Монографии
 • Reform and Development of the WTO Dispute Settlement System, edited by Dencho Georgiev and Kim Van der Borght, 488 p, 2006

 

Студии
 • Regionalism and the Constitutionalization of Global Economic Governance: The Legal Relationship between Regional Trade Agreements and the WTO, БАМП, Трудове по международно право, т.8, 2013
 • The World Trade Organization and international economic integration: legal aspects - in: M.Jovanovic (ed.) International Handbook on the Economics of Integration, vol.I, 136-149, Edward Elgar, Cheltenham, 2011
 • Механизмът за уреждане на спорове в Световната търговска организация. - в: Съвременното международно правораздаване, том І "Международен арбитраж и международни съдебни институции", с.215-234, Институт по международно право, Институт по европейско право, София, 2011
 • The Decision-Making Process in the World Trade Organization, in: Essays on the Future of the WTO: Finding a New Balance, 25-46, Cameron May, 2003
 • Вземането на решения в Световната търговска организация. - Трудове по международно право, том VІ, С., 2003 г., с.93-116, Българска асоциация по международно право, 2003
 • The Collapse of Totalitarian Regimes in Eastern Europe and the International Rule of Law. - in: The Rule of Law after Communism. Problems and Prospects in East-Central Europe, 1999, pp.329-344, Dartmouth, Ashgate, 1999
 • Световната търговска организация и членството на България в нея, "Български бизнес", бр. 46, 22-29.11.1996 г., приложение N 9, 1996
 • Проблеми на асоциирането на България към Европейската общност. - Проблеми на отношенията на България с Европейската общност. Сборник. Част 1. ЦЕИ, С. 1993 г. с.5-19, Център за европейски изследвания, 1993
 • Конституцията от 1991 г. и опитът в Европейската общност по непосредственото действие на международноправни норми, "Конституцията от 1991 г. и участието на България в Международните договори" (под ред. на Е.Константинов), Глава VІ, с.93-98, 1993

 

Статии
 • Условията за присъединяването на България към Световната търговска организация, "Пазар и право", ИК "Труд и право", 2/1997, с.60-65., 1997
 • Приемането на България в Световната търговска организация и поетите от нея тарифни ангажименти, сп. "Митническа хроника",кн.6/1996г.,с.2-5, 1996
 • Приобщаването на България към световната търговска система, сп. "Бюлетин Европа", декември 1996г., с.1-4., 1996
 • Идеята за правовата държава при демократичните преобразования в Източна Европа и международното право, сп. "Правна мисъл", 1996/кн.4, с. 79-89., 1996
 • Непосредственото действие и приматът на нормите на Европейската общност във вътрешния правопорядък, сп. "Правна мисъл", кн.2/1993 г., с.74-80, 1993
 • Politics or Rule of Law: Deconstruction and Legitimacy in International Law, European Journal of International Law 1/1993, pp.1-14, 1993
 • За новата европейска архитектура и мястото на България в нея. - България в бъдещата европейска архитектура., Център за европейски изследвания, Трудове на ЦЕИ, No2/93, с.13-16. С. 1993 г., 1993
 • Спогодбата за търговия, търговско и икономическо сътрудничество - нов етап в отношенията между България и ЕИО, сп. "Международни отношения", кн.6/1990, с.49-56, 1990

 

Доклади
 • Regionalism and the Constitutionalization of the WTO, Регионална конференция на International Law Association, Cape Sounion - Greece, 29-31.08.2013, 2013
 • Regional Trade Agreements in the World Trade Organization and in International Law, 75th Conference of the International Law Association, 2012
 • International Trade Under the Rule of Law. An American Society of International Law Centennial Regional Gathering - March 23&24 2006 Rule of Law: No 5, 2007, pp.6-11, 28, 30, 52, 60-61, 62, Dean Rusk Center. University of Georgia, 2007
 • Legitimacy in the international system, American Journal of International Law, July 1989, Vol. 83, No 3, Notes and Comments, pp.554-556, 1989
 • Report of the sixty-third Conference of the International Law Association held at Warsaw, pp.375-376, 968, International Law Association, 1988
 • Impediments to Implementation of the United Nations Plan for Namibia. - UN Seminar, Brazzaville, 28 March 1985, UN doc NAM/B/1, p.2-4, 1985
 • Report of the fifty-ninth Conference of the International Law Association held at Belgrade, p.968., International Law Association, 1980

 

Учебници и помагала
 • Презентации по Право па Европейския съюз, 2014
 • презентация по курса "Институции и вземане на решения в Европейския съюз" - 418, 2012
 • презентация по курса "Политики на Европейския съюз" - 605 стр., 2012