Монографии
 • Административноправни аспекти на опазването на недвижимото културно- историческо наследство, 2018
 • Гражданското общество - фактор на сигурността в държвата, 2018
 • Децентрализацията - основен фактор за повишаване на ефективността на управлението, 2013
 • Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство (съавтор - М. Патак), 2012
 • Защита на паметниците на културата в Република България при военнополитическа криза и при въоръжен конфликт., 2008

 

Студии
 • Районите за планиране в България или необходимостта от ново административно- териториално устройство, Юридически сборник БСУ, 2018 , 2018
 • Децентрализацията на общините към кметствата - скъсяване дистанцията между гражданите и властта, Юридически сборник, т. 20, 2013

 

Статии
 • Служебният обмен на данни - водещ принцип в комплексното административно обслужване, ИУ Варна, 2018
 • Analysis of the Regulatory Framework Governing the Administrative Service, Open Access Peer-reviewed Journal, Science Review, 2018
 • CONTEMPORARY ASPECTS OF THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER IN BULGARIA, Open Access Peer-reviewed Journal, Science Review, 2018
 • Change in the administrative procedure code and principles of the complex administrative servicing, International Scientific Journal "Globalization, the State and the Individual", Lublin-Varna, 2017
 • Is Bulgarian's legislation up to the mark to the contemporary security environment, International Scientific Journal "Globalization, the State and the Individual", Lublin-Varna, 2017
 • Основни насоки на сътрудничество между компетентните органи в РБ по отношение на незаконния трафик на културни ценности, УНИБИТ - София, 2015
 • Опазване паметниците на културата и историята от терористични деяния или необходимостта от промяна на Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, Юридически сборник т. 22, 2015
 • Културните ценности като базов фактор за социална регулация в системата на сигурността, сп. Сигурност, 2014
 • Промените в АПК и КАО, ИПА- София , 2014
 • Комплексното административно обслужване и новите стандарти за качество на административното обслужване, ИПА- София , 2014
 • Отговаря ли администрацията на изискванията на европейското административно пространство, Юбилеен сборник в чест на 85-годишнината на проф. д-р Добри Димитров, 2014
 • Готова ли е администрацията за европейското административно пространство?, Юбилеен сборник - София, 2014
 • Кризата на лидерство - заплаха за националната сигурност, сп. Сигурност, 2014
 • Основни демократични принципи на държавното управление, Бургас, 2014
 • Принципът на субсидиарност - основен инструмент за регионализация и децентрализация, Юридически сборник, т. 20, 2013
 • Децентрализация - основен фактор за повишаване ефективността на администрацията, Годишник на БСУ, 2012
 • Въвеждане на второ ниво на местно самоуправление - основна антикризисна мярка, Годишник на БСУ, 2012
 • Реформата на областно ниво на управление - устойчиво регионално и местно развитие, сп. Юридически сборник, т.19, 2012
 • Процесът на децентрализация на Република България, Годишник на БСУ, 2011
 • Необходимост от промяна на съществуващото законодателство относно защитата на паметниците на културата в България, в случай на въоръжен конфликт., Известия на музеите от Югоизточна България, т. 24, 2009
 • Характеристика на културно-историческото наследство в земите, населявани от древността до наши дни и ролята на музеите за защитата на паметниците на културата в мирно време и в случай на въоръжен конфликт, Известия на Старозагорския исторически музей, т. 3 с.100-117, 2008

 

Доклади
 • Служебният обмен на данни – водещ принцип в комплексното административно обслужване, ННК - Икономически университет – Варна, 2018, 2018
 • Нормативни предпоставки за неравно третиране на лица, заемащи академични длъжности, „Защита срещу дискриминацията:правна уредба, проблеми и тенденции"- НК Икономически университет – Варна , 2018
 • Управлението при кризи на местно ниво, НВУ, 2018, 2018
 • CYBERSECURITY OR THE LACK THEREOF, University of economics and innovation in Lublin, Free University of Varna, 2018
 • DIGITALIZATION OF REGISTERS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION - KEY ELEMENT OF ELECTRONIC GOVERNANCE, University of economics and innovation in Lublin, Free University of Varna, 2018
 • Понятието "Национална сигурност"- съвременни аспекти, MK-ЦЮН, 2017 , 2017
 • Is Bulgarias legislation up to the mark to the contemporary security environment, University of economics and innovation in Lublin, Free University of Varna, 2017
 • Changes in the administrative procedure code and principles of the complex administrative servicing, University of economics and innovation in Lublin, Free University of Varna, 2017
 • Относно необходимостта от промяна на Стратегията за национална сигурност на РБ, МК, БАН-УНИБИТ, 2017
 • Демографският проблем – заплаха за националната сигурност, 50% , МК, ЦЮН, 2017
 • Правната уредба на трудовите и служебни птавоотношения в сс на РБългария, като условие за надеждното му функциониране и фактор за ефективността му, 50%, МК, БАН-УНИБИТ, 2017
 • Понятието „национална сигурност“ – съвременни аспекти, МК, ЦЮН, 2017
 • Правни аспекти на мобилното здравеопазване в съавторство, межд. конференция, организирана от ЦЮН, БСУ, 2016
 • Central and Eastern European Institutional Arbitration Group, 2016
 • Мобилно здравеопазване- предизвикателства пред националната правна система, МК, ВСУ, 2016
 • Добрата дипломация-основен инструмент на политиката за сигурност, МК, БСУ, 2016
 • Екологичната сигурност-фактор за регионалната сигурност, межд. конференция организирана от БАН, УНИБИТ, 2016
 • Правни аспекти на мобилното здравеопазване, съавторство, межд. конференция, ЦЮН, БСУ, 2016
 • Опазване на културните паметници - нормативно-уредба , межд. конференция организирана от БАН, УНИБИТ, 2015
 • Административното и териториално устройство- промени и развитие /в съавторство/, межд. конференция, организирана от БАН, УНИБИТ, 2015
 • Опазване на културните паметници - нормативно-уредба, МК, БАН-УНИБИТ, 2015
 • Опазване паметниците на културата и историята от терористични деяния или необходимостта от промяна на Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, Юридически сборник т. 22, 2015
 • Комплексното административно обслужване и новите стандарти за качество на административното обслужване, конференция - ИПА, София, 2014
 • Промените в АПК и КАО, ИПА - София, 2014
 • Основни насоки на сътрудничество между компетентните органи в РБ по отношение на незаконния трафик на културни ценности, УНИБИТ - София, 2014
 • Основни насоки на сътрудничеството между Министерството на вътрешните работи и Министерството на културата а защита на културното наследство - в съавторство, МК, София, 2013
 • Приложение на управлението на риска при опазване на културно-историческите ценности - в съавторство, МК, София, 2013
 • Приносът на процеса на регионализация за изграждането на силни на местно самоуправление - традиции и тенденции, международна конференция на TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, 2013
 • Влиянието на регионализацията върху местното самоуправление, TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, 2013
 • Иновации и добро управление на местно ниво, научна конференция БСУ, 2013

