Монографии
  • Децентрализацията като фактор за развитие на местното самоуправление, 2020

 

Студии
  • Трансгранична децентрализация и интегрирано управление - тенденции и взаимовръзки на примера на общините Одрин, Комотини и Кърджали, Научен атлас Електронно научно списание, 2021

 

Статии
  • Study of the decetralization process - examples of successful practices by sector in the Republic of Turkey, INTCESS 2021- 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences 18-19 January, 2021, 2021
  • The social aspects of the decentralization process of the administration in the Republic of Turkey, INTCESS 2021- 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences 18-19 January, 2021, 2021
  • Усъвършенстване на регионалното развитие и подобряване на местното самоуправление чрез засилване на процеса на децентрализация и предоставяне на услуги на гражданите в пограничните общини на България, Гърция и Турция, e-Journal VFU,Администрация, управление и икономика, брой 14/2021г., 2021
  • Местното самоуправление в Гърция и Турция - сравнителен анализ на развитието и прилагането на децентрализацията, Юридически сборник - Център по Юридически науки/ Бургаски свободен университет - том 27, 2020
  • Оценка и анализ на развитието на регионалното и местното самоуправление в Европа след възникване на концепцията Европа на регионите, Научен атлас Електронно научно списание, 2020

 

Доклади
  • Удовлетвореност и нагласи на гражданите по отношение на предоставяните им административни услуги от общините., Мениджмънт, маркетинг туризъм. Университет "Проф. Асен Златаров" - Бургас, том 17/2/ 2021, 2021

 

Учебници и помагала
  • Основи на местното самоуправление, 2020

 

Цитирания
  • Теодора Петрова, Живо Петров. Стратегически потенциал и общоевропейски проекти за сътрудничество на европейската агенция за отбрана, 2020