата на зетето на ООН и действащата нормативна уредба на припознаването в СК на РБ, Международна научна конференция на БСУ, 2015
 • Осиновяването като пречка за извършване на припознаване, ЮЗУ, научна конференция - Правото на недискриминация, 2014
 • Заобикалянето на закона като основание за недействителност на гражданско-правните сделки и Тълкувателно решение №5 от 2012г. на ОСГК на ВКС, ЮЗУ, Акнуални проблеми на съдебната практика, 2013
 • Втората поправка на Конституцията - чл.22, конференция ЦЮН, 2005
 • The Agricultural reform in Bulgaria after the 1989 and the Restitution of the Ag, межд.сравнит.изследване, 2003

 

Научно-изследователски проекти
 • Икономически и социални трансформации в селото в периода на преход, , Германско изследователско друж

 

Цитирания
 • Венцислав Любомиров Петров. Исторически поглед върху различията в условията за сключване на брак според църковното и според светското брачно право в България. - Научни четения на тема “Право и религия”. Сборник доклади., 2021
 • Венцислав Любомиров Петров. Исторически поглед върху различията в условията за сключване на брак според църковното и според светското брачно право в България. - Научни четения на тема “Право и религия”. Сборник доклади., 2021
 • Ангел Шопов, Красимир Митев. Договор ли е бракът, 2014
 • Марио Димитров Александров. Демографската политика в законодателството на България в периода 1879-1912г. , 2015