Монографии
 • Международно правораздаване (международен арбитраж и Международен съд на ООН). Четвърто основно преработено издание., 2020
 • Международно правораздаване (Международен арбитраж и Международен съд на ООН) - трето основно преработено и допълнено издание, 2012
 • Международно правораздаване (международен арбитраж и Международен съд на ООН) Второ преработено изд. , 2006
 • Международно правораздаване, 2004
 • Основания на международната отговорност на държавата за трансгранични вредни последици от правомерна дейност, 1995

 

Студии
 • Изискването за всеобщност и представителност на практиката на държавите като елемент на обичайната норма в международното право, Сп. Юридически свят, №1, 2020
 • Правилото за изчерпване на вътрешноправните средства за защита като условие за допустимост на иска и жалбата в международния съдебенпроцес, Сб."Въздействието на международното право и правото на ЕС върху българската правна система". С.: ИК-УНСС, 2019
 • Еднообразието, последователността и продължителността - обективен елемент от обичайната норма в международното право, сп. Юридически свят, № 1, 2019
 • Практиката на държавата като същност на обичайната норма на международното право, сп. Юридически свят, № 1, 2018
 • Международноправният обичай като приложимо право в производството в Международния съд на ООН, сп. Юридически свят, бр. 1, 2017
 • Международните договори в юриспруденцията на Международния съд на ООН, Сп. Юридически свят, бр. 1, 2016
 • Индивидуалните мнения и декларациите на съдиите в Международния съд на ООН, сп. Юридически свят, бр. 1, 2015
 • Международно правосъдие при Обществото на народите и ООН, Сб. "Съвременно международно правораздаване", т. 1, 2011
 • Доказване и доказателствени средства в съдебния процес в Международния съд на ООН, Сп. Юридически свят, бр. 1, 2011
 • Встъпване в дело пред Международния съд на ООН, сп. Юридически свят, бр. 1, 2010
 • Регионално международно правосъдие, Сб. "Регионални международни органи" - СУ "Св. Кл. Охридски", 2009
 • "Регионално международно правосъдие" - раздел в сб. "Регионални международни органи", СУ "Св. Кл. Охридски", 2009
 • "Универсално международно правосъдие" - раздел в сб. "Универсални международни органи", СУ "Св. Кл. Охридски", 2008
 • Съвещателни мнения на Международния съд на ООН , предадена в годишника на БСУ за 2006 г., 2006
 • Индивидуални мнения на съдиите в международния съд на ООН, Трудове по меж. право т.6, 2003
 • Организация, характеристика и производство на Европейския съд за права та човека, Межд. и европейско право за ма, 2003
 • Прилагане на общите принципи на правото и съдебните решения в производството пред Межд. съд на ООН, Трудове по межд. право т. 5, 2001

 

