Монографии
 • Отговорност за чужд данъчен дълг, 2019
 • Правосубектност и субекти в данъчното право., 2018
 • Актове за установяване на данъчни задължения, 2014
 • Специални режими на облагане по реда на ЗДДС, 2013

 

Статии
 • Държавата и общините като активни субекти в данъчното право, списание "Норма" 7/2019г., 2019
 • Принципът за законоустановеност на данъците, сп.Общество и право, бр.6, издание на СЮБ, 2018
 • Правосубектност на пасивните субекти в данъчните правоотношения, сп. Юридически сборник, томXXV от 2018г., издание на БСУ, 2018
 • Аспекти на проверката като форма на данъчно-осигурителен контрол., Научни трудове на ИДП при БАН, том XVI - 2017, издание на ИДП при БАН, 2017
 • Правосубектността във финансовото право, сп. Юридически сборник, издание на БСУ, 2017
 • Недействителност на АУЗД при неспазване на срока по чл.109 от ДОПК, сп. Правна мисъл, бр.2, издание на ИДП при БАН, 2017
 • Поглед върху ТР № 5 / 2015г. на колегиите на Върховния административен съд, сп.Правна мисъл, бр.3, издание на ИДП при БАН, 2016
 • Актове за установяване на данъчни задължения по данни от подадени данъчни декларации , сп. Правна мисъл, бр.4, издание на ИДП при БАН, 2015
 • Формата, изискване за законосъобразност на АУДЗ, Административно правосъдие, бр.1, изд. Сиела, 2015
 • Ревизионният акт - същност особености, сп.Правна мисъл бр.2, издание на ИДП при БАН, 2014
 • Актът за прихващане и възстановяване по ДОПК, Юридически сборник, Том XXI, БСУ-ЦЮН, 2014
 • Производство по осъществяване на прихващане и възстановяване по реда на ДОПК, сп. Теза, бр.9, Асоциация на прокурорите в България, 2014
 • Правна същност на АУДЗ, Правна мисъл, бр. 3 от 2013г., издание на ИДП при БАН, 2013
 • Специални разпоредби по отношение на новите превозни средства по реда на ЗДДС, сп. Правна мисъл, бр. 2, издание на ИДП при БАН, 2012
 • Доставка на стоки и услуги по приложение № 2 към глава деветнадесета "А" с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя, сп. Юридически сборник, т. 19, издание на БСУ, 2012
 • Специален режим на облагане на маржа на цената по реда на ЗДДС, сп. Административно правосъдие, издание на ВАС на Р България, 2012
 • Доставки на инвестиционно злато по реда на ЗДДС, сп. Общество и право, изд. Фенея, 2012
 • Специален режим на облагане при реализирането на инвестиционни проекти по реда на ЗДДС, годишник на БСУ, 2010
 • Данъчен режим по ЗДДС на доставките на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Общността, сп "Финанси и право", бр.6/2009г., ИК "Труд и право", 2009
 • Същност на данъка, сп.Юридически сборник, томXVII, 2009г., БСУ, 2009
 • Доставки при условията на комисионен договор по реда на ЗДДС, сп.Юридически сборник, томXVI, 2008г., БСУ, 2008
 • Понятието за доставка по смисъла на ЗДДС, сп.Юридически сборник томXV2006/2007, БСУ, 2006

 

Доклади
 • Пасивни субекти в данъчното право - културни аспекти., Международна научна конференция на тема "Право и културни ценности" организирана от ПУ "Пайсии Хилендарски" и ИДП при БАН 2018г., 2019
 • Специална данъчна правосубектност, Научни четения, посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция, организирани от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски", 2019
 • Данъчният кредит по ЗДДС в практиката на СЕС по преюдициални запитвания по данъчни дела., Правото - традиции и перспективи. Юбилейна научна конференция по повод 25г. на ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарс ки". Изд. Сиела, 2018
 • Практиката на Съда на Европейския съюз като източник на данъчното право., Научна конференция с международно участие" Право и интернет" - Юридически Сборник на ЦЮН при БСУ, том XXIII, 2016
 • Данъчната декларация като предпоставка за издаването на акт за установяване на данъчни задължения - Том II, 2016г., Юбилейна конференция с международноучастие - Новата идея в образованието, 2016
 • Актуални проблеми на прихващането по ДОПК., Научна конференция - Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия изток и Украйна - 2016г. ВСУ, 2016
 • Форми на данъчно-осигурителен контрол, с.87-92, Годишна научна конференция - Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България / Сборник с д оклади посветен на 100-годишнината на проф.В. Христофоров, том2. Издателство на УНСС , 2015
 • Правна сила и влизане в действие на актовете за установяване на данъчни задължения, с.381-388, Научна конференция с международно участие при БСУ - Хоризонти в развитието на човешките ресурси, томII, 2015
 • Някои аспекти на принципа за законоустановеност на данъците, сборник "135 години от приемането на Търновската конституция", изд. Сиби, 2014
 • Материална законосъобразност на Актовете за установяване на данъчни задължения, Научна конференция посветена на 100 год. на ВАС на Р България. Сборник доклади посветени на 100 годишнината на ВАС. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014
 • Актът за прихващане и възстановяване - същност, издаване., Сборник "Правото - изкуство на доброто и справдливото" посветен на 20 годишнината на ЮФ на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" . Университетско издателство "Паисий Хилендарски" , 2013
 • Компетентността, изискване за законосъобразност на АУДЗ, научна конференция БСУ - Знанието-традиции, иновации, перспективи. Издание на БСУ, 2013
 • Доставката като обект на облагане по реда на ЗДДС, научна конференция ЮЗУ. Право, управление и медии през XXI век. Издание на ЮЗУ "Неофит Рилски"., 2012
 • Някои въпроси относно изискванията за законосъобразност на актовете за установяване на данъчни задължения, научна конференция ПУ. Университетско издателство "Паисий Хилендарски"., 2012
 • Някои проблеми във връзка с правото на данъчен кредит , конференция БСУ, издание на БСУ, 2011