Статии
  • Към въпроса за приемствеността между историческата школа в правото и правния позитивизъм, Годишник на БСУ, 2013
  • Джон Остин и правният позитивизъм, Годишник на БСУ, 2012
  • Към въпроса за обективното и субективното в процеса на правораздаване, БСУ, международна конференция, 2011
  • Писмената форма като форма за действителност на юридическите действия в областта на частното право, БСУ, Юридически сборник т. 18, 2011
  • Привидните юридически действия. Нетипични юридически факти, годишник БСУ, 2010

 

Доклади
  • Формиране на правнопозитивистката догма за локална правна система под влияние на историческата школа в правото, научна сесия ЮЗУ, 2013
  • Правото като релация, Сборник от международна конференция в БСУ, 2013
  • Професор Стефан Савов Бобчев и историческата школа в правото, конференция УНСС - Бобчеви четения, 2013