Монографии
 • Методика за разследване на терористични актове с взривни устройства, 2018
 • Версията като метод при разследването, 2014

 

Студии
 • Нови аспекти при дефиниране на понятието, съдържанието и видовете следствени версии, Годишник на БСУ, Бургас, с. 188 - 212, 2011

 

Статии
 • Разпитът на причастно лице към терористичен акт с взривно устройство, Общество и право, 2020
 • Тактика на претърсването и изземването при разследване на терористични актове, Юридически сборник, т. XXV, 142-152, БСУ, 2018
 • Назначаване на експертизи при разследване на терористични актове с взривни устройства, с. 322 – 335, Юридически сборник, БСУ, 2017
 • Проблеми на прехода от вероятност към достоверност при разкриване на обективната истина при разследването, с. 219 – 231 , Годишник на БСУ, 2015
 • Психологически и логически аскпект на процеса по изграждане и проверка на версии, с. 239 – 249, Годишник на БСУ, 2015
 • Възникване и развитие на теорията за следствената версия, Юридически сборник, т. ХХІ, с. 66 – 75. ISSN , БСУ, 2014
 • Eвристически аспект на процеса по изграждане и проверка на версии, Годишник на БСУ, БСУ, 2014
 • Модел за работа със следствени версии, Юридически сборник, т. ХX, 136 – 158, Бургас, изд. БСУ, 2013
 • Характеристика процесса мышления, связанного с выдвижением и проверкой следственных версий, Российский следователь, № 6, М., ИГ Юрист, 2012
 • Логические выводы из следственных версий, Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Научно-практический журнал АГПРФ, № 4 (30), АГПРФ, М., 2012
 • Принципи за правилното построяване на следствени версии и за тяхната проверка, с. 81 – 89, Юридически сборник, т. ХVІІІ, Бургас, изд. БСУ, 2011
 • Значението на следствените версии за процеса на разследване на престъпления, Правна мисъл, бр. 3, С., 72 – 79, Институт за държавата и правото при БАН, 2010
 • Разграничаване на следствената версия от близки понятия, с. 333 – 338, Годишник на БСУ, Бургас, 2010
 • Следствените версии и развитието на следствената практика и обучение, Юридически сборник, т. ХVІІ, Бургас, с. 72 - 91, изд. БСУ, 2009
 • Етапи на познавателния процес по изграждане на следствени версии, Юридически сборник, т. ХVІІ, Бургас, с. 145 - 154, изд. БСУ, 2009

 

Доклади
 • The use of new technologies in forensic facial reconstruction, II International Scientific Conference “Science of the XXI Century: Problems and Prospects of Researches”, Warsaw, Poland, 2018
 • Тактически особености на разпита при разследване на терористични актове с взривни устройства, Научна конференция, ЦЮН към БСУ, 2017
 • Problems in organizing Forensic Science Expertise in Bulgaria, (World Science, № 1 /29/, January 2018), IV International Scientific and Practical Conference "Scientific and Practical Results in 2017. Prospects for Their Development", Dubai, UAE, 28.12.2017, 2017
 • Using special scientific computer knowledge in cyber crimes investigation, (World Science, № 1 /29/, January 2018), IV International Scientific and Practical Conference "Scientific and Practical Results in 2017. Prospects for Their Development", Dubai, UAE, 28.12.2017, 2017
 • Значението на следствените версии за разследването през погледа на разследващите полицаи, Научна конференция с международно участие, Бургас, БСУ, 2013
 • Версиите в работата на разследващите полицаи (анализ на резултати от анкетно проучване), Научна конференция, Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2013
 • Развитие на криминалистичното мислене чрез лабораторни упражнения, Научна конференция с международно участие, БСУ, 2010
 • Етапи на познавателния процес по изграждане на следствени версии, Научна конференция, БСУ, 2009

 

Учебници и помагала
 • Практикум по криминалистика. Първа част. Общотеоретични въпроси. Криминалистична техника., 2020
 • Способите на доказване в наказателния процес. Учебно помагало, 2019
 • Перспективи пред обучението по криминалистика, 2017

 

Цитирания
 • Георгиев, Л.. Пороскопията и еджеоскопията – недооцененото „трето ниво“ на дактилоскопията, 2021
 • Бобев, К.. Криминалистика, Четвърто издание, 2021
 • Мартинов, К.. Криминалистическа методика за разледване на "класически измами", 2021
 • Пламен Митев. Идентификация на човек по признаците на външността му, 2020
 • Невена Русева. Разпит на свидетел в досъдебното производство, 2020
 • Невена Русева. Разпит на свидетел в досъдебното производство, 2020
 • Подольная Н. Н.. Типовые следственные версии и особенности планирования расследования должностных преступлений коррупционной направленности, 2020
 • Подольная Н. Н.. Типовые следственные версии и особенности планирования расследования должностных преступлений коррупционной направленности, 2020
 • Йонко Кунчев. Курс по криминалистика Т.1: Въведение в криминалистиката, 2020
 • Пламен Митев. Идентификация на човек по признаците на външността му, 2020
 • Пламен Митев. Идентификация на човек по признаците на външността му, 2020
 • Пламен Митев. Идентификация на човек по признаците на външността му, 2020
 • Пламен Митев. Идентификация на човек по признаците на външността му, 2020
 • Пинчук Л.В.. Особенности выдвижения и проверки криминалистических версий при расследовании дорожно-транспортных преступлений, 2018
 • Мишуточкин А.Л. . Методика расследования отдельных видов преступлений : курс лекций для студентов всех форм обучения по направлению 40.03.01 "Юриспруденция" / Сибирский институт управления ; составитель А. Л. Мишуточкин. - Новосибирск : СИУ, 2018. - 223 с. , 2018
 • Шефер В. А.. Криминалистические версии: теоретические и практические аспекты формирования и проверки с позиций ситуационного подхода, Диссертация, Калининград, 2016, с. 243, 2016
 • Д. Ожерельев. Первоначальный этап расследования побоев, 2016
 • О.В. Белкина. Криминалистика: Методические рекомендации по выполнению контрольной работы., 2016
 • Волеводз А.Г. . Некоторые аспекты планирования расследования при международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства, Уголовное судопроизводство. 2016. № 3. С. 26-33., 2016
 • Волеводз А.Г. . Криминалистические аспекты международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Часть II. некоторые особенности взаимодействия, участия сведущих лиц и планирования, Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 4 (27). С. 120-134., 2016
 • Волеводз А.Г. . К вопросу о планировании расследования при международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства, Современное уголовно-процессуальное право России: уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования, С. 93-99., 2016
 • Зиньковски. „Некоторые проблемные вопросы при выдвижении версий по отдельным видам преступлений“ (ISSN 2070-1578), 2014
 • Колесова А.С. Специфика выдвижения и проверки версий при расследовании насильственных преступлений в семье, ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ, 2013
 • Колесова А.С. Специфика выдвижения и проверки версий при расследовании насильственных преступлений в семье, ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ, , 2013
 • Катедра по наказателноправни дисциплини. Учебно-методически комплекс по Криминалистика, 2013