 

Учебници и помагала
 • Административно обслужване, в съавторство, 2018
 • Повишаване на компетентността за участие в демокрацията на местно ниво , 2014
 • Актуални промени в Закона за устройство на територията, 2014

 

Научно-изследователски проекти
 • Стратегията за национална сигурност на Република България и генериране на модел за нейното адаптиране в динамична среда за сигурност, Проект на МОН,
 • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, Схема: BG051PO001-4.3.04, ОП "РЧР"
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда , BG051PO001-3.1.07-0003 , ECФ
 • Компетентни, ефективни и мотивирани служители в Областна администрация - Бургас , ЦА12-22-8, ОП АК - ЕСФ, Областна администрация - Бургас
 • Повишаване капацитета за подобряване на демокрацията на местно ниво , ИПП - 2007СВ16IP0008-2011-2, програма за трансгранично сътрудничество България - Турция
 • Студентски практики, Проект BG051PO001-3.3.07-0002 , ОП "РЧР", МОН
 • Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/ камари в системата на БТПП, схема BG051PO001-2.1.07, БТПП, ОП "РЧР"

 

Цитирания
 • Ивелина Проданова. Организация и развитие на административно-териториалното устройство и управление на Република България, 2016
 • Ивелина Проданова. Организация и развитие на административно-териториалното устройство и управление на Република България, 2016
 • Ивелина Проданова. Организация и развитие на административно-териториалното устройство и управление на Република България, 2016
 • Ивелина Проданова. Организация и развитие на административно-териториалното устройство и управление на Република България, 2016
 • Ивелина Проданова. Организация и развитие на административно-териториалното устройство и управление на Република България, 2016
 • Ивелина Проданова. Организация и развитие на административно-териториалното устройство и управление на Република България, 2016
 • Mилица Йорданова. Oрганизация и управление на бълг.общини в процеса на вземане прилагане на решения в ЕС, 2015
 • Митевска-Енчева, М. . Анализ на различията на видовете организационен климат, 2013
 • Гетова,И.. Глобализация на информационно - комуникационните технологии в образователната сфера, 2013
 • Митевска-Енчева,М.. Анализ на доминиращите ценностни предпочитания в организационна среда, 2013
 • Митевска-Енчева,М.. Изследване на просоциалното поведение в организацията, 2013
 • Гетова,И.. Глобализация на информационно-комуникационните технологии в образователната сфера, 2013
 • Митевска-Енчева, М. . Взаимовръзка и взаимовлияние между проявите на просоциално поведение и типовете организационен климат, 2013
 • Митевска-Енчева, М. . Взаимовръзка и взаимовлияние между проявите на просоциално поведение и типовете организационен климат, 2013
 • Митевска-Енчева, М. . Анализ на различията на видовете организационен климат, 2013
 • Митевска-Енчева, М. . Анализ на различията на видовете организационен климат, 2013
 • Митевска-Енчева, М. . Изследване на психологическите аспекти на просоциалното поведение в организацията, 2013
 • Митевска-Енчева, М.. Изследване на психологическите аспекти на просоциалното поведение в организацията, 2013
 • Митевска-Енчева, М. . Изследване на психологическите аспекти на просоциалното поведение в организацията, 2013
 • Димитров, Д. . Организационно-културният подход в лидерските практики, 2013
 • Димитров, Д. . Организационно-културният подход в лидерските практики, 2013
 • Димитров, Д. . Организационно-културният подход в лидерските практики, 2013
 • Денчев, С.. Създаване и развитие на докторантски училища в световнни университетски структури, 2013
 • Патак,М.. Иновационно развитие на институциите на КИН, 2013
 • Александров Д., Манев Е.. Антикорупция в макроуправлението, 2012
 • Митев, Н. . Управление и защита на правата върху интелектуалната собственост в съвременното общество, 2011
 • Митев, Н. . Оценка на материалните и морални щети от нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, 2011
 • Сачев,Е.,Денчев,С.. Паметници на културата и историята, 2010
 • Пенев,П.. Основи на теорията на кризите и конфликтите, 2009
 • Ивелина Проданова. Организация и развитие на административно-териториалното устройство и управление на Република България, 2005