Статии
 • Видове, основания и правен режим на встъпването в дело в Международния съд на ООН, Годишник на БСУ, 2020
 • Критерии за избор на съдии в Международния съд на ООН, Годишник на БСУ, 2019
 • Делото "Уимбълдън" и значението му за правния режим на корабоплаването през международните морски канали, Годишник на БСУ , 2018
 • Условия за разглеждане на дело в Международния съд на ООН при отсъствие на някоя от страните му, Годишник на БСУ , 2017
 • Критерии за определяне на временните мерки за защита в международното правосъдие, Годишник на БСУ, 2016
 • Фази на съдебния процес в Международния съд на ООН, Годишник на БСУ, 2015
 • Тълкуване, преглед и изпълнение на решението на Международния съд на ООН, сп. "Юридически свят", бр. 1, 2014
 • Принципът forum prorogatum в юриспруденцията на Международния съд на ООН, Годишник на БСУ, 2014
 • Изпълнение на решението на Международния съд на ООН, Годишник на БСУ, 2013
 • Приложимо право в съдебния процес в Международния съд на ООН , Юридически свят, бр. 1, 2013
 • Задължителна юрисдикция на Международния съд на ООН, сп. Юридически свят, бр. 1, 2012
 • Общите принципи на правото в международното право, Годишник на БСУ, 2012
 • Правен режим на решенията на Международния Съд на ООН, Годишник на БСУ, 2011
 • Принципът ex aequo et bono в юриспруденцията на Международния съд на ООН, Годишник на БСУ, 2010
 • Правомерност при употребата на сила според практиката на Международния съд на ООН, годишник на БСУ, 2009
 • "Действителност на резервите към международните договори", Бургаски свободен университет - Годишник, 2008
 • Международна отговорност за вредни последици, възникващи от дейности, незабранени от международното право, Годишник на БСУ, 2007
 • Проверката на юрисдикцията на Международния съд на ООН - същност и процедура, сп. "Юридически свят", бр. 1, 2007
 • Решаване на делото при отсъствие на една от страните в Международния съд на ООН , сп. Юридически свят бр.2, 2006
 • Временни мерки за защита в производството пред Международния съд на ООН , сп.Съвременно право бр.1, 2006
 • Преюдициални въпроси в съвещателното мнение на Международния съд на ООН относно строената от Израел стена в палестинските територии , сп. Правна мисъл бр. 2, 2006
 • "Съвещателната функция на Международния съд на ООН. Съвещателна юрисдикция и съвещателно производство", Годишник на БСУ, т.14, 2006
 • Общите принципи на правото в юриспруденцията на Международния съд на ООН, Юридически свят, бр. 1, 2005
 • Допустимост на иска в съдопроизводството пред Международния съд на ООН, Съвременно право, бр. 1, 2005
 • Трансгранично сътрудничество в международното регулиране на някои дейности, потенциално опасни за държавите, Сборник "Трансгранично сътрудничество", 2003
 • Трансгранично сътрудничество в международното регулиране на някои дейности, потенциално опасни за дъ, Годишник на БСУ, 2003
 • Юрисдикционен стадий на производството пред Международния съд на ООН, Юридически сборник т.12, 2002

 

Доклади
 • Трансграничното сътрудн. в межд. регулиране на някои дейности, потенциално опасни за държавите, конференция в БСУ, 2003

 

Учебници и помагала
 • Регионални международни органи - автори: Илиева, И., Борисов, О., Драгиев, Ал., 2009
 • Универсални международни органи - автори: Илиева, И., Борисов, О., Драгиев, Ал., 2008
 • Двустранни спогодби на България за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото, 1995

 

Цитирания
 • Стоилов, Янаки. Категорията "общи принципи" - на и в международното право, 2018
 • Гозанска, Гергана. Особените мнения по делото за въздушния инцидент от 27. 07. 1955 г. (Израел срещу България), 2018
 • Бояджиева, Надя. Международни отношения, 2017
 • Илиева, Ирена. Съотношение между принципите и нормите на съвременното международно публично право, 2017
 • Мулешкова, Ирина . Международно морско публично право, 2016
 • Мулешкова, Ирина . Международно морско публично право, 2016
 • Гозанска, Гергана. Съдебната практика на Международния съд на ООН по отношение на България, 2015
 • Ганев, Маргарит. Международният арбитраж, 2011
 • Колев, Тенчо. История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха., 2010
 • Константинов, Емил. Отговорност за международно противоправно деяние на държавата., 2010
 • Белова - Ганева, Габриела. Конфликтите - международноправни аспекти, 2007
 • Анастасов, Ангел. Основи на международната гражданска служба, 2007
 • Илиева, Ирена. Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм, 2005
 • Мулешкова, Ирина. Отговорността на държавите в международното публично право, 2004
 • Йотов, Борислав. Международно наказателно право., 2004
 • Лозанова, Цветанка. Юбилеен том на "Трудове по международно право", 2003
 • Димитров, Златко. Международно - правни и конституционно - правни аспекти на Kипърския въпрос, 2003
 • Йотов, Борислав. Международно наказателно правосъдие., 2002
 • Ганев, Маргарит. Кодификация и прогресивно развитие на международното право, 1999
 • Видин, Благой. Международно публично право. Обща част, 1999
 • Борисов, Орлин. Международно публично право, 1997