Монографии
 • Касационно производство в административното правосъдие, 2017
 • Административно правосъдие и обществен интерес /Съдебното оспорване на административни актове проява на обективно правосъдие/, 2015

 

Студии
 • Допустими и редовни жалба и протест в касационното производство пред Върховния административен съд, сп. Правна мисъл, кн. 3, 2008
 • Основания за оспорване в касационното производство пред Върховния административен съд, Юридически сборник, Бургас, БСУ, т. 15, 2006-2007 г., 2007

 

Статии
 • Засилено присъствие на организациите на гражданите при издаване на общи и нормативни административни актове, Сборник "Правото - традиции и преспективи", София, Сиела, 2018
 • Общият интерес за правилно приложение на закона - основна задача на касационната инстанция, Юридически сборник, том ХХІІІ, 2016
 • Обществен и личен интерес в касационното производство в административното правосъдие, Електронно списание "STUDIA IURIS" бр. 2/2015, ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2015
 • Служебна проверка на изискванията за законосъобразност на административните актове, Електронно списание "Право, политика, администрация" бр. 2, 2014
 • Липсата на суспензивен ефект на жалбата и протеста срещу административен акт, „Studia iuris" специализирано юридическо онлайн списание на ЮФ на ПУ, бр. 2, 2014
 • Обща клауза за обжалване на административните актове, сп. Юридически сборник, т. 19, 2012
 • Държавният съвет в историята на българското административно правосъдие, Годишник на БСУ, 2011
 • Отмяна на влезли в сила съдебни актове и касационно производство по АПК - историкоправни и процесуалноправни моменти, Годишник на БСУ , 2010
 • Из историята на касационното производство пред ВАС: Върховното съдилище за административни тъжби в Източна Румелия като въззивна инстанция в административното правосъдие, Годишник на БСУ, 2009

 

Доклади
 • Подробни устройствени планове - предназначение и видове, Международна научна конференция на тема "Синя икономика и синьо развитие", 2018
 • Застрояване. Видове застрояване., Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината: сборник с доклади от Национална научна кръгла маса, 20 април 2018. Икономически университет - Варна: Наука и икономика 2018, 2018
 • Общи устройствени планове, Научна конференция "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса" - УНСС, София, 30 ноември 2017, 2018
 • Ролята на организациите в административния процес, "Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба." Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС, 2017
 • Обективната страна на производствата за обезщетения, Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически разтеж, Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев, София, УНСС, 2016
 • Необоснованост на съдебното решение като касационно основание по чл. 209, т.3 АПК, Юбилейна научна конференция "Новата идея в образованието", БСУ, 2016
 • Ролята на прокурора в административното правосъдие, Научна канференция на ЮФ на УНСС "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България", Посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Веселин Христофоров, том 2, София, 2015
 • Контролно-отменителен характер на чл. 193, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, 100 години Върховен административен съд. Сборник доклади, 2014
 • Безсрочно оспорване на нормативните нормативни актове, научна конференция БСУ, 2013
 • Спецификата на административноправния спор - спор само относно законосъобразност, научна конференция ПУ, 2013
 • Аргументи в подкрепа на чл.24 от отменения закон за ВАС, юбилейна конференция 20 години ЮФ на ПУ, 2013
 • Относно действието на съдебното решение в административното правосъдие, Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на правно-историческия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград, 2012
 • "За" или "против" намаляване броя на административните съдилища, Годишна научна конференция на ЦЮН при БСУ, В: Юридически сборник, том ХVІІІ, 2011
 • Оспорването на нормативни административни актове като проява на обективно правосъдие, Международна конференция на БСУ - Взаимодействието теория - практика: Ключови проблеми и решения, 2011
 • Особеният характер на административния орган като ответник по административни дела, Сб. "Правната наука. Традиции и актуалност." - Научна конференция по случай петдесетата годишнина на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2011
 • За правния интерес от оспорване на нормативни административни актове, Научна конференция с международно участие "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", БСУ, 2010
 • Един случай на административна юрисдикция в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Сборник доклади от Научна конференция с международно участие на тема "Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование", БСУ, Бургас, т. ІІІ, 13-15 юни, 2008
 • Из историята на касационното производство пред ВАС: Първият закон за административно правосъдие от 1912 г., Научна конференция РУ&СУ, организирана и проведена от Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе, 31.10.-01.11.2008 г. В: сб. Научни трудове, том 47, серия 7, Правни науки, 2008
 • Чл. 39 ЗВАС - едно различие между касационното обжалване и процеса за отмяна в административното съдопроизводство, Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" (сборник доклади) т. ІІІ, Бургас, 2004
 • За приноса на княз Дондуков в полагане основите на българското съдоустройство, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", Сборник с доклади от научна конференция на български и руски юристи, проведена в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 2-4.ІІІ., 2003